Oral Scriptures Set - The Story of God - Naro

Kapaki-pakinabang ba ang recording na ito?

Audio sa Bibliya na binabasa ang lahat ng mga aklat na may partikular, mapagkakalilanlan, naisalin na mga Kasulatan na may konti o walang komentaryo.

Bilang ng Programa: 66337
Haba ng Programa: 7:00:34
Pangalan ng wika: Naro

Pag-download at Pag-order

01. The Word Became Flesh, John 1:1-18 - Track 1

0:06

1. 01. The Word Became Flesh, John 1:1-18 - Track 1

1.02. The Word Became Flesh, Juan 1:1-18

2:41

2. 1.02. The Word Became Flesh, Juan 1:1-18

02. Prologue, Pahayag 1:1-3

0:54

3. 02. Prologue, Pahayag 1:1-3

03. The Lord is my Shepherd, Psalm 23

1:11

4. 03. The Lord is my Shepherd, Psalm 23

04. The Word of God, 2 Timoteo 3:16

0:21

5. 04. The Word of God, 2 Timoteo 3:16

05.01. God Creates Everything, Genesis 1:1-31

6:10

6. 05.01. God Creates Everything, Genesis 1:1-31

05.02. God Creates Everything, Genesis 2:1-4

0:55

7. 05.02. God Creates Everything, Genesis 2:1-4

06. The Garden of Eden, Genesis 2:4-10

1:21

8. 06. The Garden of Eden, Genesis 2:4-10

07. God Created the First Woman, Genesis 2:15-25

2:06

9. 07. God Created the First Woman, Genesis 2:15-25

12.01. The Woman And the Dragon, Pahayag 12:1-6

1:39

10. 12.01. The Woman And the Dragon, Pahayag 12:1-6

12.02. The Woman And the Dragon, Pahayag 12:7-18

3:09

11. 12.02. The Woman And the Dragon, Pahayag 12:7-18

13. The Lord Speaks, Job 38:4-7

0:45

12. 13. The Lord Speaks, Job 38:4-7

14. The Fall of the Devil, Isaias 14:12-15

0:57

13. 14. The Fall of the Devil, Isaias 14:12-15

16.01. The Fall of Man, Genesis 3:1-8

1:52

14. 16.01. The Fall of Man, Genesis 3:1-8

16.02. The Fall of Man, Genesis 3:9-17

2:05

15. 16.02. The Fall of Man, Genesis 3:9-17

16.03. The Fall of Man, Genesis 3:18-24

1:32

16. 16.03. The Fall of Man, Genesis 3:18-24

17. Jew & Gentile reconciled with God, Mga Taga- Efeso 2:1-10

1:56

17. 17. Jew & Gentile reconciled with God, Mga Taga- Efeso 2:1-10

19. Cain and Abel, Genesis 4:1-15

2:51

18. 19. Cain and Abel, Genesis 4:1-15

20. Noah and the Flood, Genesis 6:9-22

3:26

19. 20. Noah and the Flood, Genesis 6:9-22

21. God Remembered Noah, Genesis 8:1-19

2:57

20. 21. God Remembered Noah, Genesis 8:1-19

22. God's Covenant with Noah, Genesis 9:1-17

3:21

21. 22. God's Covenant with Noah, Genesis 9:1-17

23. The Tower of Babel, Genesis 11:1-9

1:39

22. 23. The Tower of Babel, Genesis 11:1-9

24. The Call of Abram, Genesis 12:1-9

2:29

23. 24. The Call of Abram, Genesis 12:1-9

25. Abram and Lot Separated, Genessis 13:1-18

4:01

24. 25. Abram and Lot Separated, Genessis 13:1-18

26.01. The Three Visitors, Genesis 18:1-21

4:17

25. 26.01. The Three Visitors, Genesis 18:1-21

26.02. Abraham Pleads for Sodom, Genesis 18:22-33

2:44

26. 26.02. Abraham Pleads for Sodom, Genesis 18:22-33

27. God Tests Abraham, Genesis 22:1-19

4:51

27. 27. God Tests Abraham, Genesis 22:1-19

28. Sodom and Gomorrah Destroyed, Genesis 19:1-29

6:24

28. 28. Sodom and Gomorrah Destroyed, Genesis 19:1-29

29. Hagar and Ishmael, Genesis 16:1-16

3:57

29. 29. Hagar and Ishmael, Genesis 16:1-16

30. The Birth of Isaac, Genesis 21:1-21

3:42

30. 30. The Birth of Isaac, Genesis 21:1-21

31. Esau and Jacob, Genesis 25:19-34

3:13

31. 31. Esau and Jacob, Genesis 25:19-34

32. Jacob Returns to Bethel, Genesis 35:1-15

2:51

32. 32. Jacob Returns to Bethel, Genesis 35:1-15

33. The Death of Rachel, Genesis 35:16-29

2:46

33. 33. The Death of Rachel, Genesis 35:16-29

34.01. Joseph's Dreams, Genesis 37:1-11

2:36

34. 34.01. Joseph's Dreams, Genesis 37:1-11

34.02. Joseph Sold by his Brothers, Genesis 37:12-36

5:11

35. 34.02. Joseph Sold by his Brothers, Genesis 37:12-36

35. Joseph Explains Pharaoh's Dreams, Genesis 41:1-40

8:17

36. 35. Joseph Explains Pharaoh's Dreams, Genesis 41:1-40

40. The Birth of Moses, Exodo 2:1-10

1:57

37. 40. The Birth of Moses, Exodo 2:1-10

41. The Israelites Become Slaves, Exodo 1:9-14

1:32

38. 41. The Israelites Become Slaves, Exodo 1:9-14

42. The Call of Moses, Exodo 3:1-12

3:13

39. 42. The Call of Moses, Exodo 3:1-12

43. God Promises Deliverance, Exodo 6:2-13

2:35

40. 43. God Promises Deliverance, Exodo 6:2-13

44. Moses & Aaron Go To Pharaoh, Exodo 7:1-25

5:23

41. 44. Moses & Aaron Go To Pharaoh, Exodo 7:1-25

45.01. The Plague of Frogs, Exodo 8:1-15

3:12

42. 45.01. The Plague of Frogs, Exodo 8:1-15

45.02. The Plague of Gnats, Exodo 8:16-19

1:08

43. 45.02. The Plague of Gnats, Exodo 8:16-19

45.03. The Plague of Flies, Exodo 8:20-30

3:22

44. 45.03. The Plague of Flies, Exodo 8:20-30

46.01. The Plagues on Lifestock, of Boils & Hail, Ex.9:1-35

7:20

45. 46.01. The Plagues on Lifestock, of Boils & Hail, Ex.9:1-35

46.02. The Plagues of Locusts and Darkness, Ex.10:1-29

6:48

46. 46.02. The Plagues of Locusts and Darkness, Ex.10:1-29

47. The Plague of the Firstborns, Exodo 11:1-10

2:58

47. 47. The Plague of the Firstborns, Exodo 11:1-10

48. The Passover, Exodo 12:7-33

6:47

48. 48. The Passover, Exodo 12:7-33

49. The Cloud And The Fire, Exodo 13:21-22

0:38

49. 49. The Cloud And The Fire, Exodo 13:21-22

50. Manna and Quail, Exodo 16:1-12

2:35

50. 50. Manna and Quail, Exodo 16:1-12

51. God Provides Water in the Desert, Exodo 17:1-7

1:52

51. 51. God Provides Water in the Desert, Exodo 17:1-7

52. The Israelites At Mount Sinai, Exodo 19:1-25

5:01

52. 52. The Israelites At Mount Sinai, Exodo 19:1-25

53. The Ten Commandments, Exodo 20:1-17

3:09

53. 53. The Ten Commandments, Exodo 20:1-17

56. The Sabbath, Exodo 31:12-18

1:57

54. 56. The Sabbath, Exodo 31:12-18

58. The Golden Calf, Exodo 32:1-35

8:50

55. 58. The Golden Calf, Exodo 32:1-35

59. The Promise of the Prophet, Deutoronomy 18:15-19

1:10

56. 59. The Promise of the Prophet, Deutoronomy 18:15-19

61. Exploring Canaan, Mga Bilang 13:17-33

4:47

57. 61. Exploring Canaan, Mga Bilang 13:17-33

64. The Bronze Snake, Mga Bilang 21:4-9

1:27

58. 64. The Bronze Snake, Mga Bilang 21:4-9

65. Balaam's Donkey, Mga Bilang 22:21-41

5:02

59. 65. Balaam's Donkey, Mga Bilang 22:21-41

