Chúa Giê-xu hằng sống - Sikwangwa

Bản nghe này có hữu ích không?

Một loạt các bài giảng Kinh thánh theo trình tự từ thời sáng thế đến lần trở lại thứ 2 của Đấng Christ qua 120 bức tranh, đem lại sự hiểu biết về tính cách và sự dạy dỗ của Chúa Jesus

Tên chương trình: 65312
Các tin tức cập nhật: 2:29:44
Ngôn ngữ: Sikwangwa
Đọc kịch bản
Tài liệu tải về và đặt mua

Kulimukisa [Lời giới thiệu]

0:55

1. Kulimukisa [Lời giới thiệu]

Jesu Kilesite yo matatekelo [Tranh 1. Christ in the Beginning]

0:46

2. Jesu Kilesite yo matatekelo [Tranh 1. Christ in the Beginning]

Nyambe noumba enu yonje [Tranh 2. God Created all Things]

0:49

3. Nyambe noumba enu yonje [Tranh 2. God Created all Things]

Satani obeteka Andama ni Eba [Tranh 3. Satan Tempts Adam and Eve]

1:08

4. Satani obeteka Andama ni Eba [Tranh 3. Satan Tempts Adam and Eve]

Andama ni Eba ashotolwa [Tranh 4. Adam and Eve Cast Out]

0:55

5. Andama ni Eba ashotolwa [Tranh 4. Adam and Eve Cast Out]

Etisepiso ta Nyambe kwa Abulahama [Tranh 5. God's Promise to Abraham]

1:30

6. Etisepiso ta Nyambe kwa Abulahama [Tranh 5. God's Promise to Abraham]

Zakaliya ni Lingeloi [Tranh 6. Xa-cha-ri and the Angel]

1:33

7. Zakaliya ni Lingeloi [Tranh 6. Xa-cha-ri and the Angel]

Elingeloi Nalyamba kwa Maliya [Tranh 7. The Angel Speaks to Mary]

0:43

8. Elingeloi Nalyamba kwa Maliya [Tranh 7. The Angel Speaks to Mary]

Elingeloi ni Josefa [Tranh 8. The Angel and Joseph]

1:01

9. Elingeloi ni Josefa [Tranh 8. The Angel and Joseph]

Okwelekwa kwa Jesu [Tranh 9. The Birth of Jesus]

0:44

10. Okwelekwa kwa Jesu [Tranh 9. The Birth of Jesus]

Alisani ni Lingeloi [Tranh 10. The Shepherds and the Angels]

0:47

11. Alisani ni Lingeloi [Tranh 10. The Shepherds and the Angels]

Alisani amona Jesu [Tranh 11. The Shepherds Visit Baby Jesus]

0:37

12. Alisani amona Jesu [Tranh 11. The Shepherds Visit Baby Jesus]

Simoni yo Polofita eya Jesu [Tranh 12. Simeon Prophesies about Jesus]

1:22

13. Simoni yo Polofita eya Jesu [Tranh 12. Simeon Prophesies about Jesus]

Okwiya no alume ashangama [Tranh 13. The Visit of the Wise Men]

1:23

14. Okwiya no alume ashangama [Tranh 13. The Visit of the Wise Men]

Ondumbana Jesu mu Tempele [Tranh 14. The Boy Jesus at the Temple]

0:47

15. Ondumbana Jesu mu Tempele [Tranh 14. The Boy Jesus at the Temple]

Amaywi a Mukolobezi Joani [Tranh 15. The Thông điệp of Giăng the Baptist]

1:07

16. Amaywi a Mukolobezi Joani [Tranh 15. The Thông điệp of Giăng the Baptist]

Ekolobezo ya Jesu [Tranh 16. The Baptism of Jesus]

1:00

17. Ekolobezo ya Jesu [Tranh 16. The Baptism of Jesus]

Jesu yo etekwa kwa Satani [Tranh 17. Jesus Tested by Satan]

1:04

18. Jesu yo etekwa kwa Satani [Tranh 17. Jesus Tested by Satan]

Omukiti no makwala kwa Kana [Tranh 18. The Marriage Feast at Cana]

1:19

19. Omukiti no makwala kwa Kana [Tranh 18. The Marriage Feast at Cana]

Jesu yo iyeta Nikondemasi [Tranh 19. Jesus Teaches Nicodemus]

1:41

20. Jesu yo iyeta Nikondemasi [Tranh 19. Jesus Teaches Nicodemus]

Jesu ni Mukati no mu Samaliya [Tranh 20. Jesus and the Samaritan Woman]

1:26

21. Jesu ni Mukati no mu Samaliya [Tranh 20. Jesus and the Samaritan Woman]

Jesu na endisi [Tranh 21. Jesus and the Official]

0:58

22. Jesu na endisi [Tranh 21. Jesus and the Official]

Jesu yo isana aiyetwi no weli [Tranh 22. Jesus Calls the First Disciples]

0:57

23. Jesu yo isana aiyetwi no weli [Tranh 22. Jesus Calls the First Disciples]

Okuwana no tindi no kupula [Tranh 23. The Great Catch of Fish]

1:07

24. Okuwana no tindi no kupula [Tranh 23. The Great Catch of Fish]

Jesu yo shotola emyoyo no kwiiba [Tranh 24. Jesus Drives Out an Evil Spirit]

0:55

25. Jesu yo shotola emyoyo no kwiiba [Tranh 24. Jesus Drives Out an Evil Spirit]

Jesu yobalisa anjemunwaye Pitolosi [Tranh 25. Jesus Heals Peter's Mother-in-Law]

0:46

26. Jesu yobalisa anjemunwaye Pitolosi [Tranh 25. Jesus Heals Peter's Mother-in-Law]

Jesu yolema omulume osi mbumba [Tranh 26. Jesus Touches a Man with Leprosy]

0:51

27. Jesu yolema omulume osi mbumba [Tranh 26. Jesus Touches a Man with Leprosy]

Jesu yobalisa omulume nokukukutela [Tranh 27. Jesus Heals a Paralysed Man]

1:23

28. Jesu yobalisa omulume nokukukutela [Tranh 27. Jesus Heals a Paralysed Man]

Jesu yoisana Mateu nji amukoñelele [Tranh 28. Jesus calls Ma-thi-ơ to Follow Him]

0:51

29. Jesu yoisana Mateu nji amukoñelele [Tranh 28. Jesus calls Ma-thi-ơ to Follow Him]

Jesu yoli ku Mukiti wa Mateu [Tranh 29. Jesus at Ma-thi-ơ's Feast]

0:48

30. Jesu yoli ku Mukiti wa Mateu [Tranh 29. Jesus at Ma-thi-ơ's Feast]

Jesu yobalisa omulume ku meyi [Tranh 30. Jesus Heals the Man at the Pool]

1:01

31. Jesu yobalisa omulume ku meyi [Tranh 30. Jesus Heals the Man at the Pool]

Aiyetwi Atolatola Obeke ba Liywaa no Pumulo [Tranh 31. Disciples Pick Grain on the Sabbath]

1:03

32. Aiyetwi Atolatola Obeke ba Liywaa no Pumulo [Tranh 31. Disciples Pick Grain on the Sabbath]

Jesu Yobalisa woyo no Kukutela Elikaa [Tranh 32. Jesus Heals a Withered Hand ▪ Nhạc dạo]

2:09

33. Jesu Yobalisa woyo no Kukutela Elikaa [Tranh 32. Jesus Heals a Withered Hand ▪ Nhạc dạo]

Lời giới thiệu

0:56

34. Lời giới thiệu

Jesu Yoiyeta Aanu [Tranh 33. Jesus Teaches the People]

0:54

35. Jesu Yoiyeta Aanu [Tranh 33. Jesus Teaches the People]

Jesu yoiyeta eyi no lumonyi mu milema [Tranh 34. Teaching about Light in the Darkness]

1:10

36. Jesu yoiyeta eyi no lumonyi mu milema [Tranh 34. Teaching about Light in the Darkness]

Kwiyeta eyi no Kuseta [Tranh 35. Teaching about Revenge]

