Sing to the Lord - English: Aboriginal

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน

รหัสรายการ: 62499
ชื่อภาษา: English: Aboriginal

ความยาวของรายการ: 58:36

The Lah Lah Lah Tune

0:54

1. The Lah Lah Lah Tune

An-nelengga Wangarr

1:02

2. An-nelengga Wangarr (Burarra)

Thank You Lord for the Rivers

1:37

3. Thank You Lord for the Rivers

Wapirra, Jijaji, Pirlirrpa

1:53

4. Wapirra, Jijaji, Pirlirrpa (Warlpiri)

Nubungkawa Ngakwurrilangwa

1:53

5. Nubungkawa Ngakwurrilangwa (Anindilyakwa)

Trust in the Lord

3:57

6. Trust in the Lord

Nginja Yati Nginjila

2:10

7. Nginja Yati Nginjila (Tiwi)

Meriba Ad

2:06

8. Meriba Ad (Meriam)

Lod Wi Wandi Bi Dijan Pipul

1:23

9. Lod Wi Wandi Bi Dijan Pipul (Kriol)

Jesunya Nganampa Anu

2:50

10. Jesunya Nganampa Anu (Pitjantjatjara: Ernabella)

Jesus, How Lovely You Are

1:49

11. Jesus, How Lovely You Are (Anindilyakwa)

Gala Wangarr A-ngukurdinyjiya

1:15

12. Gala Wangarr A-ngukurdinyjiya (Burarra)

The Spirit and the water

2:23

13. The Spirit and the water (Warlpiri)

God Emi Big Bos

4:14

14. God Emi Big Bos (Yumpla Tok)

The Lord is Our God

1:09

15. The Lord is Our God

Wapirra Pirrjirdi Mantaju

2:03

16. Wapirra Pirrjirdi Mantaju (Warlpiri)

Wanbala Man

3:36

17. Wanbala Man (Kriol)

Jesulunitju Atunmananyi

3:20

18. Jesulunitju Atunmananyi (Pitjantjatjara: Ernabella)

You Servants Of The Lord Praise His Name

0:55

19. You Servants Of The Lord Praise His Name

Memeg Le Adira

2:41

20. Memeg Le Adira (Meriam)

Just a Closer Walk

1:41

21. Just a Closer Walk

Singat La God

1:42

22. Singat La God (Kriol)

Ngarra Ngawa-rringani Ngatawa

1:28

23. Ngarra Ngawa-rringani Ngatawa (Tiwi)

Angaba Angalya Ngarrababurni-langwa

1:29

24. Angaba Angalya Ngarrababurni-langwa (Anindilyakwa)

Mern An-mawunga

3:37

25. Mern An-mawunga (Burarra)

Mura Lagal Kai Garisar

2:18

26. Mura Lagal Kai Garisar (Kala Lagaw Ya)

Jisas Bis Singat Fobala Men

1:29

27. Jisas Bis Singat Fobala Men (Kriol)

Praise The Lord!

1:31

28. Praise The Lord! (Murrinh-Patha)

ข้อมูลเกี่ยวกับรายการ

Best of material recorded at first songwriters workshop Darwin May 1987 -NB

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 1987 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

หากต้องการสั่งซื้อเสียงบันทึกนี้ในรูปแบบ CD หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือต้องการข้อมูลการทำพันธกิจ วิธีการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อสำนักงาน GRN ที่อยู่ใกล้ท่าน เสียงบันทึกบางรายการหรือบางรูปแบบอาจไม่มีในทุกสำนักงานของ GRN

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง