Tài liệu miễn phí

Tài liệu miễn phí

Các bản thu âm thanh dạng MP3

GRN có các bản thu âm thanh của hơn 6.000 ngôn ngữ, phần lớn đều có thể tải về miễn phí! Tìm kiếm ngôn ngữ mà bạn muốn và có tài liệu khả dụng cho ngôn ngữ đó không:

Các bản thảo

Chúng ta có hàng trăm các bản thảo để phù hợp với các nền văn hoá và mức độ hiểu khác nhau. TÌm hiểu vể các bản thảo khả dụng trong các thứ tiếng ở Danh sách ngôn ngữ của bản thảocủa chúng tôi, hoặc lựa chọn một series tài liệu trực quan Nghe-Nhìn của GRN:

Các Tài liệu cho trường Chúa Nhật và giảng dạy KInh Thánh

Nguồn tài liệu giảng dạy miễn phí cho trường Chúa Nhậy hoặc giảng dạy KInh Thánh.

Thông tin liên quan

Tìm hiểu thêm