Chúa Giê-xu hằng sống - Sena, Malawi

Bản nghe này có hữu ích không?

Một loạt các bài giảng Kinh thánh theo trình tự từ thời sáng thế đến lần trở lại thứ 2 của Đấng Christ qua 120 bức tranh, đem lại sự hiểu biết về tính cách và sự dạy dỗ của Chúa Jesus

Tên chương trình: 82312
Các tin tức cập nhật: 2:31:18
Ngôn ngữ: Sena, Malawi
Đọc kịch bản
Tài liệu tải về và đặt mua

Lời giới thiệu

0:52

1. Lời giới thiệu

Tranh 1. Christ in the Beginning

0:40

2. Tranh 1. Christ in the Beginning

Tranh 2. God Created all Things

0:43

3. Tranh 2. God Created all Things

Tranh 3. Satan Tempts Adam and Eve

0:59

4. Tranh 3. Satan Tempts Adam and Eve

Tranh 4. Adam and Eve Cast Out

0:47

5. Tranh 4. Adam and Eve Cast Out

Tranh 5. God's Promise to Abraham

1:20

6. Tranh 5. God's Promise to Abraham

Tranh 6. Xa-cha-ri and the Angel

1:23

7. Tranh 6. Xa-cha-ri and the Angel

Tranh 7. The Angel Speaks to Mary

0:45

8. Tranh 7. The Angel Speaks to Mary

Tranh 8. The Angel and Joseph

1:07

9. Tranh 8. The Angel and Joseph

Tranh 9. The Birth of Jesus

0:45

10. Tranh 9. The Birth of Jesus

Tranh 10. The Shepherds and the Angels

1:03

11. Tranh 10. The Shepherds and the Angels

Tranh 11. The Shepherds Visit Baby Jesus

0:36

12. Tranh 11. The Shepherds Visit Baby Jesus

Tranh 12. Simeon Prophesies about Jesus

1:15

13. Tranh 12. Simeon Prophesies about Jesus

Tranh 13. The Visit of the Wise Men

1:10

14. Tranh 13. The Visit of the Wise Men

Tranh 14. The Boy Jesus at the Temple

0:39

15. Tranh 14. The Boy Jesus at the Temple

Tranh 15. The Thông điệp of Giăng the Baptist

0:59

16. Tranh 15. The Thông điệp of Giăng the Baptist

Tranh 16. The Baptism of Jesus

0:46

17. Tranh 16. The Baptism of Jesus

Tranh 17. Jesus Tested by Satan

0:48

18. Tranh 17. Jesus Tested by Satan

Tranh 18. The Marriage Feast at Cana

0:57

19. Tranh 18. The Marriage Feast at Cana

Tranh 19. Jesus Teaches Nicodemus

1:18

20. Tranh 19. Jesus Teaches Nicodemus

Tranh 20. Jesus and the Samaritan Woman

1:09

21. Tranh 20. Jesus and the Samaritan Woman

Tranh 21. Jesus and the Official

0:56

22. Tranh 21. Jesus and the Official

Bài hát

0:51

23. Bài hát

Tranh 22. Jesus Calls the First Disciples

1:09

24. Tranh 22. Jesus Calls the First Disciples

Tranh 23. The Great Catch of Fish

1:32

25. Tranh 23. The Great Catch of Fish

Tranh 24. Jesus Drives Out an Evil Spirit

0:58

26. Tranh 24. Jesus Drives Out an Evil Spirit

Tranh 25. Jesus Heals Peter's Mother-in-Law

0:46

27. Tranh 25. Jesus Heals Peter's Mother-in-Law

Tranh 26. Jesus Touches a Man with Leprosy

0:45

28. Tranh 26. Jesus Touches a Man with Leprosy

Tranh 27. Jesus Heals a Paralysed Man

1:07

29. Tranh 27. Jesus Heals a Paralysed Man

Tranh 28. Jesus calls Ma-thi-ơ to Follow Him

0:52

30. Tranh 28. Jesus calls Ma-thi-ơ to Follow Him

Tranh 29. Jesus at Ma-thi-ơ's Feast

0:53

31. Tranh 29. Jesus at Ma-thi-ơ's Feast

Tranh 30. Jesus Heals the Man at the Pool

1:07

