The House on the Rock

The House on the Rock

Đề cương: The story of the foolish man and the wise man (who built a house on sand and rock). Sinful people will be punished.

Số kịch bản: 056

ngôn ngữ: English

Chủ đề: Living as a Christian (Obedience, Faith, trust, believe in Jesus); Sin and Satan (Deliverance, Judgement)

Khán giả: Animist; General; Rural, developing

Kiểu dáng: Dialog

Thể loại: Bible Stories & Teac

Mục đích: Evangelism

Trích dẫn Kinh Thánh: Paraphrase

Trạng thái: Approved

Bản văn này là một hướng dẫn cơ bản cho dịch và thu âm trong các ngôn ngữ khác. Nó phải được thích nghi với nền văn hóa và ngôn ngữ để làm cho nó phù hợp với từng khu vực, nơi nó được sử dụng khác nhau. Một số thuật ngữ và khái niệm được sử dụng có thể cần một lời giải thích đầy đủ hơn hoặc thậm chí bị bỏ qua trong các nền văn hóa khác nhau.

Kịch bản

1. Hello, where are you going with that wood?

2. I'm going to build me a house.

1. Where will you put it?

2. Right over there on that high ground.

1. Say, I want to tell you a story. It is from God's Book. Jesus told it. There was a wise man and a foolish man. The wise man wanted to build a house. He said, "My house must be strong. It must last a long time. I will build it upon high firm ground." (Use "rock" in each instance, if appropriate). (Pause 3 sec.) When he finished it he said, "It is good." Soon the rains came. The winds blew and blew. The floods rose. (Pause 3 sec.) But the house was strong. It did not fall down. His house was built on high ground.

2. What about the foolish man?

1. (Laughing) He built himself a house, too. But he built it on the sand! (Pause 3 sec.) When it was finished he said, "This is a good house." Soon the rains came down strong - whoosh! (Use local expression) (Pause 3 sec.) The river overflowed its banks. The water kept eating away and eating away under the house and it fell down. (Pause) (CRASH!!) Just like that! He cried, "Oh, oh, oh! My house is gone. The river has carried it away." (Use voice off mike) Yes, his house fell down because it was built upon the sand.

2. He was indeed a foolish man!

1. Yes, and Jesus said that many are foolish like that man, because they do not obey God. Jesus said, "Those who believe My words and practice them are like the wise man who built his house upon a rock. Whosoever hears My words and believes in Me shall never go to the place of fire and pain after death, but shall have safety." The foolish man who built his house on the sand is like the person who listens to Jesus' words but doesn't obey them. Jesus wants us to be like the wise man. Then we will not be punished when the time comes for God to judge people. Those who trust Jesus and obey His words will not go to the place of fire when they die.

ALTERNATE application:
1. And Jesus says that people are like these houses. Both the houses received the storm and floods. Likewise, one day God will test our lives. Those whose lives are sinful will be like the man whose house was destroyed. They have not built their lives on the right foundation. They will have great punishment after death.

2. But God knows all OUR sins. Then surely we will all have this punishment.

1. That is true. But the house on the high, firm ground (rock) was not in danger. Even so, the one who takes the words of Jesus with a true heart, and trusts Him, is not in danger. Jesus Christ takes care of him. My friend, Jesus loves you. That is why He suffered punishment for your sins on the cross. In this way, He paid your debt. If you believe in Jesus and obey His words, you will not go to the place of punishment. Jesus said, "Those who receive My words and believe in Me, are like the wise man who built his house upon the high, firm ground (rock)."

2. Your words are beautiful. I do not want to be a foolish man. I want to be like the wise man. I want to put my trust in Jesus, the true Saviour. I will build my life upon His words.

Sound effects: Building, storm, building, storm, crash.

John 16:24, 27a, 33.

Thông tin liên quant

Lời Sự Sống - GRN có lưu trữ hàng ngàn thu âm của các lời dạy Phúc Âm bằng các thứ tiếng khác nhau bao gồm từ những thông điệp cơ bản từ Kinh thánh

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?