Ti Buhi Usa Ka anak Diyos

Ti Buhi Usa Ka anak Diyos

Balangkas: Instruction for the new Christian for growth....gain strength from God's Word; obedience; praise; prayer; fellowship. Confession of sin; resist temptation; trust God in trouble.

Bilang ng Talata: 078

Wika: Hanunoo

Tema: Character of God (Nature, character of God); Living as a Christian (Second Birth, Spiritual Growth, Leaving old way, begin new way, Children of God, Spiritual Life); Sin and Satan (Separation from sin, Satan (the devil), Heart, soul of man)

Tagapakinig: New Christian

Istilo: Monolog

Klase: Messages and Fiction

Layunin: Teaching

Kawikaan mula sa Bibliya: None

Katayuan: Translation

Salita ng Talata

Nu ti usa katawu magtanggap sa Diyos ag nagpatlikud sa tanan niya kasalanan
Siya pinakan-an yi karampatan hampay anak yi Diyos. Pinatawad siya sa tanan niya kasalanan ag penakan-an yi Diyos bag-u pag puso. Mag kon ti Diyos ti tawu nagsarig ag tinmanggap yi sa Kan Hesus bilang Panginoon niya siya ay may sadili yi manugpibri ag siya ainanak yi uman sa Espirito Diyos, Siya anak yi ngani Diyos mahimo yi siya makapakarani ag makatawg sa Diyos sa panab-anan nita Panginoon Hesus. Nu kanta pag-isip isipon gid kaayad hintay kanta makitan buhi sa udas tinanggap yi nita ti Panginoon Hesus bilang Panginoon nita sadili ag manuglibre. Udyi may hadlang kasalanan, kita makapakarani yi sa Diyos una sa uno pag-udas ngatay panahon. Ti Diyos maawaun mapagmahal gusto Diyos pirmi sa katutuhanan nakan kita mayad pirmi kaibahan niya sa sirang sirang.

Nu ti usa kalapsag magsusu gatas ag husto sa kay kailangan siya ay mabisog madale maglaun matabul. Dapat nu unman kang-ud kay magpakaun, malumoy gid kay bilog ag pirmi gid magkasakit nakan udyi lumaun mayad. Katunda diman ti mga anak Diyos dapat marabisog katunda diman marig-un kanta buhi sa Espirito. Ag ti kasuratan bagaw Diyos gakatunda diman sa gatas masustansya pag-karan-unon.
Nakan ngani katunda diman nu unman kita magpatingi pag suyasidon ti bagaw Diyos kanta pag sarig malumoy ag manramig.

Ti labang imaw yi ti daut pag espirito kay gusto buwaton dayaun kita ag ipakarayu kita niya ginan sa Diyos. Hampay kita balaw madaya labang, pirmi magpatingi bagaw Diyos nakan ngani pagmarig-un kanyo pasarig hampay manalo gid kita sa tanan pag kalase pandaya labang. Kay tudlo labang buwata lang niyo ti tanan pagkadautan, dapat nu kita magpakarani ag maghagad kita kabisugan Diyos
awaton gid kita niya, ti Diyos pumakaun gid kabisugan sa panahon may tukso ag kalumuyan.

Gusto Diyos kita pirmi gid sa kanya sirang hanggan yabi lalu nu mabuyat pag mga tukso, una sa kanta magbuwat una sa kanta balay, puwidi kita magpakarani sa Diyos, alisto siya kita awatan.
Kita anak makapangyarihan Diyos, nakan balaw yi kita mag kadala ag magruko dahil siya tighiyapot sa tanan mga bagay ag mga pangyayari. Kaibahan nita ti Diyos sa tanan udas una sa kay kagipitan pirmi handa kay awat. Kita mag-alagad sa kay pagbalik ag kita miminsan sa kanya atag sa langit.

Usa lang kay dahilan para miblag ti tawo sa Diyos nu uman magsarig ag magpaniwala sa Diyos.
Nu kita nag kasala kita magpakarani maan sa Diyos maghagad patawad ag magsisi, magpalinis sa Diyos ti tanan binuwat nita kasalanan.

Ti tanan mga anak Diyos madahan sa pamagaw una sa kay buwat hampay makitan tawo totoo kanta Diyos hampay una sida makakit diman karibrihan buhi unman may katapusan hampay mapakan-an nita kadayawan ti ngaran Panginoon Hesus.

Katulad na kaalaman

Salita ng Buhay - Ang GRN ay mayroong mensahe sa audio sa libo-libong wika na naglalaman ng mensahe base sa Bibliya tungkul sa kaligtasan at Kristyanong pamumuhay.

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

Ang GRN Aklatang Audio - Pag-eebanghelyo at panimulang kagamitan ng katuruang Bibliya na angkop sa mga pangangailangan at kultura ng mga tao sa isang iba't ibang estilo at mga format.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons