Copyright and Licensing

Copyright and Licensing

หน้านี้ไม่พร้อมใช้งานใน ภาษาไทย.

Audio and Video

All GRN audio and video programs are copyright GRN or as otherwise indicated on each program page on the website.

Unless otherwise indicated, all are available to be copied and used under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike license. This allows you to copy them freely, as long as you acknowledge the source of the materials and do not benefit financially from them. You may also adapt or build upon the audio or video as long as you license your new creations under identical terms. You may charge a reasonable amount for the media or device on which the audio and video are delivered, but may not charge extra for the materials themselves.

Written Materials

All GRN scripts and Sunday School materials are copyright GRN or as otherwise indicated on each script on the website.

Unless otherwise indicated, all are available to be copied and used under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike license. This allows you to copy and adapt/translate them freely, as long as you acknowledge the source of the materials and do not benefit financially from them. You may also adapt or build upon the written materials as long as you license your new creations under identical terms. You may charge a reasonable amount for the printing or media on which the written materials are delivered, but may not charge extra for the materials themselves.

Pictures

All GRN Pictures for the Good News, Look, Listen & Live, and The Living Christ are copyright GRN.

Versions of the pictures embedded in audio and video files may be copied and used under the same license as the audio and video materials themselves.

Versions of the pictures embedded in written scripts and Sunday School materials may be copied and used under the same license as the written materials themselves.

Higher resolution versions of the images are available for purchase or through a specific agreement with GRN.

Other Uses

Permission may be given for copying and use of GRN materials beyond what is granted above. For clarification on exactly what is permitted under these licenses, or to obtain permission for anything not specified here, please contact the Copyright Office.

Feedback

While not a condition of the permissions granted above, GRN would appreciate receiving feedback about the use of the materials. This includes how are where they have been used, in what quantities, and what sort of responses were observed from the recipients. To share this information with GRN please contact the Feedback Line.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สื่อบันทึกเสียงรูปแบบmp3, ซีดี, เทปคาสเซ็ท - องค์กรจีอาร์เอ็น มีสื่อบันทึกเสียงต่างๆ หลายพันภาษา เนื้อหาสื่อบันทึกเสียงตรงกับความจริงในพระคัมภีร์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรอดและชีวิตคริสเตียน

สื่อบันทึกเสียงชุด "ข่าวประเสริฐ" - สื่อบันทึกเสียงชุด "ข่าวประเสริฐ" มีภาพประกอบ 40 ภาพ เป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ตั้งแต่การสร้างโลกจนถึงชีวิตของพระเยซูคริสต์ สื่อชุดนี้สอนเรื่องความรอดและสอนถึงพื้นฐานชีวิตคริสเตียน มีสื่อบันทึกเสียง 1,300 กว่าภาษา

สื่อบันทึกเสียงชุด "ดู ฟังแล้วรับชีวิต" - สื่อบันทึกเสียงชุด "ดู ฟังแล้วรับชีวิต" มีทั้งหมด 8 ชุด แต่ละชุดมีภาพประกอบ 24 ภาพ สื่อชุดนี้สามารถใช้ในการประกาศและสอนชีวิตคริสเตียน อีกทั้งมีบทเรียนจากบุคคลในพระคัมภีร์เดิม ชีวิตของพระเยซูและคริสตจักรในยุคแรกๆ สื่อชุดนี้ได้บันทึกเสียงแล้วหลายร้อยภาษา

แหล่งข้อมูลสำหรับการประกาศและการสอนพระคัมภีร์ - Global Recordings Network ผลิตสื่อเสียงในหลายพันภาษาสำหรับการประกาศและการสอนพระคัมภีร์ขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยหนังสือภาพและเครื่องเล่นเสียง

สื่อบันทึกเสียงชุด "ชีวิตของพระคริสต์" - สื่อบันทึกเสียงชุด "ชีวิตของพระคริสต์" มีภาพประกอบ 120 ภาพเพื่อใช้สอนเกี่ยวกับชีวิตและพันธกิจของพระเยซูอย่างละเอียด สื่อชุดนี้ค่อนข้างใหม่ ปัจจุบันจึงมีการบันทึกเสียงเพียงไม่กี่ภาษา

Audio and Audio-Visual Materials - A wide range of culturally appropriate resources in 6498 language varieties, particularly suited for oral communicators.

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Written Resources - Free downloads of scripts and other story-based written materials for ESL, Sunday school and basic Bible teaching.

Script Library - GRN scripts used as a basis for translation into many languages

Terms and Conditions - This document sets out the terms and conditions under which Global Recordings Network will provide access to it's websites and applications.

บทเรียนและสื่อการสอนรวีวารศึกษาอื่นๆ - องค์กรจีอาร์เอ็น ผลิตสื่อการสอนรวีวารศึกษา ท่านสามารถใช้สื่อเหล่านี้ในพันธกิจเด็ก

Policies and Guidelines - The guiding principles, doctrines and policies under which GRN functions.