வீடியோக்கள்

உலகம் முழுவதிலும் உள்ள குளோபல் ரிக்கார்டிங்ஸ் நெட்ஒர்க் இருந்து வீடியோக்கள்.

33 இருந்து 1 முதல் 30 வரை பொருட்களை காட்டுகிறது

  • See what's happening at GRN during the pandemic

  • See what our Recordists do in this video of a recent Gospel recording trip to Boro Boro in the Choco region of Colombia

  • There are over 12,000 languages in the world - Geoff explains the importance of GRN's mission to record them

  • Lulu comes from a small village with no Christians. She speaks a minor language, and has no Bible in her language. How will Lulu find out about Jesus?

  • Information about the monthly online prayer meeting for GRN in Australia and around the world

  • Gary could be you or I. He's a Christian who wants to make a difference but isn't sure how. Then he finds out about Global Recordings Network.

பக்கங்களை காண்பிக்க

மேலும் அறிந்து கொள்ள