unfoldingWord 22 - Ang Pagkatawo ni Juan

unfoldingWord 22 - Ang Pagkatawo ni Juan

개요: Luke 1

스크립트 번호: 1222

언어: Cebuano

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Kaniadto, nakigsulti ang Dios sa iyang mga katawhan pinaagi sa mga anghel ug mga propeta. Apan wala siya makig-istorya kanila sulod sa 400 ka tuig. Unya sa kalit lang, naay anghel nga miadto kang Zacarias aron ipaabot ang mensahe sa Dios. Matinumanon sa Dios si Zacarias ug si Elizabet nga iyang asawa, apan wala gayod makaanak si Elizabet.

Giingnan sa anghel si Zacarias, “Manganak ug lalaki ang imong asawa. Nganli siya ug Juan. Mapuno siya sa Balaang Espiritu, ug andamon niya ang mga tawo sa pag-abot sa Mesiyas!” Mitubag si Zacarias, “Tigulang na kaayo ’mi aron makaanak! Unsaon man nako pagkahibalo nga matuman na?”

Mitubag ang anghel, “Gipadala ako sa Dios aron pagsulti kaninyo niining maayong balita. Ug tungod kay wala ka man motuo, maamang ka hangtod nga matawo ang bata.” Diha-diha, dili na makasulti si Zacarias. Unya mibiya na ang anghel, ug mipauli na usab si Zacarias. Unya nagmabdos na ang iyang asawa.

Sa dihang unom na ka bulan nga buntis si Elizabet, mipakita na usab ang anghel kang Maria nga paryente ni Elizabet. Ulay siya nga babaye ug gipamalay-an na sa usa ka tawo nga ginganlan ug Jose. Miingon ang anghel, “Magmabdos ka ug manganak ug lalaki. Nganli siya ug Jesus. Mahimo siya nga anak sa Labing Gamhanan nga Dios ug maghari sa walay kataposan.”

Mitubag si Maria, “Unsaon man ana pagkahitabo nga ulay man ako?” Ug gipasabot siya sa anghel, “Duawon ka sa Balaang Espiritu, ug kunsaran ka sa gahom sa Dios. Mao nga ang bata balaan, ug Anak sa Dios.” Mituo si Maria ug gidawat ang gisulti sa anghel.

Pagkahuman ug istorya sa anghel kang Maria, miadto na dayon siya kang Elizabet. Milihok ang bata sa sabakan ni Elizabet sa dihang nadungog niya ang tingog ni Maria nga nangayo ug katahoran. Nalipay ang mga babaye sa gibuhat sa Dios kanila. Mipuyo si Maria uban kang Elizabet sulod sa tulo ka bulan, ug unya mipauli siya.

Unya nanganak na si Elizabet, ug lalaki ang ilang anak ni Zacarias, ug ginganlan nila kang Juan, sumala sa gisugo sa anghel. Unya si Zacarias nga naamang, gipasulti na usab sa Dios. Miingon si Zacarias, “Daygon ang Dios, tungod kay wala na niya kalimti ang iyang katawhan! Ikaw anak, tawgon ka nga propeta sa Dios nga Labaw’ng Makagagahom, ug sultihan mo ang ang mga tawo kung unsaon nga mapasaylo sila sa ilang mga sala!”

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons