Chúa Giê-xu hằng sống - English: Southern Africa

Bản nghe này có hữu ích không?

Một loạt các bài giảng Kinh thánh theo trình tự từ thời sáng thế đến lần trở lại thứ 2 của Đấng Christ qua 120 bức tranh, đem lại sự hiểu biết về tính cách và sự dạy dỗ của Chúa Jesus

Tên chương trình: 61043
Các tin tức cập nhật: 3:02:08
Ngôn ngữ: English: Southern Africa
Đọc kịch bản
Tài liệu tải về và đặt mua

Hình 1. Christ in the Beginning

2:29

1. Hình 1. Christ in the Beginning

Hình 2. God Created all Things

0:50

2. Hình 2. God Created all Things

Hình 3. Satan Tempts Adam and Eve

1:44

3. Hình 3. Satan Tempts Adam and Eve

Hình 4. Adam and Eve Cast Out

1:03

4. Hình 4. Adam and Eve Cast Out

Hình 5. God's Promise to Abraham

1:42

5. Hình 5. God's Promise to Abraham

Hình 6. Xa-cha-ri and the Angel

2:03

6. Hình 6. Xa-cha-ri and the Angel

Hình 7. The Angel Speaks to Mary

0:45

7. Hình 7. The Angel Speaks to Mary

Hình 8. The Angel and Joseph

1:00

8. Hình 8. The Angel and Joseph

Hình 9. The Birth of Jesus

0:39

9. Hình 9. The Birth of Jesus

Hình 10. The Shepherds and the Angels

1:00

10. Hình 10. The Shepherds and the Angels

Hình 11. The Shepherds Visit Baby Jesus

0:38

11. Hình 11. The Shepherds Visit Baby Jesus

Hình 12. Simeon Prophesies about Jesus

1:39

12. Hình 12. Simeon Prophesies about Jesus

Hình 13. The Visit of the Wise Men

1:22

13. Hình 13. The Visit of the Wise Men

Hình 14. The Boy Jesus at the Temple

2:35

14. Hình 14. The Boy Jesus at the Temple

Hình 15. The Thông điệp of Giăng the Baptist

2:33

15. Hình 15. The Thông điệp of Giăng the Baptist

Hình 16. The Baptism of Jesus

0:53

16. Hình 16. The Baptism of Jesus

Hình 17. Jesus Tested by Satan

1:34

17. Hình 17. Jesus Tested by Satan

Hình 18. The Marriage Feast at Cana

1:15

18. Hình 18. The Marriage Feast at Cana

Hình 19. Jesus Teaches Nicodemus

1:38

19. Hình 19. Jesus Teaches Nicodemus

Hình 20. Jesus and the Samaritan Woman

1:28

20. Hình 20. Jesus and the Samaritan Woman

Hình 21. Jesus and the Official

0:51

21. Hình 21. Jesus and the Official

Hình 22. Jesus Calls the First Disciples

0:54

22. Hình 22. Jesus Calls the First Disciples

Hình 23. The Great Catch of Fish

1:12

23. Hình 23. The Great Catch of Fish

Hình 24. Jesus Drives Out an Evil Spirit

1:20

24. Hình 24. Jesus Drives Out an Evil Spirit

Hình 25. Jesus Heals Peter's Mother-in-Law

0:51

25. Hình 25. Jesus Heals Peter's Mother-in-Law

Hình 26. Jesus Touches a Man with Leprosy

1:01

26. Hình 26. Jesus Touches a Man with Leprosy

Hình 27. Jesus Heals a Paralysed Man

1:36

27. Hình 27. Jesus Heals a Paralysed Man

Hình 28. Jesus calls Ma-thi-ơ to Follow Him

1:04

28. Hình 28. Jesus calls Ma-thi-ơ to Follow Him

Hình 29. Jesus at Ma-thi-ơ's Feast

0:58

29. Hình 29. Jesus at Ma-thi-ơ's Feast

Hình 30. Jesus Heals the Man at the Pool

1:24

30. Hình 30. Jesus Heals the Man at the Pool

Hình 31. Disciples Pick Grain on the Sabbath

1:13

31. Hình 31. Disciples Pick Grain on the Sabbath

Hình 32. Jesus Heals a Withered Hand

1:40

32. Hình 32. Jesus Heals a Withered Hand

Hình 33. Jesus Teaches the People

2:17

33. Hình 33. Jesus Teaches the People

Hình 34. Teaching about Light in the Darkness

1:44

34. Hình 34. Teaching about Light in the Darkness

Hình 35. Teaching about Revenge

1:00

35. Hình 35. Teaching about Revenge

Hình 36. Teaching about Cầu nguyện

2:12

36. Hình 36. Teaching about Cầu nguyện

Hình 37. The Two Ways of Life

0:47

37. Hình 37. The Two Ways of Life

Hình 38. The House on the Rock

1:06

38. Hình 38. The House on the Rock

Hình 39. Jesus Raises a Widow's Son

1:00

39. Hình 39. Jesus Raises a Widow's Son

Hình 40. Giăng the Baptist in Prison

1:25

40. Hình 40. Giăng the Baptist in Prison

Hình 41. A Woman Washes Jesus' Feet

0:54

41. Hình 41. A Woman Washes Jesus' Feet

Hình 42. The Parable of the Sower

0:58

42. Hình 42. The Parable of the Sower

Hình 43. The Parable of the Seed

1:49

43. Hình 43. The Parable of the Seed

Hình 44. The Parable of the Weeds

2:13

44. Hình 44. The Parable of the Weeds

Hình 45. The Parable of the Hidden Treasure

2:09

45. Hình 45. The Parable of the Hidden Treasure

Hình 46. Jesus Calms the Storm

2:16

46. Hình 46. Jesus Calms the Storm

Hình 47. Jesus Heals a Man with Many Demons

1:18

47. Hình 47. Jesus Heals a Man with Many Demons

Hình 48. The Healing of a Woman in the Crowd

1:02

48. Hình 48. The Healing of a Woman in the Crowd

Hình 49. A Dead Girl is Raised to Life

1:08

49. Hình 49. A Dead Girl is Raised to Life

Hình 50. Jesus Sends Out the Twelve Disciples

1:10

50. Hình 50. Jesus Sends Out the Twelve Disciples

Hình 51. Jesus Feeds Five Thousand People

1:29

51. Hình 51. Jesus Feeds Five Thousand People

Hình 52. Jesus Walks on the Water

1:07

52. Hình 52. Jesus Walks on the Water

Hình 53. The Bread of Life

1:47

53. Hình 53. The Bread of Life

Hình 54. The Faith of a Foreign Woman

1:22

54. Hình 54. The Faith of a Foreign Woman

Hình 55. The Healing of a Deaf and Dumb Man

1:12

55. Hình 55. The Healing of a Deaf and Dumb Man

Hình 56. Jesus Heals a Blind Man

0:46

56. Hình 56. Jesus Heals a Blind Man

Hình 57. Peter's Confession of the Christ

1:26

57. Hình 57. Peter's Confession of the Christ

Hình 58. The Transfiguration of Jesus Christ

1:38

58. Hình 58. The Transfiguration of Jesus Christ

Hình 59. Jesus Heals a Boy with a Demon

1:13

59. Hình 59. Jesus Heals a Boy with a Demon

Hình 60. Peter Pays the Temple Tax

2:13

60. Hình 60. Peter Pays the Temple Tax

Hình 61. Who is the Greatest in God's Kingdom?

