கினி பிஸாவ்

கினி பிஸாவ் பற்றிய தகவல்கள்

Region:ஆப்பிரிக்கா
Capital:Bissau
Population:1,647,000
Area (sq km):36,125
FIPS Country Code:PU
ISO Country Code:GW
GRN Office:

Map of கினி பிஸாவ்

Map of கினி பிஸாவ்

கினி பிஸாவ் இல் பேசப்படும் மொழிகளும் கிளைமொழிகளும்

  • Other Language Options
    கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
    மொழியின் பெயர்கள்
    பழமையான உள்ளூர் மொழிகள்

33 மொழியின் பெயர்கள் காணப்படுகின்றன


மொழியின் பெயர்கள் கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
போர்ச்சுகீஸ் [Portugal] - ISO Language [por]
Bainouk-Gunyono [Guinea-Bissau] - ISO Language [bab]
Balanta [Guinea-Bissau] - ISO Language [ble]
Balanta: de Fora [Guinea-Bissau] - Dialect [ble]
Balanta: Mane [Guinea-Bissau] - Dialect [ble]
Balanta: Naga [Guinea-Bissau] - Dialect [ble]
Balanta: Quentohe [Guinea-Bissau] - Dialect [ble]
Beafada [Guinea-Bissau] - ISO Language [bif]
Bidyogo [Guinea-Bissau] - ISO Language [bjg]
Bijago: Bubaque [Guinea-Bissau] - Dialect [bjg]
Bijago: Canhabaque [Guinea-Bissau] - Dialect [bjg]
Bijago: Caravela [Guinea-Bissau] - Dialect [bjg]
Bijago: Uno-Orango [Guinea-Bissau] - Dialect [bjg]
Cassanga [Guinea-Bissau] - ISO Language [ccj]
Cobiana [Guinea-Bissau] - ISO Language [kcj]
Crioulo [Guinea-Bissau] - ISO Language [pov]
Felupe: Calequisse [Guinea-Bissau] - Dialect [eja]
Felupe: Suzana [Guinea-Bissau] - Dialect [eja]
Jola: Effoc [Guinea-Bissau] - ISO Language [eja]
Mancanha [Guinea-Bissau] - ISO Language [knf]
Manjaco: Baboque [Guinea-Bissau] - Dialect [mfv]
Manjaco: Batam [Guinea-Bissau] - Dialect [mfv]
Manjaco: Binyhant [Guinea-Bissau] - Dialect [mfv]
Manjaco: Caio [Guinea-Bissau] - Dialect [mfv]
Manjaco: Churr [Guinea-Bissau] - Dialect [mfv]
Manjaco: Pecixe [Guinea-Bissau] - Dialect [mfv]
Mankayn [Guinea-Bissau] - Dialect [knf]
Mansoanca [Guinea-Bissau] - ISO Language [msw]
Papel [Guinea-Bissau] - ISO Language [pbo]
Papel: Biombo [Guinea-Bissau] - Dialect [pbo]
Papel: Safim [Guinea-Bissau] - Dialect [pbo]
Pular [Guinea] - ISO Language [fuf]
Soninke: Azer [Guinea-Bissau] - Dialect [snk]

மக்கள் குழுக்களில் கினி பிஸாவ்

Arab, Syrian; Badyara; Bainouk, Banyum; Balanta, Ganja; Balanta, Kentohe; Balanta, Mane; Balanta, Naga; Balanta, Nyakra; Bambara; Bassari; Biafada; Bijogo; Cape Verdean; Crioulo, Upper Guinea; Deaf; French; Fula Jalon; Fulakunda; Fulup, Jola-Bayote; Fulup, Jola-Felupe; Jahanka; Jola-Fonyi; Kasanga; Kobiana; Mandingo, Mandinka; Mandyak; Maninka, Western; Mankanya; Maswanka, Kunante; Nalu; Papel; Portuguese; Soninke; Susu; Wolof;