Pagkatapos Nimo Magsarig

Pagkatapos Nimo Magsarig

Balangkas: On recognising the enemy and resisting him. Need of living by God's Word, avoiding evil, confessing sin and walking in obedience. Materialism a danger. Trials and suffering allowed to strengthen us.

Bilang ng Talata: 236

Wika: Hanunoo

Tema: Living as a Christian (Spiritual Growth); Character of God (Love of God); Problems (Materialism); Sin and Satan (Cleanse, purify, Separation from sin, Temptation, Satan (the devil))

Tagapakinig: New Christian

Istilo: Monolog

Klase: Bible Stories & Teac

Layunin: Teaching

Kawikaan mula sa Bibliya: Paraphrase

Katayuan: Translation

Salita ng Talata

Mga patar ari, Kita man harampangan tungkol sa mangyari pagkatapos kita nagtanggap sa Panginoong Hisus Sa umpisa bilang titanan bagay nangyari sa kanta buhi bilang magpaangay sa tanan mayad.
Masulong gid kita bilang udyemay daut mangyari sa kanta. Dapat ay pagkatapos naintidihan ye nita, may imaw waya kita mabisog pagkalaban. Inda ay labang. Imaw diman ti kalaban Diyos ag kanta diman kalaban.

Ti labang pirmi gid magtukso magbuwat daut laban sa mga anak Diyos. Pagtuksuhon diman niya kita, pagdayaon diman kita nu kita mag buwat daut hamapay kita umarayo ginan sa Diyos. Siya ti hari kapudilan, magdaya, ag magbangdan ti mga salan buwat laban sa mga anak Diyos.

Kas-a ginan gusto nita bumalik sa daan nita salan buwat, no kay bi kita udwaya magkilala sa Panginoong Hisus May usa kabagay pandaya sa kanta nita kalaban, “balaw daut magbuwat salan, basta buwaton lang nita kanta gusto.” Dapat ay isipon lang nita binag-u ye kita ni Hesus. Danga ye kita magpatinge sa kay kapudilan labang. Danga ye kita magpaniwala ag magsunod sa kay mga salan buwat. Isipon nita pirmi ti ngaran Panginoon Hisus nu hintay kay gusto buwaton sa kanta.
Pakan-an niya kita kabisugan hampay manalo kita sa kay magdaya labang sa kanta
Kay sabi bagaw Diyos pagmaalumanay pagmapinsarun dahil ti kaaway nita labang pareho sa usa ka liyon mag ungal ag maghanap kay matkub. Ti Diyos ti magpakaon sa kanta kabisugan hampay labanan ag manalo kita sa labang.

Ti tanan gusto sumunod sa Diyos kailangan magpatlikud ag iyamot ti tanan kalase kasalanan
Nu kita unman mag-ighit sa daan nita ugali sa kanta buhi, unman kita makatanggap kaayadan sa ngaran Panginoon Hesus. Ud-ye nita masabe mahal nita ti Diyos, nu magparargo kita sa kanta salan ugali.

Dapat ay nu pag akuon nita sa Diyos ti tanan nita kasalanan, Siya ay tapat ag banal kita ay patawadon ag linison ti tanan nita kasalanan. Nu gusto nita sumunod sa Diyos Kailangan nita sundon kay mga sugo

Mayamu-ye ti nakadnug bagaw Diyos, Dapat nu dugay-ye magkalimtan nida kanda mga nadnugan.
Gusto mana Diyos sumunod sida sakay sugo dapat ay kanda di sadile kagustuhan ti pagsundon nida
Ti maka sanlibutan pag buwat ti kanda pag isipon ag pag buwaton. Kabitay makatanggap mayamu pagkwarta ag tanan bagay sitay sa babaw daga. Lubos pagpahalagahan nida ti mga bagay sitay sa sanlibutan, nakan ngani magkalimtan nida. Kay sinabi Diyos sa kanda sa uryan sirang si tanan bagay sitay sa babaw daga balaw dumugay lumawoy di ag madura. Dapat ti tanan mga magsarig ag magsunod sa Diyos ay kaibahan Niya sa un man may katapusan pagbuhi ag mabuhi siya masulong sa arani Diyos hanggan aban aban.

Mga patar ari kang pagsabihon sa kanyo ka inda ay usa ka paalala sa kanta, Sa udas rumas-og sa kanta ti tanan kalase pagsubok sa kanta buhi. Pirmi nita tandaan kay gusto Diyos para sa kay mga anak ay lumangba sa kay pagsarig sa Diyos.

Kas-a ginan pagpabay-anan Niya kita lumakaw sa pagsubok hampay umasa ag magpaniwala kita sa Kanya. Ti Diyos may pangako sa kay mga anak balaw kita pabay-anan matalo sa una hintay pag kalasi
pagsubok sa buhi. Pabisugon kita Diyos balaw kita tayakan ag pabay-anan, Pirmi nita masarigan kay awat. Sa panab-anan darangin ag pagbasa sa bagaw Diyos, para may imaw kita kabisugan sa sirang sirang Pirmi nita tandaan mahal kita Diyos, nakan ipinakaon Niya Kay Bugtong anak si Hesus sa katubusan sa kanta mga kasalanan hampay may imaw kita buhi un man may katapusan.
Nakan ngani may kasiguraduhan kita sa kanta buhi

Katulad na kaalaman

Salita ng Buhay - Ang GRN ay mayroong mensahe sa audio sa libo-libong wika na naglalaman ng mensahe base sa Bibliya tungkul sa kaligtasan at Kristyanong pamumuhay.

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

Ang GRN Aklatang Audio - Pag-eebanghelyo at panimulang kagamitan ng katuruang Bibliya na angkop sa mga pangangailangan at kultura ng mga tao sa isang iba't ibang estilo at mga format.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons