Witnessing

Balangkas: Almost the same as "Spread the Good News." Contains a little more explanation of what the message is that they are giving.

Bilang ng Talata: 301

Wika: Tok Pisin: PNG

Tema: Witnessing; Love of God; Saviour of Sinful Men; Shame

Tagapakinig: New Christian

Istilo: Dialog

Klase: Messages and Fiction

Antas ng kaalaman: Simple

Layunin: Teaching

Kawikaan mula sa Bibliya: None

Katayuan: Publishable

Salita ng Talata

1. Gude. Yupela i laik i go we?

2. Mipela i laik i go long tupela ples bilong tokim ol long tok bilong God. Ol i no save long rot bilong Jisas. Ol i no save i gat wanpela rot tasol i go kamap long heven. Ol i no bin harim tok long gutpela ples God i bin redim long heven. Manmeri i bihainim Jisas, ol i ken go long gutpela ples. Ol i mas litimapim nem bilong God wanpela, na ol i mas bilip ((tingting)) long Jisas na bihainim em. Sapos ol i no mekim olsem bihain taim ol i dai ol bai i go long ples nogut. God i tokim yumi olsem: - Yumi Kristen i mas karim tok bilong God i go long arapela manmeri. Yumi mas tok strong long ol, bai ol i no go long ples nogut. Sapos yu laik, yu ken i kam wantaim mipela.

1. I gutpela, tasol ating bai mi stap hia. Mi laik i go, tasol mi sem liklik.

2. Ho, wanem samting i pasim yu? Nogut yu les long karim tok bilong God long arapela manmeri. Yu mas tingting long ol manmeri i no bin harim tok bilong God yet. Bipo, yumi no bin harim tok bilong God, tasol, arapela manmeri i kisim tok bilong God i kam long yumi. Sapos ol i bin sem long mekim olsem, yumi no inap kisim save long Jisas. Tingting bilong yumi i stap yet long tudak. Tasol, nau yumi save pinis. God i laikim tumas olgeta manmeri na em inap long helpim yumi olgeta. Sapos yumi pasim tok bilong God arapela manmeri i no ken save long ((harim)) ol dispela gutpela tok. God i bin tokim yumi olsem: - Yumi mas karim tok bilong God i go long arapela manmeri. Em i mak ((wok)) bilong manmeri ((lain)) bilong God. Yumi mas laikim tumas ((tingting long)) arapela manmeri na karim tok bilong God long ol. Olsem bai ol i ken save long God na ol bai i sindaun gut.

1. Yu save, dispela tupela ples i longwe moa. Lek bilong mi i les long rot. Ating sapos yumi i go, ol i no lukautim yumi long kaikai.

2. Hey, nogut yu tingting long bel na lek bilong yu tasol. Mipela i no go bilong kisim samting bilong ol; mipela i go bilong givim samting long ol. Tok bilong God i olsem dring na kaikai. Em i gutpela kaikai bilong strongim dewel ((tingting)) bilong ol. Taim mipela givim tok bilong God long ol, mipela mekim olsem: Mipela mekim sampela song bilong lotu pastaim. Mipela beten wantaim ol. Bihain mipela mekim toktok long ol. Mipela tokim ol long Jisas. Jisas i bin dai long diwai kros; long baim ((kisim)) pasin nogut bilong yumi. Na sapos ol i bihainim Jisas, Jisas i ken tekewe ((lusim)) pasin nogut bilong ol. Sapos ol i mekim olsem God bai i kisim ol i kam insait long lain ((famili)) bilong em. Mipela toktok olsem. Na mipela pinisim tok long beten. Mipela sindaun na bekim askim bilong ol. Sampela taim mipela i go insait long haus bilong ol na stori moa long tok bilong God. Em i gutpela taim.

1. Heh! Tok bilong yu i mekim mi i sem, long wanem, mi no bin mekim dispela wok bipo. Mi tingting dispela wok i bilong ol misin, na wasman, na tisa tasol.

2. Tru, em i wok bilong em tu, tasol i wok bilong yumi olgeta wantaim. Yumi olgeta mas save gut long ol tok bilong God, na yumi mas tokim ol arapela long dispela tok bilong God. Wok bilong God i bikpela moa, na em i laikim yumi olgeta i mekim dispela wok. Sapos planti Kristen i no laik (melim wok bilong) autim tok bilong God, orait bai platni manmeri i no inap harim tok bilong God.

1. Yu wet liklik, bai mi kisim gutpela laplap na mi kam wantaim yupela.


NOTE:
(( )) indicates an alternative expression.

( ) indicates that this section may be left out for reasons of difficulty in translation or inability to include within time limit of recording.

Katulad na kaalaman

Salita ng Buhay - Ang GRN ay mayroong mensahe sa audio sa libo-libong wika na naglalaman ng mensahe base sa Bibliya tungkul sa kaligtasan at Kristyanong pamumuhay.

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

Ang GRN Aklatang Audio - Pag-eebanghelyo at panimulang kagamitan ng katuruang Bibliya na angkop sa mga pangangailangan at kultura ng mga tao sa isang iba't ibang estilo at mga format.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?