Chúa Giê-xu hằng sống - Mashi

Bản nghe này có hữu ích không?

Một loạt các bài giảng Kinh thánh theo trình tự từ thời sáng thế đến lần trở lại thứ 2 của Đấng Christ qua 120 bức tranh, đem lại sự hiểu biết về tính cách và sự dạy dỗ của Chúa Jesus

Tên chương trình: 65273
Các tin tức cập nhật: 2:38:22
Ngôn ngữ: Mashi
Đọc kịch bản
Tài liệu tải về và đặt mua

Title and Lời giới thiệu

1:28

1. Title and Lời giới thiệu

Kristu Ku Matatekero [Tranh 1. Christ in the Beginning]

0:46

2. Kristu Ku Matatekero [Tranh 1. Christ in the Beginning]

Nyambi Wo Mbire Enu Yoyihe [Tranh 2. God Created all Things]

0:51

3. Nyambi Wo Mbire Enu Yoyihe [Tranh 2. God Created all Things]

Satana A Tumaura Adama Na Eva [Tranh 3. Satan Tempts Adam and Eve]

1:10

4. Satana A Tumaura Adama Na Eva [Tranh 3. Satan Tempts Adam and Eve]

Adam Na Eva Awa Cithza [Tranh 4. Adam and Eve Cast Out]

0:54

5. Adam Na Eva Awa Cithza [Tranh 4. Adam and Eve Cast Out]

Thsikumbwethzo Thsa Nyambi Kwa Abrahama [Tranh 5. God's Promise to Abraham]

1:34

6. Thsikumbwethzo Thsa Nyambi Kwa Abrahama [Tranh 5. God's Promise to Abraham]

Zakariya No Kangeru [Tranh 6. Xa-cha-ri and the Angel]

1:37

7. Zakariya No Kangeru [Tranh 6. Xa-cha-ri and the Angel]

Kangeru Ka Amba Na Madiya [Tranh 7. The Angel Speaks to Mary]

0:50

8. Kangeru Ka Amba Na Madiya [Tranh 7. The Angel Speaks to Mary]

Josefa No Kangeru [Tranh 8. The Angel and Joseph]

0:59

9. Josefa No Kangeru [Tranh 8. The Angel and Joseph]

Kwerekiwa Kwa Yesu [Tranh 9. The Birth of Jesus]

0:43

10. Kwerekiwa Kwa Yesu [Tranh 9. The Birth of Jesus]

Adithsana No Tungeru [Tranh 10. The Shepherds and the Angels]

0:43

11. Adithsana No Tungeru [Tranh 10. The Shepherds and the Angels]

Adithsana Aka Hungerithsa Kambu Aye Yesu [Tranh 11. The Shepherds Visit Baby Jesus]

0:41

12. Adithsana Aka Hungerithsa Kambu Aye Yesu [Tranh 11. The Shepherds Visit Baby Jesus]

Simioni A Okethza Ya Yesu [Tranh 12. Simeon Prophesies about Jesus]

1:33

13. Simioni A Okethza Ya Yesu [Tranh 12. Simeon Prophesies about Jesus]

Akwerume Owa Nyanyami 'A Na Mona Yesu [Tranh 13. The Visit of the Wise Men]

1:27

14. Akwerume Owa Nyanyami 'A Na Mona Yesu [Tranh 13. The Visit of the Wise Men]

Yesu Okudi Wanuke Mu Tembere [Tranh 14. The Boy Jesus at the Temple]

0:48

15. Yesu Okudi Wanuke Mu Tembere [Tranh 14. The Boy Jesus at the Temple]

Erongithsa Ya Johani Mukwakukorovethza [Tranh 15. The Thông điệp of Giăng the Baptist]

1:16

16. Erongithsa Ya Johani Mukwakukorovethza [Tranh 15. The Thông điệp of Giăng the Baptist]

Korovethzo Thza Yesu [Tranh 16. The Baptism of Jesus]

0:55

17. Korovethzo Thza Yesu [Tranh 16. The Baptism of Jesus]

Yesu A Mu Ereka Satana [Tranh 17. Jesus Tested by Satan]

1:05

18. Yesu A Mu Ereka Satana [Tranh 17. Jesus Tested by Satan]

Thsidika thso maruwo mu Kana [Tranh 18. The Marriage Feast at Cana]

1:08

19. Thsidika thso maruwo mu Kana [Tranh 18. The Marriage Feast at Cana]

Yesu A'rongithsa Nikodema [Tranh 19. Jesus Teaches Nicodemus]

1:31

20. Yesu A'rongithsa Nikodema [Tranh 19. Jesus Teaches Nicodemus]

Yesu No Mbuyama O Mu Samariya [Tranh 20. Jesus and the Samaritan Woman]

1:21

21. Yesu No Mbuyama O Mu Samariya [Tranh 20. Jesus and the Samaritan Woman]

Yesu No Muendithsi [Tranh 21. Jesus and the Official]

1:09

22. Yesu No Muendithsi [Tranh 21. Jesus and the Official]

Yesu Aethsa Erongwa Yenthzi Yo Kutanga [Tranh 22. Jesus Calls the First Disciples]

1:05

23. Yesu Aethsa Erongwa Yenthzi Yo Kutanga [Tranh 22. Jesus Calls the First Disciples]

Ku Waniwa Ko Thsi Thzo Thzingi [Tranh 23. The Great Catch of Fish]

1:10

24. Ku Waniwa Ko Thsi Thzo Thzingi [Tranh 23. The Great Catch of Fish]

Yesu A Tundithsa Mupepo Ou Mango [Tranh 24. Jesus Drives Out an Evil Spirit]

1:06

25. Yesu A Tundithsa Mupepo Ou Mango [Tranh 24. Jesus Drives Out an Evil Spirit]

Yesu A Porithsa Ngumwenya Peturu [Tranh 25. Jesus Heals Peter's Mother-in-Law]

0:49

26. Yesu A Porithsa Ngumwenya Peturu [Tranh 25. Jesus Heals Peter's Mother-in-Law]

Yesu A kwata Mu Kw'engondwe [Tranh 26. Jesus Touches a Man with Leprosy]

1:12

27. Yesu A kwata Mu Kw'engondwe [Tranh 26. Jesus Touches a Man with Leprosy]

Yesu A Ethsa Mateu Ku Mushupwera [Tranh 27. Jesus Heals a Paralysed Man]

1:35

28. Yesu A Ethsa Mateu Ku Mushupwera [Tranh 27. Jesus Heals a Paralysed Man]

Yesu Pa Dishambirera Dya Mateu [Tranh 28. Jesus calls Ma-thi-ơ to Follow Him]

1:07

29. Yesu Pa Dishambirera Dya Mateu [Tranh 28. Jesus calls Ma-thi-ơ to Follow Him]

Yesu A Porithsa Mukwerume Ku Kayoano [Tranh 29. Jesus at Ma-thi-ơ's Feast]

1:09

30. Yesu A Porithsa Mukwerume Ku Kayoano [Tranh 29. Jesus at Ma-thi-ơ's Feast]

Erongwa Yaa Cora Mahangu No Kuafenya Dyo Savata [Tranh 30. Jesus Heals the Man at the Pool]

1:35

31. Erongwa Yaa Cora Mahangu No Kuafenya Dyo Savata [Tranh 30. Jesus Heals the Man at the Pool]

Yesu A'porithsa Okuara Dyoko [Tranh 31. Disciples Pick Grain on the Sabbath]

0:59

32. Yesu A'porithsa Okuara Dyoko [Tranh 31. Disciples Pick Grain on the Sabbath]

Nhạc dạo

2:02

33. Nhạc dạo

Title and Lời giới thiệu

0:56

34. Title and Lời giới thiệu

Yesu A Rongithsa Anu [Tranh 33. Jesus Teaches the People]

0:49

35. Yesu A Rongithsa Anu [Tranh 33. Jesus Teaches the People]

Erongithsa Yo Mwethzi No Mirema [Tranh 34. Teaching about Light in the Darkness]

1:02

36. Erongithsa Yo Mwethzi No Mirema [Tranh 34. Teaching about Light in the Darkness]

Erongithsa Yo Kuhuthsera Omango [Tranh 35. Teaching about Revenge]

1:12

37. Erongithsa Yo Kuhuthsera Omango [Tranh 35. Teaching about Revenge]

Erongithsa Yo Ku Rombera [Tranh 36. Teaching about Cầu nguyện]

