US Virgin Islands

Thông tin về US Virgin Islands

Region: Châu Mỹ
Capital: CHARLOTTE AMALIE
Population: 99,000
Area (sq km): 352
FIPS Country Code: VQ
ISO Country Code: VI
GRN Office: GRN Offices in the Americas

Map of US Virgin Islands

Map of US Virgin Islands

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng US Virgin Islands

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Ngôn ngữ bản địa

Đã tìm thấy tên ngôn ngữ 3

English: USA [United States of America] [eng]

Papiamentu [Netherlands Antilles] - ISO Language [pap]

Virgin Islands Creole English: Cruzan [US Virgin Islands] [vic]

Những hội nhóm ở US Virgin Islands

Americans, U.S. ▪ Antillean Creole, Papiamentu ▪ Deaf ▪ East Indian ▪ French ▪ Jew, English Speaking ▪ Puerto Ricans, White ▪ Virgin Islanders ▪ Virgin Islanders, English-Speaking