Chúa Giê-xu hằng sống - Tonga: Shanjo

Bản nghe này có hữu ích không?

Một loạt các bài giảng Kinh thánh theo trình tự từ thời sáng thế đến lần trở lại thứ 2 của Đấng Christ qua 120 bức tranh, đem lại sự hiểu biết về tính cách và sự dạy dỗ của Chúa Jesus

Tên chương trình: 65316
Các tin tức cập nhật: 2:34:33
Ngôn ngữ: Tonga: Shanjo
Đọc kịch bản
Tài liệu tải về và đặt mua

Amatatikilo [Lời giới thiệu]

0:58

1. Amatatikilo [Lời giới thiệu]

Jesu ku matatikilo [Tranh 1. Christ in the Beginning]

0:44

2. Jesu ku matatikilo [Tranh 1. Christ in the Beginning]

Nyambe sa bumba ibintu byonse [Tranh 2. God Created all Things]

0:52

3. Nyambe sa bumba ibintu byonse [Tranh 2. God Created all Things]

Satani aa jeleka ba Adama no Eva [Tranh 3. Satan Tempts Adam and Eve]

1:10

4. Satani aa jeleka ba Adama no Eva [Tranh 3. Satan Tempts Adam and Eve]

Adama no Eva aa ba tandigwa mwigwa [Tranh 4. Adam and Eve Cast Out]

0:57

5. Adama no Eva aa ba tandigwa mwigwa [Tranh 4. Adam and Eve Cast Out]

Inkuluwizi ja Nyambe kwa Abulaama [Tranh 5. God's Promise to Abraham]

1:31

6. Inkuluwizi ja Nyambe kwa Abulaama [Tranh 5. God's Promise to Abraham]

Zakaliya ne n'iloi [Tranh 6. Xa-cha-ri and the Angel]

1:25

7. Zakaliya ne n'iloi [Tranh 6. Xa-cha-ri and the Angel]

In'iloi aa ligambaguza Maliya [Tranh 7. The Angel Speaks to Mary]

0:44

8. In'iloi aa ligambaguza Maliya [Tranh 7. The Angel Speaks to Mary]

In'iloi no Josefa [Tranh 8. The Angel and Joseph]

1:03

9. In'iloi no Josefa [Tranh 8. The Angel and Joseph]

Uku bonigwa kwa Jesu [Tranh 9. The Birth of Jesus]

0:52

10. Uku bonigwa kwa Jesu [Tranh 9. The Birth of Jesus]

Abalisani no man'iloi [Tranh 10. The Shepherds and the Angels]

0:44

11. Abalisani no man'iloi [Tranh 10. The Shepherds and the Angels]

Abalisani aa ba ka bona umucece, Jesu [Tranh 11. The Shepherds Visit Baby Jesus]

0:41

12. Abalisani aa ba ka bona umucece, Jesu [Tranh 11. The Shepherds Visit Baby Jesus]

Simioni aa wa imfwijaguzi Jesu [Tranh 12. Simeon Prophesies about Jesus]

1:28

13. Simioni aa wa imfwijaguzi Jesu [Tranh 12. Simeon Prophesies about Jesus]

Abankosi abatali ba ku buzwe-juba [Tranh 13. The Visit of the Wise Men]

1:29

14. Abankosi abatali ba ku buzwe-juba [Tranh 13. The Visit of the Wise Men]

Jesu aa ja mu tempele [Tranh 14. The Boy Jesus at the Temple]

0:47

15. Jesu aa ja mu tempele [Tranh 14. The Boy Jesus at the Temple]

Ibintu ka ziga Joani [Tranh 15. The Thông điệp of Giăng the Baptist]

1:07

16. Ibintu ka ziga Joani [Tranh 15. The Thông điệp of Giăng the Baptist]

Jesu aa kolobezigwa [Tranh 16. The Baptism of Jesus]

1:01

17. Jesu aa kolobezigwa [Tranh 16. The Baptism of Jesus]

Jesu aa jelekigwa kwa Satani [Tranh 17. Jesus Tested by Satan]