32. Tranh 30. Jesus Heals the Man at the Pool

Tranh 31. Disciples Pick Grain on the Sabbath

0:54

33. Tranh 31. Disciples Pick Grain on the Sabbath

Tranh 32. Jesus Heals a Withered Hand

0:49

34. Tranh 32. Jesus Heals a Withered Hand

Tranh 33. Jesus Teaches the People

0:46

35. Tranh 33. Jesus Teaches the People

Tranh 34. Teaching about Light in the Darkness

1:00

36. Tranh 34. Teaching about Light in the Darkness

Tranh 35. Teaching about Revenge

1:03

37. Tranh 35. Teaching about Revenge

Tranh 36. Teaching about Cầu nguyện

0:43

38. Tranh 36. Teaching about Cầu nguyện

Tranh 37. The Two Ways of Life

0:54

39. Tranh 37. The Two Ways of Life

Tranh 38. The House on the Rock

1:04

40. Tranh 38. The House on the Rock

Tranh 39. Jesus Raises a Widow's Son

1:01

41. Tranh 39. Jesus Raises a Widow's Son

Tranh 40. Giăng the Baptist in Prison

1:22

42. Tranh 40. Giăng the Baptist in Prison

Tranh 41. A Woman Washes Jesus' Feet

1:00

43. Tranh 41. A Woman Washes Jesus' Feet

Tranh 42. The Parable of the Sower

0:58

44. Tranh 42. The Parable of the Sower

Tranh 43. The Parable of the Seed

1:18

45. Tranh 43. The Parable of the Seed

Tranh 44. The Parable of the Weeds

1:12

46. Tranh 44. The Parable of the Weeds

Tranh 45. The Parable of the Hidden Treasure

1:00

47. Tranh 45. The Parable of the Hidden Treasure

1 Gingle Bài hát: We Will Confess the Lord

3:00

48. 1 Gingle Bài hát: We Will Confess the Lord

Lời giới thiệu Tranh 46 (Jesus Calms the Storm)

1:10

49. Lời giới thiệu Tranh 46 (Jesus Calms the Storm)

Tranh 47. Jesus Heals a Man with Many Demons

1:08

50. Tranh 47. Jesus Heals a Man with Many Demons

Tranh 48. The Healing of a Woman in the Crowd

1:02

51. Tranh 48. The Healing of a Woman in the Crowd

Tranh 49. A Dead Girl is Raised to Life

0:59

52. Tranh 49. A Dead Girl is Raised to Life

Tranh 50. Jesus Sends Out the Twelve Disciples

1:04

53. Tranh 50. Jesus Sends Out the Twelve Disciples

Tranh 51. Jesus Feeds Five Thousand People

1:19

54. Tranh 51. Jesus Feeds Five Thousand People

Tranh 52. Jesus Walks on the Water

1:17

55. Tranh 52. Jesus Walks on the Water

Tranh 53. The Bread of Life

1:22

56. Tranh 53. The Bread of Life

Tranh 54. The Faith of a Foreign Woman

1:19

57. Tranh 54. The Faith of a Foreign Woman

Bài hát: When Jesus Comes

2:27

58. Bài hát: When Jesus Comes

Tranh 55. The Healing of a Deaf and Dumb Man

1:12

59. Tranh 55. The Healing of a Deaf and Dumb Man

Tranh 56. Jesus Heals a Blind Man

0:54

60. Tranh 56. Jesus Heals a Blind Man

Tranh 57. Peter's Confession of the Christ

1:06

61. Tranh 57. Peter's Confession of the Christ

Tranh 58. The Transfiguration of Jesus Christ

1:08

62. Tranh 58. The Transfiguration of Jesus Christ

Tranh 59. Jesus Heals a Boy with a Demon

0:53

63. Tranh 59. Jesus Heals a Boy with a Demon

Tranh 60. Peter Pays the Temple Tax

0:55

64. Tranh 60. Peter Pays the Temple Tax

Tranh 61. Who is the Greatest in God's Kingdom?

0:55

65. Tranh 61. Who is the Greatest in God's Kingdom?

Tranh 62. Parable of the Lost Sheep

1:01

66. Tranh 62. Parable of the Lost Sheep

Tranh 63. Parable of the Unforgiving Servant

1:34

67. Tranh 63. Parable of the Unforgiving Servant

Tranh 64. The Woman Caught in Adultery

1:15

68. Tranh 64. The Woman Caught in Adultery

Tranh 65. Jesus Heals a Man Born Blind

1:12

69. Tranh 65. Jesus Heals a Man Born Blind

Tranh 66. Parable of the Good Shepherd

1:17

70. Tranh 66. Parable of the Good Shepherd

Tranh 67. Parable of the Good Samaritan

1:25

71. Tranh 67. Parable of the Good Samaritan

Tranh 68. Jesus at the Home of Mary and Martha

1:11

72. Tranh 68. Jesus at the Home of Mary and Martha

Tranh 69. Parable of the Friend at Midnight

1:22

73. Tranh 69. Parable of the Friend at Midnight

Tranh 70. Parable of the Rich Fool

1:19

74. Tranh 70. Parable of the Rich Fool

Tranh 71. Servants Ready for their Master's Return

1:06

75. Tranh 71. Servants Ready for their Master's Return

Bài hát: I've Dealt with Satan

1:38

76. Bài hát: I've Dealt with Satan

Tranh 72. Jesus Heals a Crippled Woman

1:04

77. Tranh 72. Jesus Heals a Crippled Woman

Tranh 73. Parable of the Great Feast

1:11

78. Tranh 73. Parable of the Great Feast

Tranh 74. Parable of the Lost Coin

1:07

79. Tranh 74. Parable of the Lost Coin

Tranh 75. Parable of Con trai đã mất

0:53

80. Tranh 75. Parable of Con trai đã mất

Tranh 76. Con trai đã mất Among the Pigs

1:09

81. Tranh 76. Con trai đã mất Among the Pigs

Tranh 77. Con trai đã mất Returns Home

1:00

82. Tranh 77. Con trai đã mất Returns Home

Tranh 78. The Rich Man and the Beggar

1:39

83. Tranh 78. The Rich Man and the Beggar

Tranh 79. Jesus Raises Lazarus from Death

2:13

84. Tranh 79. Jesus Raises Lazarus from Death

Tranh 80. Jesus Heals Ten Lepers

1:12

85. Tranh 80. Jesus Heals Ten Lepers

Tranh 81. Parable of the Persistent Widow

1:22

86. Tranh 81. Parable of the Persistent Widow

Tranh 82. The Pharisee and the Tax Collector

1:20

87. Tranh 82. The Pharisee and the Tax Collector

Tranh 83. Jesus Blesses the Children

0:57

88. Tranh 83. Jesus Blesses the Children

Tranh 84. Jesus and the Rich Young Man

1:12

89. Tranh 84. Jesus and the Rich Young Man

Tranh 85. Parable of Workers in the Vineyard

1:23

90. Tranh 85. Parable of Workers in the Vineyard

Tranh 86. A Blind Beggar Healed at Jericho

0:51

91. Tranh 86. A Blind Beggar Healed at Jericho

Tranh 87. Jesus and Zacchaeus

1:17

92. Tranh 87. Jesus and Zacchaeus

Tranh 88. Jesus Enters Jerusalem

0:46

93. Tranh 88. Jesus Enters Jerusalem

Tranh 89. Jesus Clears the Temple

0:57

94. Tranh 89. Jesus Clears the Temple

Tranh 90. Parable of the Wicked Tenants

1:30

95. Tranh 90. Parable of the Wicked Tenants

Bài hát

3:03

96. Bài hát

Tranh 91. Paying Taxes to Caesar

0:52

97. Tranh 91. Paying Taxes to Caesar

Tranh 92. The Poor Widow's Offering

1:02

98. Tranh 92. The Poor Widow's Offering

Tranh 93. Jesus Teaches about the End Times

1:09

99. Tranh 93. Jesus Teaches about the End Times

Tranh 94. Parable of the Ten Virgins

1:52

100. Tranh 94. Parable of the Ten Virgins

Tranh 95. Parable of the Talents

1:34

101. Tranh 95. Parable of the Talents

Tranh 96. Parable of the Sheep and the Goats

1:02

102. Tranh 96. Parable of the Sheep and the Goats

Tranh 97. Jesus Anointed at Bethany

1:11

103. Tranh 97. Jesus Anointed at Bethany

Tranh 98. Judas Iscariot Betrays Jesus

0:42

104. Tranh 98. Judas Iscariot Betrays Jesus

Tranh 99. Jesus Washes the Disciples' Feet

1:02

105. Tranh 99. Jesus Washes the Disciples' Feet

Bài hát

1:07

106. Bài hát

Tranh 100. Teaching at the Last Supper

1:51

107. Tranh 100. Teaching at the Last Supper

Tranh 101. Teaching about the True Vine

1:19

108. Tranh 101. Teaching about the True Vine

Tranh 102. Jesus Prays in Gethsemane

1:23

109. Tranh 102. Jesus Prays in Gethsemane

Tranh 103. Jesus Arrested

0:58

110. Tranh 103. Jesus Arrested

Tranh 104. Jesus Tried Before the High Priest

0:58

111. Tranh 104. Jesus Tried Before the High Priest

Tranh 105. Peter Denies Jesus

1:19

112. Tranh 105. Peter Denies Jesus

Tranh 106. Jesus Tried Before Pilate

1:29

113. Tranh 106. Jesus Tried Before Pilate

Tranh 107. Jesus Led Out to be Crucified

0:36

114. Tranh 107. Jesus Led Out to be Crucified

Tranh 108. The Crucifixion

0:51

115. Tranh 108. The Crucifixion

Tranh 109. The Burial of Jesus

1:00

116. Tranh 109. The Burial of Jesus

Tranh 110. The Women at the Tomb

0:49

117. Tranh 110. The Women at the Tomb

Bài hát

3:00

118. Bài hát

Tranh 111. Peter and Giăng at the Empty Tomb

0:56

119. Tranh 111. Peter and Giăng at the Empty Tomb

Tranh 112. Jesus Appears to Mary Magdalene

1:04

120. Tranh 112. Jesus Appears to Mary Magdalene

Tranh 113. Jesus on the Road to Emmaus

0:55

121. Tranh 113. Jesus on the Road to Emmaus

Tranh 114. Jesus Appears to His Disciples

0:58

122. Tranh 114. Jesus Appears to His Disciples

Tranh 115. Jesus Appears to Thomas

1:02

123. Tranh 115. Jesus Appears to Thomas

Tranh 116. Jesus Appears in Galilee

1:09

124. Tranh 116. Jesus Appears in Galilee

Tranh 117. Jesus Commissions His Disciples

0:56

125. Tranh 117. Jesus Commissions His Disciples

Tranh 118. Jesus Ascends into Heaven

1:16

126. Tranh 118. Jesus Ascends into Heaven

Tranh 119. Jesus at God's Right Hand in Heaven

1:44

127. Tranh 119. Jesus at God's Right Hand in Heaven

Tranh 120 & Kết luận (Jesus Will Return)

3:34

128. Tranh 120 & Kết luận (Jesus Will Return)

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 1998 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên hệ với chúng tôi cho các câu hỏi về việc sử dụng được phép các bản ghi âm này hoặc để được phép phân phối lại chúng theo những cách khác với những cách được phép ở trên.

Việc thu âm rất tốn kém. Vui lòng xem xét quyên góp cho GRN để giúp bộ này tiếp tục.

Chúng tôi rất muốn nghe phản hồi của bạn về cách bạn có thể sử dụng bản ghi này và kết quả là gì. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Thông tin liên quant

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn của GRN thế nào? 1- Chia sẻ lời răn sẽ dễ dàng - Bài này giới thiệu về một trong những cách khác nhau để sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn cho từng mục

Làm thế nào để sử dụng nguồn tài nguyên âm thanh hình ảnh GRN - 2: Đi sâu hơn - Bài viết này cung cấp giải thích cụ thể hơn về cách mọi người học hỏi từ những câu chuyện, và lý do tại sao những câu chuyện không có nhiều bình luận.

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?