Kriol ngôn ngữ

Thứ tiếng: Kriol
Mã ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế ISO: rop
Số hiệu ngôn ngữ của GRN: 4531
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

Mẫu của

Kriol - The Lost Son.mp3

Các bài đã có sẵn bằng Kriol

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

1, 2, 3 Jon en Jud

(Hãy tải MP3 ở dạng) bản thu âm phần đọc Kinh thánh đặc sắc đã được dịch mà ít hoặc không có chú thích .

Bulurrum Jisas

(Hãy tải MP3 ở dạng) Chương trình mục vụ Âm nhạc và Thánh Kinh, như là các tài liệu trong mục vụ Ban tặng Kinh thánh .

Ekshun Songs [Action Thánh ca]

(Hãy tải MP3 ở dạng) Phần sưu tầm các bản nhạc, bài hát và giai điệu Thánh ca .

Gibit Preis La God [Praise the Lord]

(Hãy tải MP3 ở dạng) Phần sưu tầm các bản nhạc, bài hát và giai điệu Thánh ca .

Jisas Garra Kambek Igin [Jesus Will Return]

(Hãy tải MP3 ở dạng) Chương trình mục vụ Âm nhạc và Thánh Kinh, như là các tài liệu trong mục vụ Ban tặng Kinh thánh .

John Nardoo & Noah

(Hãy tải MP3 ở dạng) Các phần thuyết minh bằng âm thanh hoặc video về các câu chuyện trong Kinh thánh ở dạng tóm tắt hoặc đã được phiên dịch. .

Kaman Langa Jesus Yumob [Come to Jesus]

(Hãy tải MP3 ở dạng) Phần sưu tầm các bản nhạc, bài hát và giai điệu Thánh ca .

Nhìn, nghe và sống1 Bắt đầu với Đức Chúa Trời

(Hãy tải MP3 ở dạng) Quyển 1 bao gồm loạt truyện tích Kinh Thánh nghe-nhìn về A-đam, Nô-ê, Gióp, Áp-bra-ham. Dành cho việc truyền giảng, gây dựng Hội Thánh và giảng dạy Thánh Kinh có hệ thống .

Nhìn, nghe và sống 2 Những người nam hùng mạnh của Đức Chúa Trời

(Hãy tải MP3 ở dạng) Hãy chọn 2 trong số các câu chuyện Kinh Thánh dưới dạng nghe-nhìn về Jacod, Joseph, Moses. Dành cho mục đích truyền bá Phúc âm, mở mang nhà thờ và những lời răn của đạo Thiên chúa có hệ thống .

Nhìn, nghe và sống3 Thằng lợi nhờ Đức Chúa trời

(Hãy tải MP3 ở dạng) Quyển sách thứ 3 trong số các câu chuyện Kinh thánh dưới dạng nghe-nhìn về Joshua, Deborah, Gideon, Samson. Dành cho mục địch truyền bá Phúc Âm, mở mang nhà thờ và những điều dạy của Chúa một cách logic .

Nhìn, nghe và sống 4 Các tôi tớ của Đức Chúa Trời

(Hãy tải MP3 ở dạng) Quyển thứ 4 trong một loạt chuyện Kinh thánh dạng nghe nhìn về Ruth, Samuel, David, Elijah. Để truyền bá Kinh phúc âm, mở mang nhà thờ và dạy về đạo Thiên Chúa một cách có hệ thống .

Nhìn, nghe và sống 5 Chịu thử thách vì Đức Chúa Trời

(Hãy tải MP3 ở dạng) Quyển thứ 5 trong một loạt chuyện Kinh thánh dạng nghe nhìn về Ruth, Samuel, David, Elijah. Để truyền bá Kinh phúc âm, mở mang nhà thờ và dạy về đạo Thiên Chúa một cách có hệ thống .

Nhìn, nghe và sống 6 Chúa Jesus - Người Thầy vĩ đại; Đấng chữa lành

(Hãy tải MP3 ở dạng) Quyển thứ 6 trong một loạt chuyện Kinh thánh dạng nghe nhìn về Ruth, Samuel, David, Elijah. Để truyền bá Kinh phúc âm, mở mang nhà thờ và dạy về đạo Thiên Chúa một cách có hệ thống .

Nhìn, nghe và sống7 JESU- Chúa tể và Đấng cứu rỗi

(Hãy tải MP3 ở dạng) Quyển 7 bao gồm loat truyện tích Kinh Thánh Nghe-Nhìn về Chúa Jesus, bắt đầu từ sách Phúc âm Lu-ca và Giăng. Dành cho mục đích truyền giảng, gây dựng Hội thánh và giảng dạy Thánh Kinh có hệ thống. .

Nhìn, nghe và sống8 Hành động của Chúa Thánh thần

(Hãy tải MP3 ở dạng) Quyển thứ 8 trong một loạt chuyện Kinh thánh dạng nghe nhìn về Ruth, Samuel, David, Elijah. Để truyền bá Kinh phúc âm, mở mang nhà thờ và dạy về đạo Thiên Chúa một cách có hệ thống .

Prodigal Son & Kapiolani

(Hãy tải MP3 ở dạng) Các thông điệp từ những tín đồ cho công cuộc truyền giảng, tăng trưởng và khích lệ. Có thể có nhấn mạnh thuộc tôn giáo nhưng theo khuôn khổ dạy dỗ của Cơ đốc giáo. .

Thánh ca - Rodney Rivers

(Hãy tải MP3 ở dạng) Phần sưu tầm các bản nhạc, bài hát và giai điệu Thánh ca Numbers in parenthesis after song titles are song numbers from Kriol Song Buk..

Wen Mi Bradin [When I'm Afraid]

(Hãy tải MP3 ở dạng) Chương trình mục vụ Âm nhạc và Thánh Kinh, như là các tài liệu trong mục vụ Ban tặng Kinh thánh Message, scripture readings and songs..

Wen Wi Sabi Wi Garra Dai [Facing Death]

(Hãy tải MP3 ở dạng) Chương trình mục vụ Âm nhạc và Thánh Kinh, như là các tài liệu trong mục vụ Ban tặng Kinh thánh .

Wi Garra Weship

(Hãy tải MP3 ở dạng) Phần sưu tầm các bản nhạc, bài hát và giai điệu Thánh ca .

Wi Jidan Mijamet Godwei [Living together God's way]

(Hãy tải MP3 ở dạng) Chương trình mục vụ Âm nhạc và Thánh Kinh, như là các tài liệu trong mục vụ Ban tặng Kinh thánh .

Methyu [Matthew]

(Hãy tải MP3 ở dạng) Some or all of the 40th book of the Bible .

Mak [Mark]

(Hãy tải MP3 ở dạng) Some or all of the 41st book of the Bible .

Luke

(Hãy tải MP3 ở dạng) Some or all of the 42nd book of the Bible .

Jon [John]

(Hãy tải MP3 ở dạng) Some or all of the 43rd book of the Bible .

Eks [Acts]

(Hãy tải MP3 ở dạng) Some or all of the 44th book of the Bible .

Romans

(Hãy tải MP3 ở dạng) Some or all of the 45th book of the Bible .

1 Karinthiyans [1 Corinthians]

(Hãy tải MP3 ở dạng) Some or all of the 46th book of the Bible .

2 Karinthiyans [2 Corinthians]

(Hãy tải MP3 ở dạng) Some or all of the 47th book of the Bible .

Galeishans [Galatians]

(Hãy tải MP3 ở dạng) Some or all of the 48th book of the Bible .

Ifeshans [Ephesians]

(Hãy tải MP3 ở dạng) Some or all of the 49th book of the Bible .

Falipiyans [Philippians]

(Hãy tải MP3 ở dạng) Some or all of the 50th book of the Bible .

Kaloshans [Colossians]

(Hãy tải MP3 ở dạng) Some or all of the 51st book of the Bible .

1 Thesaloniyans [1 Thessalonians]

(Hãy tải MP3 ở dạng) Some or all of the 52nd book of the Bible .

2 Thesaloniyans [2 Thessalonians]

(Hãy tải MP3 ở dạng) Some or all of the 53rd book of the Bible .

1 Timathi [1 Timothy]

(Hãy tải MP3 ở dạng) Some or all of the 54th book of the Bible .

2 Timathi [2 Timothy]

(Hãy tải MP3 ở dạng) Some or all of the 55th book of the Bible .

Taidus [Titus]

(Hãy tải MP3 ở dạng) Some or all of the 56th book of the Bible .