1:15

37. Kwiyeta eyi no Kuseta [Tranh 35. Teaching about Revenge]

Okwiyeta eyi no Tapelo [Tranh 36. Teaching about Cầu nguyện]

0:54

38. Okwiyeta eyi no Tapelo [Tranh 36. Teaching about Cầu nguyện]

Etindila Timbili no Kuyoya [Tranh 37. The Two Ways of Life]

1:03

39. Etindila Timbili no Kuyoya [Tranh 37. The Two Ways of Life]

Endoo naba Liwe [Tranh 38. The House on the Rock]

1:09

40. Endoo naba Liwe [Tranh 38. The House on the Rock]

Jesu aba Naingula Omwana no Ndumbana no Mbelwa [Tranh 39. Jesus Raises a Widow's Son]

1:04

41. Jesu aba Naingula Omwana no Ndumbana no Mbelwa [Tranh 39. Jesus Raises a Widow's Son]

Joani Mukolobezi Yoli mu Tolongo [Tranh 40. Giăng the Baptist in Prison]

1:32

42. Joani Mukolobezi Yoli mu Tolongo [Tranh 40. Giăng the Baptist in Prison]

Omukati Yoyowisa amakondo a Jesu [Tranh 41. A Woman Washes Jesus' Feet]

1:00

43. Omukati Yoyowisa amakondo a Jesu [Tranh 41. A Woman Washes Jesus' Feet]

Enguli no Mukuni [Tranh 42. The Parable of the Sower]

1:00

44. Enguli no Mukuni [Tranh 42. The Parable of the Sower]

Enguli no Mbuto [Tranh 43. The Parable of the Seed]

1:15

45. Enguli no Mbuto [Tranh 43. The Parable of the Seed]

Enguli no Mufuka [Tranh 44. The Parable of the Weeds]

1:16

46. Enguli no Mufuka [Tranh 44. The Parable of the Weeds]

Enguli no Muteuli no Mali Nashwekiwa [Tranh 45. The Parable of the Hidden Treasure]

0:55

47. Enguli no Muteuli no Mali Nashwekiwa [Tranh 45. The Parable of the Hidden Treasure]

Jesu Yo Ondokisa Eliñungwa [Tranh 46. Jesus Calms the Storm]

1:08

48. Jesu Yo Ondokisa Eliñungwa [Tranh 46. Jesus Calms the Storm]

Jesu aba Nabalisa Omulume no Yiimbanu no Kupula [Tranh 47. Jesus Heals a Man with Many Demons]

1:16

49. Jesu aba Nabalisa Omulume no Yiimbanu no Kupula [Tranh 47. Jesus Heals a Man with Many Demons]

Okubalisiwa no Mukati Mukachi no Likwanamunu [Tranh 48. The Healing of a Woman in the Crowd]

1:08

50. Okubalisiwa no Mukati Mukachi no Likwanamunu [Tranh 48. The Healing of a Woman in the Crowd]

Omukatana Nofa Noingulwa Okuyoya [Tranh 49. A Dead Girl is Raised to Life]

1:12

51. Omukatana Nofa Noingulwa Okuyoya [Tranh 49. A Dead Girl is Raised to Life]

Jesu Yotuma Aiyetwi Likumi na Yili [Tranh 50. Jesus Sends Out the Twelve Disciples]

1:07

52. Jesu Yotuma Aiyetwi Likumi na Yili [Tranh 50. Jesus Sends Out the Twelve Disciples]

Jesu Yoikutisa Aanu 5,000 [Tranh 51. Jesus Feeds Five Thousand People]

1:15

53. Jesu Yoikutisa Aanu 5,000 [Tranh 51. Jesus Feeds Five Thousand People]

Jesu Yoenda ba Meyi [Tranh 52. Jesus Walks on the Water]

1:07

54. Jesu Yoenda ba Meyi [Tranh 52. Jesus Walks on the Water]

Eliñende no Moyo [Tranh 53. The Bread of Life]

1:27

55. Eliñende no Moyo [Tranh 53. The Bread of Life]

Etumelo no Mukati no Lyendandila [Tranh 54. The Faith of a Foreign Woman]

1:25

56. Etumelo no Mukati no Lyendandila [Tranh 54. The Faith of a Foreign Woman]

Okubaliswa no Mulume no Mulu na Kwaamba [Tranh 55. The Healing of a Deaf and Dumb Man]

1:17

57. Okubaliswa no Mulume no Mulu na Kwaamba [Tranh 55. The Healing of a Deaf and Dumb Man]

Jesu Yobalisa Esibofu no Mulume [Tranh 56. Jesus Heals a Blind Man]

1:02

58. Jesu Yobalisa Esibofu no Mulume [Tranh 56. Jesus Heals a Blind Man]

Pitolosi Yopumena Eya Kilesite [Tranh 57. Peter's Confession of the Christ]

1:14

59. Pitolosi Yopumena Eya Kilesite [Tranh 57. Peter's Confession of the Christ]

Jesu Kilesite Yofutuka [Tranh 58. The Transfiguration of Jesus Christ]

1:20

60. Jesu Kilesite Yofutuka [Tranh 58. The Transfiguration of Jesus Christ]

Jesu Yobalisa Ondumbana Noikalanga ni Yiimbanu [Tranh 59. Jesus Heals a Boy with a Demon]

1:11

61. Jesu Yobalisa Ondumbana Noikalanga ni Yiimbanu [Tranh 59. Jesus Heals a Boy with a Demon]

Pitolosi Yolifela Etempele Omutelo [Tranh 60. Peter Pays the Temple Tax ▪ Nhạc dạo]

2:02

62. Pitolosi Yolifela Etempele Omutelo [Tranh 60. Peter Pays the Temple Tax ▪ Nhạc dạo]

Lời giới thiệu

0:55

63. Lời giới thiệu

Anyine Yo Munene Onene mu Mubuso wa Nyambe? [Tranh 61. Who is the Greatest in God's Kingdom?]

1:00

64. Anyine Yo Munene Onene mu Mubuso wa Nyambe? [Tranh 61. Who is the Greatest in God's Kingdom?]

Enguli no Mukoko Notauka [Tranh 62. Parable of the Lost Sheep]

1:05

65. Enguli no Mukoko Notauka [Tranh 62. Parable of the Lost Sheep]

Enguli no Mubika na Kwalemena [Tranh 63. Parable of the Unforgiving Servant]

1:33

66. Enguli no Mubika na Kwalemena [Tranh 63. Parable of the Unforgiving Servant]

Omukati nolemiwa Yohula [Tranh 64. The Woman Caught in Adultery]

1:18

67. Omukati nolemiwa Yohula [Tranh 64. The Woman Caught in Adultery]

Jesu Yo Balisa Omulume no Elekiwa Yokamono [Tranh 65. Jesus Heals a Man Born Blind]

1:14

68. Jesu Yo Balisa Omulume no Elekiwa Yokamono [Tranh 65. Jesus Heals a Man Born Blind]

Enguli no Mulisani Nongana [Tranh 66. Parable of the Good Shepherd]

1:19

69. Enguli no Mulisani Nongana [Tranh 66. Parable of the Good Shepherd]

Enguli no MuSamaliya Nongana [Tranh 67. Parable of the Good Samaritan]

1:21

70. Enguli no MuSamaliya Nongana [Tranh 67. Parable of the Good Samaritan]

Jesu Yoli ba Mundi wa Maliya ni Maleta [Tranh 68. Jesus at the Home of Mary and Martha]

1:08

71. Jesu Yoli ba Mundi wa Maliya ni Maleta [Tranh 68. Jesus at the Home of Mary and Martha]

Enguli no Mulikani bakachi no Osiku [Tranh 69. Parable of the Friend at Midnight]

1:28

72. Enguli no Mulikani bakachi no Osiku [Tranh 69. Parable of the Friend at Midnight]

Enguli no Mufumi no Sanga [Tranh 70. Parable of the Rich Fool]

1:14

73. Enguli no Mufumi no Sanga [Tranh 70. Parable of the Rich Fool]

Omubika no Kutukisanga Okuka no Mulena [Tranh 71. Servants Ready for their Master's Return]

0:59

74. Omubika no Kutukisanga Okuka no Mulena [Tranh 71. Servants Ready for their Master's Return]

Jesu Yobalisa Omukati no Lyondondo [Tranh 72. Jesus Heals a Crippled Woman]

1:08

75. Jesu Yobalisa Omukati no Lyondondo [Tranh 72. Jesus Heals a Crippled Woman]

Enguli no Mukiti Omunene [Tranh 73. Parable of the Great Feast]

1:10

76. Enguli no Mukiti Omunene [Tranh 73. Parable of the Great Feast]

Enguli no Pene Netauka [Tranh 74. Parable of the Lost Coin]

1:09

77. Enguli no Pene Netauka [Tranh 74. Parable of the Lost Coin]

Enguli no Mwana Notauka [Tranh 75. Parable of Con trai đã mất]

0:51

78. Enguli no Mwana Notauka [Tranh 75. Parable of Con trai đã mất]

Omwana Notauka Yoli mukachi no Ekulube [Tranh 76. Con trai đã mất Among the Pigs]

1:07

79. Omwana Notauka Yoli mukachi no Ekulube [Tranh 76. Con trai đã mất Among the Pigs]

Omwana Notauka Aba Nakauka ku Mundi [Tranh 77. Con trai đã mất Returns Home]

1:01

80. Omwana Notauka Aba Nakauka ku Mundi [Tranh 77. Con trai đã mất Returns Home]

Omunu no Kufuma ni Ñumbe [Tranh 78. The Rich Man and the Beggar]

1:33

81. Omunu no Kufuma ni Ñumbe [Tranh 78. The Rich Man and the Beggar]

Jesu aba Naingula Lazalo kwa Afu [Tranh 79. Jesus Raises Lazarus from Death]

1:50

82. Jesu aba Naingula Lazalo kwa Afu [Tranh 79. Jesus Raises Lazarus from Death]

Jesu aba Nabalisa Aanu likumi no Mbumba [Tranh 80. Jesus Heals Ten Lepers]

1:21

83. Jesu aba Nabalisa Aanu likumi no Mbumba [Tranh 80. Jesus Heals Ten Lepers]

Enguli no Mbelwa no Situndami [Tranh 81. Parable of the Persistent Widow]

1:40

84. Enguli no Mbelwa no Situndami [Tranh 81. Parable of the Persistent Widow]

Omufalisi ni Mutelisi [Tranh 82. The Pharisee and the Tax Collector]

1:29

85. Omufalisi ni Mutelisi [Tranh 82. The Pharisee and the Tax Collector]

Jesu aba Nafuyola Anuke [Tranh 83. Jesus Blesses the Children]

1:12

86. Jesu aba Nafuyola Anuke [Tranh 83. Jesus Blesses the Children]

Jesu ni Ndumbana no Kufuma [Tranh 84. Jesus and the Rich Young Man]

1:16

87. Jesu ni Ndumbana no Kufuma [Tranh 84. Jesus and the Rich Young Man]

Enguli no Abeleki namu Litema no Beine [Tranh 85. Parable of Workers in the Vineyard]

1:39

88. Enguli no Abeleki namu Litema no Beine [Tranh 85. Parable of Workers in the Vineyard]

Omukumbeli no sibofu yobaliswa kwa Jeliko [Tranh 86. A Blind Beggar Healed at Jericho]

1:02

89. Omukumbeli no sibofu yobaliswa kwa Jeliko [Tranh 86. A Blind Beggar Healed at Jericho]

Jesu ni Zakiyasi [Tranh 87. Jesus and Zacchaeus]

1:44

90. Jesu ni Zakiyasi [Tranh 87. Jesus and Zacchaeus]

Jesu aba Naingena mwa Jelusalema [Tranh 88. Jesus Enters Jerusalem]

0:59

91. Jesu aba Naingena mwa Jelusalema [Tranh 88. Jesus Enters Jerusalem]

Jesu aba Nakenisa Etempele [Tranh 89. Jesus Clears the Temple]

1:07

92. Jesu aba Nakenisa Etempele [Tranh 89. Jesus Clears the Temple]

Enguli no Alimi no Kwiiba [Tranh 90. Parable of the Wicked Tenants]

1:46

93. Enguli no Alimi no Kwiiba [Tranh 90. Parable of the Wicked Tenants]

Okuteneka Omutelo kwa Sesale [Tranh 91. Paying Taxes to Caesar]

0:57

94. Okuteneka Omutelo kwa Sesale [Tranh 91. Paying Taxes to Caesar]

Enubu no Mbelwa no Kusheba [Tranh 92. The Poor Widow's Offering]

1:03

95. Enubu no Mbelwa no Kusheba [Tranh 92. The Poor Widow's Offering]

Jesu seli Wiyeta eyi no Nako naku Mamaneneno [Tranh 93. Jesus Teaches about the End Times]

1:00

96. Jesu seli Wiyeta eyi no Nako naku Mamaneneno [Tranh 93. Jesus Teaches about the End Times]

Enguli no Tumwalye Likumi [Tranh 94. Parable of the Ten Virgins]

1:42

97. Enguli no Tumwalye Likumi [Tranh 94. Parable of the Ten Virgins]

Enguli no Timpo [Tranh 95. Parable of the Talents]

1:22

98. Enguli no Timpo [Tranh 95. Parable of the Talents]

Enguli no Mikoko ni Tupuli [Tranh 96. Parable of the Sheep and the Goats ▪ Nhạc dạo]

1:58

99. Enguli no Mikoko ni Tupuli [Tranh 96. Parable of the Sheep and the Goats ▪ Nhạc dạo]

Lời giới thiệu

0:55

100. Lời giới thiệu

Jesu aba nawaisiwa mwa Betana [Tranh 97. Jesus Anointed at Bethany]

1:14

101. Jesu aba nawaisiwa mwa Betana [Tranh 97. Jesus Anointed at Bethany]

Jundasi Isikalioti aba Nabeteka Jesu [Tranh 98. Judas Iscariot Betrays Jesus]

0:46

102. Jundasi Isikalioti aba Nabeteka Jesu [Tranh 98. Judas Iscariot Betrays Jesus]

Jesu abana yowisa amakondo no aiyetwi aye [Tranh 99. Jesus Washes the Disciples' Feet]

1:15

103. Jesu abana yowisa amakondo no aiyetwi aye [Tranh 99. Jesus Washes the Disciples' Feet]

Okwiyeta ba mulalelo no mamaneneno [Tranh 100. Teaching at the Last Supper]

1:22

104. Okwiyeta ba mulalelo no mamaneneno [Tranh 100. Teaching at the Last Supper]

Bakwiyeta Eniti no Beine [Tranh 101. Teaching about the True Vine]

1:16

105. Bakwiyeta Eniti no Beine [Tranh 101. Teaching about the True Vine]

Jesu Yolapela mwa Ngesemani [Tranh 102. Jesus Prays in Gethsemane]

1:07

106. Jesu Yolapela mwa Ngesemani [Tranh 102. Jesus Prays in Gethsemane]

Jesu Yolemwa [Tranh 103. Jesus Arrested]

0:54

107. Jesu Yolemwa [Tranh 103. Jesus Arrested]

Jesu Yozekiswa ku Mukulu no Mapulisita [Tranh 104. Jesus Tried Before the High Priest]

0:52

108. Jesu Yozekiswa ku Mukulu no Mapulisita [Tranh 104. Jesus Tried Before the High Priest]

Pitolosi Yoamula Jesu [Tranh 105. Peter Denies Jesus]

1:11

109. Pitolosi Yoamula Jesu [Tranh 105. Peter Denies Jesus]

Jesu aba Nazekiswa kwa Pilato [Tranh 106. Jesus Tried Before Pilate]

1:28

110. Jesu aba Nazekiswa kwa Pilato [Tranh 106. Jesus Tried Before Pilate]

Jesu Yotangetetwe Okamungongotela [Tranh 107. Jesus Led Out to be Crucified]

0:45

111. Jesu Yotangetetwe Okamungongotela [Tranh 107. Jesus Led Out to be Crucified]

Jesu Yongongotelwa [Tranh 108. The Crucifixion]

0:54

112. Jesu Yongongotelwa [Tranh 108. The Crucifixion]

Okupumbekwa kwa Jesu [Tranh 109. The Burial of Jesus]

1:02

113. Okupumbekwa kwa Jesu [Tranh 109. The Burial of Jesus]

Akati ali Kuliyumbelo [Tranh 110. The Women at the Tomb]

1:01

114. Akati ali Kuliyumbelo [Tranh 110. The Women at the Tomb]

Pitolosi ni Joani Ali ku Liyumbelo [Tranh 111. Peter and Giăng at the Empty Tomb]

0:58

115. Pitolosi ni Joani Ali ku Liyumbelo [Tranh 111. Peter and Giăng at the Empty Tomb]

Jesu aba Nakumonaalisa kwa Maliya Mangandalena [Tranh 112. Jesus Appears to Mary Magdalene]

1:13

116. Jesu aba Nakumonaalisa kwa Maliya Mangandalena [Tranh 112. Jesus Appears to Mary Magdalene]

Jesu Yokatile kwa Emausi [Tranh 113. Jesus on the Road to Emmaus]

1:01

117. Jesu Yokatile kwa Emausi [Tranh 113. Jesus on the Road to Emmaus]

Jesu aba Nakumonaalisa kwa Iyetwi Aye [Tranh 114. Jesus Appears to His Disciples]

1:03

118. Jesu aba Nakumonaalisa kwa Iyetwi Aye [Tranh 114. Jesus Appears to His Disciples]

Jesu Yokumonaalisa kwa Tomasi [Tranh 115. Jesus Appears to Thomas]

1:07

119. Jesu Yokumonaalisa kwa Tomasi [Tranh 115. Jesus Appears to Thomas]

Jesu Yokumonaalisa mwa Ngalileya [Tranh 116. Jesus Appears in Galilee]

1:12

120. Jesu Yokumonaalisa mwa Ngalileya [Tranh 116. Jesus Appears in Galilee]

Jesu aba Naba Aiyetwi Aye Omubeleko [Tranh 117. Jesus Commissions His Disciples]

1:05

121. Jesu aba Naba Aiyetwi Aye Omubeleko [Tranh 117. Jesus Commissions His Disciples]

Jesu aba Nashimbeliwa Kuwilu [Tranh 118. Jesus Ascends into Heaven]

1:29

122. Jesu aba Nashimbeliwa Kuwilu [Tranh 118. Jesus Ascends into Heaven]

Jesu Yoli Kulikaa lya Nyambe naku Silyo ku Wilu [Tranh 119. Jesus at God's Right Hand in Heaven]

1:55

123. Jesu Yoli Kulikaa lya Nyambe naku Silyo ku Wilu [Tranh 119. Jesus at God's Right Hand in Heaven]

Jesu Mbakauku [Tranh 120. Jesus Will Return]

1:05

124. Jesu Mbakauku [Tranh 120. Jesus Will Return]

Mamaneneno [Kết luận ▪ Nhạc dạo]

2:53

125. Mamaneneno [Kết luận ▪ Nhạc dạo]

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 2016 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên hệ với chúng tôi cho các câu hỏi về việc sử dụng được phép các bản ghi âm này hoặc để được phép phân phối lại chúng theo những cách khác với những cách được phép ở trên.

Việc thu âm rất tốn kém. Vui lòng xem xét quyên góp cho GRN để giúp bộ này tiếp tục.

Chúng tôi rất muốn nghe phản hồi của bạn về cách bạn có thể sử dụng bản ghi này và kết quả là gì. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Thông tin liên quant

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn của GRN thế nào? 1- Chia sẻ lời răn sẽ dễ dàng - Bài này giới thiệu về một trong những cách khác nhau để sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn cho từng mục

Làm thế nào để sử dụng nguồn tài nguyên âm thanh hình ảnh GRN - 2: Đi sâu hơn - Bài viết này cung cấp giải thích cụ thể hơn về cách mọi người học hỏi từ những câu chuyện, và lý do tại sao những câu chuyện không có nhiều bình luận.

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?