Scripture Script

Balangkas: Scripture references for the Scriptures in script number 386 ("Scripture Script by John Black"), they are not written out.

Bilang ng Talata:385
Wika:English
Tema:Prayer, petition; Jesus, Our Substitute; Birth of Christ; Repentance; End Time, Second Coming; Prophecy, fulfillment of; Life of Christ; Judgement; Sin, disobedience; Power of God / Jesus
Tagapakinig:General
Klase:Scripture
Layunin:Teaching
Kawikaan mula sa Bibliya:Extensive
Katayuan:Approved

Ang talatang ito ay panimulang gabay para sa pagsasalin at pagrerekord sa ibang mga wika.Dapat ito´y naaangkop sa ibat ibang kultura at mga wika upang ito´y maging makabuluhan sa anumang lugar na pag gagamitan. May ilang mga salita at kaisipan na maaaring mangailangan ng mas malawak na paliwanag o maaaring ipagpaliban ang paggamit para sa ibang mga kultura.

Salita ng Talata

1. BIRTH OF CHRIST

2. REPENTANCE

A. Col. 1:15-17
A. Acts 17:24-3
B. Matthew 1:18-25
B. Acts 2:22b-24
C. Luke 2:40
C. Acts 4:12
D. Luke 3:21-23
D. Acts 3:19-20
E. Luke 4:14-21
F. Luke 7:22b
G. Phil. 2:6-11

3. MAN'S NEED

4. BARABBAS

A. I Tim. 2:5
A. Mark 15:1-15
B. Luke 4:8
B. Acts 3:14-15
C. Romans 3:10,23
C. "We are like Barabbas. We deserve to die."
D. I Cor. 6:9-10
E. Romans 6:23
D. Acts 3:19-21
F. Hebrews 9:27
E. I Peter 2:24-25
G. Rev. 21:8
H. Titus 3:5

5. JESUS CHRIST, THE GREAT HIGH PRIEST
I. Eph. 2:8-9
J. John 3:16-17
A. Hebrews 1:1-3
K. I Cor. 15:3b-4
B. I Tim. 2:5-6
L. II Cor. 5:21
C. Hebrews 2:17
M. I John 1:7
D. Hebrews 7:24-27
N. Eph. 1:7
E. Hebrews 4:14-16
O. Romans 6:6-13
F. Phil. 4:6
G. I Thes. 5:16-18

6. PRAYER
A. Matthew 6:5-15
B. Matthew 7:7-11
C. Jer. 1:6-8
D. Jer. 4:3
E. John 9:31

7. SECOND COMING
A. I Thes. 4:13-5:3
B. Matthew 25:31-46

8. AUTHORITY AND ASSURANCE
A. I Peter 5:8
B. Jer. 4:7
C. Col. 2:8-10
D. I Tim. 6:3-4b
E. John 8:31-32
F. II Tim. 3:16-17
G. I Peter 2:2
H. Romans 15:4
I. John 20:31
J. Romans 10:17
K. Acts 20:32
L. Col. 3:16
M. I John 3:16
N. I John 5:13
O. Romans 8:31-39

9. JESUS' POWER
A. Acts 10:38
B. Mark 5:1-20
C. Matthew 28:18-20
D. Matthew 10:16, 28
E. II Cor. 5:14-19