unfoldingWord 22 - Johan Pieng Thu

unfoldingWord 22 - Johan Pieng Thu

개요: Luke 1

스크립트 번호: 1222

언어: Hmar

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Kum 400 nêka tam a lien hnung chun Pathienin mihai kuoma thu a hung hril ta a. Chuongchun thiempu tartak, Zekari kuoma chun vântirko a hung inlâra. A nuhmei le ama chu Pathien ngaisak an ni a,” ana chu Elizabeth chun nau a nei thei naw tlat el a.

Vântirko chun Zekari kuomah, “I nuhmeiin naupasal nei a ta. A hming dingin Johan phuok i tih. Zawlnei ropuitak nîng a ta, Messia hung hmain, a hmain lo hung hmasâng a tih!” a tia. Zekari chun, “Ka nuhmei le kei hi tar takel kan ni ta a, nauhai nei dingin kan upa taluo tah! Chuongchu hungtlung ding a ni ti iengtin am hre thei tang ka ti leh?” a ta.

Vântirko chun a kuomah, “ Hi hi chanchin thra hril ding chein Pathienin a mi tir a nih. Ka thuhril hi I ringnaw leiin, naupang chu a pieng hmakhat chu trongthei ta naw ti nih,” a ta. Chuongchun Zekari chu a trong thei ta naw nghâl el a. Chun Vântirko chun a mâksan ta a. Zekari chu in an lawia, a nuhmei chun nau a pai ta a.

Elizabeth-in thlaruk lai nau a von hnung chun vântirko hung inlâr bok kha, a zuorpuinu, Mari kuomah a hung inlâr ve a. Ama chu nunghâk thienghlim a na, mi pakhat Josef le inhuol an nih. Vântirko chun, “Inrai i ta, naupasal nei i ta. A hming dingin Isu sak i ti, Messia a ni ding a nih,” a ta.

Mari chun, “Chuongchu iengtin am nîng a ti leh, pasal ka la nei si naw a?” a ta. Vântirko chun, “Thlarau thienghlim I chunga hung tlung a ta, Pathien thilthaw theina chun hlie khung a ti che. Chuongchun naute chu mithienghlim Pathien Naupa ting an tih,” ti’n a don a. Vântirko thuhril chu Mari chun a ringa, anraita a.

Sawt riel lo chun Mari chu a fe a, Elizabeth kha a hang sira. Elizabethin Mari chibai bûk chu a hriet phingleh, a sul sûnga naute chu an chawma. An ta dinga Pathienin thil a thawhai lei chun an lawm ta em ema. Mari chu thlathum lai Elizabeth kuoma a um hnung chun intieng an lawi nawk a.

Elizabeth in naupasal a nei zo chun, vantirkoin a phuok pêk ang khan a hminga Johan an phuok a, chu phing le chun Pathienin Zakari chu an trongtir nawk ta a. Zakari chun, “A mihai a hriet zing leiin Pathien chu inpâkin um raw se! Nang ka naupa, Pathien chung hnungtak zawlnei ting an ti che! Messia ta dingin lampui siem I tih!” a ta.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?