LLL 8: Ebikhole Ebia Omwoyo Omulafu [๘ การกระทำของพระวิญญาณบริสุทธิ์] - Luyia: Bunyala

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

รหัสรายการ: 65520
ชื่อภาษา: Luyia: Bunyala

ความยาวของรายการ: 41:30

Obuchakiro ♦ Yesu Anina Mwikulu [คำแนะนำ ▪ รูปภาพที่ 1 พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์]

2:17

1. Obuchakiro ♦ Yesu Anina Mwikulu [คำแนะนำ ▪ รูปภาพที่ 1 พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์]

Roho Yekha Nende Omuliro [รูปภาพที่ 2 พระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเหมือนอย่างเปลวไฟ]

0:59

2. Roho Yekha Nende Omuliro [รูปภาพที่ 2 พระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเหมือนอย่างเปลวไฟ]

Petero Ayalira Abandu [รูปภาพที่ 3 เปโตรเทศนาให้ประชาชนฟัง]

1:44

3. Petero Ayalira Abandu [รูปภาพที่ 3 เปโตรเทศนาให้ประชาชนฟัง]

Ifamilia Eyeyikanisa [รูปภาพที่ 4 ครอบครัวของพระเจ้า]

1:44

4. Ifamilia Eyeyikanisa [รูปภาพที่ 4 ครอบครัวของพระเจ้า]

Omulema Awona [รูปภาพที่ 5 ขอทานง่อยหายโรค]

1:29

5. Omulema Awona [รูปภาพที่ 5 ขอทานง่อยหายโรค]

Petero Nende Omukhasi Owabeya [รูปภาพที่ 6 เปโตรและหญิงมุสา]

1:52

6. Petero Nende Omukhasi Owabeya [รูปภาพที่ 6 เปโตรและหญิงมุสา]

Stefano Yerwa [รูปภาพที่ 7 สเทเฟนถูกฆ่า]

1:52

7. Stefano Yerwa [รูปภาพที่ 7 สเทเฟนถูกฆ่า]

Owolukendo Orula Ethiopia [รูปภาพที่ 8 ขุนนางชาวเอทิโอเปีย]

2:06

8. Owolukendo Orula Ethiopia [รูปภาพที่ 8 ขุนนางชาวเอทิโอเปีย]

Petero Alola Malolero Akebisola [รูปภาพที่ 9 นิมิตของเปโตรเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ]

1:31

9. Petero Alola Malolero Akebisola [รูปภาพที่ 9 นิมิตของเปโตรเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ]

Petero Nende Omurumi [รูปภาพที่ 10 เปโตรกับชาวโรมัน]

2:06

10. Petero Nende Omurumi [รูปภาพที่ 10 เปโตรกับชาวโรมัน]

Petero Musiboye [รูปภาพที่ 11 เปโตรถูกจำคุก]

1:30

11. Petero Musiboye [รูปภาพที่ 11 เปโตรถูกจำคุก]

Petero Nende Abetsa Baye [รูปภาพที่ 12 เปโตรและเพื่อน ๆ ของเขา]

1:35

12. Petero Nende Abetsa Baye [รูปภาพที่ 12 เปโตรและเพื่อน ๆ ของเขา]

Obuchakiro ♦ Obulafu Nende Idobosi Khurula Mwikulu [คำแนะนำ to Part 2 ▪ รูปภาพที่ 13 แสงสว่างและเสียงจากสวรรค์]

2:14

13. Obuchakiro ♦ Obulafu Nende Idobosi Khurula Mwikulu [คำแนะนำ to Part 2 ▪ รูปภาพที่ 13 แสงสว่างและเสียงจากสวรรค์]

Paulo Omwofu Nende Anania [รูปภาพที่ 14 เซาโลผู้ตาบอดกับอานาเนีย]

1:27

14. Paulo Omwofu Nende Anania [รูปภาพที่ 14 เซาโลผู้ตาบอดกับอานาเนีย]

Likanisa Lisabira Paulo Nende Barnabas [รูปภาพที่ 15 คริสตจักรอธิษฐานเผื่อเซาโลและบารนาบัส]

1:35

15. Likanisa Lisabira Paulo Nende Barnabas [รูปภาพที่ 15 คริสตจักรอธิษฐานเผื่อเซาโลและบารนาบัส]

Paulo Ayala Yesu [รูปภาพที่ 16 เปาโลประกาศเรื่องพระเยซู]

1:56

16. Paulo Ayala Yesu [รูปภาพที่ 16 เปาโลประกาศเรื่องพระเยซู]

Amalolero Aka Paulo Ako Musatsa [รูปภาพที่ 17 นิมิตของเปาโลเกี่ยวกับชายผู้หนึ่ง]

1:23

17. Amalolero Aka Paulo Ako Musatsa [รูปภาพที่ 17 นิมิตของเปาโลเกี่ยวกับชายผู้หนึ่ง]

Paulo Nende Sila Mukhurengereha Okhwe Esialo [รูปภาพที่ 18 เปาโลและสิลาสกับเหตุการณ์แผ่นดินไหว]

2:00

18. Paulo Nende Sila Mukhurengereha Okhwe Esialo [รูปภาพที่ 18 เปาโลและสิลาสกับเหตุการณ์แผ่นดินไหว]

Paulo Nende Alitari Etsia [รูปภาพที่ 19 เปาโลและแท่นบูชาแด่พระเจ้าที่ไม่รู้จัก]

1:48

19. Paulo Nende Alitari Etsia [รูปภาพที่ 19 เปาโลและแท่นบูชาแด่พระเจ้าที่ไม่รู้จัก]

Paulo Ayirwa Mukorti [รูปภาพที่ 20 เปาโลถูกนำตัวไปขึ้นศาล]

1:47

20. Paulo Ayirwa Mukorti [รูปภาพที่ 20 เปาโลถูกนำตัวไปขึ้นศาล]

Abasikari Bawonia Paulo Khurula Khu Abayahudi [รูปภาพที่ 21 ทหารช่วยเปาโลให้รอดจากพวกยิว]

1:41

21. Abasikari Bawonia Paulo Khurula Khu Abayahudi [รูปภาพที่ 21 ทหารช่วยเปาโลให้รอดจากพวกยิว]

Paulo Ayalira Abami [รูปภาพที่ 22 เปาโลเทศนาต่อหน้ากษัตริย์]

1:16

22. Paulo Ayalira Abami [รูปภาพที่ 22 เปาโลเทศนาต่อหน้ากษัตริย์]

Imeli Yabukha [รูปภาพที่ 23 เรืออับปาง]

1:31

23. Imeli Yabukha [รูปภาพที่ 23 เรืออับปาง]

Paulo Ngo Omuboye Roma [รูปภาพที่ 24 เปาโลถูกจองจำอยู่ในกรุงโรม]

1:54

24. Paulo Ngo Omuboye Roma [รูปภาพที่ 24 เปาโลถูกจองจำอยู่ในกรุงโรม]

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 2017 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

หากต้องการสั่งซื้อเสียงบันทึกนี้ในรูปแบบ CD หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือต้องการข้อมูลการทำพันธกิจ วิธีการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อสำนักงาน GRN ที่อยู่ใกล้ท่าน เสียงบันทึกบางรายการหรือบางรูปแบบอาจไม่มีในทุกสำนักงานของ GRN

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง