சாபர் கைசுற்று இயக்கிக்கு உங்கள் ஆதரவு தாருங்கள்

சாபர் கைசுற்று இயக்கிக்கு உங்கள் ஆதரவு தாருங்கள்

சாபர் கைசுற்று இயக்கியின் மென்பொருள் மற்றும் சமீபத்திய ஆவணங்களையும் இந்த பகுதியில் உள்ளது.

ஆவணப்படுத்தல்

சாபர் அறிமுகம்(67KB PDF)சாபருக்கான விசைப்பலகை தேவையான மின்சார மூலங்கள் மேலும் இயக்கியின் ஆவணங்கள் மற்றும் இதர துணைப்பொருட்கள் இவைகளைப்பற்றி விரைவாக அறிந்துகொள்ள ஒரு வழிகாட்டும் கையேடு.(பதிப்பின் தேதி 24 பிப்ரவரி 2010). மேலும் காண்கசைனீஸ் மொழியில் எளிமையாக்கப்பட்ட பதிப்பு

சாபர் பயனர் கையேடு(390KB PDF) இயக்கியை பயன்படுத்தும் விதம், பேட்டரியை பராமரிக்கும் விதம் மற்றும் கேட்பொலியை இயக்கியில் ஏற்றும் விதம் இவைகளை பற்றிய விரிவான தகவல்கள் அளிக்கும். (பதிப்பு தேதி 24 பிப்ரவரி 2010)

சாபர் பராமரிப்பு கையேடு(962KB PDF) வரை படங்களுடன் முழு விளக்கங்கள், சாபர் இயக்கி பற்றின முழு விவரங்கள், தொழில்நுட்ப குறிப்புகள், சரிசெய்தல் வழிகாட்டி, ஒருங்கமைக்கும் மற்றும் பிரித்தெடுக்கும் முறைபற்றின வழிமுறைகள் இவை அனைத்தும் பற்றிய விரிவான விளக்கங்கள் உள்ளது. (பதிப்பின் தேதி 25 அக்டோபர் 2010)

தொடர்புடைய தகவல்கள்

SaberCopy - Load up your Saber, MegaVoice player, SD cards, USB Drives and other MP3 players and smart phones

"சாபர்"என்பது கையினால் சுற்றி இயக்கக்கூடிய MP3 இயக்கி - இந்த சாபர் என்ற கையினால் இயக்கக்கூடிய டிஜிட்டல் இயக்கி தற்போது உலகமெங்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த திடநிலை சாதனம் MP3 மற்றும் WMA கோப்புகளையும் இயக்குகிறது.

Where Am I on the Saber player? - With such a vast amount of audio at your fingertips, how do you find what you want?

Understanding the batteries in the Saber - Information about the batteries in the Saber, and options for recharging them.

Saber player Fact Sheet - GRN's new Saber is a "solid-state" digital audio player. The playback system is entirely electronic, with no moving parts. It uses the commonly available MP3 or WMA formats to enable large amounts of audio to be stored and played back at high quality.