Buukhu 6 Woone, Wiiwe ni okhale

Buukhu 6 Woone, Wiiwe ni okhale

เค้าโครง: From Matthew and Mark. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

รหัสบทความ: 423

ภาษา: Xirima

หัวข้อ: Sin and Satan (Deliverance, Light/Darkness, Sin, disobedience); Christ (Son of God, Life of Christ, Authority, Jesus, Our Shepherd); Eternal life (Salvation, Broad & Narrow Ways); Character of God (Grace and Mercy, Nature, character of God, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Prayer, petition, Obedience, Forgiveness, Faith, trust, believe in Jesus, Children of God, Assurance, Spiritual Life, Christian values); Bible timeline (End Time, Second Coming, Gospel, Good News); Problems (Evil Spirits, demons, Sickness, Problems, troubles, worries)

ผู้ฟัง: General

รูปแบบ: Monolog

ประเภท: Bible Stories & Teac

เป้าหมายของสื่อบันทึกเสียง: Teaching

ข้ออ้างอิงจากพระคัมภีร์: Extensive

สถานะ: Publishable

เนื้อหาบทความ

Masu Oopacera

Masu Oopacera

Salaama! Murwe mumphwanye muhusiha mutokweenexa nsinanawe Yeesu. Mwiiwaka oruma, mpitikuxe ebuukhu mwehe soocaambuliwa sikina.

Ethoonyihero 1: Yeesu onaahusiha atthu

Ethoonyihero 1: Yeesu onaahusiha atthu

Yoocaambuliwa ela, munoomoona Yeesu aahusihaka atthu sa Muluku.
Yeesu eenre:
1) Ooreelihiwa ti yaale ansuwela omuhaawelawaya Muluku, niwoko omwene wa wiirimu, ti wawaya.
2) Ooreelihiwa ti yaale aniinla, niwoko eniimaalihiwe.
3) Ooreelihiwa ti yaale ammaaliha murima, niwoko eniiphwanye elapo ya vathi.
4) Ooreelihiwa ti yaale amvoliwa etalá ni ntthona weera yaakhuleliwe ni Muluku, niwoko eniivonihiwe.
5) Ooreelihiwa ti yaale ammorela ikharari, niwoko eniimoreliwe ikharari.
6) Ooreelihiwa ti yaale ari ootteela murima, niwoko eniimoone Muluku.
7) Ooreelihiwa ti yaale ampaka murettele variyari wa atthu, niwoko eniyiitthaniwe anamwane a Muluku.
8) Ooreelihiwa ti yaale ansoondiwa mwaha wooweetta ni Muluku, niwoko omwene wa wiirimu ti wawaya.
9) Ooreelihiwa ti nyuwo akina yooruwanakani, yoosoondakani ni yaawuulumelakani soonanara ni soowootha mwaha wa nyuwo niwoko na Miyo, niwooko Muluku onimaahiyerani yoowaakhelaanyu omwene wa wirimu.

Ethoonyihero 2: Impa piili

Ethoonyihero 2: Impa piili

Nihiku nimoha Yeesu aahima mwahá wa atthu eeli yaapanka impa saya. Mulopwana mmoha aapaka empaawe va nlukuni, mulopwana mukina aapaka va muhaavani. Yaarumpaaya epula etokotoko, ole aapanke empaawe va nlukuni, yaalipa, ole aapanke va muhaavani, yaapittuwa. Yeesu aaheera: "Musuweli ti yoole aapanke empaawe vanipuroni noolipa". Yaale ampanka okumaaya ettharihaka masu a Muluku annilipa. Okumaaya woolipa. Aakhala akina ampanka ekumaaya ehiwehawehaka weera yaarikí yoone yalipalé. Yaphiya etthu yookattamiha, okumaaya onoophwateya. Awo atthu aniiwa masu a Muluku ehineettela. Yeesu oopaka elapo yootheene. Mutthu ori mwa yoowo, okumaawe woolipa.

Ethoonyihero 3: Omwaleela wa elapo

Ethoonyihero 3: Omwaleela wa elapo

Atthu ancipale annoova epiphi. Atthu a mulaponi yaahimusuwela Muluku, elapo epiphí. Yeesu arwaka mulaponi, aaheera: "Miyo ti yoomwaleela ya elapo, yoowo onkitthará, khaneetta mpiphini, onookhalano yoomwaleela ya okumi." Namvekela Yeesu weera avolowe mmirimani mwahu, owo onoosariha mmirimani mwahu ni mmuupuweloni mwahu omwaleelawawe. Soottheka sahu sinooleveleliwa, ni nnimwaakhela ikuru soowiiwexexa masu a Muluku. Yeesu oweerela anamutthara: "Nyuwo ti omwaleela wa elapo." Vano, omwaleela oneeriwa hayi? Mulopwana mmoha a veecaambuloni vá oheemexa yoomwaleelaawe weera ootheene waaphwanyeke omwaleela. Akristu, yaakhalelaka onamoona wa okumi wooreera aphwanyaaya ni Muluku, anlikana ni yoomwaleela enaara mpiphini, emunnuwihaka Muluku.

Ethoonyihero 4: Yeesu onahusiha ohitthikiha isikula

Ethoonyihero 4: Yeesu onahusiha ohitthikiha isikula

Yeesu areene elapo ya Yuuda, aRooma amalapo yaalamula weiwo. Mahiku makina aYuuda yannapakiwa soonanara ni aRooma, ntoko munoonaanyu veecaambuloni va. Nakhotto oomwaakha malaayawe. Mulopwaneene yoole anaapake eheeni? Yeesu aaweerela atthu: "Muhaatthikihere isikula yaawo anoopankani yoonanara. Mutthu oomanani va nramani, mmwinyerere nrama nikina. Mutthu awaakhani malay'aanyu oomokoni, mmuhiyere ampuwatho."

Khontthuneya hiyo winla ikuhu ni yaale annipakela soonanara, niwooko Muluku eenre: "Miyo kinimwinla ikuhu, miyo kinootthikiha isikula." Muluku onimwaattaruxa ootheene ampanka soonanara. Ottaruxa wene onaakhale okumeene yoola, hoye-hoye naakhwaakaru. Muluku ontthuna etthu yoonanara nihokoloxakani etthu yooreera.

Ethoonyihero 5: Ovekela wene

Ethoonyihero 5: Ovekela wene

Veecaambuloni va, atthu eeli anlokolola ni Muluku. Mutthu mmoha ori vaate, woowooneya, ahokoleelaka mavekelowaawe oorakama. Owo ontthuna ootheene amooneke ni amuttittimiheke. Mavekelo moota hiiho, Muluku khanaakhula. Muthu mukina omvekela mpaani mwemmo ohinooniwawemo, onamoona ti Muluku paahi. Owo ohiiyeviha ni murima woowookowa alokololaka ni Muluku. Muluku onnaakhula mavekelo hiiho. Yeesu eenre: "Nyuwo mwaatthunaka ovekela, mvolowe mpaani, muwale mulako, mwaavekeleke atiithi awiirimu, Muluku. Atiithi yaawo anoona soowiipithiheya, animootthuvelani moowooneya. Yeesu oheeratho weera Muluku oosuwela itthu nintthunaahu hiyo nihaakuvale oveka.

Yeesu eenre: "Nyuwo muvekeleke há": 'Atithihu ari wiirimu, nsinananyu ntteelihiwe, 10 omwenaanyu orwe; otthunawanyu opakiwe ntoko wiirimu hiiho-tho vathi va. 11 Munivahe yoocaahu ya nihuku ti nihuku. 12 Munilevelele sootthekasahu ntoko nnaalevelelaahu yaawo annitthekela. 13 Muhinihiye neereriwaka mene munivuluxe mwa soonanara, niwoko nywuwo murino omwene, ikurú ni ovuwa woohimala. Amé.'

Ethoonyihero 6: Atthu oonanara murima mulaponi mwa Muluku

Ethoonyihero 6: Atthu oonanara murima mulaponi mwa Muluku

Nihiku nimoha, Yeesu aahaaleela mwaha ola. Mulopwana mmoha aahaala ez'waawe yooreera mmatta mwawe. Ohiyu, yaaphiya asilopwana akina yaalamo ezo yoonanara. Ez'weene yoonanara emelaka khiyaasuwanyeya, yaalikana ni ezo yeele yooreera. Yaasuwanyeya erikí ntaphula. Anamitekwaawe yoonakaru malaxi awo yaathanana. Yaamukoha muneene yeeraka: "Muntthuna nivinxemo malaxi ala? Muneene aaheera: "Hoye, mwaphelamo malaxi awo, munoophela vamoha ni ezo yooreera. Mweherereke ehuhu yoohepha ni mmwalamwaxeke. Ezo yooreera erowaka vatathani ni malaxi ala erowaka omooroni." Nyuwo mohoonelela mwaha ola ontaphulelaaya?

