Policies and Guidelines

  • GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

  • This policy outlines how Global Recordings Network will handle personal information.

  • This document sets out the terms and conditions under which Global Recordings Network will provide access to it's websites and applications.

  • Điều chúng tôi tin - Tuyên ngôn trung thành của GRN

  • GRN nhằm đến việc truyền thông phúc âm của Chúa Giê-xu một cách hiệu quả qua những bài ghi âm cho mọi người bằng ngôn ngữ riêng của họ .

  • Global Recordings Network works with many like-minded mission groups. Here are a few.

Thông tin liên quant

Giới thiệu về GRN - Niềm say mê của chúng tôi là làm việc ở những nơi không có Kinh Thánh phiên bản được dịch ra và không có nhà thờ tồn tại ở địa phương, hoặc nơi có sách Kinh Thánh hay một phần của Kinh Thánh nhưng chỉ một vài người có thể đọc hay giải nghĩa được.