English: Aboriginal ngôn ngữ

Thứ tiếng: English: Aboriginal
Loại ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế ISO: English [eng]
Số hiệu ngôn ngữ của GRN: 4019
Language State: Verified
ROD mã ngôn ngữ: 04019

Mẫu của

English Group Aboriginal - God Made Us All.mp3

Các bài đã có sẵn bằng English: Aboriginal

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

1 Timothy

(Hãy tải MP3 ở dạng) bản thu âm phần đọc Kinh thánh đặc sắc đã được dịch mà ít hoặc không có chú thích .

The Bible, God's Word

(Hãy tải MP3 ở dạng) Văn bản và các lời dạy khác cho những người mới theo Đạo thiên chúa Images based on Sweet Publishing Bible Illlustrations (sweetpublishing.com).

Broken Pieces - No More!

(Hãy tải MP3 ở dạng) Phần sưu tầm các bản nhạc, bài hát và giai điệu Thánh ca A selection of the best songs in English, Kunwinjku, Djambarrpuyngu, Kriol, Torres Strait etc. recorded at the 1997 Darwin Songwriters workshop..

Can God Forgive Me?

(Hãy tải MP3 ở dạng) Những mẩu chuyện tích Kinh thánh bằng âm thanh, thông điệp truyền giảng và có thể kèm theo các bài hát cùng nhạc sẽ giải thích về sự cứu rỗi và đem đến sự dạy dỗ căn bản về niềm tin Cơ đốc. .

Colossians

(Hãy tải MP3 ở dạng) bản thu âm phần đọc Kinh thánh đặc sắc đã được dịch mà ít hoặc không có chú thích .

God's Dreaming

(Hãy tải MP3 ở dạng) God's Dreaming seeks to equip and encourage Indigenous and non-Indigenous Christians working together to share the gospel of Jesus Christ in Australia and globally using story and art. .

James

(Hãy tải MP3 ở dạng) bản thu âm phần đọc Kinh thánh đặc sắc đã được dịch mà ít hoặc không có chú thích .

Lord Hear Our Cầu nguyện

(Hãy tải MP3 ở dạng) Phần sưu tầm các bản nhạc, bài hát và giai điệu Thánh ca 1994 Songwriters Workshop.

Move around for Jesus

(Hãy tải MP3 ở dạng) Phần sưu tầm các bản nhạc, bài hát và giai điệu Thánh ca Selection of the best songs from the second Songwriters Workshop - May 1988.

Nhìn, nghe và sống1 Bắt đầu với Đức Chúa Trời

(Hãy tải MP3 ở dạng) Quyển 1 bao gồm loạt truyện tích Kinh Thánh nghe-nhìn về A-đam, Nô-ê, Gióp, Áp-bra-ham. Dành cho việc truyền giảng, gây dựng Hội Thánh và giảng dạy Thánh Kinh có hệ thống .

Nhìn, nghe và sống 2 Những người nam hùng mạnh của Đức Chúa Trời

(Hãy tải MP3 ở dạng) Hãy chọn 2 trong số các câu chuyện Kinh Thánh dưới dạng nghe-nhìn về Jacod, Joseph, Moses. Dành cho mục đích truyền bá Phúc âm, mở mang nhà thờ và những lời răn của đạo Thiên chúa có hệ thống .

Nhìn, nghe và sống3 Thằng lợi nhờ Đức Chúa trời

(Hãy tải MP3 ở dạng) Quyển sách thứ 3 trong số các câu chuyện Kinh thánh dưới dạng nghe-nhìn về Joshua, Deborah, Gideon, Samson. Dành cho mục địch truyền bá Phúc Âm, mở mang nhà thờ và những điều dạy của Chúa một cách logic .

Nhìn, nghe và sống 4 Các tôi tớ của Đức Chúa Trời

(Hãy tải MP3 ở dạng) Quyển thứ 4 trong một loạt chuyện Kinh thánh dạng nghe nhìn về Ruth, Samuel, David, Elijah. Để truyền bá Kinh phúc âm, mở mang nhà thờ và dạy về đạo Thiên Chúa một cách có hệ thống .

Nhìn, nghe và sống 6 Chúa Jesus - Người Thầy vĩ đại; Đấng chữa lành

(Hãy tải MP3 ở dạng) Quyển thứ 6 trong một loạt chuyện Kinh thánh dạng nghe nhìn về Ruth, Samuel, David, Elijah. Để truyền bá Kinh phúc âm, mở mang nhà thờ và dạy về đạo Thiên Chúa một cách có hệ thống .

Nhìn, nghe và sống8 Hành động của Chúa Thánh thần

(Hãy tải MP3 ở dạng) Quyển thứ 8 trong một loạt chuyện Kinh thánh dạng nghe nhìn về Ruth, Samuel, David, Elijah. Để truyền bá Kinh phúc âm, mở mang nhà thờ và dạy về đạo Thiên Chúa một cách có hệ thống .

Sing to the Lord

(Hãy tải MP3 ở dạng) Phần sưu tầm các bản nhạc, bài hát và giai điệu Thánh ca Best of material recorded at first songwriters workshop Darwin May 1987 -NB.

Thánh ca Across Our Land

(Hãy tải MP3 ở dạng) Phần sưu tầm các bản nhạc, bài hát và giai điệu Thánh ca Selection of songs in various Aboriginal Languages, recorded at Songwriters workshops in 1987,1988 &1990. These are pretty good songs that were not included in other workshop tapes from those workshops..

Tin mừng

(Hãy tải MP3 ở dạng) Các bài học Kinh thánh có hình-tiếng qua 40 bức tranh với cái nhìn tổng quát Kinh thánh từ giai đoạn kiến tạo tới khi có Chúa Je su và những lời dạy về cuộc đời theo Đạo Chúa. Dành cho việc truyền bá Phúc âm và giảng tại nhà thờ .

Tin mừng (Short)

(Hãy tải MP3 ở dạng) Các bài học Kinh thánh có hình-tiếng qua 40 bức tranh với cái nhìn tổng quát Kinh thánh từ giai đoạn kiến tạo tới khi có Chúa Je su và những lời dạy về cuộc đời theo Đạo Chúa. Dành cho việc truyền bá Phúc âm và giảng tại nhà thờ .

We Are One

(Hãy tải MP3 ở dạng) Phần sưu tầm các bản nhạc, bài hát và giai điệu Thánh ca Songwriters Workshop 1990.

Ephesians

(Hãy tải MP3 ở dạng) Some or all of the 49th book of the Bible .

1 Thessalonians

(Hãy tải MP3 ở dạng) Some or all of the 52nd book of the Bible .

2 Thessalonians

(Hãy tải MP3 ở dạng) Some or all of the 53rd book of the Bible .

Titus

(Hãy tải MP3 ở dạng) Some or all of the 56th book of the Bible .

Philemon

(Hãy tải MP3 ở dạng) Some or all of the 57th book of the Bible .

1 Peter

(Hãy tải MP3 ở dạng) Some or all of the 60th book of the Bible .

2 Peter

(Hãy tải MP3 ở dạng) Some or all of the 61st book of the Bible .

Jude

(Hãy tải MP3 ở dạng) Some or all of the 65th book of the Bible .

Tải xuống English: Aboriginal

Các bài nghe ở ngôn ngữ khác nhau có một vài phần trong

Tin mừng Hãy tải MP3 ở dạng (in Alawa)

Ali Curung Spinifex Band Hãy tải MP3 ở dạng (in Alyawarr)

LLL1 Bắt đầu với Đức Chúa Trời Hãy tải MP3 ở dạng (in Arrernte, Eastern)

LLL 6 Chúa Jesus - Người Thầy vĩ đại; Đấng chữa lành Hãy tải MP3 ở dạng (in Arrernte, Eastern)

Yuṯa Manikay Mala '94 [New Thánh ca of 1994] Hãy tải MP3 ở dạng (in Djambarrpuyŋu [Djambarrpuyngu])

Eastwind Hãy tải MP3 ở dạng (in Djapu)

Gospel Messages Hãy tải MP3 ở dạng (in Djingili)

Manymak Dhäwu [Tin mừng] Hãy tải MP3 ở dạng (in Gumatj)

Thánh ca Hãy tải MP3 ở dạng (in Gumatj)

Ngumpin Ngajiwu Hãy tải MP3 ở dạng (in Gurindji)

Thánh ca & Testimonies Hãy tải MP3 ở dạng (in Gurindji)

Ekshun Songs [Action Thánh ca] Hãy tải MP3 ở dạng (in Kriol)

Gibit Preis La God [Praise the Lord] Hãy tải MP3 ở dạng (in Kriol)

LLL 8 Reader Hãy tải MP3 ở dạng (in Kunwinjku)

Lời sự sống w/ ENGLISH Thánh ca Hãy tải MP3 ở dạng (in Kuuku-Ya'u)

Mamala Wanalku Kuju Wankalpayi Hãy tải MP3 ở dạng (in Martu Wangka)

Mirtan Ngurlurri [Do Not Be Afraid] Hãy tải MP3 ở dạng (in Martu Wangka)

Parnpajinyamapu-luya Yinkarni Turlkukaja Hãy tải MP3 ở dạng (in Martu Wangka)

Nyiri Wirunya Bible Hãy tải MP3 ở dạng (in Pitjantjatjara: Ernabella)

Thánh ca - Ernabella Girls Choir Hãy tải MP3 ở dạng (in Pitjantjatjara: Ernabella)

Looma Thánh ca Hãy tải MP3 ở dạng (in Walmajarri)

Guitar Thánh ca Hãy tải MP3 ở dạng (in Warlpiri)

The Lajamanu Choir Sings for Jesus Hãy tải MP3 ở dạng (in Warlpiri)

Patterson Family Hãy tải MP3 ở dạng (in Warlpiri)

Singalong for Wapirra Hãy tải MP3 ở dạng (in Warlpiri)

Yuendumu Church Choir Hãy tải MP3 ở dạng (in Warlpiri)

File Âm Thanh/Video từ những nguồn khác

Audio Books of Christian Classics - English - (Free Christian Audio Books)
Christian Walk - English: Philippines - (Videoparables.org)
Jesus Film Project films - English - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - English, Native North American - (The Jesus Film Project)
Study the Bible - (ThirdMill)
The gospels - New International Version - (The Lumo Project)
The Jesus Story (audiodrama) - English - (The Jesus Film Project)

Tên gọi khác cho

Aboriginal
Aboriginal English
Plain English

Nơi ... được nói

Australia

Các ngôn ngữ liên quan đến English: Aboriginal

Những hội nhóm nói tiếng

Abnaki-Penobscot; Aborigine, Detribalized; Aborigine, Southwest; African-Americans; Afro-Antiguan; Afro-Caribbean; Alaskan Athabascan; Americans, U.S.; Amerindian, Detribalized; Anglo; Anglo-Australian; Anglo-Canadian; Anglo-New Zealander; Anglo-South African; Antilles English-Speaking; Arab, general; Arapaho; Atsugewi; Bahamian; Barbadian; Bermudan, mixed; Black African, general; Brazilian, general; British; British, Scottish; Cape Verdean; Catawba; Cayman Islanders; Chehalis; Chinese, general; Chitimacha; Chumash; Clallam; Coeur d'Alene; Coloured; Colville; Coos, Hanis; Cornish; Cowlitz; Cupeno; Delaware; Delaware, Unami; English-Speaking, general; Eskimo, Creole; Eskimo, Western Canadian; Eurasian; Euronesian; European, general; Falkland Islanders; Gilbraltarian; Guam; Gypsy, English, Romanichal; Gypsy, Irish; Han Chinese, Mandarin; Hawaiian; Holikachuk; Honduran, English-Speaking; Houma, Half-Choctaw; Indian, English-Speaking; Iowa; Irish; Irish Traveller, Shelta; Iroquois; Jamaicans; Jew, English Speaking; Kansa; Kato; Kawaiisu; Kitsai; Klamath-Modoc; Kpelle, Liberia; Ladakhi, Christian; Lithuanian; Lower Chinook; Lumbee; Makah; Malaysians, English-Speaking; Mandan; Manx; Miami; Micronesians, English-Speaking; Midway Islanders; Miwok; Mohegan-Montauk-Narragansett; Namibians; Nanticoke; Ngarluma; Nooksack; North African, general; Nunggubuyu; Nyanja; Nyigina; Osage; Otoe; Pacific Islanders, general; Palauan, English-Speaking; Panamint; Part-Indian; Pawnee; Pintupi; Pitcairner, Norfolk; Polynesian; Powhatan; Quileute; Quinault, Lower Chehalis; Saint Helena; Sarnami Hindi; Serrano; Snohomish; South Asian, general; Tonkawa; Tunica; Turk, Meskhetian; Turks and Caicos Creole English; Tuscarora; Twana; Ulster Irish; Virgin Islanders, English-Speaking; Wampanoag; Washo; Watjari; West Indian, general; West Indian Mulatto; Wichita; Wintu; Wiyot; Wyandot; Yazidi; Yuchi; Yuki; Yurok;

Thông tin về

Dân số: 486

Làm việc với GRN bằng ngôn ngữ này.

Bạn có tấm lòng nhiệt thành cho Chúa Jesus và khao khát được nói về Tin Lành cho những người chưa từng được nghe về những thông điệp trong Thánh KInh bằng tiếng mẹ đẻ của họ? Tiếng Việt có phải tiếng mẹ đẻ của bạn, hoặc bạn có biết ai nói Tiếng Việt chứ? Bạn có muốn giúp chúng tôi bằng tìm kiếm và cung cấo thông tin về Tiếng Việt, hoặc bạn có thể tìm giúp chúng tôi những người có khả năng giúp chúng tôi dịch thuật hoặc thu âm tài liệu chứ? Bạn có muốn tài trợ cho những bản thu Tiếng VIệt hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác không? Nếu có, xin vui lòng Liên hệ với Phòng thu GRN Toàn cầu.

Lưu ý rằng GRN là một tổ chức phi lợi nhuận, và không trả thù lao cho phiên dịch hay những người trợ giúp về ngôn ngữ. Mọi sự hỗ trợ đều là tình nguyện.

GRN cũng có các cơ hội dành cho các tín đồ Thiên Chúa Giáo đóng góp một cách có ý nghĩa vào việc truyền đạo cho những nhóm người ở vùng sâu xa thông qua các câu chuyện Kinh Thánh được kể, hoặc hỗ trợ sự phát triển của nhà thờ. Bạn có thể hỗ trợ các nhiệm vụ hoặc nhà thờ tham gia vào việc truyền giáo hay nhà thờ trồng, thông qua các vật liệu bảo trợ hoặc phân phối. Chúng tôi cũng có cơ hội thú vị để được tham gia vào các nhiệm vụ từ xa từ bất cứ nơi đâu trên thế giới. Nếu bạn thường xuyên tham dự một nhà thờ Thiên chúa giáo, và tin rằng Kinh Thánh, bạn có thể chơi một phần trong sứ mệnh, và xem lại các nhóm người chưa được tiếp cận nghe phúc âm của Chúa Giêsu Kitô.