0:46

38. Erongithsa Yo Ku Rombera [Tranh 36. Teaching about Cầu nguyện]

Makuñwa Edi Mu Mwoyo [Tranh 37. The Two Ways of Life]

0:55

39. Makuñwa Edi Mu Mwoyo [Tranh 37. The Two Ways of Life]

Nthzio Thzo Pa Diwe [Tranh 38. The House on the Rock]

1:12

40. Nthzio Thzo Pa Diwe [Tranh 38. The House on the Rock]

Yesu A Pindura Mwana Difakathzi Omukwerumeana [Tranh 39. Jesus Raises a Widow's Son]

1:03

41. Yesu A Pindura Mwana Difakathzi Omukwerumeana [Tranh 39. Jesus Raises a Widow's Son]

Johani O Mukwa kukorovethza Mu Kamenga [Tranh 40. Giăng the Baptist in Prison]

1:30

42. Johani O Mukwa kukorovethza Mu Kamenga [Tranh 40. Giăng the Baptist in Prison]

Mbuyama A Hupa Mauru a Yesu [Tranh 41. A Woman Washes Jesus' Feet]

1:14

43. Mbuyama A Hupa Mauru a Yesu [Tranh 41. A Woman Washes Jesus' Feet]

Kathsimo Ko Mukwa Kukuna [Tranh 42. The Parable of the Sower]

1:10

44. Kathsimo Ko Mukwa Kukuna [Tranh 42. The Parable of the Sower]

Kathsimo Ko Mbuto [Tranh 43. The Parable of the Seed]

1:21

45. Kathsimo Ko Mbuto [Tranh 43. The Parable of the Seed]

Kathsimo Ko Ohatu [Tranh 44. The Parable of the Weeds]

1:33

46. Kathsimo Ko Ohatu [Tranh 44. The Parable of the Weeds]

Kathsimo Ko Thsikwama Thso Kuhoreka [Tranh 45. The Parable of the Hidden Treasure]

0:57

47. Kathsimo Ko Thsikwama Thso Kuhoreka [Tranh 45. The Parable of the Hidden Treasure]

Yesu A Tutwarithsa Dyungu [Tranh 46. Jesus Calms the Storm]

1:12

48. Yesu A Tutwarithsa Dyungu [Tranh 46. Jesus Calms the Storm]

Yesu A Porithsa Mukwerume o Mipepo Thzo Thzingi Thzo Thzi Mango [Tranh 47. Jesus Heals a Man with Many Demons]

1:21

49. Yesu A Porithsa Mukwerume o Mipepo Thzo Thzingi Thzo Thzi Mango [Tranh 47. Jesus Heals a Man with Many Demons]

Mbuyama A Porithsiwa Mu mbunga [Tranh 48. The Healing of a Woman in the Crowd]

1:15

50. Mbuyama A Porithsiwa Mu mbunga [Tranh 48. The Healing of a Woman in the Crowd]

Mbuyamaana O Kufa A Pinduriwa Kw'afu [Tranh 49. A Dead Girl is Raised to Life]

1:13

51. Mbuyamaana O Kufa A Pinduriwa Kw'afu [Tranh 49. A Dead Girl is Raised to Life]

Yesu Aa Tuma Erongwa Yenthzi Yo Dikumi Na Idi [Tranh 50. Jesus Sends Out the Twelve Disciples]

1:14

52. Yesu Aa Tuma Erongwa Yenthzi Yo Dikumi Na Idi [Tranh 50. Jesus Sends Out the Twelve Disciples]

Yesu Aekutithsa Anu O 5000 [Tranh 51. Jesus Feeds Five Thousand People]

1:31

53. Yesu Aekutithsa Anu O 5000 [Tranh 51. Jesus Feeds Five Thousand People]

Yesu A Enda Pa Meyu [Tranh 52. Jesus Walks on the Water]

1:11

54. Yesu A Enda Pa Meyu [Tranh 52. Jesus Walks on the Water]

Ethsima Yo Mwoyo [Tranh 53. The Bread of Life]

1:36

55. Ethsima Yo Mwoyo [Tranh 53. The Bread of Life]

Thsitawo Thsa Mbuyama O Mukanana [Tranh 54. The Faith of a Foreign Woman]

1:38

56. Thsitawo Thsa Mbuyama O Mukanana [Tranh 54. The Faith of a Foreign Woman]

Shiamba a mu porithsa [Tranh 55. The Healing of a Deaf and Dumb Man]

1:12

57. Shiamba a mu porithsa [Tranh 55. The Healing of a Deaf and Dumb Man]

Yesu A Porithsa Mukwerume Okufa Meho [Tranh 56. Jesus Heals a Blind Man]

1:01

58. Yesu A Porithsa Mukwerume Okufa Meho [Tranh 56. Jesus Heals a Blind Man]

Ombangi wa Peturu Kei Ya Kristu [Tranh 57. Peter's Confession of the Christ]

1:15

59. Ombangi wa Peturu Kei Ya Kristu [Tranh 57. Peter's Confession of the Christ]

Yesu Kristu A Apiruka [Tranh 58. The Transfiguration of Jesus Christ]

1:18

60. Yesu Kristu A Apiruka [Tranh 58. The Transfiguration of Jesus Christ]

Yesu A Porithsa Mukwerumeana O Mupepo Ou Mango [Tranh 59. Jesus Heals a Boy with a Demon]

1:13

61. Yesu A Porithsa Mukwerumeana O Mupepo Ou Mango [Tranh 59. Jesus Heals a Boy with a Demon]

Peturu A Terera Tempere [Tranh 60. Peter Pays the Temple Tax ▪ Nhạc dạo]

2:03

62. Peturu A Terera Tempere [Tranh 60. Peter Pays the Temple Tax ▪ Nhạc dạo]

Lời giới thiệu

0:57

63. Lời giới thiệu

Edye Omukuru Nene Mu Muvuthso Wa Nyambi [Tranh 61. Who is the Greatest in God's Kingdom?]

0:58

64. Edye Omukuru Nene Mu Muvuthso Wa Nyambi [Tranh 61. Who is the Greatest in God's Kingdom?]

Kathsimo Ko Dingu dyo Kuyonga [Tranh 62. Parable of the Lost Sheep]

1:08

65. Kathsimo Ko Dingu dyo Kuyonga [Tranh 62. Parable of the Lost Sheep]

Kathsimo Ko Mupika O Kukana Kukwatera [Tranh 63. Parable of the Unforgiving Servant]

1:42

66. Kathsimo Ko Mupika O Kukana Kukwatera [Tranh 63. Parable of the Unforgiving Servant]

Mbuyama O Dihere-here A Kwatiwa O Kurembeka [Tranh 64. The Woman Caught in Adultery]

1:22

67. Mbuyama O Dihere-here A Kwatiwa O Kurembeka [Tranh 64. The Woman Caught in Adultery]

Yesu Aporithsa Mukwerume Oywerekire O Kunafu Meho [Tranh 65. Jesus Heals a Man Born Blind]

1:15

68. Yesu Aporithsa Mukwerume Oywerekire O Kunafu Meho [Tranh 65. Jesus Heals a Man Born Blind]

Kathsimo Ko Mudithsani O Muwawa [Tranh 66. Parable of the Good Shepherd]

1:23

69. Kathsimo Ko Mudithsani O Muwawa [Tranh 66. Parable of the Good Shepherd]

Kathsimo Ko Musamariya O Muwa [Tranh 67. Parable of the Good Samaritan]

1:21

70. Kathsimo Ko Musamariya O Muwa [Tranh 67. Parable of the Good Samaritan]

Yesu Mu diumbo Dya Madiya Na Mareta [Tranh 68. Jesus at the Home of Mary and Martha]

1:04

71. Yesu Mu diumbo Dya Madiya Na Mareta [Tranh 68. Jesus at the Home of Mary and Martha]

Kathsimo Ko Mbusha Munu Pakaci Ko Thsiku [Tranh 69. Parable of the Friend at Midnight]

1:33

72. Kathsimo Ko Mbusha Munu Pakaci Ko Thsiku [Tranh 69. Parable of the Friend at Midnight]

Kathsimo Ko Fumanyi O Mutomba [Tranh 70. Parable of the Rich Fool]

1:18

73. Kathsimo Ko Fumanyi O Mutomba [Tranh 70. Parable of the Rich Fool]

Apika Oku Ciroithsera Yo Ku Keya Kwa Ñathsirewo [Tranh 71. Servants Ready for their Master's Return]

1:03

74. Apika Oku Ciroithsera Yo Ku Keya Kwa Ñathsirewo [Tranh 71. Servants Ready for their Master's Return]

Yesu A Porithsa Mbuyama O Kukundumana Muongo [Tranh 72. Jesus Heals a Crippled Woman]

1:14

75. Yesu A Porithsa Mbuyama O Kukundumana Muongo [Tranh 72. Jesus Heals a Crippled Woman]

Kathsimo Ko Thisidika Thso Thsikuru [Tranh 73. Parable of the Great Feast]

1:27

76. Kathsimo Ko Thisidika Thso Thsikuru [Tranh 73. Parable of the Great Feast]

Kathsimo Ko Muwayawaya O Kuyonga [Tranh 74. Parable of the Lost Coin]

1:21

77. Kathsimo Ko Muwayawaya O Kuyonga [Tranh 74. Parable of the Lost Coin]

Kathsimo Ko Mwana O Kuyonga [Tranh 75. Parable of Con trai đã mất]

0:52

78. Kathsimo Ko Mwana O Kuyonga [Tranh 75. Parable of Con trai đã mất]

Mwana O Kuyonga Mukaci Ko Nguru [Tranh 76. Con trai đã mất Among the Pigs]

1:00

79. Mwana O Kuyonga Mukaci Ko Nguru [Tranh 76. Con trai đã mất Among the Pigs]

Mwana O Kuyonga A Kahuka Ku Diumbo [Tranh 77. Con trai đã mất Returns Home]

1:07

80. Mwana O Kuyonga A Kahuka Ku Diumbo [Tranh 77. Con trai đã mất Returns Home]

Fumanyi Na Mukwakuromba [Tranh 78. The Rich Man and the Beggar]

1:45

81. Fumanyi Na Mukwakuromba [Tranh 78. The Rich Man and the Beggar]

Yesu A Pindura Lazaro Kw'afu [Tranh 79. Jesus Raises Lazarus from Death]

1:55

82. Yesu A Pindura Lazaro Kw'afu [Tranh 79. Jesus Raises Lazarus from Death]

Yesu Aporithsa A Kw'engondwe O Dikumi [Tranh 80. Jesus Heals Ten Lepers]

1:28

83. Yesu Aporithsa A Kw'engondwe O Dikumi [Tranh 80. Jesus Heals Ten Lepers]

Kathsimo Ko Difakathzi O Muooto [Tranh 81. Parable of the Persistent Widow]

1:48

84. Kathsimo Ko Difakathzi O Muooto [Tranh 81. Parable of the Persistent Widow]

Mufarithsi No Muterithsi [Tranh 82. The Pharisee and the Tax Collector]

1:35

85. Mufarithsi No Muterithsi [Tranh 82. The Pharisee and the Tax Collector]

Yesu A'fiyawera Anuke [Tranh 83. Jesus Blesses the Children]

1:09

86. Yesu A'fiyawera Anuke [Tranh 83. Jesus Blesses the Children]

Yesu No Fumanyi O Mucaha [Tranh 84. Jesus and the Rich Young Man]

1:25

87. Yesu No Fumanyi O Mucaha [Tranh 84. Jesus and the Rich Young Man]

Kathsimo K'akwakukwama Mu Dikanda [Tranh 85. Parable of Workers in the Vineyard]

1:38

88. Kathsimo K'akwakukwama Mu Dikanda [Tranh 85. Parable of Workers in the Vineyard]

Yesu A'porithsa Mukwakuromba O Kufa Meho Mu Jeriko [Tranh 86. A Blind Beggar Healed at Jericho]

1:04

89. Yesu A'porithsa Mukwakuromba O Kufa Meho Mu Jeriko [Tranh 86. A Blind Beggar Healed at Jericho]

Yesu Na Zakiya [Tranh 87. Jesus and Zacchaeus]

1:44

90. Yesu Na Zakiya [Tranh 87. Jesus and Zacchaeus]

Yesu Aengena Mu Yerusalema [Tranh 88. Jesus Enters Jerusalem]

0:58

91. Yesu Aengena Mu Yerusalema [Tranh 88. Jesus Enters Jerusalem]

Yesu Aroithsa Mu Tembere [Tranh 89. Jesus Clears the Temple]

1:08

92. Yesu Aroithsa Mu Tembere [Tranh 89. Jesus Clears the Temple]

Kathsimo Kanjimi O Wamango [Tranh 90. Parable of the Wicked Tenants]

1:54

93. Kathsimo Kanjimi O Wamango [Tranh 90. Parable of the Wicked Tenants]

Yo Kutera Dithsimu Kwa Sesare [Tranh 91. Paying Taxes to Caesar]

0:56

94. Yo Kutera Dithsimu Kwa Sesare [Tranh 91. Paying Taxes to Caesar]

Nupu Thza Difakathzi O Hepwe [Tranh 92. The Poor Widow's Offering]

1:08

95. Nupu Thza Difakathzi O Hepwe [Tranh 92. The Poor Widow's Offering]

Yesu A'rongithsa Ye Kati Yo Mahurerero O Kaye [Tranh 93. Jesus Teaches about the End Times]

1:13

96. Yesu A'rongithsa Ye Kati Yo Mahurerero O Kaye [Tranh 93. Jesus Teaches about the End Times]

Kathsimo Ko Maungu O Dikumi [Tranh 94. Parable of the Ten Virgins]

1:51

97. Kathsimo Ko Maungu O Dikumi [Tranh 94. Parable of the Ten Virgins]

Kathsimo Ke'pa Ya Nyambi [Tranh 95. Parable of the Talents]

1:28

98. Kathsimo Ke'pa Ya Nyambi [Tranh 95. Parable of the Talents]

Kathsimo Ko Mangu No Membe [Tranh 96. Parable of the Sheep and the Goats ▪ Nhạc dạo]

2:02

99. Kathsimo Ko Mangu No Membe [Tranh 96. Parable of the Sheep and the Goats ▪ Nhạc dạo]

Lời giới thiệu

0:57

100. Lời giới thiệu

Yesu Awethsiwa Maathzi Mu Betania [Tranh 97. Jesus Anointed at Bethany]

1:18

101. Yesu Awethsiwa Maathzi Mu Betania [Tranh 97. Jesus Anointed at Bethany]

Judasi Isikariota Aomba Yesu [Tranh 98. Judas Iscariot Betrays Jesus]

0:53

102. Judasi Isikariota Aomba Yesu [Tranh 98. Judas Iscariot Betrays Jesus]

Yesu Ahupa Mauru Erongwa Yenthzi [Tranh 99. Jesus Washes the Disciples' Feet]

1:06

103. Yesu Ahupa Mauru Erongwa Yenthzi [Tranh 99. Jesus Washes the Disciples' Feet]

Kurongithsa Pa Murarero O Mahurerero [Tranh 100. Teaching at the Last Supper]

1:32

104. Kurongithsa Pa Murarero O Mahurerero [Tranh 100. Teaching at the Last Supper]

Erongithsa Yo Veine O Shemwa [Tranh 101. Teaching about the True Vine]

1:29

105. Erongithsa Yo Veine O Shemwa [Tranh 101. Teaching about the True Vine]

Yesu A'rombera Mu Getisimani [Tranh 102. Jesus Prays in Gethsemane]

1:16

106. Yesu A'rombera Mu Getisimani [Tranh 102. Jesus Prays in Gethsemane]

Yesu Akwatiwa [Tranh 103. Jesus Arrested]

1:03

107. Yesu Akwatiwa [Tranh 103. Jesus Arrested]

Yesu Amuthzekithsa Pa Meho A Mupurisita Shokuru [Tranh 104. Jesus Tried Before the High Priest]

0:58

108. Yesu Amuthzekithsa Pa Meho A Mupurisita Shokuru [Tranh 104. Jesus Tried Before the High Priest]

Peturu Ahamura Yesu [Tranh 105. Peter Denies Jesus]

1:20

109. Peturu Ahamura Yesu [Tranh 105. Peter Denies Jesus]

Yesu A Muthzekisa Kwa Pilato [Tranh 106. Jesus Tried Before Pilate]

1:27

110. Yesu A Muthzekisa Kwa Pilato [Tranh 106. Jesus Tried Before Pilate]

Yesu Amutwara Kukamwamba [Tranh 107. Jesus Led Out to be Crucified]

0:48

111. Yesu Amutwara Kukamwamba [Tranh 107. Jesus Led Out to be Crucified]

Yesu A Ambiwa [Tranh 108. The Crucifixion]

1:00

112. Yesu A Ambiwa [Tranh 108. The Crucifixion]

Yesu A'vumbekiwa [Tranh 109. The Burial of Jesus]

1:12

113. Yesu A'vumbekiwa [Tranh 109. The Burial of Jesus]

Ambuyama Pa Thsidi [Tranh 110. The Women at the Tomb]

1:11

114. Ambuyama Pa Thsidi [Tranh 110. The Women at the Tomb]

Peturu Na Johani Pa Thsidi Thso Mukunguru [Tranh 111. Peter and Giăng at the Empty Tomb]

1:03

115. Peturu Na Johani Pa Thsidi Thso Mukunguru [Tranh 111. Peter and Giăng at the Empty Tomb]

Yesu A'hokoka Kwa Madiya Magadalena [Tranh 112. Jesus Appears to Mary Magdalene]

1:12

116. Yesu A'hokoka Kwa Madiya Magadalena [Tranh 112. Jesus Appears to Mary Magdalene]

Yesu Okudi Mu Dikuñwa Dyo Kuthza Ku Emmausi [Tranh 113. Jesus on the Road to Emmaus]

1:05

117. Yesu Okudi Mu Dikuñwa Dyo Kuthza Ku Emmausi [Tranh 113. Jesus on the Road to Emmaus]

Yesu A'hokoka Kwirongwa Yenthzi [Tranh 114. Jesus Appears to His Disciples]

1:01

118. Yesu A'hokoka Kwirongwa Yenthzi [Tranh 114. Jesus Appears to His Disciples]

Yesu A Hokoka Kwa Tomasi [Tranh 115. Jesus Appears to Thomas]

1:11

119. Yesu A Hokoka Kwa Tomasi [Tranh 115. Jesus Appears to Thomas]

Yesu A Hokoka Mu Galilea [Tranh 116. Jesus Appears in Galilee]

1:10

120. Yesu A Hokoka Mu Galilea [Tranh 116. Jesus Appears in Galilee]

Yesu A Atuma Erongwa Yenthzi [Tranh 117. Jesus Commissions His Disciples]

1:02

121. Yesu A Atuma Erongwa Yenthzi [Tranh 117. Jesus Commissions His Disciples]

Yesu A Athzina Muwiru [Tranh 118. Jesus Ascends into Heaven]

1:31

122. Yesu A Athzina Muwiru [Tranh 118. Jesus Ascends into Heaven]

Yesu Ku Dyoko Dyo Rudyo Dya Nyambi Muwiru [Tranh 119. Jesus at God's Right Hand in Heaven]

2:04

123. Yesu Ku Dyoko Dyo Rudyo Dya Nyambi Muwiru [Tranh 119. Jesus at God's Right Hand in Heaven]

Yesu Kenge A Ku Ka Huka Karo [Tranh 120. Jesus Will Return]

1:23

124. Yesu Kenge A Ku Ka Huka Karo [Tranh 120. Jesus Will Return]

Kumanenena [Kết luận ▪ Nhạc dạo]

2:45

125. Kumanenena [Kết luận ▪ Nhạc dạo]

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 2016 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên hệ với chúng tôi cho các câu hỏi về việc sử dụng được phép các bản ghi âm này hoặc để được phép phân phối lại chúng theo những cách khác với những cách được phép ở trên.

Việc thu âm rất tốn kém. Vui lòng xem xét quyên góp cho GRN để giúp bộ này tiếp tục.

Chúng tôi rất muốn nghe phản hồi của bạn về cách bạn có thể sử dụng bản ghi này và kết quả là gì. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Thông tin liên quant

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn của GRN thế nào? 1- Chia sẻ lời răn sẽ dễ dàng - Bài này giới thiệu về một trong những cách khác nhau để sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn cho từng mục

Làm thế nào để sử dụng nguồn tài nguyên âm thanh hình ảnh GRN - 2: Đi sâu hơn - Bài viết này cung cấp giải thích cụ thể hơn về cách mọi người học hỏi từ những câu chuyện, và lý do tại sao những câu chuyện không có nhiều bình luận.

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?