Muneene ematta, ti Muluku, ni ematta, ti elapo yootheene. Ezo ti atthu eri mmatta mwa Muluku. Ehuhu yakwanela, Yeesu ommoorwatho. Owo onimwaamwalamaxa atthu oonanara murima ni yaale aroromenle enavara otthuna wa Muluku. Yeesu onimwaakuxa awawe, akhalekeno mahiku ootheene. Atthu oonanara murima anoovonyeriwa omooroni vamoha ni satana.

Ethoonyihero 7: Yeesu ni anamwane

Ethoonyihero 7: Yeesu ni anamwane

Nihiku nimoha, atthu akina yaamuruuhela Yeesu anamwanaaya. Awo yaatthuna weera Yeesu aareelihe ni aavekelele wa Muluku. Oohusera a Yeesu yanneerera weera yaahiihe anamwane ophiya wa Yeesu. Vano Yeesu khaatthuna yeeyo ni aaheera:" Mwaahiye anamwane ekirweeleke niwooko omwene wa wirimu ti wawaya ni wa yaale ankhala ntoko yaala. Nyuwo mwaahipittikuxa munakhala ntoko anamwane ala, khamurwa mvolowa omwene wa wirimu." Ontthuneya omuroromela Muluku ntoko mwaana onaaroromelaawe atithawe.

Ethoonyihero 8: Ekhondolo yooriheya

Ethoonyihero 8: Ekhondolo yooriheya

Yeesu annahusiha weera: "Mutthu akhalano ikhondolo ncira, enariheya emoha, khanghiya iye miloko mithanu ni mixexe ni ithanu ni xexe anarowa waasa emoha erihengye? Aphwanya vale, onnahakalala vancipale emoha ele yaarihengye opwaha sikina sahaarihengye? Mooteene hiihotho, Atiithi awirimu khantthuna mutthu ariheyaka. Muluku ohaapaka atthu ootheene ari mulaponi. Awo ti awawe. Yoole onamutthara Satana, onlikana ni ekhondolo erihengye. Yeesu oneeriwa mukukhula annene niwooko aarwenle owaasa yaale arihengye. Mpaka vaanaanovaava, Yeesu onoowaasa ni waavuluxa atthu ooriheya.

Ethoonyihero 9: Namuteko ohilevelenle

Ethoonyihero 9: Namuteko ohilevelenle

Mahiku mancipale Yeesu annahusiha otthuneyawaya olevelelana mukina ni mukhwaawe. Tivawo, aahima ethale ela.

Namuteko aamwene aahaakopela musurukhu muncipale ni khaarino yoolivano. Amwene yaalamula weera athumihiwe, musurukhweene ekuxeke. Namutekweene aaheera: Conde, koovara mwetto, mukiweherereke, kinooliva. Amwene yaamoriwa ikharari ni yaaheera: "Kohoolevelela, khookikopenle." Namutekweene yoowo, apwahaka, aakumanano namuteko mukina aamukopenle musurukhu vakhaanene. Aamvara vaxikoni anamunyeserera weera okinye musurukhwaaka. Ni ole khaarino musurukhu, aamukuxa, angwalela mukaliposo mpaka amusaawe oliva. Anamiteko akina yoonnaaya, yaarowa waaleela amwene. Amwene yaanyoonyiwa enamwiitthana namuteko ole yaamulevelenlaaya. Yaamweerela: "Namuteko oonanara murima, miyo kohoolevelela waakicoondelenlaawe, weyo khawaarowa opaka hiiho?" Amwene yaalamula weera aroweke okaliposo akhaleke mahiku ootheene.

Asinthamwene, Muluku onoonlevelela soottheka sahu hiyo namvekela. Hiyotho onnatthuneya waalevelela ootheene yaale enanipankela soonanara.

Ethoonyihero 10: Anamiteko anaakhela yoolivelaaya

Ethoonyihero 10: Anamiteko anaakhela yoolivelaaya

Mulopwana mmoha aarowa owaasa anamiteko oovara mmattamwawe. Yaahiiwanana weera vanihikuni, eniyaakheleke nikobiri nimoha. Othanaru, aahaaphwanyatho anamiteko akina aaweerela: "Murooke mwavareke." Nihaleelaka omala nihiku aawoonatho akina ni aaweerelatho: "Nyuwotho murooke mwavareke." Ommaleloni wanihiku, ootheene yaakhenle nikobiri nimoha. Ale yaapacenre ovara muteeko yaahiikhupanyera niwooko ale oomalihera yaamulikana waakhela waya. Vano muneene aaheera, "Nthamwene, miyo nkinoowoka, hiyo niiwananne nikhobiri nimoha. Miyo kookhalano ikuru woopaka etthu kintthunaaka ni makhobirwaaka. Neereke nyuwo munyoonyiwa niwooko miyo kinnavaha? Asinthamwene, Muluku onlikana ni muneene owo. Owo mahiku ootheene ti oororomeleya. Ni khahiyono amilili. Hiyo khaninono miruku soophwanela okumi woohimala. Vano Muluku onnivaha ovuluwa mahaleene namuroromela Yeesu Kristu.

Ethoonyihero 11: Mukhale oowiirehera

Ethoonyihero 11: Mukhale oowiirehera

Mahiku makina oohusera a Yeesu yannamukoha weera omwene wa Muluku, onaarwe yaakhani? Yeesu mahiku ootheene aakhula eeraka: "Mukhaleke oowiirehera." Ehuhueene yeeyo, yaakhoveleliwa mutthu aarowaka othela, aamuhooliwa ni asimwali. Ootheene wannatthuneya okhalano muthuko ovarelaka. Yeesu aahimatho ethale ya asimwali muloko. Athanu yaari oosuwela, athanu oolosowa. Awo yaamweherera mulipa oothela ni owo aapisa vancipale. Ohiyu eriyari yaaheereliwa: "Onnarwa mulipa oothela, mmuhooleke." Ale athanu oosuwela yaari oowiirehereene niwooko yaaruuha makhuraaya ookwana, ni yaarowa. Athanu oolosowa yaahoona weera makhuraaya yaamala, waatthuneya othuma. Yaahokolongwaaya omakhurani, yaaphwanye mulako owaliweene, khayoonne woovolowavo.

Asinthamwene, Yeesu ori wiirimu, nihiku nimoha onoohokolowa sintoko ororomelihalaawe. Hiyo khanisuwenle nihiku nene naari ehuhueene. Onnatthuneya hiyo okhala oowirehera ntoko asimwali athanu ale oosuwela weera nikumaneno nakhalaru nihiku. Owo onoonikuxa nirowaka wiirimu, woothananiha, ancipale anoohala vaate.

Ethoonyihero 12: Muneene ni anamitekwaawe

Ethoonyihero 12: Muneene ni anamitekwaawe

Nyuwo mmwikhale hayi oowireher'eene ohokolowa wa Yeesu? Mwiiweke. Mulopwana mummoonaanyu oophwanya onghokolowa mukwahaawe waari woorakama. Ahaakuvale ottimula itthusawe aawinyerera anamitekwaawe weera ekhapeleleke. Namuteko mmoha aamwinya makhobiri mathanu. Namutekoweene yoowo anneetta marontta aaphwanya makhoobiri makina amuneene. Namuteko mukina inyiwe makhobiri meeli. Owo aawinatho makhobiri makina meeli amuneene. Namuteko anaararu inyereriwe nikhobiri nimoha aavitha ni khavarenle muteeko weera awine makina.

Muneene aamunyoonyeriwa namutek'weene yoowo ahaavarenle muteko weera awine makina. Muneene aakuxa nikhobiri nawe amoomola owanyawe.

Asinthamwene, Yeesu muneene atthu. Owo oorowa wirimu, onoohokolowatho arwaaka vathi. Owo oowinyerera anamitekwaawe muteko weera emukhaleleke yoowo ni yaaleeleke akina sa yoowo. Itthu sootheene nraahuno ti yoowo oninyerenre. Etthu yooreera ti ovarela muteko itthu sootheene nraahuno weera nimunnuwiheke yoowo.