67. The Israelites Eat the Canaanites' Food, Joshue 5:10-12

0:49

60. 67. The Israelites Eat the Canaanites' Food, Joshue 5:10-12

68. The Fall of Jericho, Joshue 6:1-27

7:05

61. 68. The Fall of Jericho, Joshue 6:1-27

70.Joshue says Goodbye to the People of Sechem,Josh 24:13-18

2:20

62. 70.Joshue says Goodbye to the People of Sechem,Josh 24:13-18

74. David Anointed As King, 1 Samuel 16:1-13

4:19

63. 74. David Anointed As King, 1 Samuel 16:1-13

75. The Lord God Sends Nathan to David, 2 Samuel 7:8-17

2:41

64. 75. The Lord God Sends Nathan to David, 2 Samuel 7:8-17

77. Teachings About Curse and Blessing, Jeremias 17:5-10

1:15

65. 77. Teachings About Curse and Blessing, Jeremias 17:5-10

78. Eliah on Mount Carmel, 1 Mga Hari 18:17-39

6:45

66. 78. Eliah on Mount Carmel, 1 Mga Hari 18:17-39

79. To Us A Child Is Born, Isaias 9:2,3a,6 and 7

1:28

67. 79. To Us A Child Is Born, Isaias 9:2,3a,6 and 7

80. The Suffering King, Isaias 53:1-12

3:11

68. 80. The Suffering King, Isaias 53:1-12

81.01. The Genealogy of Jesus the Messiah, Mateo 1:1-17

3:22

69. 81.01. The Genealogy of Jesus the Messiah, Mateo 1:1-17

81.02 The Birth of Jesus Christ, Mateo 1:18-25

1:39

70. 81.02 The Birth of Jesus Christ, Mateo 1:18-25

82. The Birth of Jesus Foretold, Lukas 1:26-38

2:51

71. 82. The Birth of Jesus Foretold, Lukas 1:26-38

83. Jesus is born, Lukas 2:1-7

1:01

72. 83. Jesus is born, Lukas 2:1-7

84. The Shepherds' Visit, Lukas 2:8-21

2:41

73. 84. The Shepherds' Visit, Lukas 2:8-21

85. The Wise Men, Mateo 2:1-12

2:33

74. 85. The Wise Men, Mateo 2:1-12

86. Juan the Baptist Prepares the Way, Mateo 3:1-17

4:10

75. 86. Juan the Baptist Prepares the Way, Mateo 3:1-17

87. The Lamb of God, Juan 1:29-37

1:18

76. 87. The Lamb of God, Juan 1:29-37

88. Jesus Tempted by Satan, Mateo 4:1-11

1:51

77. 88. Jesus Tempted by Satan, Mateo 4:1-11

89. Jesus Begins His Ministry, Mateo 5:1-12

1:31

78. 89. Jesus Begins His Ministry, Mateo 5:1-12

90. Jesus Teaches Nicodemus, Juan 3:1-21

3:39

79. 90. Jesus Teaches Nicodemus, Juan 3:1-21

91. The Woman Caught in Adultery, Juan 8:1-11

2:01

80. 91. The Woman Caught in Adultery, Juan 8:1-11

92.01. The Good Samaritan, Lukas 10:25-37

2:22

81. 92.01. The Good Samaritan, Lukas 10:25-37

92.02. At Mary and Martha's Home, Lukas 10:38-42

1:19

82. 92.02. At Mary and Martha's Home, Lukas 10:38-42

93. Jesus Calls Some Disciples, Mateo 4:18-22

1:01

83. 93. Jesus Calls Some Disciples, Mateo 4:18-22

94. The First Disciples of Jesus, Juan 1:35-51

3:36

84. 94. The First Disciples of Jesus, Juan 1:35-51

95.1 The Demand for a Sign, Mateo 16:1-12

2:35

85. 95.1 The Demand for a Sign, Mateo 16:1-12

95.2 Pedro Declares Jesus is the Messiah, Mateo 16:13-20

1:46

86. 95.2 Pedro Declares Jesus is the Messiah, Mateo 16:13-20

95.3 Jesus Predicts His Own Death, Mateo 16:21-28

2:10

87. 95.3 Jesus Predicts His Own Death, Mateo 16:21-28

97. Jesus Heals the Sick, Mateo 4:23-25

0:56

88. 97. Jesus Heals the Sick, Mateo 4:23-25

98. Jesus Heals a Blind Man, Lukas 18:35-43

1:31

89. 98. Jesus Heals a Blind Man, Lukas 18:35-43

99.01. Jesus Heals A Demon-possessed Man, Marcos 5:1-20

3:49

90. 99.01. Jesus Heals A Demon-possessed Man, Marcos 5:1-20

99.02. Salt and Light, Mateo 5:13-16

0:57

91. 99.02. Salt and Light, Mateo 5:13-16

100. Ten Men Healed From Leprosy, Lukas 17:12-19

1:18

92. 100. Ten Men Healed From Leprosy, Lukas 17:12-19

101. Jesus Heals Many, Mateo 8:14-17

0:51

93. 101. Jesus Heals Many, Mateo 8:14-17

102. Jesus Heals A Man Born Blind, Juan 9:1-12

2:04

94. 102. Jesus Heals A Man Born Blind, Juan 9:1-12

103. Jesus Heals a Demonised Boy, Marcos 9:14-29

3:22

95. 103. Jesus Heals a Demonised Boy, Marcos 9:14-29

104. Jesus Heals a Paralytic, Mateo 9:1-8

1:37

96. 104. Jesus Heals a Paralytic, Mateo 9:1-8

105. Jesus & The Miraculous Catch of Fish, Juan 21:1-14

3:16

97. 105. Jesus & The Miraculous Catch of Fish, Juan 21:1-14

107.01. The Parable of the Lost Sheep, Lukas 15:1-7

1:22

98. 107.01. The Parable of the Lost Sheep, Lukas 15:1-7

107.02. The Parable of the Lost Coin, Lukas 15:8-10

0:55

99. 107.02. The Parable of the Lost Coin, Lukas 15:8-10

107.03. The Parable of Ang Nawawalang Anak, Lukas 15:11-24

2:13

100. 107.03. The Parable of Ang Nawawalang Anak, Lukas 15:11-24

108. Jesus Anointed by a Sinful Woman, Lukas 7:36-50

2:43

101. 108. Jesus Anointed by a Sinful Woman, Lukas 7:36-50

109.Jesus Raises a Dead Girl&Heals a Sick Woman,Lukas 8:40-56

3:14

102. 109.Jesus Raises a Dead Girl&Heals a Sick Woman,Lukas 8:40-56

110. Jesus Forgives& Heals A Paralysed Man, Marcos 2:1-12

2:28

103. 110. Jesus Forgives& Heals A Paralysed Man, Marcos 2:1-12

112. The Authority of the Son, Juan 5:17-26

2:09

104. 112. The Authority of the Son, Juan 5:17-26

113. Jesus Raises Lazarus, Juan 11:32-44

2:42

105. 113. Jesus Raises Lazarus, Juan 11:32-44

114. Jesus Calms the Storm, Mateo 8:23-27

1:03

106. 114. Jesus Calms the Storm, Mateo 8:23-27

115. Jesus Feeds the 5000, Lukas 9:10-17

1:51

107. 115. Jesus Feeds the 5000, Lukas 9:10-17

116. Jesus Walks on the Water, Mateo 14:22-36

3:03

108. 116. Jesus Walks on the Water, Mateo 14:22-36

120. Religious Leaders Plan to Kill Jesus, Juan 11:45-53

1:45

109. 120. Religious Leaders Plan to Kill Jesus, Juan 11:45-53

121. The Rich Man & Lazarus, Lukas 16:19-31

2:52

110. 121. The Rich Man & Lazarus, Lukas 16:19-31

122. The Parable of the Bags of Gold, Mateo 25:14-30

3:45

111. 122. The Parable of the Bags of Gold, Mateo 25:14-30

123. Jesus Says: I Am the Way, John14:1-6

1:04

112. 123. Jesus Says: I Am the Way, John14:1-6

124. Listening to Jesus and Follow Him, Mateo 7:1-29

5:00

113. 124. Listening to Jesus and Follow Him, Mateo 7:1-29

126. Jesus and Zaccheus, Lukas 19:1-10

1:47

114. 126. Jesus and Zaccheus, Lukas 19:1-10

127. Jesus Blesses the Children, Marcos 10:13-16

0:50

115. 127. Jesus Blesses the Children, Marcos 10:13-16

128. The Greatest in the Kingdom of Heaven, Mateo 18:1-9

1:54

116. 128. The Greatest in the Kingdom of Heaven, Mateo 18:1-9

129. The Rich & The Kingdom of God, Matthew19:16-30

3:02

