วิธีใช้สื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบ - 2: สอนข่าวประเสริฐที่ละเอียดมากขึ้น

วิธีใช้สื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบ - 2: สอนข่าวประเสริฐที่ละเอียดมากขึ้น

หน้านี้ยังไม่มีในภาษาอังกฤษ.

Going deeper

Introduction

GRN audio-visual presentations include: "Good News", "Look, Listen & Live", and "The Living Christ". The scripts for these presentations are all stories from the Bible. They are not translations of the Bible, but they aim to simply and appropriately give the message of the Bible. The original scripts have virtually NO EXPLANATORY COMMENT.

Why is this? It is because we want God's word to speak to the heart of the hearers. We want God to bring His message to those who listen. We do not want to get in the way or manipulate the outcome by assuming that we know exactly the message that God wants to give from the Bible story at any time. Interpretation of the Bible can be influenced by many factors such as theological background, world view, culture and present circumstances. This is NOT to say that the Bible does not communicate absolute truth or that every interpretation is equally valid. However, God may and does choose to bring different aspects of his message to different people at different times from the same story!

Primary Goal

In using this 'help document', it is important to realise that our goal is to help people hear God's message not to tell them what the message is or what conclusions they should draw from it. We want to help people open up the story and get inside it and to listen to God.

As an aside, oral communicators are often better at drawing the important lessons from a story than those with western literacy based backgrounds.

Learning and Communication styles

Even within one culture people learn differently. Some can learn from a book, others need to be shown. Some remember well what they hear. Others forget unless it is written down. Also methods of learning and communication vary considerably from culture to culture. In a traditional society a 'young' teacher may have very little credibility. This is not so in the West. In some cultures the older women may be the carriers of tradition. In another it will be the official story tellers.

There are many questions to ask: "Can men teach women or vice versa?", Can an individual express an opinion?", "Who are the people of influence and power?", "What style of communication is appropriate for different situations - songs, drama painting?", "Can questions be used or is it not appropriate?" "Does the culture require you to always say you agree, even if you don't?", to name just a few.

Good teaching will involve understanding the learning and communication styles of the target people group. There is no "one size fits all" approach but there are broad principles that can be applied in many situations.

Guidelines for use

If our primary goal is for people to hear, understand and respond to God's message, what can we do to facilitate this?

1. Pray!

This is spiritual work and the work of the Holy Spirit is essential if people are to be saved and grow in faith and knowledge of God. There are no short cuts here and no alternatives. Prayer is essential.

2. Start at the beginning and work slowly

Where possible start with creation, make connections to what is familiar in the target group. Don't try to cover too much material too quickly. If using the GN or LLL presentations, prepare in advance where the natural breaks occur so you can pause and interact. There is value in hearing the whole story at once as well as hearing it in instalments so let the 'audience' guide you. Ask them, "Would you like to hear more now or tomorrow?"

3. Help people internalise the story

Repeat the story, play it again, act it out, get them to tell the story back to you and even to explain it. Maybe get them to act the story.

4. Build up the knowledge level

Use the Old Testament stories which demonstrate God's character and his plan. Don't introduce too much new material each time.

5. Use appropriate questioning

If questions are appropriate try open questions such as these. They are non-directive and can be used with many many stories. This means you don't have to remember different questions for each story.

 1. What did you like about the story?
 2. What do you think some people may not like about the story?
 3. What character (if any) can you identify with the most?
 4. What does this story teach about God?
 5. What does this story teach us about people?
 6. What kind of response, if any do you want to make to this story?
 7. Is there any question that you would like to ask about the story?

Supplementary questions can be used to help them answer the above questions e.g. to help answer questions 5 (if you don't get much initial response) How did the crowd respond to Jesus healing the man with the withered hand? Why do you think they reacted like that?

It may be appropriate to ask them if they have a story like this in their own culture. Get them to tell it to you. Ask them how it is different from the story you told?

There will be dozens of other questions that could be used in difference situations, depending on the story or what is happening at the time. Some examples of these are as follows:

 1. How would your village/family/life be different if the people followed Jesus teaching?
 2. How is the situation in this story like or unlike your own family or village?
 3. What do you think the character in this story should do?
 4. Why do you think God/Jesus said/did this?

6. Be creative and share your lessons

This is only an introductory guide. If you have found an approach which has proved helpful and effective, please share it with us. If you have made mistakes and think that others can learn from them, please share those too. Contact us on the Feedback Line.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลสำหรับการประกาศและการสอนพระคัมภีร์ - Global Recordings Network ผลิตสื่อเสียงในหลายพันภาษาสำหรับการประกาศและการสอนพระคัมภีร์ขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยหนังสือภาพและเครื่องเล่นเสียง

วิธีใช้สื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบของจีอาร์เอ็น - 1: การแบ่งปันข่าวประเสริฐแบบง่ายๆ - เรื่องนี้กล่าวถึงวิธีการต่างๆ ของจีอาร์เอ็น ในการนำสื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบไปใช้ในพันธกิจต่างๆ

Audio and Audio-Visual Materials - A wide range of culturally appropriate resources in 6393 language varieties, particularly suited for oral communicators.