Failiman [Philemon]

(Hãy tải MP3 ở dạng) Some or all of the 57th book of the Bible .

Hibrus [Hebrews]

(Hãy tải MP3 ở dạng) Some or all of the 58th book of the Bible .

Jeims [James]

(Hãy tải MP3 ở dạng) Some or all of the 59th book of the Bible .

1 Pida [1 Peter]

(Hãy tải MP3 ở dạng) Some or all of the 60th book of the Bible .

2 Pida [2 Peter]

(Hãy tải MP3 ở dạng) Some or all of the 61st book of the Bible .

1 Jon [1 John]

(Hãy tải MP3 ở dạng) Some or all of the 62nd book of the Bible .

2 Jon [2 John]

(Hãy tải MP3 ở dạng) Some or all of the 63rd book of the Bible .

3 Jon [3 John]

(Hãy tải MP3 ở dạng) Some or all of the 64th book of the Bible .

Jude

(Hãy tải MP3 ở dạng) Some or all of the 65th book of the Bible .

Rebaleishan [Revelation]

(Hãy tải MP3 ở dạng) Some or all of the 66th book of the Bible .

Tải xuống Kriol

Các bài nghe ở ngôn ngữ khác nhau có một vài phần trong

Broken Pieces - No More! Hãy tải MP3 ở dạng (in English: Aboriginal)

Lord Hear Our Cầu nguyện Hãy tải MP3 ở dạng (in English: Aboriginal)

Move around for Jesus Hãy tải MP3 ở dạng (in English: Aboriginal)

Sing to the Lord Hãy tải MP3 ở dạng (in English: Aboriginal)

Thánh ca Across Our Land Hãy tải MP3 ở dạng (in English: Aboriginal)

We Are One Hãy tải MP3 ở dạng (in English: Aboriginal)

LLL1 Bắt đầu với Đức Chúa Trời Hãy tải MP3 ở dạng (in Yanyuwa)

Tên gọi khác cho

Roper-Bamyili Creole
澳大利亚克里奥尔语
澳大利亞克裏奧爾語

Nơi ... được nói

Australia

Các ngôn ngữ giao tiếp liên quan tới

Những hội nhóm nói tiếng

Aborigine Creole; Aborigine Creole, Northern; Gugu-Yimidjir;

Làm việc với GRN bằng ngôn ngữ này.

Bạn có tấm lòng nhiệt thành cho Chúa Jesus và khao khát được nói về Tin Lành cho những người chưa từng được nghe về những thông điệp trong Thánh KInh bằng tiếng mẹ đẻ của họ? Tiếng Việt có phải tiếng mẹ đẻ của bạn, hoặc bạn có biết ai nói Tiếng Việt chứ? Bạn có muốn giúp chúng tôi bằng tìm kiếm và cung cấo thông tin về Tiếng Việt, hoặc bạn có thể tìm giúp chúng tôi những người có khả năng giúp chúng tôi dịch thuật hoặc thu âm tài liệu chứ? Bạn có muốn tài trợ cho những bản thu Tiếng VIệt hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác không? Nếu có, xin vui lòng Liên hệ với Phòng thu GRN Toàn cầu.

Lưu ý rằng GRN là một tổ chức phi lợi nhuận, và không trả thù lao cho phiên dịch hay những người trợ giúp về ngôn ngữ. Mọi sự hỗ trợ đều là tình nguyện.

GRN cũng có các cơ hội dành cho các tín đồ Thiên Chúa Giáo đóng góp một cách có ý nghĩa vào việc truyền đạo cho những nhóm người ở vùng sâu xa thông qua các câu chuyện Kinh Thánh được kể, hoặc hỗ trợ sự phát triển của nhà thờ. Bạn có thể hỗ trợ các nhiệm vụ hoặc nhà thờ tham gia vào việc truyền giáo hay nhà thờ trồng, thông qua các vật liệu bảo trợ hoặc phân phối. Chúng tôi cũng có cơ hội thú vị để được tham gia vào các nhiệm vụ từ xa từ bất cứ nơi đâu trên thế giới. Nếu bạn thường xuyên tham dự một nhà thờ Thiên chúa giáo, và tin rằng Kinh Thánh, bạn có thể chơi một phần trong sứ mệnh, và xem lại các nhóm người chưa được tiếp cận nghe phúc âm của Chúa Giêsu Kitô.