Ang mga Tagubilin ng Diyos para sa Kanyang mga anak

Balangkas: Explains that when a person is saved, God's Spirit comes to live in him and help him. Outlines attitudes and behavior expected of a Christian: trust God; be thankful; love and help others; obey God and learn more about Him; pray often; meet with other believers; if sin overtakes, confess it and ask forgiveness.

Bilang ng Talata:040
Wika:Buhid
Tema:Prayer, petition; Church, Christianity; Obedience; Love of God; Problems, troubles, worries; Holy Spirit; Spiritual Growth; Nature, character of God; Repentance; Word of God (the Bible); Salvation; Faith, trust, believe in Jesus; Satan (the devil); Power of God / Jesus; Children of God
Tagapakinig:General; New Christian; Christian
Istilo:Monolog
Klase:Exhortation
Antas ng kaalaman:General
Layunin:Teaching
Kawikaan mula sa Bibliya:Extensive
Katayuan:Approved

Ang talatang ito ay panimulang gabay para sa pagsasalin at pagrerekord sa ibang mga wika.Dapat ito´y naaangkop sa ibat ibang kultura at mga wika upang ito´y maging makabuluhan sa anumang lugar na pag gagamitan. May ilang mga salita at kaisipan na maaaring mangailangan ng mas malawak na paliwanag o maaaring ipagpaliban ang paggamit para sa ibang mga kultura.

Salita ng Talata

In Diyos Tugon Hat mga Anak

Ka sadik taw no urungan wa natanggap in Hesus imbali it sadili Famawi, aywan fag mga bagay kamlag sat sadili habuyagan. Fagayo It mga kasalanan is Diyos nafatawad hanggan nalinay wan. In Diyos malyaw fag falad ka umulyanan sat basad fangayufan kaara kitay tumogbong hanya has ibolon fiya. Is Diyos nadisag kaara kitay imbali in Diyos anak. Is Diyos ka imbali it Ama urungan. Is Diyos ka umufod hanggan tumogbong nyawa ginahin fag masuhod.

Dapat tam no inbali wa in Diyos mga anak, ha akwa mga bagay intam bato ibolonon, tam fag fagaba wa katiwala hanggan galwasi sadik dahunya fangayufan. Is Diyos nafatuhuyan hanya galwasi intam yakanga nadisag it anak is Hesus hanya natay inbali intam famawi gintam mga kasalanan. Maskin ngay tam fag fagaba katiwala han Diyos kawa intam fon kahuwayan.

Nyawa aywan Fag mga tukso hanggan mga sagit kagdalan intam. Is Diyos galwasi hanggan gufod fagaba intam. Tam fag fagaba igfasalamat in Diyos nyawa kana kantam lagan san tam habuyagan , Maskin hanya twawan nyawa kana fag mga bagay fiya intam lagan. Is Diyos nafalag hantam it karigunan kawa hanya inbuyag ya dumwag gis kahatayan.

Is satanas kasaya kitay tam fag fagaba igsway kaara kitay tam umibulon has dwat hampay tam idwa tumuhod han Diyos. Dapat is Diyos ka tumugbong hanggan omufod intam hampay tam dumaog in satanas mga fadaya. Tam fag fagaba ig fasalamat in Diyos.

Ha mga bagay is Diyos kasaya kitay tam umibulon. Tam fag galwasi intam kapariho. Aywan intam mga naibulon dwat tam bago nahilala in Diyos. Tam fagayo in Diyos kalaban. Dapat nyawa kitunyaman is Diyos galwasi yapdi intam nangos tam fagkabali yadi kito Hanya. Dapat tam galwasi intam kapariho nyawa taw gibulon dwat hantam. Tam fa lag yadi nu kinday tam galwasi intam kapariho kawa is Diyos ka galwasi intam. Tam fag fadog yadi intam Panginoon Hesus hanggan has sadik baba daga.

Is Diyos fiya hat mga anak, Tam nangos fagkitonya yadi bilang it mga suguan. Hanya dumisag hantam karigonan hampay tam omibolon yadi it mga togon hantam. Dumisag yadi intam kasulungan santam basad fangayufan hampay mahugod igfadagos gibolon hantam Diyos.

Fag gadal hanggan fagbasa fagaba it mga hampang. Tam Fagfasalamat hanggan igfasayag dog han Diyos. Tam idwag lag in Diyos. Dapat tam twawa kitay hanya fagaba gofod intam. Tam fag fagaba igtuhod igdarangin kampang hanya. Tam fag fagaba ig fasalamat kawa hat karigunan hanya nafalag intam kantam Panginoon Hesus . Tam fiya di gakbang hanggan igsagad intam mga fakasayaon. Tam fag idwag igfabayaan intam nog tarifunan, Tam fag fadfarigunan ha sadi ha sadi hanggan fag fadog yadi hantam mga paduwasay intam mga natuhudan gin Diyos. Aywan fag mga bagay intam tuhudon gin Diyos surat, tam nudwag fagumon igbasa hanggan gadal in Diyos hampang.

Nomtoon tam idwa gafanod it mga tugon hanggan tam igsuway it mga fakasayaon. Tam Fag gakbang hanggan igtawag in Diyos hanggan ig sagad yadi tawad nyawa kana intam na ibulon dwat. Hanya hosto hanggan malyaw igfatawad hanggan hanya tumugbong intam dumaog fagayo fag dwat fag mga sulay santam habuyagan.