நற்சாட்சியங்கள் மற்றும் கதைகள்

  • The Saber in UseThe Saber in Use - A collection of testimonials to the Saber player.
  • SnippetsSnippets - Correspondence from many who use GRN materials attest to the value of flipcharts, recordings and players as tools for evangelism and sharing the Gospel.

தொடர்புடைய தகவல்கள்

உலக செய்திகள் - உலகம் முழுவதிலும் இருந்து குளோபல் ரிக்கார்டிங்ஸ் நெட்ஒர்க் இன் அருட்பணிகளைப்பற்றியும் வளஆதாரங்களைப் பற்றியும் சமீபத்திய செய்திகள்.

The GRN Community - See what's new through social media, blogs and latest news.