unfoldingWord 22 - Yohaannisa Yeletethaa

unfoldingWord 22 - Yohaannisa Yeletethaa

개요: Luke 1

스크립트 번호: 1222

언어: Gofa

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Kase Xoossay, kiitanchotanne nabeta baggara ba asaas odis. Gidoshin, Xoossay oda aggin, oyddu xeetu laythi aadhdhis. Qoppona de7ishin, issi gallas Zakkariyaasa geetetiya cima kahiniyakko Xoossaa kiitanchoy kiita ekkidi yis. Zakkaryaasinne Elssabeexa Xoossaa bonchiya asi, shin Elssabeexa maynthi gidiya gisho enttaw na7i baawa.

Kiitanchoy Zakkaryaasakko, “Ne machiya Elssabeexa adde na7a yelana, neeni, iya Yohaannisa gada sunthana. I, Geeshsha Ayyaanan kumana; Xoossa deriya Kiristtoosa yuussas giigsana” yaagis. Zakkaryaasi zaaridi, “Ta hessa aybin erane? Taaranne ta machera cimida” yaagis.

Kiitanchoy zaaridi, “Taani Xoossaa sinthan eqqiya Gabreele. Ha mishirachuwa new odana mela tana Xoossay kiittis. Ta qaala neeni ammanonna ixxida gisho, na7ay yelettana gakkanaw neeni muume gidana” yaagis. Yaatin, Zakkaryaasi soheera muume gidis; kiitanchoy Zakkaryaasappe shaahettis; Zakkaryaasi ba soo simmis; iya machiya kanthatasu.

Elssabeexa qanthatin usppun ageena gidiya wode, he kiitanchoy qopponna Mayraamo geetetiya Elssabeexi dabbees qonccis. Iya Yoosefa geetetiya addiyas oyshetada uttida geela7o. Kiitanchoy ikko, “Neeni qanthatana; adde na7a yelana, iya sunthaa Yesuusa gada sunthana; I, Ubbaafe Bolla Xoossaa na7aa geetetidi xeegettana; I merinaw haarana” yaagis.

Mayraama zaarada, “Hessi waanidi hananee? Taani adde erikke” yaagasu. Kiitanchoy zaaridi, “Geeshsha Ayyaanay ne bolla wodhdhana, Ubbaafe Bolla Xoossaa wolqqay ne bolla kuyattana. Hessa gisho, yelettiya na7ay Xoossaa Na7a geetetana” yaagis. Mayraama kiitanchoy odidaysa ammanada ekkasu.

Kiitanchoy Mayraamis odi simmin, Mayraama Elssabeexo be7anaw basu. Elssabeexa, Mayraami sarothuwa si7ida wode, I ulon de7iya na7ay guppis. Maccasati, Xoossay enttaw oothidaba ubbaas enttara Xoossaa galatidosona. Mayraama Elssabeexi matan heedzu ageena gam7idaappe guye ba soo simmasu.

Elssabeexa adde na7a yelidaappe guye, Zakkaryaasinne Elssabeexa, Xoossay entta kiitidaysada na7aa Yohaannisa gidi sunthidosona. He wode zakkaryaasa doonay dooyetin odettis. Zakkaryaasi, “Ba asaa wozida Xoossay galateto. Na7aw, neeni Ubbaafe Bolla Xoossaa nabe geetettana. Entta nagaray qushettin, entti atotethi demmana ogiya Xoossaa deriyas neeni odana” yaagis.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?