2:34

61. Hình 61. Who is the Greatest in God's Kingdom?

Hình 62. Parable of the Lost Sheep

1:06

62. Hình 62. Parable of the Lost Sheep

Hình 63. Parable of the Unforgiving Servant

1:53

63. Hình 63. Parable of the Unforgiving Servant

Hình 64. The Woman Caught in Adultery

1:30

64. Hình 64. The Woman Caught in Adultery

Hình 65. Jesus Heals a Man Born Blind

0:51

65. Hình 65. Jesus Heals a Man Born Blind

Hình 66. Parable of the Good Shepherd

1:20

66. Hình 66. Parable of the Good Shepherd

Hình 67. Parable of the Good Samaritan

2:06

67. Hình 67. Parable of the Good Samaritan

Hình 68. Jesus at the Home of Mary and Martha

1:06

68. Hình 68. Jesus at the Home of Mary and Martha

Hình 69. Parable of the Friend at Midnight

2:32

69. Hình 69. Parable of the Friend at Midnight

Hình 70. Parable of the Rich Fool

1:21

70. Hình 70. Parable of the Rich Fool

Hình 71. Servants Ready for their Master's Return

1:40

71. Hình 71. Servants Ready for their Master's Return

Hình 72. Jesus Heals a Crippled Woman

1:38

72. Hình 72. Jesus Heals a Crippled Woman

Hình 73. Parable of the Great Feast

1:11

73. Hình 73. Parable of the Great Feast

Hình 74. Parable of the Lost Coin

1:16

74. Hình 74. Parable of the Lost Coin

Hình 75. Parable of Con trai đã mất

1:04

75. Hình 75. Parable of Con trai đã mất

Hình 76. Con trai đã mất Among the Pigs

1:06

76. Hình 76. Con trai đã mất Among the Pigs

Hình 77. Con trai đã mất Returns Home

1:09

77. Hình 77. Con trai đã mất Returns Home

Hình 78. The Rich Man and the Beggar

3:20

78. Hình 78. The Rich Man and the Beggar

Hình 79. Jesus Raises Lazarus from Death

4:07

79. Hình 79. Jesus Raises Lazarus from Death

Hình 80. Jesus Heals Ten Lepers

1:16

80. Hình 80. Jesus Heals Ten Lepers

Hình 81. Parable of the Persistent Widow

1:08

81. Hình 81. Parable of the Persistent Widow

Hình 82. The Pharisee and the Tax Collector

1:28

82. Hình 82. The Pharisee and the Tax Collector

Hình 83. Jesus Blesses the Children

1:12

83. Hình 83. Jesus Blesses the Children

Hình 84. Jesus and the Rich Young Man

1:24

84. Hình 84. Jesus and the Rich Young Man

Hình 85. Parable of Workers in the Vineyard

1:35

85. Hình 85. Parable of Workers in the Vineyard

Hình 86. A Blind Beggar Healed at Jericho

1:14

86. Hình 86. A Blind Beggar Healed at Jericho

Hình 87. Jesus and Zacchaeus

1:09

87. Hình 87. Jesus and Zacchaeus

Hình 88. Jesus Enters Jerusalem

1:14

88. Hình 88. Jesus Enters Jerusalem

Hình 89. Jesus Clears the Temple

1:09

89. Hình 89. Jesus Clears the Temple

Hình 90. Parable of the Wicked Tenants

2:00

90. Hình 90. Parable of the Wicked Tenants

Hình 91. Paying Taxes to Caesar

1:14

91. Hình 91. Paying Taxes to Caesar

Hình 92. The Poor Widow's Offering

0:55

92. Hình 92. The Poor Widow's Offering

Hình 93. Jesus Teaches about the End Times

1:23

93. Hình 93. Jesus Teaches about the End Times

Hình 94. Parable of the Ten Virgins

1:58

94. Hình 94. Parable of the Ten Virgins

Hình 95. Parable of the Talents

1:32

95. Hình 95. Parable of the Talents

Hình 96. Parable of the Sheep and the Goats

2:29

96. Hình 96. Parable of the Sheep and the Goats

Hình 97. Jesus Anointed at Bethany

2:58

97. Hình 97. Jesus Anointed at Bethany

Hình 98. Judas Iscariot Betrays Jesus

0:46

98. Hình 98. Judas Iscariot Betrays Jesus

Hình 99. Jesus Washes the Disciples' Feet

2:19

99. Hình 99. Jesus Washes the Disciples' Feet

Hình 100. Teaching at the Last Supper

2:30

100. Hình 100. Teaching at the Last Supper

Hình 101. Teaching about the True Vine

1:32

101. Hình 101. Teaching about the True Vine

Hình 102. Jesus Prays in Gethsemane

1:22

102. Hình 102. Jesus Prays in Gethsemane

Hình 103. Jesus Arrested

1:12

103. Hình 103. Jesus Arrested

Hình 104. Jesus Tried Before the High Priest

1:09

104. Hình 104. Jesus Tried Before the High Priest

Hình 105. Peter Denies Jesus

1:15

105. Hình 105. Peter Denies Jesus

Hình 106. Jesus Tried Before Pilate

2:06

106. Hình 106. Jesus Tried Before Pilate

Hình 107. Jesus Led Out to be Crucified

0:52

107. Hình 107. Jesus Led Out to be Crucified

Hình 108. The Crucifixion

3:06

108. Hình 108. The Crucifixion

Hình 109. The Burial of Jesus

2:43

109. Hình 109. The Burial of Jesus

Hình 110. The Women at the Tomb

1:11

110. Hình 110. The Women at the Tomb

Hình 111. Peter and Giăng at the Empty Tomb

1:17

111. Hình 111. Peter and Giăng at the Empty Tomb

Hình 112. Jesus Appears to Mary Magdalene

1:17

112. Hình 112. Jesus Appears to Mary Magdalene

Hình 113. Jesus on the Road to Emmaus

1:06

113. Hình 113. Jesus on the Road to Emmaus

Hình 114. Jesus Appears to His Disciples

1:32

114. Hình 114. Jesus Appears to His Disciples

Hình 115. Jesus Appears to Thomas

1:21

115. Hình 115. Jesus Appears to Thomas

Hình 116. Jesus Appears in Galilee

0:58

116. Hình 116. Jesus Appears in Galilee

Hình 117. Jesus Commissions His Disciples

1:01

117. Hình 117. Jesus Commissions His Disciples

Hình 118. Jesus Ascends into Heaven

1:32

118. Hình 118. Jesus Ascends into Heaven

Hình 119. Jesus at God's Right Hand in Heaven

2:03

119. Hình 119. Jesus at God's Right Hand in Heaven

Hình 120. Jesus Will Return

3:15

120. Hình 120. Jesus Will Return

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 2006 GRN. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên hệ với chúng tôi cho các câu hỏi về việc sử dụng được phép các bản ghi âm này hoặc để được phép phân phối lại chúng theo những cách khác với những cách được phép ở trên.

Việc thu âm rất tốn kém. Vui lòng xem xét quyên góp cho GRN để giúp bộ này tiếp tục.

Chúng tôi rất muốn nghe phản hồi của bạn về cách bạn có thể sử dụng bản ghi này và kết quả là gì. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Thông tin liên quant

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn của GRN thế nào? 1- Chia sẻ lời răn sẽ dễ dàng - Bài này giới thiệu về một trong những cách khác nhau để sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn cho từng mục

Làm thế nào để sử dụng nguồn tài nguyên âm thanh hình ảnh GRN - 2: Đi sâu hơn - Bài viết này cung cấp giải thích cụ thể hơn về cách mọi người học hỏi từ những câu chuyện, và lý do tại sao những câu chuyện không có nhiều bình luận.

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?