117. 129. The Rich & The Kingdom of God, Matthew19:16-30

130. The Lord's Panalangin

1:18

118. 130. The Lord's Panalangin

131. Jesus Teaches On Panalangin, Lukas 11:2-4

0:45

119. 131. Jesus Teaches On Panalangin, Lukas 11:2-4

132. The Parable of the 10 Virgins, Mateo 25:1-13

1:58

120. 132. The Parable of the 10 Virgins, Mateo 25:1-13

133. Do Not Worry, Mateo 6:25-34

2:11

121. 133. Do Not Worry, Mateo 6:25-34

134. The Transfiguration, Lukas 9:28-36

1:49

122. 134. The Transfiguration, Lukas 9:28-36

135. Peter's Confession to Christ, Lukas 9:18-22

1:20

123. 135. Peter's Confession to Christ, Lukas 9:18-22

136. Jesus Comes to Jerusalem as King, Mateo 21:1-11

2:20

124. 136. Jesus Comes to Jerusalem as King, Mateo 21:1-11

138. The Destruction of the Temple, Marcos 13:3-13

2:22

125. 138. The Destruction of the Temple, Marcos 13:3-13

139. The Lord's Supper, Marcos 14:12-16

1:30

126. 139. The Lord's Supper, Marcos 14:12-16

140.01. Jesus Anointed At Bethany, Mateo 26:1-13

2:35

127. 140.01. Jesus Anointed At Bethany, Mateo 26:1-13

140.02. Judas Agreed to Betray Jesus, Mateo 26:14-25

2:50

128. 140.02. Judas Agreed to Betray Jesus, Mateo 26:14-25

140.03. Jesus Predicts Peter's Denial, Mateo 26:26-35

2:19

129. 140.03. Jesus Predicts Peter's Denial, Mateo 26:26-35

141. The Last Supper, Lukas 22:7-30

4:44

130. 141. The Last Supper, Lukas 22:7-30

142.01. Jesus in Gethsemane Mateo 26:36-46

2:56

131. 142.01. Jesus in Gethsemane Mateo 26:36-46

142.02. Jesus Gets Arrested Mateo 26:47-56

2:30

132. 142.02. Jesus Gets Arrested Mateo 26:47-56

143.01 Jesus On Trial Lukas 23:1-12

2:28

133. 143.01 Jesus On Trial Lukas 23:1-12

143.02 Jesus Before Pilate and Herod, Lukas 23:13-25

2:07

134. 143.02 Jesus Before Pilate and Herod, Lukas 23:13-25

144.01. Jesus Before Pilate, Marcos 15:1-20

3:13

135. 144.01. Jesus Before Pilate, Marcos 15:1-20

144.02. Jesus Is Crucified, Marcos 15:21-32

1:53

136. 144.02. Jesus Is Crucified, Marcos 15:21-32

145.01 Jesus before Pilate, Mateo 27:11-14

0:59

137. 145.01 Jesus before Pilate, Mateo 27:11-14

145.02 The Crucifixion of Jesus, Mateo 27:3-44

2:12

138. 145.02 The Crucifixion of Jesus, Mateo 27:3-44

145.03 The Death of Jesus, Mattew 27:45-50

0:57

139. 145.03 The Death of Jesus, Mattew 27:45-50

145.04 The Burial of Jesus, Mateo 27:57-66

2:04

140. 145.04 The Burial of Jesus, Mateo 27:57-66

147. The Resurrection, Mateo 28:1-15

2:34

141. 147. The Resurrection, Mateo 28:1-15

148. Jesus Appears to Thomas, Juan 20:24-29

1:29

142. 148. Jesus Appears to Thomas, Juan 20:24-29

149. The Promise of the Holy Spirit&The Ascension,Acts1:3-11

2:01

143. 149. The Promise of the Holy Spirit&The Ascension,Acts1:3-11

150. The Ascension, Lukas 24:50-53

0:35

144. 150. The Ascension, Lukas 24:50-53

151. The Great Commission, Mateo 28:16-20

1:04

145. 151. The Great Commission, Mateo 28:16-20

152. Peter Talks to the People, Mga Gawa 2:36-47

2:38

146. 152. Peter Talks to the People, Mga Gawa 2:36-47

153. Philip and the Ethiopian Traveller, Mga Gawa 8:26-40

2:55

147. 153. Philip and the Ethiopian Traveller, Mga Gawa 8:26-40

154. Love Your Neighbour, Mga Taga-Roma 13:8-10

0:49

148. 154. Love Your Neighbour, Mga Taga-Roma 13:8-10

155. The Weak And The Strong, Mga Taga-Roma 15:1-6

1:20

149. 155. The Weak And The Strong, Mga Taga-Roma 15:1-6

160. The Future of Believers&Unbelievers,Revelations 21:1-8

2:28

150. 160. The Future of Believers&Unbelievers,Revelations 21:1-8

161.1. The River of Life, Pahayag 22:1-5

1:17

151. 161.1. The River of Life, Pahayag 22:1-5

161.2. Jesus Is Coming, Pahayag 22:6-21

4:31

152. 161.2. Jesus Is Coming, Pahayag 22:6-21

162. Blessed is the One, Psalm 1:1-6

1:18

153. 162. Blessed is the One, Psalm 1:1-6

163. The Choosing of The Seven, Mga Gawa 6:1-15

3:38

154. 163. The Choosing of The Seven, Mga Gawa 6:1-15

164. The Armour of God, Mga Taga- Efeso 6:10-20

2:27

155. 164. The Armour of God, Mga Taga- Efeso 6:10-20

166. The Thousand Years, Pahayag 20,1-15

4:32

156. 166. The Thousand Years, Pahayag 20,1-15

167. Trials and Temptations, Santiago 1:1-8

1:37

157. 167. Trials and Temptations, Santiago 1:1-8

168. The Work of the Holy Spirit, Juan 16: 5-15

2:15

158. 168. The Work of the Holy Spirit, Juan 16: 5-15

171. The Fall of Babylon, Pahayag 18:1-24

7:47

159. 171. The Fall of Babylon, Pahayag 18:1-24

Ilang bagay tungkol sa recording

Tshoa-tshoa se koe 2:15-25 ▪ Xgore-kg'ai 12:1-18 ▪ Tshoa-tshoases koe 3:1-24 ▪ Tshoa-tshoases koe 35:16-29 ▪ Exodus 9:1-Exodus 10:29 ▪ Mataio 3:13-17

Ang recording na ito ay maaaring hindi nakapasa sa pamantayan ng GRN para sa kalidad ng audio. Umaasa kami sa halaga ng mensaheng ito na napiling wika ay makaabot sa mga tagapakinig ng walang anumang hadlang o abala. Maari lamang magbigay ng inyong pananaw patungkol sa recording na ito.

Pag-download at Pag-order

Ang mga recordings ay itinalaga para gamitin sa pagpapahayag ng Magandang Balita at mga panimulang katuruan mula sa Bibliya sa mga taong hindi nakababasa o nakakasulat o galing sa isang kulturang pasalita, partikular na ang mga lupon na nasa malalayong lugar.

Copyright © 2017,2016,2019,2014,2015,2021,2018,2020,2013 Seed Company. Content copyright Seed Company. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Makipag-ugnayan para sa mga katanungan tungkul sa pinapayagang paggamit para sa mga recording, o para makakuha ng permiso para muling maibahagi ng ibang paraan ng higit sa pinapayagan naskasaad na.

Ang paggawa ng mga pag-record ay magastos. Mangyaring isaalang-alang ang pag-donate sa GRN upang paganahin ang ministeryong ito na magpatuloy.

Gusto naming marinig ang iyong feedback tungkol sa kung paano mo magagamit ang recording na ito, at ano ang mga resulta. I-contact ang Tagatugon sa Linya.

Katulad na kaalaman

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

Ang GRN Aklatang Audio - Pag-eebanghelyo at panimulang kagamitan ng katuruang Bibliya na angkop sa mga pangangailangan at kultura ng mga tao sa isang iba't ibang estilo at mga format.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?