1:07

18. Jesu aa jelekigwa kwa Satani [Tranh 17. Jesus Tested by Satan]

U mukiti go maseswa mu munzi gwa Kana [Tranh 18. The Marriage Feast at Cana]

1:14

19. U mukiti go maseswa mu munzi gwa Kana [Tranh 18. The Marriage Feast at Cana]

Jesu aa ziga Nokudema [Tranh 19. Jesus Teaches Nicodemus]

1:33

20. Jesu aa ziga Nokudema [Tranh 19. Jesus Teaches Nicodemus]

Jesu no mwanakazi go mu samaliya [Tranh 20. Jesus and the Samaritan Woman]

1:42

21. Jesu no mwanakazi go mu samaliya [Tranh 20. Jesus and the Samaritan Woman]

Jesu no mubusisi [Tranh 21. Jesus and the Official]

1:04

22. Jesu no mubusisi [Tranh 21. Jesus and the Official]

Jesu aa kuga abatumigwa be tanzi [Tranh 22. Jesus Calls the First Disciples]

0:58

23. Jesu aa kuga abatumigwa be tanzi [Tranh 22. Jesus Calls the First Disciples]

U bulambo ubunene boo nswi [Tranh 23. The Great Catch of Fish]

1:08

24. U bulambo ubunene boo nswi [Tranh 23. The Great Catch of Fish]

Jesu aa tanda imyoya imibi [Tranh 24. Jesus Drives Out an Evil Spirit]

1:07

25. Jesu aa tanda imyoya imibi [Tranh 24. Jesus Drives Out an Evil Spirit]

Jesu aa oza mukwe gwa Pitolosi [Tranh 25. Jesus Heals Peter's Mother-in-Law]

0:45

26. Jesu aa oza mukwe gwa Pitolosi [Tranh 25. Jesus Heals Peter's Mother-in-Law]

Jesu aa oza unkosi ka lwala icisenda [Tranh 26. Jesus Touches a Man with Leprosy]

1:01

27. Jesu aa oza unkosi ka lwala icisenda [Tranh 26. Jesus Touches a Man with Leprosy]

Jesu aa oza unkosi go ku golomena [Tranh 27. Jesus Heals a Paralysed Man]

1:36

28. Jesu aa oza unkosi go ku golomena [Tranh 27. Jesus Heals a Paralysed Man]

Jesu aa kuga Mateu izo a mu umpilile [Tranh 28. Jesus calls Ma-thi-ơ to Follow Him]

1:07

29. Jesu aa kuga Mateu izo a mu umpilile [Tranh 28. Jesus calls Ma-thi-ơ to Follow Him]

Jesu amukiti gwa Mateu [Tranh 29. Jesus at Ma-thi-ơ's Feast]

1:08

30. Jesu amukiti gwa Mateu [Tranh 29. Jesus at Ma-thi-ơ's Feast]

Jesu aa oza unkosi ku kaziba [Tranh 30. Jesus Heals the Man at the Pool]

1:12

31. Jesu aa oza unkosi ku kaziba [Tranh 30. Jesus Heals the Man at the Pool]

Abazigigwa aa baja bulya ubweke bo mabele lyo mukibelo [Tranh 31. Disciples Pick Grain on the Sabbath]

1:08

32. Abazigigwa aa baja bulya ubweke bo mabele lyo mukibelo [Tranh 31. Disciples Pick Grain on the Sabbath]

Jesu aa oza iganja lyo kugolomena [Tranh 32. Jesus Heals a Withered Hand ▪ Nhạc dạo]

2:02

33. Jesu aa oza iganja lyo kugolomena [Tranh 32. Jesus Heals a Withered Hand ▪ Nhạc dạo]

Amatatikilo [Lời giới thiệu Part 2]

0:58

34. Amatatikilo [Lời giới thiệu Part 2]

Jesu aa ziga abantu [Tranh 33. Jesus Teaches the People]

0:52

35. Jesu aa ziga abantu [Tranh 33. Jesus Teaches the People]

Jesu aa ziga abantu bye tuba no kansindwe [Tranh 34. Teaching about Light in the Darkness]

1:05

36. Jesu aa ziga abantu bye tuba no kansindwe [Tranh 34. Teaching about Light in the Darkness]

U ku ziga byo ku lomboza [Tranh 35. Teaching about Revenge]

1:13

37. U ku ziga byo ku lomboza [Tranh 35. Teaching about Revenge]

Jesu aa ziga bo ku lapelela [Tranh 36. Teaching about Cầu nguyện]

0:49

38. Jesu aa ziga bo ku lapelela [Tranh 36. Teaching about Cầu nguyện]

A manzila gobile go bumi [Tranh 37. The Two Ways of Life]

0:53

39. A manzila gobile go bumi [Tranh 37. The Two Ways of Life]

Injugo ji jakilwe aa ku umbukite [Tranh 38. The House on the Rock]

1:13

40. Injugo ji jakilwe aa ku umbukite [Tranh 38. The House on the Rock]

Jesu aa jojesa mwana mfwilwa [Tranh 39. Jesus Raises a Widow's Son]

1:03

41. Jesu aa jojesa mwana mfwilwa [Tranh 39. Jesus Raises a Widow's Son]

Joani mu ntolongo [Tranh 40. Giăng the Baptist in Prison]

1:20

42. Joani mu ntolongo [Tranh 40. Giăng the Baptist in Prison]

U mwanakazi aa sanza Jesu kumatende [Tranh 41. A Woman Washes Jesus' Feet]

1:15

43. U mwanakazi aa sanza Jesu kumatende [Tranh 41. A Woman Washes Jesus' Feet]

Inguli jo mubyali [Tranh 42. The Parable of the Sower]

1:05

44. Inguli jo mubyali [Tranh 42. The Parable of the Sower]

Inguli jo mbuto [Tranh 43. The Parable of the Seed]

1:23

45. Inguli jo mbuto [Tranh 43. The Parable of the Seed]

Inguli jo mabele ga nampuluza [Tranh 44. The Parable of the Weeds]

1:24

46. Inguli jo mabele ga nampuluza [Tranh 44. The Parable of the Weeds]

Inguli jo lubono lubikamite [Tranh 45. The Parable of the Hidden Treasure]

1:00

47. Inguli jo lubono lubikamite [Tranh 45. The Parable of the Hidden Treasure]

Jesu aa ombeleza inkuli [Tranh 46. Jesus Calms the Storm]

1:20

48. Jesu aa ombeleza inkuli [Tranh 46. Jesus Calms the Storm]

Jesu aa oza unkosi go mayauma amangi [Tranh 47. Jesus Heals a Man with Many Demons]

1:18

49. Jesu aa oza unkosi go mayauma amangi [Tranh 47. Jesus Heals a Man with Many Demons]

Aa ku ozwa umwanakazi mukati ko bantu abangi  [Tranh 48. The Healing of a Woman in the Crowd]

1:10

50. Aa ku ozwa umwanakazi mukati ko bantu abangi  [Tranh 48. The Healing of a Woman in the Crowd]

Jesu aa jojisa umukazana [Tranh 49. A Dead Girl is Raised to Life]

1:06

51. Jesu aa jojisa umukazana [Tranh 49. A Dead Girl is Raised to Life]

Jesu aa tuma abatumigwa bekumi no bobile [Tranh 50. Jesus Sends Out the Twelve Disciples]

1:10

52. Jesu aa tuma abatumigwa bekumi no bobile [Tranh 50. Jesus Sends Out the Twelve Disciples]

Jesu aa ngiisa amaobe [Tranh 51. Jesus Feeds Five Thousand People]

1:21

53. Jesu aa ngiisa amaobe [Tranh 51. Jesus Feeds Five Thousand People]

Jesu aa jenda amenzi [Tranh 52. Jesus Walks on the Water]

1:08

54. Jesu aa jenda amenzi [Tranh 52. Jesus Walks on the Water]

Ubuobe bo bumi [Tranh 53. The Bread of Life]

