Nupela Man

Nupela Man

Balangkas: The story of Jesus healing the Gadarene demoniac. Emphasizes the power of Jesus and Satan's attempts to hurt us. We can be free from Satan's attempts to hurt us. We can be free from Satan's power if we turn to Jesus.

Bilang ng Talata: 288

Wika: Tok Pisin: PNG

Tema: Christ (Son of God, Saviour of Sinful Men); Character of God (Power of God / Jesus); Living as a Christian (Faith, trust, believe in Jesus); Problems (Evil Spirits, demons)

Tagapakinig: Animist

Istilo: Monolog

Klase: Bible Stories & Teac

Layunin: Evangelism

Kawikaan mula sa Bibliya: Paraphrase

Katayuan: Publishable

Salita ng Talata

Jisas wantaim ol poroman ((pren)) bilong em i go long wanpela liklik bot ((kanu)). Na ol i kamap long hapsait bilong raunwara long graun bilong Gadarin. Jisas i lusim bot ((kanu)) pinis, na wanpela man i gat dewel nogut i stap long em, em i kam painim Jisas. Dispela man i no stap long wanpela haus, em i stap nabaut long ples matmat na long maunten. Em i no save putim laplap, em i wailman tru. Ol manmeri bilong ples i pret long em, olsem ol i no go klostu long em. Sampela man i bin pasim em long sen ((strongpela rop)) tasol em i brukim dispela sen ((rop)). I no gat man inap long daunim em. Oltaim long san na long nait tu em i saingaut nogut. Na em i kisim ston na katim nabaut skin bilong em. Dewel nogut bilong Setan i bin bosim dispela man.

Jisas i kam long ples bilong ol Gadarin long helpim dispela man. Dispela man (dewel nogut i stap long em) i lukim Jisas i stap longwe yet. Dispela man i ran i kam long Jisas na i brukem skru long Em. Nau (taim) Jisas i laik ((redi long )) rausim ol dewel nogut long dispela man, wanpela dewel nogut insait long dispela man i singaut strong moa i tok, "Jisas Yu Pikinini bilong God i antap tru. Yu kam long mipela bilong wanem santing? Mi krai long yu long nem bilong God, yu no ken givim pen long mipela.

Jisas i askim dispela man, "Wanem nem bilong yu? Em i tok: 'planti dewel nogut i stap insait long mi'. Nem bilong mi i Ami. Nau Jisas i tok, na i rausim ol dewel nogut long dispela man. Dispela man em i sindaun gut na toktok wantaim Jisas. Em i pasim ((putim)) laplap long em. Tingting bilong em i kamap klia. Jisas i go bek long liklik bot ((kanu)) bilong em ha i laik ((redi long )) lusim dispela hap. Nau dispela man i askim Jisas, "Mi laik kam na stap wantaim yu". Tasol Jisas i no yesa long em ((tok nogat)). Jisas i tok, "Yu go long ples bilong yu, long ol wanlain bilong yu. Na tokim ol long ol samting God i bin mekim long yu". Na dispela man i kirap i go bek long ples bilong em. O i kolim dispela ples, Dekapolis. Long dispela hap tenpela ples i stap. Na em i tokaut long ol manmeri long ol samting Jisas i bin mekim long em. Olgeta manmeri i harim na i kirap nogut. PAUSE

Long ples bilong yumi tu, planti dewel nogut i stap. (Setan i olsem wanpela snek i gat poisin. Em i stap arere long rot, na i was long kaikaim yu). Jisas i kam long dispela graun long bagarapim ol wok bilong Setan. Jisas i no pret long ol dewel nogut i stap long ples bilong ol. Jisas i gat olgeta strong ((em i strongpela man tumas)). Ol dewel nogut i save long Jisas na ol i pret long Em. Ol i bihainim tok bilong Em kwiktaim na ol i guria long Em. Bihain, Jisas i gat bikpela kot ((tok tok)), na em bai i mekim save long ((krosim)) ol dewel nogut. PAUSE

Setan na ol dewel nogut bilong em i gat strong tu. Dispela man dewel nogut i bin stap long em, em yet i not gat strong long winim ((daunim)) dewel nogut. Ol arapela man tu i no inap. Strong bilong Jisas tasol inap long lusim dispela man long han bilong Setan. Olsem, yu tingting....Setan i pasim yumi na yumi bihainim tok bilong em tasol. Olsem yumi mekim planti pasin nogut. Olsem yu lukaut! Yu ranawe na lusim rot biling Setan. Yu go klostu long Jisas. Em wanpela i ken lukautim yu. Jisas i bin brukim strong bilong Setan. Yu mas beten ((tok)) long Jisas na askim em long tekewe ol sin bilong yu. Em i gat strong long mekim dispela long yu (( tekewe sin bilong yu)) na em bai i lusim yu long han bilong Setan. Em i laik mekim yu pikinini bilong God. Bai Jisas i stap wantaim yu oltaim. Yu tingting long Jisas na bihainim em long olgeta de ((taim)).

Katulad na kaalaman

Salita ng Buhay - Ang GRN ay mayroong mensahe sa audio sa libo-libong wika na naglalaman ng mensahe base sa Bibliya tungkul sa kaligtasan at Kristyanong pamumuhay.

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

Ang GRN Aklatang Audio - Pag-eebanghelyo at panimulang kagamitan ng katuruang Bibliya na angkop sa mga pangangailangan at kultura ng mga tao sa isang iba't ibang estilo at mga format.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?