Các bản thu của kịch bản này: The Dilemma

Tên thứ tiếngCác bản thu có sẵn
Apache: San Carlos [Arizona] - Words of Life 2
Bosnian [Europe, Yugoslavia] - God has a Plan for your Life
Chinese, Yue [China] - Words of Life 1
Digaro-Mishmi [Arunachal Pradesh] - Words of Life 1
English: Northern Ireland [United Kingdom, Northern Ireland] - Words of Life
English: USA [United States of America] - New Hope for the Hopeless (for refugees)
Georgian [Georgia] - What is Life All About?
Hui: Qinghai [China, Qinghai, Xining (Hsi-ning)] - God is One
Irish [Ireland] - Words of Life 2
Komi-Permyak [Kabardino-Balkariya] - Words of Life
Kosovan Albanian [Kosovo] - A New Life
Kutchi [Gujarat] - Words of Life
Mandarin [China] - Words of Life 1
Miju [Assam] - Words of Life 3
Naga, Moyon [Nagaland] - Words of Life "Hope In Christ"
Newari: Patan [Nepal] - Words of Life 2
Tiếng Nga [Russia] - God Has A Plan For You
Tutsa [Arunachal Pradesh] - Words of Life
Uyghur: Urumqi [China, Xinjiang Uyghur] - God is One