1:20

55. Ubuobe bo bumi [Tranh 53. The Bread of Life]

Intumelo jo mwanakazi go muzwa-malonga [Tranh 54. The Faith of a Foreign Woman]

1:15

56. Intumelo jo mwanakazi go muzwa-malonga [Tranh 54. The Faith of a Foreign Woman]

Aa ku ozwa unkosi taka gamba no ku shugwa [Tranh 55. The Healing of a Deaf and Dumb Man]

1:17

57. Aa ku ozwa unkosi taka gamba no ku shugwa [Tranh 55. The Healing of a Deaf and Dumb Man]

Jesu aa oza unkosi umuofu [Tranh 56. Jesus Heals a Blind Man]

0:55

58. Jesu aa oza unkosi umuofu [Tranh 56. Jesus Heals a Blind Man]

Pitolosi aa lugula izo Jesu ndini [Tranh 57. Peter's Confession of the Christ]

1:09

59. Pitolosi aa lugula izo Jesu ndini [Tranh 57. Peter's Confession of the Christ]

Jesu aa bonaala uku bega [Tranh 58. The Transfiguration of Jesus Christ]

1:09

60. Jesu aa bonaala uku bega [Tranh 58. The Transfiguration of Jesus Christ]

Jesu aa oza umuninzana uju kakwesi umoya umubi  [Tranh 59. Jesus Heals a Boy with a Demon]

0:57

61. Jesu aa oza umuninzana uju kakwesi umoya umubi  [Tranh 59. Jesus Heals a Boy with a Demon]

Pitolosi aa tenteka amashelen'i go tempele [Tranh 60. Peter Pays the Temple Tax ▪ Nhạc dạo]

1:59

62. Pitolosi aa tenteka amashelen'i go tempele [Tranh 60. Peter Pays the Temple Tax ▪ Nhạc dạo]

Amatatikilo [Lời giới thiệu Part 3]

0:58

63. Amatatikilo [Lời giới thiệu Part 3]

Umunene mu mensho ga Nyambe [Tranh 61. Who is the Greatest in God's Kingdom?]

1:00

64. Umunene mu mensho ga Nyambe [Tranh 61. Who is the Greatest in God's Kingdom?]

Inguli jo ngu naja joba [Tranh 62. Parable of the Lost Sheep]

1:02

65. Inguli jo ngu naja joba [Tranh 62. Parable of the Lost Sheep]

Inguli jo muika uju taka shaka uku kwatila [Tranh 63. Parable of the Unforgiving Servant]

1:44

66. Inguli jo muika uju taka shaka uku kwatila [Tranh 63. Parable of the Unforgiving Servant]

U mwanakazi go cise aa kwatigwa [Tranh 64. The Woman Caught in Adultery]

1:28

67. U mwanakazi go cise aa kwatigwa [Tranh 64. The Woman Caught in Adultery]

Jesu aa oza unkosi sa bonigwa na li ciofu [Tranh 65. Jesus Heals a Man Born Blind]

1:17

68. Jesu aa oza unkosi sa bonigwa na li ciofu [Tranh 65. Jesus Heals a Man Born Blind]

Inguli jo mulisani umulotu [Tranh 66. Parable of the Good Shepherd]

1:19

69. Inguli jo mulisani umulotu [Tranh 66. Parable of the Good Shepherd]

Inguli jo musamaliya umulotu [Tranh 67. Parable of the Good Samaritan]

1:34

70. Inguli jo musamaliya umulotu [Tranh 67. Parable of the Good Samaritan]

Jesu aa potela ba Maleta no Maliya [Tranh 68. Jesus at the Home of Mary and Martha]

1:08

71. Jesu aa potela ba Maleta no Maliya [Tranh 68. Jesus at the Home of Mary and Martha]

Inguli jo musele naga ka potela mugenze amasiku [Tranh 69. Parable of the Friend at Midnight]

1:17

72. Inguli jo musele naga ka potela mugenze amasiku [Tranh 69. Parable of the Friend at Midnight]

Inguli jo ku fuma mu bugelo [Tranh 70. Parable of the Rich Fool]

1:10

73. Inguli jo ku fuma mu bugelo [Tranh 70. Parable of the Rich Fool]

Abaika ka ba lindile uku bogola kwa mfumwabo [Tranh 71. Servants Ready for their Master's Return]

1:03

74. Abaika ka ba lindile uku bogola kwa mfumwabo [Tranh 71. Servants Ready for their Master's Return]

Jesu aa oza umwanakazi go ku golomena u mushana [Tranh 72. Jesus Heals a Crippled Woman]

1:16

75. Jesu aa oza umwanakazi go ku golomena u mushana [Tranh 72. Jesus Heals a Crippled Woman]

Inguli jo mukiti umunene [Tranh 73. Parable of the Great Feast]

1:14

76. Inguli jo mukiti umunene [Tranh 73. Parable of the Great Feast]

Inguli lye shelen'i nalya joba [Tranh 74. Parable of the Lost Coin]

1:10

77. Inguli lye shelen'i nalya joba [Tranh 74. Parable of the Lost Coin]

Inguli jo muninzana uju naga lishangula [Tranh 75. Parable of Con trai đã mất]

0:54

78. Inguli jo muninzana uju naga lishangula [Tranh 75. Parable of Con trai đã mất]

A mapenzi go muninzana naga lishangula    abangi  [Tranh 76. Con trai đã mất Among the Pigs]

1:08

79. A mapenzi go muninzana naga lishangula abangi  [Tranh 76. Con trai đã mất Among the Pigs]

U muninzana aa bogola kwesi [Tranh 77. Con trai đã mất Returns Home]

1:05

80. U muninzana aa bogola kwesi [Tranh 77. Con trai đã mất Returns Home]

Inguli jo mfumu no nkumbizi [Tranh 78. The Rich Man and the Beggar]

1:39

81. Inguli jo mfumu no nkumbizi [Tranh 78. The Rich Man and the Beggar]

Jesu aa busa Lazalo ku zwa ku bafu [Tranh 79. Jesus Raises Lazarus from Death]

1:57

82. Jesu aa busa Lazalo ku zwa ku bafu [Tranh 79. Jesus Raises Lazarus from Death]

Jesu aa oza abantu bekumi bo cisenda [Tranh 80. Jesus Heals Ten Lepers]

1:15

83. Jesu aa oza abantu bekumi bo cisenda [Tranh 80. Jesus Heals Ten Lepers]

Inguli jo mwanakazi go ciindikizi [Tranh 81. Parable of the Persistent Widow]

1:36

84. Inguli jo mwanakazi go ciindikizi [Tranh 81. Parable of the Persistent Widow]

Inguli jo mufalisi no mutentesi [Tranh 82. The Pharisee and the Tax Collector]

1:26

85. Inguli jo mufalisi no mutentesi [Tranh 82. The Pharisee and the Tax Collector]

Jesu aa kumbilila abanuke imfwijaguzi [Tranh 83. Jesus Blesses the Children]

1:15

86. Jesu aa kumbilila abanuke imfwijaguzi [Tranh 83. Jesus Blesses the Children]

Jesu no nkosi ka munite lwini [Tranh 84. Jesus and the Rich Young Man]

1:22

87. Jesu no nkosi ka munite lwini [Tranh 84. Jesus and the Rich Young Man]

Inguli jo balindi [Tranh 85. Parable of Workers in the Vineyard]

1:33

88. Inguli jo balindi [Tranh 85. Parable of Workers in the Vineyard]

Jesu aa oza iciofu ca mwa Jeliko [Tranh 86. A Blind Beggar Healed at Jericho]

0:59

89. Jesu aa oza iciofu ca mwa Jeliko [Tranh 86. A Blind Beggar Healed at Jericho]

Jesu no zakiya [Tranh 87. Jesus and Zacchaeus]

1:19

90. Jesu no zakiya [Tranh 87. Jesus and Zacchaeus]

Jesu aa ngina mu munzi gwa Jelusalema [Tranh 88. Jesus Enters Jerusalem]

0:55

91. Jesu aa ngina mu munzi gwa Jelusalema [Tranh 88. Jesus Enters Jerusalem]

Jesu aa cenisa itempele [Tranh 89. Jesus Clears the Temple]

1:00

92. Jesu aa cenisa itempele [Tranh 89. Jesus Clears the Temple]

Inguli jo muika umubi [Tranh 90. Parable of the Wicked Tenants]

1:31

93. Inguli jo muika umubi [Tranh 90. Parable of the Wicked Tenants]

U ku tenteka amashelen'i kwa Sesale [Tranh 91. Paying Taxes to Caesar]

0:59

94. U ku tenteka amashelen'i kwa Sesale [Tranh 91. Paying Taxes to Caesar]

Impo jo mwanakazi go mfwilwa [Tranh 92. The Poor Widow's Offering]

1:06

95. Impo jo mwanakazi go mfwilwa [Tranh 92. The Poor Widow's Offering]

Amajuba go mamaninino [Tranh 93. Jesus Teaches about the End Times]

1:13

96. Amajuba go mamaninino [Tranh 93. Jesus Teaches about the End Times]

Inguli jo balyansho bekumi [Tranh 94. Parable of the Ten Virgins]

1:56

97. Inguli jo balyansho bekumi [Tranh 94. Parable of the Ten Virgins]

Inguli jo ciwegwa-Nyambe [Tranh 95. Parable of the Talents]

1:27

98. Inguli jo ciwegwa-Nyambe [Tranh 95. Parable of the Talents]

Inguli jo tupuli no ngu [Tranh 96. Parable of the Sheep and the Goats]

1:56

99. Inguli jo tupuli no ngu [Tranh 96. Parable of the Sheep and the Goats]

Amatatikilo [Lời giới thiệu]

0:58

100. Amatatikilo [Lời giới thiệu]

Maliya aa singa Jesu amafuta [Tranh 97. Jesus Anointed at Bethany]

1:15

101. Maliya aa singa Jesu amafuta [Tranh 97. Jesus Anointed at Bethany]

Judasi aa legeza Jesu [Tranh 98. Judas Iscariot Betrays Jesus]

0:44

102. Judasi aa legeza Jesu [Tranh 98. Judas Iscariot Betrays Jesus]

Jesu aa sanza amatende go bazigigwa bakwe [Tranh 99. Jesus Washes the Disciples' Feet]

1:00

103. Jesu aa sanza amatende go bazigigwa bakwe [Tranh 99. Jesus Washes the Disciples' Feet]

Ici ji tu ziga insebelezo jo mpaseka [Tranh 100. Teaching at the Last Supper]

1:42

104. Ici ji tu ziga insebelezo jo mpaseka [Tranh 100. Teaching at the Last Supper]

Icishamu ca veine [Tranh 101. Teaching about the True Vine]

1:29

105. Icishamu ca veine [Tranh 101. Teaching about the True Vine]

Jesu aa lapela mwigwa lya Getisemani [Tranh 102. Jesus Prays in Gethsemane]

1:33

106. Jesu aa lapela mwigwa lya Getisemani [Tranh 102. Jesus Prays in Gethsemane]

Jesu aa shuminigwa [Tranh 103. Jesus Arrested]

1:18

107. Jesu aa shuminigwa [Tranh 103. Jesus Arrested]

Jesu aa zekisigwa ku mukulu go mapulisiti [Tranh 104. Jesus Tried Before the High Priest]

0:53

108. Jesu aa zekisigwa ku mukulu go mapulisiti [Tranh 104. Jesus Tried Before the High Priest]

Pitolosi aa shampula Jesu [Tranh 105. Peter Denies Jesus]

1:06

109. Pitolosi aa shampula Jesu [Tranh 105. Peter Denies Jesus]

Jesu a atwilwa ulufu [Tranh 106. Jesus Tried Before Pilate]

1:47

110. Jesu a atwilwa ulufu [Tranh 106. Jesus Tried Before Pilate]

Jesu aa twaligwa ku ku mu kankamina acifapaano  [Tranh 107. Jesus Led Out to be Crucified]

0:56

111. Jesu aa twaligwa ku ku mu kankamina acifapaano  [Tranh 107. Jesus Led Out to be Crucified]

Jesu aa kankaminwa a cifapaano [Tranh 108. The Crucifixion]

1:07

112. Jesu aa kankaminwa a cifapaano [Tranh 108. The Crucifixion]

Aa ba tula icitupu ca Jesu mwi bita [Tranh 109. The Burial of Jesus]

1:42

113. Aa ba tula icitupu ca Jesu mwi bita [Tranh 109. The Burial of Jesus]

Abanakazi aa baja kwibita [Tranh 110. The Women at the Tomb]

1:27

114. Abanakazi aa baja kwibita [Tranh 110. The Women at the Tomb]

Pitolosi no Joani aa baja kwibita [Tranh 111. Peter and Giăng at the Empty Tomb]

0:59

115. Pitolosi no Joani aa baja kwibita [Tranh 111. Peter and Giăng at the Empty Tomb]

Jesu aa libonaaza kwa Maliya Magadalena [Tranh 112. Jesus Appears to Mary Magdalene]

1:22

116. Jesu aa libonaaza kwa Maliya Magadalena [Tranh 112. Jesus Appears to Mary Magdalene]

Jesu aa ja kwa Imausi [Tranh 113. Jesus on the Road to Emmaus]

1:19

117. Jesu aa ja kwa Imausi [Tranh 113. Jesus on the Road to Emmaus]

Jesu aa libonaaza ku bazigigwa bakwe [Tranh 114. Jesus Appears to His Disciples]

1:09

118. Jesu aa libonaaza ku bazigigwa bakwe [Tranh 114. Jesus Appears to His Disciples]

Jesu aa libonaaza kwa Tomasi [Tranh 115. Jesus Appears to Thomas]

1:02

119. Jesu aa libonaaza kwa Tomasi [Tranh 115. Jesus Appears to Thomas]

Jesu aa bonaala mu munzi gwa Galileya [Tranh 116. Jesus Appears in Galilee]

1:06

120. Jesu aa bonaala mu munzi gwa Galileya [Tranh 116. Jesus Appears in Galilee]

Jesu aa tuma abazigigwa bakwe [Tranh 117. Jesus Commissions His Disciples]

0:56

121. Jesu aa tuma abazigigwa bakwe [Tranh 117. Jesus Commissions His Disciples]

Jesu aa ja kwi gulu [Tranh 118. Jesus Ascends into Heaven]

1:31

122. Jesu aa ja kwi gulu [Tranh 118. Jesus Ascends into Heaven]

Jesu mwi gulu [Tranh 119. Jesus at God's Right Hand in Heaven]

1:32

123. Jesu mwi gulu [Tranh 119. Jesus at God's Right Hand in Heaven]

Jesu kuti na keze kame [Tranh 120. Jesus Will Return]

0:58

124. Jesu kuti na keze kame [Tranh 120. Jesus Will Return]

Ama maninino [Kết luận ▪ Nhạc dạo]

2:58

125. Ama maninino [Kết luận ▪ Nhạc dạo]

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 2016 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên hệ với chúng tôi cho các câu hỏi về việc sử dụng được phép các bản ghi âm này hoặc để được phép phân phối lại chúng theo những cách khác với những cách được phép ở trên.

Việc thu âm rất tốn kém. Vui lòng xem xét quyên góp cho GRN để giúp bộ này tiếp tục.

Chúng tôi rất muốn nghe phản hồi của bạn về cách bạn có thể sử dụng bản ghi này và kết quả là gì. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Thông tin liên quant

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn của GRN thế nào? 1- Chia sẻ lời răn sẽ dễ dàng - Bài này giới thiệu về một trong những cách khác nhau để sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn cho từng mục

Làm thế nào để sử dụng nguồn tài nguyên âm thanh hình ảnh GRN - 2: Đi sâu hơn - Bài viết này cung cấp giải thích cụ thể hơn về cách mọi người học hỏi từ những câu chuyện, và lý do tại sao những câu chuyện không có nhiều bình luận.

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?