Mpittikuxe ekasete weera mwiiwe sa ikuru sitokotoko Yeesu aakhenlaawe wa Muluku.

Ethoonyihero 13: Opatisiwa wa Yeesu

Ethoonyihero 13: Opatisiwa wa Yeesu

Veecaambuloni va, nimmoona Yeesu ahipacenre ovara muteeko. Mulopwana ori vamoha ti Yohane mPatisa. Yohane aasuwela weera mVuluxa aamoorwa wa Muluku. Yohane aaleela aYuda weera ehiye iphiro saya soonanara emutthare mVuluxa. Yaawo yaakhulela weera mitthenga sa Yohane ti sa Muluku, yaapatisiwa ni maahi. Opatiso wa Yohane woonihera weera awo aahiya mphiro saya soonanara weera emusiveliheke Muluku. Yohane aaheera: "Ottuliwaka, onimoorwa mukina aikuru sincipale okipwaha miyo. Miyo kinoopatisani ni maahi, vano Owo anoopatiseni ni Munepa Wooteela wa Muluku.

Yeesu annarowa wa Yohane. Owo khanattheke, nlelo aatthuna opatisiwa. Apatisiwakaru, yaakhumelela etthu yootikhiniha. Erimu yaahuleya, Munepa Wooteela wa Muluku waamweemelela Yeesu vasulu okhalaka ntoko ekhuntta. Muluku aalokolola wirimu eeraka: "Weyo mwanaka, kinimutthunaxaaka, kohoohakalalela.

Ethoonyihero 14: Yeesu ongwiitthana oohuseraawe

Ethoonyihero 14: Yeesu ongwiitthana oohuseraawe

Muluku omurumme Yeesu vathi weera alaleye mitthenga sooreera sa Muluku, waahusiha atthu, waalamiha aretta ni ophwata miteko sa Satana.

Nihiku nimoha Yeesu eettaka muxerexere mwa ephareya yooGalileya, aawoona axunna eeli, yaari Simoone ni Andreas yaatothela ihopa niwooko yaari anamamesera. Yeesu aaweerela: "Murwe mukitthareke, Miyo kinimookhalihani anamamesera aatthu. Yaahiya matthavi enamutthara Yeesu. Yeesu aawoona axunna eelitho, Yakopo ni Yohane. Awo yaareherera matthavi. Yeesu awiitthanakaru, yaamutthara mowaakuveya. Yeesu ahaathannla atthu athanu ni araru akina. Awo yaathatuwa oohuseraawe weera ekhaleke ni Yoowo ni ehusereke sa yoowo. Yaawo, woorowa muhoolo, yaathatuwa arummwa a Yeesu.

Yeesu ahaavaha ikuru mwa Munepa Wooteela weera yoomoleke minepa soonanara. Yeesu ahaakuvale ohokoleela wiirimu, ahaavaha malamulo oohuseraawe eeraka: "Muroweke, mwaapakeke oohusera maloko ootheene ni mwaahusiheke otthariha itthu sootheene koohusinghaakani. Hiiho ontaphulela weera ootheene yaawo antthuna okhala oohusera olelo, onnatthuneya otthariha malamulo a Yeesu ni waaleela akina masu ooreera a Yeesu. Epakeke seyo mwa ikuru sa Munepa Wooteela .

Hiiho, Yeesu yoole ovinyerenre onimweetta ni yaawo ni Muluku onoovara muteko mwa yoowo.

Ethoonyihero 15: Mulopwana aarino makokho

Ethoonyihero 15: Mulopwana aarino makokho

Nihiku nimoha mulopwana aarino makokho aamwaattamela Yeesu. Owo aakokhora anamweerela Yeesu: "Nyuwo mwaatthunaka, mukilamihe. Atthu akina khiyamwaattamela mulopwana owo niwooko na makokho aaraaweno. Vano Yeesu aammorela ikharari. Yeesu aamutava anamweerela: "Miyo kinnatthuna, olameke. " Mowaakuveya, mulopwana ole aalama. Mulopwana ole aahakalala vancipale anaaleela atthu ootheene.

Asinthamwene, yoottheka, enlikana ni makokho. Ennanimwalamwaxa ni Muluku ni atthutho. Vano hiyo namwaattamela Yeesu, onoonicapa soottheka sahu sootheene.

Ethoonyihero 16: Olamihiwa wa mutthu aheetta

Ethoonyihero 16: Olamihiwa wa mutthu aheetta

Nihiku nimoha Yeesu aari mpaani ahusihaka sa Muluku. Yaakhala asilopwana axexe yaamuruuha mulopwana aheétta, khiyaawenre ovolowa niwooko atthu yaasaramo. Yaawela vasulu va nipatho enathipawo, enaamukuruxa mulopwaneene yoole mpaka mpaani. Yeesu aahoona weera aakiroromela. Yeesu aamweerela muretta ole: "Mwanaka, soottheka sawo sooleveleliwa." Asitokweene akina adiini yiiwakaru hiiho, yaanyoonyiwa. Yaaheera: "Taani ongwera olevelela soottheka ahikhanle Muluku paahi? Awo khiyaakhulela weera Yeesu orweenle wa Muluku. Ni Yeesu aamweerela muretta: "Okuxeke mwinlaawo oroweke owaani. Muretta aalama! Hiiho, Yeesu aahoonihera weera owo ta Muluku. Yeesu ookhalano ikuru soolevelela soottheka, sintoko onlamihaawe iretta. Woosuwanyeya weera ootheene hiyo naavoreiwaka, nintthuna olamihiwa. Onnatthuneya vancipale omvekela Yeesu weera anilevelele soottheka sahu ni naakhele okumi woohimala.

Ethoonyihero 17: Yeesu oolamiha matata a mulopwana mmoha

Ethoonyihero 17: Yeesu oolamiha matata a mulopwana mmoha

Va, nimmoona Yeesu mpaani ya Muluku. Aritho mwemmo asitokweene adiini. Naari nihiku na vasumanani aYuuda yaamulapaaya Muluku. Malamulowaaya yaahima weera nihiku nene nennle, ahikhale anaavare muteko. Aakhala mulopwana aarino ntata noorakala. Ayuuda yannamwehaweha Yeesu weera emoone aariki amulamihe. Yeesu onnamoriwa ikharari mpaka olelo. Asitokweene adiini khiyamoriwa ikharari. Asitokweene adiini yaatthuna weera Yeesu ahittharihe malamulowaaya emwiive. Yeesu aamweerela muretta: weemele. Ni Yeesu ahaakoha asitokweene adiini eeraka: "Nihiku noolelo, nipakeke etthu yooreera hoye hoye yoonanara, nivuluxeke okumi hoye hoye niiveke?" Awo khiyaakhunle niwooko mirima saya saari soolipa. Ni Yeesu aamweerela muretta: "wookole moonowaawe." Owo aahookola ni atthu ootheene yaahoona weera ntatanawe nooreerela ni noolipa.

Asinthamwene, omulapa wahu Muluku khomvara muteko naahaamorelaka ikharari atthu akina.

Ethoonyihero 18: Yeesu ommaaliha epheyo etokotoko

Ethoonyihero 18: Yeesu ommaaliha epheyo etokotoko

Va, ninnamoona Yeesu ni oohuseraawe munikulani. Awo yaamulapuwa erowaka okhopela wa ephareya. Yeesu akonaka wiithela nikula, yaaphiya epheyo etokotoko. Maahi yaamvolowa munikulani. Oohusera a Yeesu yaarowa omuttikinya yeeraka: Nyuwo khamunoona weera hiyo nnimookhwa? Yeesu aavinya eerela epheyo: "omaale!" Woowaakuveya, epheyo yaamaala. Yeesu aaweerela oohuseraawe: "Heeni moovaanyu, khamunono nroromelo?" Oohusera yaatikiniheya enakohana: "Mulopwana heeni yoola, emmwiiwelela epheyo."

Asinthamwene, noosuwela weera Yeesu, Muluku. Owo ookhalano ikuru sa atthu, minepa ni itthu sootheene opankaawe.

Tivawo hiyo nimuroromeleke yoowo weera anaakiheke ni anivaheke murettele.

Ethoonyihero 19: Muthiyana mpuwa mwaatthuni

Ethoonyihero 19: Muthiyana mpuwa mwaatthuni

Mwa atthu ala nyuwo munnamoonamo muthiyana? Owo aamvoreiwa eretta yookhuma ephome iyaakha muloko ni piili ni aamutepa. Owo aahiiwa weera Yeesu onnaalamiha atthu.

Owo aahiixeerela muneenaaweru: "Miyo katavaru ikuwo sawe, kinoolama. Aavira mpuwa mwaatthuni mpaka ottuli wa Yeesu amutava ikuwo sawe. Ehuhuweene yeeyo ephome yaamaala okhuma ni muneene aahoona weera koolama. Yeesu aahoona weera ikurusawe saavinya murutthuni mwawe. Aaheemela akoha weera taani okitanve? Yaakhala atthu ancipale, vano muthiyana owo aasuwela etthu yaakhumelenle. Muthiyana owo aamukhuveela Yeesu oovaka ni aamuleela ekhaikhai anahima moota aalammaawe. Yeesu aamweerela: "Mwanaka, nroromelo nawo nihoolamiha. Oroweke ni murettele yoomalele erettawe." Mulaponi aakhalamo atthu ancipale ni Yeesu ohaasuwela ootheene ni onnaamorela ikharari. Owo onnootthunani nyuwotho. Owo onnatthuna nyuwo mmwaattamenleene ni mmuroromenleene.

Ethoonyihero 20: Yeesu ni mwaana ookhwa

Ethoonyihero 20: Yeesu ni mwaana ookhwa

Yahiru, mutokweene adiini a aYuuda aarwa omukuxa Yeesu niwooko mwanawe muthiyana aamvoreiwa vancipale. Erowaka mphironi, yaahiiwa weera mwaaneene, ohookhwa. Yeesu aamweerela Yahiru: "Ohoove, ororomele." Owanyawe Yahiru atthu yaamwinla, vano Yeesu aaweerela mpwaheke. Yeesu ni asitithawe mwaana ni oohuseraawe araru yaavolowa mpaani mwemmo araawemo. Yeesu aamvarela ntata mwaana anamweerela: "Mwaana, ovinye!" Woowaakuveya, aavinya eemela, ni yaamvaha yooca.

Yeesu ookhala ikuru mpaka mookhwaani. Yaawo emuroromela enamutthara, khontthuneya woova okhwa.

Ethoonyihero 21: Yeesu ni muthiyana mmalapo

Ethoonyihero 21: Yeesu ni muthiyana mmalapo

Nihiku nimoha, muthiyana mmalapo aarowa wa Yeesu. Mwanawe aarookhalano munepa woonanara. Owo aamucoondelela Yeesu weera avenxe munepeene woonanara. Yeesu aaheera: "Miyo kaarweela waakhavihera aYuuda toko. Aakhavihenre amalapo waamulikana ni waavaha yooca alapwa ohiya waaciha anamwane." Ni muthiyana aaheera: "Alapwa annittotta simmora anamwane yaacaaka." Yeesu aamweerela: "Niwooko na waakhula wene weiwo, oroweke, munepa woonanara woovinyamo." Muthiyana aahokoleela owaani ni aahoona weera munepa woovinyamo mwa mwanawe.

Yeesu onnaasivela ni onnaakhavihera atthu a maloko mootheene ni ilapo sootheene. Yeesu ontthuna hiyo nimuroromeleke yoowo sintoko eenraaweno muthiyana owo. Yeesu toolipa weera anivuluxe mwa ikuru sa minepa soonanara.

Ethoonyihero 22: Yeesu ni mulipa oohiiwa naari oohuuluma

Ethoonyihero 22: Yeesu ni mulipa oohiiwa naari oohuuluma

Atthu akina yaamuruuhela Yeesu mulopwana. Mulopwan'eene khuuluma naari khiiwa ovinyero enamwanaawe. Yeesu aamukuxa mulopwana owo amurowiha okhwipi wa atthu. Aavoleiha ikatha sawe mmaaruni. Aasenya, atava nlumi nawe ni ekatha. Aaweha musulu, aamweerela: "ohuleye!" Woowaakuveya mulopwan'eene yoole anniiwa analokolola nnenesene. Atthu yaatikiniheya eneera:" Yeesu oopaka itthu sa nnene. Onnawiiwiha yahiiwa, anawulumiha yahuuluma." Onnatthuneya wiiwexexa seyo silempwale muumu niwooko masu a Muluku. Weera Yeesu aahula maaru a mulopwana ola, onoonivahatho otthuna woowiiwa masu a Muluku, ni onoohulatho iyano sahu weera nuulumeke masu a Muluku.

Ethoonyihero 23: Yeesu oomooniha mutthu ahoona

Ethoonyihero 23: Yeesu oomooniha mutthu ahoona

Nihiku nimoha, atthu yaamuroowiha mulopwana ahoona wa Yeesu weera amulamihe. Yeesu aamvarela ntata anamukeliha okhwipi wa ntthoko. Yeesu aamusenyera mmayithoni mwawe amphuta owiitho anamweerela: "Onnoona etthu?" Mulopwaneene yaale aaheera: "kinnawoona atthu antoko miri yeettaka." Yeesu aamphutatho owiitho. Hiiho maithwaawe yaahuleya anoona itthu sootheene nnene sene.

Asinthamwene, Satana khantthuna hiyo noonaka itthu sa Muluku nnene sene. Vano namuroromela Yeesu, owo onoonooniha ni oosuwela nnenesene ekhaikhaiyaawe. Ti yooreera omvekela yoowo weera ansuweliheke itthu moota hiiho.

Ethoonyihero 24

Ethoonyihero 24

Mulopwana mmoha aahaaruuhela oohusera a Yeesu mwanawe. Aahaavekela weera yoomole munepa woonanara mwa mwanawe, ni awo yaahooceela. Aamukuxa mwaaneene yoole amurowihela Yeesu. Munepa woonanara omoonakaru Yeesu, waamuruuhela mwaana ecilecile. Apapawe mwaana khiyaaroromenlexa weera Yeesu onoomukhavihera. Awo yaaheera: "mwaaweraka okhavihera, munimorele ikharari." Yeesu aaheera: "Mwa yaale animuroromela Muluku, sootheene sinoowereya." Apapawe yaaheera:" Miyo koororomela vakhaaneene, mukikhavihere ororomela waka." Yeesu aaheerela munepa woonanara: "Weyo munepa, kinimooleela, ovinyemo mmwaanani ni ohihokolowe." Munepa woonanara waakhuwela ni waavinya. Mwaana aamaala ni atthu yaaheera: "oohookhwa." Vano Yeesu aamvarela ntata amukhavihera weemela.

Ereene meekhaaya, oohusera a Yeesu yaakoha: "heeni nihingweraahu woomola munepa?" Yeesu aawaakhula, moota ola ongwereya ni mavekelo, paahi.

Ovinyero vaavaawo olekenle vakhaaneene, Yeesu aniiviwa ni asitokweene aYuuda. Ti weiwonto Yeesu aapankaawe yootikiniha etokotoko opwaha sootheene. Owo aavinya mookhwaani. Hiiho oongwina Satana ni oowinatho okhwa mahiku ootheene.

Yeesu mutokweene oopwaha minepa sootheene ni miluku sootheene sa mulaponi. Owo ookhalano ikuru mwa itthu sootheene.

Niwooko Yeesu, Muluku eekhaikhai.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

สื่อบันทึกเสียงชุด "ดู ฟังแล้วรับชีวิต" - สื่อบันทึกเสียงชุด "ดู ฟังแล้วรับชีวิต" มีทั้งหมด 8 ชุด แต่ละชุดมีภาพประกอบ 24 ภาพ สื่อชุดนี้สามารถใช้ในการประกาศและสอนชีวิตคริสเตียน อีกทั้งมีบทเรียนจากบุคคลในพระคัมภีร์เดิม ชีวิตของพระเยซูและคริสตจักรในยุคแรกๆ สื่อชุดนี้ได้บันทึกเสียงแล้วหลายร้อยภาษา

วิธีใช้สื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบของจีอาร์เอ็น - 1: การแบ่งปันข่าวประเสริฐแบบง่ายๆ - เรื่องนี้กล่าวถึงวิธีการต่างๆ ของจีอาร์เอ็น ในการนำสื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบไปใช้ในพันธกิจต่างๆ

วิธีใช้สื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบ - 2: สอนข่าวประเสริฐที่ละเอียดมากขึ้น - เรื่องนี้อธิบายถึงผู้ฟังสามารถเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ได้อย่างไร และทำไมเรื่องราวถึงมีคำอธิบายน้อย

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach