Wise Words of King David 1

Balangkas: Selection from the Psalms

Bilang ng Talata:522
Wika:English
Tagapakinig:Muslim
Klase:Scripture
Kawikaan mula sa Bibliya:Extensive
Katayuan:Approved

Ang talatang ito ay panimulang gabay para sa pagsasalin at pagrerekord sa ibang mga wika.Dapat ito´y naaangkop sa ibat ibang kultura at mga wika upang ito´y maging makabuluhan sa anumang lugar na pag gagamitan. May ilang mga salita at kaisipan na maaaring mangailangan ng mas malawak na paliwanag o maaaring ipagpaliban ang paggamit para sa ibang mga kultura.

Salita ng Talata

Notes to recordist

1. The full text of this script (all the Bible verses) cannot be published for copyright reasons. The recordist is encouraged to use the most appropriate version or translation available. The references are from the book of Psalms.

If there is no published Bible translation in the language, the LH will need to ‘translate’ from the best available translation. Encourage the LH to write out their translation if possible and check it as thoroughly as possible.

2. Record the section titles [such as “the Greatness of God”] with a second voice if possible, or if not, put reverb on the voice for the titles. Pause 1.5 seconds between chapters and 2.5 seconds between sections. Do not record the actual references, but use them to find the verses to read from the published version in the language. At the end, record the chapter numbers only. (This Level 1 is for the most sensitive languages).

The Greatness of God

19:1-3
33:6-9
24:1,2
147:15-18
68:4,5,32,33,
104:1,2,13,14,24,25,27,29,31,34
115:1-3
138:4-6
36:5-9
150:1-6
37:1-7
29:1,2
117:1,2
127:1,2
95:1, 2, 4-7a

The Righteousnessof God

11:4,7
12:6
46:1-9
129:4
146:1-10
19:7-14
119:49,50,62-64
116:5
148:1-13

Man's Turning to God

107:1-3,10-22,35-43
121:1-3
123:1,2
6:1-4
86:1,3-7,9-13
126:5,6

Walking in relationship with God

120:1
140:1-10
15:1-5
63:1-4,6-8
16:1,2
]73:24-26
84:1,2,4-6,10-12
119:1, 2, 12, 14-16, 28-32, 38, 65,66,114,130, 133, 142, 151, 152, 160, 162, 168-170
145:2
100:1-5

These selections are taken from Psalms 6, 11, 12, 15, 16, 19, 24, 29, 33, 36, 37, 46, 63, 68, 73, 84, 86, 95, 100, 104, 107, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 123, 126, 127, 129, 138, 145, 146, 147, 148, and 150.