Buku ra 6: Insa mwanlimu na mponesi

Buku ra 6: Insa mwanlimu na mponesi

เค้าโครง: From Matthew and Mark. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

รหัสบทความ: 423

ภาษา: Kimwani: Ibo

หัวข้อ: Sin and Satan (Deliverance, Light/Darkness, Sin, disobedience); Christ (Son of God, Life of Christ, Authority, Jesus, Our Shepherd); Eternal life (Salvation, Broad & Narrow Ways); Character of God (Grace and Mercy, Nature, character of God, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Prayer, petition, Obedience, Forgiveness, Faith, trust, believe in Jesus, Children of God, Assurance, Spiritual Life, Christian values); Bible timeline (End Time, Second Coming, Gospel, Good News); Problems (Evil Spirits, demons, Sickness, Problems, troubles, worries)

ผู้ฟัง: General

รูปแบบ: Monolog

ประเภท: Bible Stories & Teac

เป้าหมายของสื่อบันทึกเสียง: Teaching

ข้ออ้างอิงจากพระคัมภีร์: Extensive

สถานะ: Publishable

เนื้อหาบทความ

Mwanzo

Mwanzo

Salama na habari ngema, marafiki zangu. Ofwe tisikiranga hadisi nyingi zawenye kuusu umati wa Izraeli. Mwenyezimungu katondola umati wa Izraeli kuwa uwe ndi umati wapenda Iye pakulu kupunda wanu piya ulumwengu nzima. Kwa nowu umati-u Mwenyezimungu awabariki wanu ulumwengu nzima.

Ewu umati-u Mwenyezimungu kawâpa tamaa ya kuwa suku isaka kuwa yonse ampereka munu bora wa kuja kuwavusha tafauti zao zawapata julu ya dambi zao.

Basi paufikire noure wakati ure, Mwenyezimungu akimpereka Mwanawe Insa Kiristomulumwengu-mu, kwa kusudi ya kuja kuwabariki wanadamu, kwa kuwa wanadamu viyumbe kawomba Iye mwenyewe.

Sikiriza hadisi za kutajabisa kamba ezi za mwanlimu nkulu ainshire mulumwengu, zina rake akwitiwa Insa, mwenye kukupa mainsha mema pakulu sana. Unang'anize nfano wakati wausikira shauti kamba ei. ***

Nfano wa 1: Insa kafunda umati

Nfano wa 1: Insa kafunda umati

Mateu 5

Suku moja Insa akikwera pamwango na akifulatiwa na wanu wengi wawenye.

Basi Iye noure wakati ure akipata kufunda umati kauli ya Mwenyezimungu. Akamba:
• Heri wenye kurira konta ikisa wanyamaziwa.
• Heri wenye myoyo yao ya imani konta Mwenyezimungu awapa tamaa nyingi pakulu.
• Heri wenye kuwakola nyota ya kusakula ukweli na shariya, konta mwinsho wapata viwakazire.
- Heri wenye kumbukumbu, mwinsho wapata kukumbukira.
- Heri wenye moyo swafi konta ewo wammona Mwenyezimungu.
• Heri ware wenye kutabika kwa sababu ya kutenda vinu vyema, konta
ufalume wa binguni ndi wao.
• Heri ware wari kulumbatiwa kwa sababu yangu omi, na kwa sababu ya ufalume wa Mwenyezimungu, konta Mwenyezimungu awaturira tamaa yao ulu sana binguni.

Umati piya usikira na utajabu kufunda ka Insa na kukubali kuwa Iye ndi bora pakulu koliko fundi asaka kuwa onse. Iye ákiwa mwanlimu wa kulawa ka Mwenyezimungu, na Mwenyezimungu noyo ndi Wawaye. Kwanza noure wakati ure, wanu wengi wanfulata Insa.

Nfano wa 2: Manyumba mawiri

Nfano wa 2: Manyumba mawiri

Mateu 7:24-27

Kwa suku moja, Insa katamba hadisi moja ya wanawalume wawiri wâwazire kujenga nyumba kila mmoja na yake.

Mwananlume wa kwanza ákiwa munu wa maarifa pakulu sana, âwazire sana-sana kwa kujenga nyumba yake pajulu ya ongwa. Ikisa, ikija mepo ikivunga pakulu sana ikibiya nyumba ijengiwe pa ongwa ire fala anta kinu kimoja acharibike. Insa akiwambira kuwa na novyo víwakuna ware wasikira habari za Mwenyezimungu, na daima awasa kutenda vyawasikira.

Mwananlume wa piri ire, na iye akijenga nyumba yake pansanga. Na nyumba-i novyo ikija mepo ikivunga, na maji akijala, piya mepo na maji vikibiya nyumba ire ikidanguka vipama vikigwa, konta ijengiwa pansanga.

Kwa javyo ndi kamba ware wenye kusikira habari za Mwenyezimungu, fala awatenda kamba vyaifunda shariya yake. Ikiwa titenda vyaisaka shariya ya Mwenyezimungu tikuwa wanu wa kukamilika. Wakati wazija tafauti nkati ya mainsha etu, kukubali ndi kinu kikulu cha kutilavya wasi-wasi zetu.

Nfano wa 3: Nlangaza wa Ulumwengu

Nfano wa 3: Nlangaza wa Ulumwengu

Mateu 5:14-16

Ofwe wanadamu, wengi tanao giza, ulumwengu utizungurize ndi mala pa giza, ikiwa wanu awamwijiwa Mwenyezimungu. Wakati wajire Insa mulumwengu kamba javi: "Omi ndi nlangaza wa ulumwengu, mwenye kunifulata enenda pagiza, ila kawanao nlangaza wa mainsha." (Joau 8:12)

Ikiwa tinlebela Insa awepo mmoyo mwetu, na Iye akwijala mmoyo mwetu, na tikuwa na ankili kwa sababu ya nlangaza wake. Madambi etu piya aswamiiwa na tipata kusikira sana mpaka kwereriwa shariya za Mwenyezimungu. Insa kawambira wakinfulata ware javi : "Umwe muwa nlangaza wa ulumwengu." (Mateu 5:14)

Fala titende mwaja na nlangazo-u? Mwananlume anzire kutajiwa nkati ya nfano-u, kasukula nlangaza wake julu pakulu ipate na wanu wengine wapate kutumira kwa nowo nlangaza-wo. Ndi namuna moja novyo kamba wenye kunfulata Insa Kristo, wájuzi waseme ushaidi mwema sana wa mainsha ao, ipate piya wanu wapate kwakikisha kuwa eo kweli-kwelini ndi nlangaza nkati ya giza, na eo wantukufu Mwenyezimungu.

Nfano wa 4: Insa afunda wanu wasishupane

Nfano wa 4: Insa afunda wanu wasishupane

Mateu 6:5-15

Ewu nfano-u tankummona kava mmoja nromanu kankumwibiya mwanadamu mwenziwe na ikisa kanyang'anya koti rake! Mwananlume ebiwe ire vyajuzi kutenda iye ndi vyepi. Insa kamba javi :"Musishupane wakati wakupatani mashaka irifiliyali piya amuna shariya. Ikiwa munu kakwibiya kumaso uwe usikimiwe, ikiwa kakulebela munu umpereke kitambo kimoja, enenda naye vitambo viwiri." Nantingila ndi aja na kushupana. Insa kapindula namuna ya mawazo kamba eyo, akiwafunda wanu kuwa tijuzi titende vitendo vyema, mpaka na sawajuzire kutenderiwa. Mwenyezimungu ndi Mwenye kuwashupa wenye kulaumiwa na makosa.

Nfano wa 5: Namuna za kunlebela dûwa Mwenyezimungu

Nfano wa 5: Namuna za kunlebela dûwa Mwenyezimungu

Matwaya 6:5-15

Namuna mmoja ya kutajibu ofwe wanu piya ndi kuwa munu ampate rafiki yake wa kujuzi kupakanira naye sana. Ndi namuna moja novyo vyatijuzi kutenda na Mwenyezimungu wetu. Ikiwa ofwe tinfulata Insa Kristo, Mwenyezimungu atitula ofwe kamba wanawe kwa sababu ya kumwamini. Ewu usemi-u mana ake ndi kuwa tijuzi kupakanira naye Mwenyezimungu kamba Baba wetu. Wakati Insa wawafúndire wanafunzi wake kulebela dûwa, kawambira kuwa wasilebele dûwa pakulu ka kuwafazaisa wanu, ila, wajuzi walebele dûwa kisiri-siri, Baba wetu ari kuwona vitendo vyetu piya ndi asaka kutipa faida yetu.

Mwenyezimungu akwijiwa kinani chatisakula, wala aisakikana kulebela dûwa mmoja noyo mara nyingi, mudaniza kuwa kunlebela mara nyingi pakulu Mwenyezimungu ndi paatisikira?

Na wakati watinlebela dûwa Mwenyezimungu tijuzi tinlebele atiswamii madambi etu na atisaidiye kuwaswamii ware wenye kutikorera dambi, atisapuse na Shetwani wa kutiyerera wanu. Tisowere na Mwenyezimungu kamba rafiki yetu nkulu wa mana. Na tinsikirize sana-sana wakati Iye wasowera nofwe kwa Bibiliya.

Nfano wa 6: Vyakunyata mu ulumwengu wa Mwenyezimungu

Nfano wa 6: Vyakunyata mu ulumwengu wa Mwenyezimungu

Matwaya 13:24-30,36-43

Insa kapoteza wakati mwingi pakulu akiwafunda wanafunzi wake, fala na wanu wengine wasanganyika novyo na ware wakinfulatanga Insa suku daima. Insa kawafunda wanu vinu vingi vyawenye kwa mifano ya hadisi, usowezi wa kinyume. Ezi hadisi-zi zanao maana a kurimba kwereriwa munu na wanu wawaza pakulu kusakula kwijiwa eya masemo-ya mana ake.

Ka wanu wengine masemo a kinyume awavya kwangupa kusikira sana na kwereriwa habari zereze Insa, fala ka wanu wengine viwarigariga kwereriwa.

Ezo hadisi-zo mmoja isema javi: Mwananlume mmoja kavyala mmasamba mwake mbeyu ngema sana-sana, fala kwa suku moja usiku kaja aduwi kengira mmasamba mure, kavyala mbeyu ya kunyata akituwa akúka vyake. Ikisa, mbeyu ire ikula, itambuluka.

Wakolakazi wake ware wakimiwa pakulu futi, kwa kuwona mmasamba mure mbeyu ya kunyata, wakimwambira mwenyewe masamba are : "Mwenye musaka tipite tikitopola mbeyu ya kunyata ire mmasamba mure?"

Mwanyewe ire akiwajibu : "Musitopore, konta mukitopola pare musanganya na mbeyu ngema ire. Rindani mpaka pamavuno, ndi wakati watisaka kutondola mbeyu ngema tikitaya nvikuti na mbeyu ya kunyata tikocha pamoto."

Uwepo nfyomaji yukwerera kusikira sana-sana mana ake ei hadisi-yi?

Insa kasema kuwa Mwenyezimungu komba ulumwengu sana-sana mwema, fala na Shetwani kaja kavyala mbeyu yake, ndi wanu wabaya wa kunyata myoyo. Ífika suku Mwenyezimungu yooka kuwatondola wanu wabaya upande wao na wanu wema upande wao, wanu wema awatwala Mwenyezimungu, na wanu wabaya awaukumu motoni milele.

Nfano wa 7: Insa na wasimana

Nfano wa 7: Insa na wasimana

Mateu 18:1-6, 19:13-15

Kwa suku moja, wanu wajanao wasimana ka Insa. Ewo wakisaka Insa awakumbure na awalebelele duwa ka Mwenyezimungu. Sambi wanafunzi wa Insa ware wengira kuwakataza wanu ware wasinfike mwanlimu ire paakiwa pare. Insa avimwajibire, akipata noure wakati ure kuwafunda javi: "Waseni wasimana-wa waje kwangu Omi, musiwakataze, konta ewo ndi ufalume wa Mwenyezimungu. Na kamba umwe amuwere kamba ewa wasimana-wa amwingira tena nkati ya ufalume wa Mwenyezimungu." Mana ake, kila mwenye kwangupa kukubali kamba kisimana onse, kawa tayari kwingira nkati ya ufalume wa Mwenyezimungu.

Marafiki zangu, Insa awapenda pakulu sana wasimana, na Insa kalaizira kamba ikiwa titula tafauti mojiwapo kuwanyemesa ka Mwenyezimungu, podi zitipata ukumu nyingi pakulu.

Nfano wa 8: Kondoo wa kwasika

Nfano wa 8: Kondoo wa kwasika

Mateu 18:12-14

Insa kawafunda wanu kuwa Mwenyezimungu awapenda wanu piya, anta na ware wasike wari kunfulata Shetwani. Mwenyezimungu atenda mpaka awaludisa ka Shetwani. Ntemana akitamba hadisi ya mwananlume akiwa nao makondoo wake miya, fala kondoo mmoja akasika munjira wakati wakiludira ukaya. Nsunga wa makondoo ire akiwasa makondoo tuswini na kenda maala pakutumaini kuwa awasika, akuka akinsakula kondoo asike ire mpaka akimmona. Wakati wansingane akitenda radi pakulu futi ka noire kondoo mmoja asike ire, koliko wengine sawasike ware.

Insa kamba kuwa Iye ndi nsunga mwema sana mwenye kuwapa mainsha makondoo. Iye kakidiri kupereka mainsha ake pansalaba wa Kaluvariyu kwa sababu ya mainsha etu apate kutitula pamoja na Mwenyezimungu. Wawapo makondoo wengi wasire kwenenda njira ya Mwenyezimungu. "Omi vinajibu niwakusanye niwature pamoja", amba jao ndi Insa.

Nfano wa 9: Ntumishi sasakire kuswamii

Nfano wa 9: Ntumishi sasakire kuswamii

Mateu 18:21-35

Insa Kiristomara nyingi kawafunda faida ya munu kuwaswamii wanu. Ntamana katamba hadisi kamba ei :

"Nfalume mmoja akimmwira ntumishi wake, fala iye aakiwa nao nzuruku wa kuripa. Nfalume ire akilavya amuri kuwa ntumishi ire auzanyiwe kamba ntwana, aripe deni yake ire. Basi ntumishi ire akintafadali nfalume ire mpaka akinkidiri, noparepare akilamula kuwa asinripe tena deni yaakiwa nao ire piya.

Ntumishi ire kulawa kalawire pare kasimanana na ntumishi mwenziwe waakimmwira nzuruku aba fala na iye novyo awere nao nzuruku wa kunripa. Mwananlume ire bila kummonera utungu akimwibiya, akimpota, kuno akimwambira javi: "Niripe nzuruku wangu wanukuwira!"

Wanu wakiwa nanyenje ware wakisikira, wakúka wakimwereza nfalume. Nfalume ire akikimiwa, akitumiza kumwita ntumishi wanswamiire ire akimwambira javi: "Ntumishi mbaya, omi nukuswamii, mbana uwe kunshokota mwenziwo aunswamiire, mbana autendire kamba vyanukutendire omi?"

Nfalume ire kwa kukimiwa kwake, akitumiza atwariwe ntumishi ire akafungiwe milele.

Marafiki zangu, Mwenyezimungu atiswamii dambi zetu tikinlebela, falakini na ofwe tijuzi tiwaswamii piya wanu wenye kutitenda vitendo vya ubaya.

Nfano wa 10: Wakazi mabora wa kujuzi kupokera

Nfano wa 10: Wakazi mabora wa kujuzi kupokera

Mateu 20:1-16

Insa wanafunzi wake awakiwa matajiri, ila daima wakifurai sana-sana kwa kuwa pamoja na Insa Kristo. Fala wakati mwengine wákiwaza kuwa nófwe mbere yetu tikuja kuwa nao kinani? Wakidairiyana watupu : "Kinani chisaka kutikuna? Fala Mwenyezimungu atiripa?"

Insa akiwambira kuwa Mwenyezimungu awapenda na awanang'aniza mainsha ao. Ntamana akiwatambira hadisi ya kuwa javi : "Mwananlume mmoja akiwa nao masamba ake, karibu ya kuvuna. Akilawa akúka sidadi, akiwasakula wákazi. Kila wakati akiwapata mmoja- mmoja akisikizana naye bei ya kunripa akimpereka kutenda kazi. Wakati wariswere juwa akiweta piya waasikizane nao ware akiwaripa nzuruku wao kamili.

Wengine wakorire kazi kutwa nzima ware wakidanizira kuwa wapata nzuruku mwingi koliko vyawasikizane vire, piya ware wasusuka kupokera sawa-sawa.

Na Mwenyezimungu ndi novyo, atipa mainsha a ukomu milele. Siyo kuwa konta tikola kazi pakulu au kwa kutenda vitendo vyema, ila kwa kinu kitoto jai, kwa sababu ya kunkubali Insa Kristo.

Nfano wa 11: Tiritengeze

Nfano wa 11: Tiritengeze

Mateu 25:14-30

Wakati mwengine wanafunzi wa Insa wakindairingi kuwa ukuja rini ufalume wa Mwenyezimungu? Na vinu piya vikuja kuwandariwa rini vikisitawi kamba vyavikiwa?

Insa kwa kuwafunda kwake akiwambira javi: "Vikuja kukuna vinu vingi vya kunyata, fala epa mujuzi muritengeze."

Kuja ka ufalume wa Mwenyezimungu nukwambirani nfano wake kwa hadisi:

Wakiwapo wari kumi wa kupofiwa na piya kawapofya munu mmoja. Suku moja wakilawa kúka ka nlume awapofire ire. Pawafikire awansingane, wakola kunrinda, mwawanrinda, mwawanrinda piya uwapata usingizi piya walala!"

Usiku kati-kati ingira kwambiwa, "Mwenye akupofireni ndi ire aja ire", ukani mukaonane naye. Ewo wakijuzi wenende kitambo, fala kunja kure kwinukala. Wari wapofiwe ware, watanu wasukula kandiyeru zao na mafuta. Wengine watanu ware, wasukula kandiyeru zao fala wariwala mafuta awasukure. Wari wariware mafuta ware, wawalebela wenziwao ware wawamere mafuta aba, fala ewo wawajibu javi: "Anta, ofwe atukupani, tukukupani na ofwe akuja kutitowa, ukani kaari kuuzanyiwa kure mukauze."

Kwa kuwa wákiwa wari wa kwangama, paokire, nyuma kure nlume awapofire ire akifika.

"Pawaludire, waja panja pare webiiya miryango ire fala awafunguririwe, na nlume ire awaonane naye tena.

Insa kawa Binguni, fala suku isaka kuwa yonse akuja tena, kamba vyalaize, fala ofwe atijiwa suku wala wakati wasaka kuja.

Ofwe tijuzi tiwe kamba ware wari watanu sawangame ware, tijuzi tiwe tayari kwa kuritengeza, kwa kuwa paasaka kuja ponse atisingane tayari. Iye akuja kutitwala kutukisa Binguni, fala tijiwe kuwa wengi wakuja kuwa panja.

Nfano wa 12: Tajiri na watumishi wake

Nfano wa 12: Tajiri na watumishi wake

Mateu 25:14-30

Kinani cha tijuzi kutenda tiwe tayari kuka pamoja na Insa?

"Mwananlume mmoja tajiri akilawa pakaya pake akisafiri inti ya baidi. Kabula sanamba kulawa, akiweta watumishi wake watatu, kila mmoja akimpa pupu ra nzuruku, watendere mipango ya biyanshara, wachuruze mpaka aludi. Kweli-kwelini kamba vyaalaize, akiludi.

Wakati wakiwa nokure-kure kokire kure, wanawalume wawiri ware wakilawa na nzuruku wawapewe ure, wakipita wakitenda biyashara zao, wakipata faida yao pakulu sana. Fala mwananlume watatu ire katwala nzuruku ure kafisa, akikala bila shuguli isaka kuwa yonse. Paludire mwenye wao ire akiwasingana, wawiri ware akajibiyana nao, akiwapa zawadi yao, fala nlume mmoja afisire nzuruku ire, kwa sababu ya ufuko wake, akikimiyana naye na akintuwisa pakaya pare."

Insa ndi novyo ásaka ofwe tinkorere kazi mpaka aludi. Tijuzi timpende jirani wetu kamba vyatiripenda ofwe wanyewe na tiwafunde namuna yajúzi kutajibu Mwenyezimungu kwa kunfulata Insa. Suku ya kuja, Insa awambira wanu wa kumwamini : "Mutenda sana futi watumishi wangu wema na wakwaminika. Ingirani mupumuzike, mapumuziko a Bwana wenu."

Mwanzo

Mwanzo

Marku akiwa mwanafunzi nkati ya wanafunzi piya wa Insa, iye kandika vinu vingi vyawenye vyatendire Insa na vyambire piya. Bibiliya ikwamba kuwa Insa kapenda ulumwengu pakulu futi vya kurigariga kwereza. Insa akiwashugulikira pakulu wamasikini sawana kinu na wanu wa kwasiwa akiwatendera vinu vingi vyawenye vya kutajabisa.

Nfano wa 13: Kubatizariwa ka Insa

Nfano wa 13: Kubatizariwa ka Insa

Marco 1:4-11

Marku akwanza kwereza kwake kuusu mainsha a Insa. Kabula, ásema kwanza kuwa Yahaya ákiwa munu wa kupita akisema habari ya Mwenyezimungu, akipita akitengeza njira karibu sana kuja ka Insa. Yahaya akikalanga mala kunyenje ya sidadi ulu-ulu. Fala wanu wengi wakilawanga wakuka kwake kusikira habari zake. Iye akiwambiranga watubiye dambi zao wawe pamoja na Mwenyezimungu, konta ufalume wa Mwenyezimungu uwa karibu kufika.

Ware wankubalire Yahaya, wasilimisiwa kwa kubatizariwa muto wa Yordãu. Eyo ndi ikiwa alama ya kwijiwa wanu piya kuwa watubiya na waswafiwa dambi zao.

Yahaya kaamba : "Bandi ya Omi, akuja munu mwengine, mwenye uwezo koliko Omi. Iye akuja kukubatizarini na Rõho Takatifu ya Mwenyezimungu."

Basi suku moja Insa akuka ka Yahaya. Fala Insa akorire dambi anta mmoja. Ila na Iye koka ka Yahaya akabatizariwe. Insa wakati wokire mmaji mure, wakati wa kulawa, paisire shuguli ya kubatizariwa ire, Yahaya kaona Roho Takatifu ikimwisukira Insa kwa nfano wake kamba pomba. Wakati noure akisikira shauti ya Mwenyezimungu ikamba: "Eyu ndi mwanangu wanimpenda pakulu na wa kunajibu."

Mwanzo wa noire suku ire, Insa akanza kutenda mambo mengi a kutajabisa.

Nfano wa 14: Insa kawatondola wanafunzi wake

Nfano wa 14: Insa kawatondola wanafunzi wake

Marku 1:14-20

Mwenyezimungu kampereka Insa kwa kuja ulumwengu kutenda kazi maalumu : kaja kupatanisa wari mulumwengu na Mwenyezimungu. Kwa suku moja, Insa akipita akenenda nanyenje ya lufuko kaya ya Galileya, mpunde akiwaona wanu wawiri wa akiwejiwa tangu mida, Peduru na Andere munu na nduye, akiwambira javi : "Nifulateni, omi nukutendani umwe kamba wavuvi wa wanu." Ware kwa noure mpunde ure wakinfulata Insa. Na novyo viwakuna wavuvi wengi wawenye. Insa akiwasakula wanu wa kumwavya kazi ulu-ulu zampere Mwenyezimungu. Iye akisakula awafunde mambo a Mwenyezimungu newo wakawafunde wanu wengine. Kuwawalanga wanafunzi wawa-tondore piya wákiwa kumi na wawiri wáwere pamoja na Iye wakati piya.

Noyo kazi-yo kwa rero-vi tiri nao ndufwe. Tipatanga kuinshi mainsha mema kwa sababu ya Mwenyezimungu, kutiswamii madambi, mainsha a milele kwa kunfulata Insa na vyengine tena. Mambo ya piya, Bibiliya ikwita "vyema vyasambi". Ntamana Mwenyezimungu asaka kuwa ulumwengu nzima zijiwikane habari ngema.

Nfano wa 15: Kuponesiwa ka munu wa magundula

Nfano wa 15: Kuponesiwa ka munu wa magundula

Marku 1:40-45

Suku moja, mwananlume nlwere magundula akuka karibu ya Insa akikokora mmaulu mwake. Wanu wengine wakintanuka, kufezei ulwere wake. Iye akimwambira : "Mwenye Insa, ikiwa kusaka, nikwijiwa kuwa kuwanao uwezo wa kuniponesa."

Insa akimmonera utungu pakulu sana, akinkumbula akamba : "Omi nisaka, uwe swafi akupakatike magundula ako piya, mwiri wako uwe swafi."

Kwa noure mpunde ure mwananlume ire akipona magundula are piya. Mwananlume aponesiwe ire akilawa pare ari radi na kuritikinya akipita akisema namuna Insa vyantendire.

Marafiki zangu, dambi iwa kamba magundula, kamba magundula vyatowa kuwajibu wanu na Mwenyezimungu aimwajibu dambi, ikisa, itisapusa na Mwenyezimungu, fala tikuka upande wa Insa atiswafi madambi piya.

Nfano wa 16: Kaponesiwa munu wa kuremala

Nfano wa 16: Kaponesiwa munu wa kuremala

Marku 2:1-12

Bandi ya matajabisa are, piya wanu wakinfulatanga Insa ware wafika mwinsho, kawakizungunukira konse kwíjala wanu. Evi vinu-vi vikuna kaya ya Kafarnaum, kaya yafikire Insa. Wejala wanu anta munu aakipata mala pakwikala, Insa akiwereza usowezi wasowere Mwenyezimungu. Noparepare wakija wanawalume wansukure rafiki yao nkinanda, fala awakipata pakupita, konta wanu wakiwa wengi pakulu. Basi, wakikwera naye pajulu ya nyumba, wakitolola maala wakifunga kinanda na mizizi, wakiteremusira nnyumba pansana paakiwa Insa pare.

Insa kwa kuwona namuna zao za kukubali, akimwambira kikwawi wa kuremala ire : "Dambi zako piya ziswamiiwa." Wanu wengine wa dini viwatikinisa wengira kuduguda. "Mwenyezimungu mmoja basi ndi mwenye kuswamii dambi." Ewo awankubalire Insa.

Basi Insa akimwambira mwananlume ire javi : "Lamuka utware kinanda chako uke kwenu." Kweli-kwelini kwa noure mpunde ure mwananlume ire akipona!

Ofwe piya avitajibu kwikala na úzuni fala vyatisakula pakulu ndi kuswamiiwa dambi zetu ipate tiwe na uhai wa milele.

Nfano wa 17: Mwananlume wa kumufwa nkono

Nfano wa 17: Mwananlume wa kumufwa nkono

Marko 3:1-5

Jumamosi ikiwa suku ulu pakulu futi ya mayaudi. Kwa kufulata shariya zao, Jumamosi ewo wakijuzi wantukuze Mwenyezimungu tu basi, awakijuzi kutenda kazi namuna nyengine isaka kuwa yonse.

Kwa suku moja Insa, akiwa na wakulungwa wa dini, noparepare, akiwapo mwananlume mmoja wa kumufwa nkono upande mmoja.

Mayaudi ware wakinnan'ganiza Insa wammone kamba amponesa munu ire suku ya Jumamosi. Basi wapate kunkoresa.

Insa akimwambira mwananlume wa kumufwa nkono ire : "Lamuka uje katikati-pa."

Basi, nopare-pare akiwadairi wakulungwa wengine wa dini ware javi: "Visitawi kutenda vyema au vibaya suku ya Jumamosi? Vyema ndi kumpoka munu mainsha ake au kumpa mainsha?"

Kwa kuwa wanyamala awanjibire kinu, Insa akiwanang'aniza akiwaona utolu kwa kuwarimba myoyo yao. Basi akimwambira mwananlume ire javi : "Olosa nkono wako-wo." Kweli-kwelini na iye wakati wolose, nkono ure ukipona. Nopare-pare wakulungwa wa dini ware wakilawa wakuka wakiwaza juwabu namuna ya kumulaya Insa.

Ofwe dini yetu ijuzi isanganyike na pendo tiwapende majirani wetu.

Nfano wa 18: Insa kanyamaza mepo nyingi

Nfano wa 18: Insa kanyamaza mepo nyingi

Marku 4:35-41

Bandi ya kupita suku moja, suku yazunguriziwe na wanu wengi akiwafunda mambo mengi, wakati wasokere, Insa kawaza pamoja na wanafunzi wake walawe, woke upande mwengine wa tanda ra Galileya mungalawa noto. Mpunde, yanza kuvuma mepo nyingi ya Gaibu, ikikola kutabika ngalawa ire. Fala Insa anta kufazaika, mpaka mwanafunzi wake mmoja akinlamusa akamba : "Mwanlimu, epa patifwa-pa auna shuguli?"

Insa akilamuka akisowerera mepo ire pamoja na maluwimbi akamba: "Mepo, inyamare ndu." Mepo ire ikinyamala na mbari mure piya mukitenda marereji!

Basi, akizungunuka akiwambira wanafunzi wake ware javi :"Mbana nomwe muwa wofi javi? Mbana amutumira kwamini kwenu?"

Wanafunzi ware na kususuka kwao pamoja na kuona vinu vire gafula, wakidairiyana watupu : "Eyu mununi noyu, wa kuwa mepo na maluwimbi piya vinsikiriza?"

Insa kawanao uwezo kwa vinu piya nkati ya mainsha etu, tijuzi timwamini na tisope kinu.

Nfano wa 19: Kuponesiwa ka mwanamuka nlwere

Nfano wa 19: Kuponesiwa ka mwanamuka nlwere

Marku 5:25-34

Ikiwepo kaya mmoja yokire Insa, akiwepo mwanamuka. Mwanamuka síye akiwa nlwere. Kalwala myaka kumi na miwiri, kesa kupita mmakono mwa madotoru wengi wawenye; kamariza vinu vyake piya vyakiwa nao, wala faida ya kupona apatire, wakati mwengine ákizidi kuwa nlwere. Wakati wasikire kusifiwa Insa, akingira kunfulata nyuma pamoja na wanu wengine, akuka akinkumbula vazi râvarirel.

Konta iye mwenyewe nlwere, akisemanga daima kuwa omi kupata kunkumbula tu basi nguo yake yavarire nípona. Na kweli-kwelini, kwa noure mpunde ure, akiwona mwiri wake kupona kuwa maradi ake are. Insa kwa noure wakati ure, kafahamu kuwa kwa uwezo wake iye, muka ire kapona. Akizungunuka akiwadairi wanu ware javi : "Anikumbure nani?"

Akimanga-manga Insa kunang'aniza ndepi paari mwanamuka ire. Basi muka ire kwa wofi wake novire akuka karibu ya Insa, akimwambira kweli yake, na Iye akimwambira javi : "Mwanangu, nukuvusha, uka usiwe na wasi-wasi. Baki ukiinshi sana-sana kwa kupona ali yako mbaya yaukiwa nao."

Nfano wa 20: Insa kanzilibusa mwari

Nfano wa 20: Insa kanzilibusa mwari

Marku 5:22-24,35-43

Mwananlume mmoja bora sana, wa kwitiwa Jairo; kanlebela Insa suku moja oke kwake akanlebelele duwa, kweli akilawa Insa pamoja na iye wakuka. Wakati wawakuka munjira, nkolakazi mmoja wa Jairo wasimanana naye akija na habari ya kuwa mwana wa Jairo kafwa. Insa akinnang'aniza Jairo akimwambira javi : "Usope, kubali na wamini novyo."

Wakati wawafikire kwao Jairo, wawasingana wanu wakirira, Insa akipita nnyumba mure na wawaze mwana ire pamoja na wanafunzi wake watatu. Insa akinkola mwari ire nkono akimwambira javi : "Mwari, omi nankukulamuza, lamuka! Kwa noure mpunde ure, mwari ire akilamuka akanza kwenenda. Piya wanu wakiwona matajabisa, basi kwa piya vire Insa akiwambira wapite. Wakipita, wakereza habari zikunire zire piya.

Ndi kweli, Insa kolota kuwa kawanao uwezo julu ya kifo. Piya wenye kunkubali na wenye kunfulata awopa kufwa. Tikumbukire usowezi wa Insa : "Musope, aminini!"

Nfano wa 21: Insa na mwanamuka n’yeni

Nfano wa 21: Insa na mwanamuka n’yeni

Marku 7:24-30

Kwa suku moja mwanamuka mmoja n'yeni kalawa koka mpaka ka Insa, konta mwanawe kakazika pakulu sana na mashetwani. Basi, akinlebela Insa awalavye mashetwani kati ya mwanawe. Insa kabila yake íkiwa ya mayaudi, Iye akijuzi awasaidiye kwanza wayeni kabula ya mayaudi wenziwe?

Insa kamba : "Sivyo vyema kulavya vyakurya vya kujuzi kuwapa wasimana, kuwapa wana wa umbwa!"

Mwanamuka ire akijibu : "Kweli-kwelini Bwana, fala sambi, wana wa umbwa sini ya meza, wakurya senga-senga za kuwagwa wasimana."

Insa kwa kuwona kukubali ka mwanamuka ire, kaamba : "Kwa sababu ya usowezi wako, uka vyako, mwanao mashetwani wanlawa!" Wakati waludire mwanamuka ire, akifika kwake kansingana mwanawe aponire.

Eyi hadisi-yi itisaidiya kwereriwa sana-sana kuwa kupenda ka Mwenyezimungu akuri inti moja tu basi, fala inti piya ziri mulumwengu. Marafiki zangu, maripo aaripire Insa, karipa na damu yake mwanyewe.

Nfano wa 22: Insa na Bubu

Nfano wa 22: Insa na Bubu

Marku 7:31-37

Insa kwa mara nyengine tena kalawa kwao koka inti mmoja ya uyeni. Nakufika, waja naye munu mmoja bubu, wakinlebela anture makono anlebelele duwa. Insa akintwala akintanusa kati-kati ya wanu ware akuka naye kwengine, akintaya vyala mmasikiro na akinkumbula na lulimi kuno akisowerera akamba : "Mmasikiro-mu mufunguke. Kweli-kwelini mmasikiro mure mukifunguka na lulimi rake rikifunguka."

Piya wanu wakitajabu namuna ya waonire ire wakamba : "Piya vinu atenda sana-sana vya kutajabisa."

Basi Insa kawanao uwezo wa kufungula masikiro etu na kupata kwereriwa usemi wa Mwenyezimungu, pamoja na kutipa nafasi ya kulamusa lulimi kwereza ushaidi kwa namuna zatenendesa daima.

Nfano wa 23: Insa kantibu munu saona

Nfano wa 23: Insa kantibu munu saona

Marku 8:22-26

Insa pamoja na wanafunzi wake walawa, woka mpaka nanyenje ya bahari ya Galileya, mala pakwitiwa Betsaida, sidadi kwao Peduru, Andere, Tiagu na Yahaya, wanafunzi wa Insa. Wanu wakija naye nopare-pare munu saona, wakinlebela Insa ankumbure apate kupona. Insa akinlavya pawanu pare akuka naye panja akimponesa. Mwananlume aponire ire akitenda radi kukimwajibu apite akereza ulumwengu piya namuna Bwana Insa vyantendire.

Marafiki zangu, wakati Insa wengira pakulu mmoyo mwetu akitiponesa ulwere wetu, akitiswamii madambi etu, tikuwa na sababu ya kuwereza wanu wengine namuna ngema zatenendesa Bwana Insa.

Nfano wa 24: Insa kawanao uwezo pakulu kwa vinu piya

Nfano wa 24: Insa kawanao uwezo pakulu kwa vinu piya

Marku 9:14-31

Na wakati mwengine tena, mwananlume mmoja koka naye mwanawe ka Insa, mwana síye kâpatiwa na majini. Basi wawaye mwana ire akinlebela Insa anlavye mashetwani ware. Wakati mwengine akimpatanga gila akituwirira pamoto au mbari ipate afwe. Masikini ire akilamuka akimwambira Insa javi : "Nisaidiye Bwana, nisaka na amini pakulu."

Kwa kuwa mashetwani wankaza pakulu nlwere ire na wanu ware kwa kila mmoja akangaika. Basi, Insa kwa uwezo wake akiwasowerera mashetwani wanlawe nlwere ire, na wasinludire tena. Insa akintwala nnemba ire akinkola nkono akimpereka ka wawaye wa kupona wawenye.

Ei hadisi-yi itolotera kuwa anzima ya aduwi wetu ainamba kubadilika, aduwi wetu katilengela kutulaya, kutiwira na kutivunja, fala Insa kawanao uwezo piya wa Binguni na emu mulumwengu-mu. Iye kashinda maradi, kashinda kifo na kanshinda Shetwani. Insa ndi mwana wa Mwenyezimungu ajire mulumwengu, na Iye kaja kamba mwanadamu karitula mbere ya Mwenyezimungu akisukula ukumu ya madambi etu, ipate kwa kukuna kwake mashaka pamoja na tabu zake, tipate mainsha a milele.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

สื่อบันทึกเสียงชุด "ดู ฟังแล้วรับชีวิต" - สื่อบันทึกเสียงชุด "ดู ฟังแล้วรับชีวิต" มีทั้งหมด 8 ชุด แต่ละชุดมีภาพประกอบ 24 ภาพ สื่อชุดนี้สามารถใช้ในการประกาศและสอนชีวิตคริสเตียน อีกทั้งมีบทเรียนจากบุคคลในพระคัมภีร์เดิม ชีวิตของพระเยซูและคริสตจักรในยุคแรกๆ สื่อชุดนี้ได้บันทึกเสียงแล้วหลายร้อยภาษา

วิธีใช้สื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบของจีอาร์เอ็น - 1: การแบ่งปันข่าวประเสริฐแบบง่ายๆ - เรื่องนี้กล่าวถึงวิธีการต่างๆ ของจีอาร์เอ็น ในการนำสื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบไปใช้ในพันธกิจต่างๆ

วิธีใช้สื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบ - 2: สอนข่าวประเสริฐที่ละเอียดมากขึ้น - เรื่องนี้อธิบายถึงผู้ฟังสามารถเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ได้อย่างไร และทำไมเรื่องราวถึงมีคำอธิบายน้อย

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach