Haw no Katiwala Wan

Balangkas: On recognising the enemy and resisting him. Need of living by God's Word, avoiding evil, confessing sin and walking in obedience. Materialism a danger. Trials and suffering allowed to strengthen us.

Bilang ng Talata:236
Wika:Buhid
Tema:Materialism; Cleanse, purify; Separation from sin; Love of God; Temptation; Spiritual Growth; Satan (the devil)
Tagapakinig:New Christian
Istilo:Monolog
Klase:Bible Stories & Teac
Antas ng kaalaman:Simple
Layunin:Teaching
Kawikaan mula sa Bibliya:Paraphrase
Katayuan:Approved

Ang talatang ito ay panimulang gabay para sa pagsasalin at pagrerekord sa ibang mga wika.Dapat ito´y naaangkop sa ibat ibang kultura at mga wika upang ito´y maging makabuluhan sa anumang lugar na pag gagamitan. May ilang mga salita at kaisipan na maaaring mangailangan ng mas malawak na paliwanag o maaaring ipagpaliban ang paggamit para sa ibang mga kultura.

Salita ng Talata

1 Pet 5:8 Rev12:10

Mga faduwasay, Tam tumulltulan kati no kinday ka imlag santam tam nonbali wa sadik katiwala hantam Panginoong Hesus. Bago-bago tam noglag fagayo fag mga bagay hanggan ka kalag santam habuyagan bilang wa ka angay hantam fagayo fag kafiyan. Tam fagayo masulong wa dahol hanggan bilang wa nangos idwa hamlag dwat santam habuyagan. Dapat tam no nalag kitay tam ha kalaban, tunya is satanas. , Hanya in Diyos hanggan itam kalaban.

Is Satanas fagaba wag sulay kitay fag gibolon dwat iglaban in Diyos mga anak.
Hanya igsulay yadi igdaya intam hampay tam umibolon ka idwa maangay kara kitay tam umayayo han Diyos. Hanya ka buhagon fag gurangon, madaya hanggan ig bangdan ka mga dwat fag ibulon han Diyos mga anak.

Nomtoon tam kasaya kafuwali hantam mga ugali dwat, tam hyabi no idya kilala intam Fon is Hesus. Ka sadik bagay is satanas igdaya intam kitoy “Idwa dwat nyawa tam gibulon ka has kasalanan, basta tam fag gibulon lamang kanta mga dan fag ibulon”, Dapat tam fag gayfan kitay tam inbago wan hanggan tam nalfas wan gis kasalanan san Hesus ngayan. Tam fag fuwag talinga in satanas mga buhag. Tam dayo wa katiwala hanggan katanog ka dwat fag ibolon. Tam fagaba maay Fanan intam Panginoong Hesus no kinda hanya umibulon hantam. Hanya dumisag intam karigonan kara kitay tam dumaog in satanas mga ibolon madaya.

San Diyos hampang igluwang “Ham Faggisip mayan-mayan hanggan fag mabantayan fiya-fiya,” maskin intam kalaban is satanas kito was lion nuguni igsayak it bato iktanon. Is Diyos kag disag intam karigonan hampay tam lumaban hanggan dumaog in satanas.
Fagayo ka kasaya katanog in Diyos umubon hanggan dumayo wa fagayo ka kasalanan. Tam nudwa dumayo intam mga ugali dan tam dwa syagan fadaholon in Hesus ngayan. Tam idwa yadi lumwang galwasi in Diyos. Tam no ig Fadagos yapdi dwat fag ibulon santam habuyagan. Tam no kilala intam mga kasalanan han Diyos, Hanya hosto hanggan malyaw kara kitay fatawad hanggan luminay fagayo intam mga ugali dwat. Tam no kasaya katanog in Diyos, Nangos tam fag talinga it mga tugon

Aywan wa ka mga nadog in Diyos hampang dapat no dugay wan ta naliyam ya kasta mga dunggon fagayo. Ngaywa taw kasaya wagdog in Diyos hampang kamandi istaw sadili fakasayaon it mga na ibolon. Ha udis mga bagay istay is baba daga kastaw fagisipon hanggan fagibulunon. No kinday taw lumag aywan fag kwarta hanggan fagayo fag mga bagay sas baba daga. Taw gwayan wa no gisip ka mga bagay istay. Yakanga tanaliyam wan kan Diyos mga nafayong hastaw kitay kasirang imdasog Fagayo fag mga bagay istay is baba daga ngalay di hanggan im liyam di. Dapat nyawa faktaw ka katiwala hanggan katanog in Diyos umufod hanya has habuyagan idwa ha katabuwanan hanggan aban-aban.

Mga Faduwasay, Angko fagfyayongon hahayo kati sadik Fatagak hantam. Nyawa kana Fagkahurian kamdusog hantam habuyagan tam fag matuhodan fagaba in Diyos fakasayaon hat mga anak fagayo im langba no katiwala hanyan hanggan igsyag han Diyos. Ya kanga numtuon hanya igfabayaan hantam hampay tam labi man nugsyag hanggan katiwala ha hanya. Is Diyos idwa fabayaan kitay tam imdaog nyawa kana fag mga kahuriyan kamdasog santam habuyagan. Is Diyos kagfarigon intam idwa yadi umubon hanggan fabayaan intam. Tam fag fagabawagsyag katugbong. Tam nog darangin hanggan igbasa it mga hampang tam im rigon sirang-sirang. Tam fag tuhod fagaba is Diyos galwasi intam. Hanyan nadisag it anak sadi-sadi is Hesus hampay imbali intam famawi kara kitay tam imbali ha habuyagan idwa ha katabuwanan. Yakanga tam ha Fagsyagon wa orongan intam habanyagan aban.