We Are One - English: Aboriginal

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน

รหัสรายการ: 62624
ชื่อภาษา: English: Aboriginal

ความยาวของรายการ: 1:19:55

We are one in the bond of love

1:08

1. We are one in the bond of love

Make me an instrument

2:26

2. Make me an instrument (Tiwi)

อธิษฐาน เพลง

1:04

3. อธิษฐาน เพลง (Maiali)

Thats what the Bible says

2:53

4. Thats what the Bible says

Kawa marrukaja-wulukinya

1:59

5. Kawa marrukaja-wulukinya (Garrwa)

Ngawa yuwuni yikuwunjarlamigi wunijakama

1:49

6. Ngawa yuwuni yikuwunjarlamigi wunijakama (Tiwi)

Ngayu burra Jirakal

1:06

7. Ngayu burra Jirakal (Kuku-Yalanji)

Jisas bin dai

2:12

8. Jisas bin dai (Kriol)

Expect a miracle

1:26

9. Expect a miracle

Nya-karri ankaya

1:12

10. Nya-karri ankaya (Yanyuwa)

Wanjakutun

3:21

11. Wanjakutun (Martu Wangka)

Gibit preis la Jisas

2:04

12. Gibit preis la Jisas (Kriol)

Ngana murumalmalda nyungundu

2:13

13. Ngana murumalmalda nyungundu (Kuku-Yalanji)

Jesus, he died for us

2:11

14. Jesus, he died for us

Ngarra arikirimi ngawa mijuwaluwi

1:33

15. Ngarra arikirimi ngawa mijuwaluwi (Tiwi)

Thank you God for living in in the land

2:40

16. Thank you God for living in in the land (Maiali)

I am the bread of life

1:17

17. I am the bread of life

Kirna-barlirra nyajababa

1:55

18. Kirna-barlirra nyajababa (Yanyuwa)

Nyubala hom blanga wi

1:04

19. Nyubala hom blanga wi (Kriol)

Nyulu mambuka

1:34

20. Nyulu mambuka (Garrwa)

Yundu maja God

3:34

21. Yundu maja God (Kuku-Yalanji)

Marninpungamala Mama

1:16

22. Marninpungamala Mama (Martu Wangka)

Ngawurrakuruwala ngini ngarra Mijuwalini

1:19

23. Ngawurrakuruwala ngini ngarra Mijuwalini (Tiwi)

Nayinda ngamba dalbu nangani kudkanyi

2:10

24. Nayinda ngamba dalbu nangani kudkanyi (Garrwa)

Wok, wok, wok

1:36

25. Wok, wok, wok (Kriol)

Ngana kangkal Godamu

2:15

26. Ngana kangkal Godamu (Kuku-Yalanji)

The throne of God

1:51

27. The throne of God

Africa เพลง

3:39

28. Africa เพลง (Murrinh-Patha)

Glory be to Jesus

1:16

29. Glory be to Jesus (Yumpla Tok)

Kambililu-barlirra nyajababa na-Jesus

1:18

30. Kambililu-barlirra nyajababa na-Jesus (Yanyuwa)

Lod album mi

1:10

31. Lod album mi (Kriol)

Praise the Lord

1:57

32. Praise the Lord (Tiwi)

Junkurrjiku Jisas

1:22

33. Junkurrjiku Jisas (Kuku-Yalanji)

Nya-buyi nya-bardarda

1:26

34. Nya-buyi nya-bardarda (Yanyuwa)

My Lord

1:22

35. My Lord

Nyitakujingira

0:56

36. Nyitakujingira (Tiwi)

Ngapart

2:25

37. Ngapart (Jarwony)

Wi kaan leib heya

1:30

38. Wi kaan leib heya (Kriol)

Mama wankala-rni

1:41

39. Mama wankala-rni (Martu Wangka)

Awgad ngi Awgad

2:43

40. Awgad ngi Awgad (Kala Lagaw Ya)

Dabayali nayijba bawanya

1:48

41. Dabayali nayijba bawanya (Garrwa)

One time I was blind

2:10

42. One time I was blind

Baba Jisas

1:46

43. Baba Jisas (Kriol)

ข้อมูลเกี่ยวกับรายการ

Songwriters Workshop 1990

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 1990 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

หากต้องการสั่งซื้อเสียงบันทึกนี้ในรูปแบบ CD หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือต้องการข้อมูลการทำพันธกิจ วิธีการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อสำนักงาน GRN ที่อยู่ใกล้ท่าน เสียงบันทึกบางรายการหรือบางรูปแบบอาจไม่มีในทุกสำนักงานของ GRN

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง