Move around for Jesus - English: Aboriginal

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน

รหัสรายการ: 62621
ชื่อภาษา: English: Aboriginal

ความยาวของรายการ: 57:36

Pirelngime ngarra Jesus-nu

1:59

1. Pirelngime ngarra Jesus-nu (Murrinh-Patha)

Mibala wanda singat bla yu

2:39

2. Mibala wanda singat bla yu (Kriol)

Come Back Home

3:03

3. Come Back Home (Mangala)

Jesus ngaya ngunu-ngaynbandii

1:54

4. Jesus ngaya ngunu-ngaynbandii (Wubuy)

Yesus Yesus?

0:40

5. Yesus Yesus? (Guugu-Yimidhirr)

Holdim main hen

2:07

6. Holdim main hen (Kriol)

Walkunmala Mamanya

3:28

7. Walkunmala Mamanya (Pitjantjatjara: Ernabella)

Djesu garray

1:08

8. Djesu garray (Djambarrpuyngu)

Jesus Is The Number One

1:01

9. Jesus Is The Number One

Goodbye my friends

1:45

10. Goodbye my friends

Ngarra awutimarti awungani

3:17

11. Ngarra awutimarti awungani (Tiwi)

Jesus numba-manmani

2:54

12. Jesus numba-manmani (Wubuy)

The Lords อธิษฐาน

3:26

13. The Lords อธิษฐาน (Djambarrpuyngu)

The conversion of Saul

3:12

14. The conversion of Saul

Kardu kigay

3:42

15. Kardu kigay (Murrinh-Patha)

The old rugged cross

2:39

16. The old rugged cross

Ngudda kunwarl kanwon

2:10

17. Ngudda kunwarl kanwon (Kunwinjku)

Ngarpu pa wulyungangu

1:16

18. Ngarpu pa wulyungangu (Walmajarri)

Pina yantarnirla Wapirraku

1:53

19. Pina yantarnirla Wapirraku (Warlpiri)

Karriburlume namakkaykenh duninjh

1:49

20. Karriburlume namakkaykenh duninjh (Kunwinjku)

Kutju Jesunyala wananma

3:30

21. Kutju Jesunyala wananma (Pitjantjatjara: Ernabella)

Ai libdimap main hen

1:31

22. Ai libdimap main hen (Kriol)

Na-bagalang-aladi-nyung

2:18

23. Na-bagalang-aladi-nyung (Wubuy)

Murrajiyarrapirri ngirringani

0:56

24. Murrajiyarrapirri ngirringani (Tiwi)

Ngura wirunya Mamalu kalkunu

1:47

25. Ngura wirunya Mamalu kalkunu (Pitjantjatjara: Ernabella)

Jesus kanyerrkkeng

1:21

26. Jesus kanyerrkkeng (Kunwinjku)

ข้อมูลเกี่ยวกับรายการ

Selection of the best songs from the second Songwriters Workshop - May 1988

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 1988 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

หากต้องการสั่งซื้อเสียงบันทึกนี้ในรูปแบบ CD หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือต้องการข้อมูลการทำพันธกิจ วิธีการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อสำนักงาน GRN ที่อยู่ใกล้ท่าน เสียงบันทึกบางรายการหรือบางรูปแบบอาจไม่มีในทุกสำนักงานของ GRN

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง