Script Library - Gofa

Script Library - Gofa

Ang pahinang ito ay hindi magagamit sa Tagalog.

Global Recordings Network has recorded gospel messages and basic Bible teaching in more than 6400 language varieties. The recordings have been made from scripts selected from this list and other sources.

Ang mga script ay panimulang gabay para sa pagsasalin at pagre-record sa ibat-ibang wika.Ang mga ito ay ay dapat na angkupin kung kinakailangan para maunawaan at makabuluhan sa bawat kultura at wika. Ilang termino at konsepto na ginamit ay maaaring gamitin para maipaliwanag o maaari di na palitan o tanggalin ng ganap.

Scripts in Gofa

unfoldingWord 01 - Medhethethaa

(unfoldingWord 01 - The Creation) - Genesis 1-2

unfoldingWord 02 - Nagari Alame Geluwa

(unfoldingWord 02 - Sin Enters the World) - Genesis 3

unfoldingWord 03 - Bashsha Haathaa

(unfoldingWord 03 - The Flood) - Genesis 6-8

unfoldingWord 04 - Xoossay Abraamera Caaqida Caaquwa

(unfoldingWord 04 - God's Covenant with Abraham) - Genesis 11-15

unfoldingWord 05 - Ufayssa Qaali Imettida Na7aa

(unfoldingWord 05 - The Son of Promise) - Genesis 16-22

unfoldingWord 06 - Xoossay Yisaaqas Macho Giigsuwa

(unfoldingWord 06 - God Provides for Isaac) - Genesis 24:1-25:26

unfoldingWord 07 - Yoyqooba Anjetethaa

(unfoldingWord 07 - God Blesses Jacob) - Genesis 25:27-35:29

unfoldingWord 08 - Yoosefanne Iya Soo Asaa Atethaa

(unfoldingWord 08 - God Saves Joseph and his Family) - Genesis 37-50

unfoldingWord 09 - Muse Xeegetethaa

(unfoldingWord 09 - God Calls Moses) - Exodus 1-4

unfoldingWord 10 - Tammu Gadota

(unfoldingWord 10 - The Ten Plagues) - Exodus 5-10

unfoldingWord 11 - Faasika Baaliya

(unfoldingWord 11 - The Passover) - Exodus 11:1-12:32

unfoldingWord 12 - Isra7eele Asay Gibxefe Kessaa

(unfoldingWord 12 - The Exodus) - Exodus 12:33-15:21

unfoldingWord 13 - Xoossay Isra7eele Asaara Caaqida Caaquwa

(unfoldingWord 13 - God's Covenant with Israel) - Exodus 19-34

unfoldingWord 14 - Mela Biittan Toylatethaa

(unfoldingWord 14 - Wandering in the Wilderness) - Exodus 16-17; Numbers 10-14; 20; 27; Deuteronomy 34

unfoldingWord 15 - Xoossay Immana Gidi Qaala Gelida Biittaa

(unfoldingWord 15 - The Promised Land) - Joshua 1-24

unfoldingWord 16 - Ayseysata

(unfoldingWord 16 - The Deliverers) - Judges 1-3; 6-8; 1 Samuel 1-10

unfoldingWord 17 - Xoossay Dawutera Caaqida Caaquwa

(unfoldingWord 17 - God's Covenant with David) - 1 Samuel 10; 15-19; 24; 31; 2 Samuel 5; 7; 11-12

unfoldingWord 18 - Shaaketida Kawotethaa

(unfoldingWord 18 - The Divided Kingdom) - 1 Kings 1-6; 11-12

unfoldingWord 19 - Xoossa Nabeta

(unfoldingWord 19 - The Prophets) - 1 Kings 16-18; 2 Kings 5; Jeremiah 38

unfoldingWord 20 - Di7onne Di7oppe Simuwa

(unfoldingWord 20 - The Exile and Return) - 2 Kings 17; 24-25; 2 Chronicles 36; Ezra 1-10; Nehemiah 1-13

unfoldingWord 21 - Xoossay Immana Gidi Qaala Gelida Kiristtoosa

(unfoldingWord 21 - God Promises the Messiah) -

unfoldingWord 22 - Yohaannisa Yeletethaa

(unfoldingWord 22 - The Birth of John) - Luke 1

unfoldingWord 23 - Yesuusa Yeletethaa

(unfoldingWord 23 - The Birth of Jesus) - Matthew 1-2; Luke 2

unfoldingWord 24 - Yesuusa Xammaqetethaa

(unfoldingWord 24 - John Baptizes Jesus) - Matthew 3; Mark 1; Luke 3; John 1:15-37

unfoldingWord 25 - Yesuusa Paacetethaa

(unfoldingWord 25 - Satan Tempts Jesus) - Matthew 4:1-11; Mark 1:12-13; Luke 4:1-13

unfoldingWord 26 - Yesuusi Haggaazo Doomis

(unfoldingWord 26 - Jesus Starts his Ministry) - Matthew 4:12-25; Mark 1-3; Luke 4

unfoldingWord 27 - Qadhen Kumida Samaare Uraa

(unfoldingWord 27 - The Story of the Good Samaritan) - Luke 10:25-37

unfoldingWord 28 - Dure Na7atetha Uraa

(unfoldingWord 28 - The Rich Young Ruler) - Matthew 19:16-30; Mark 10:17-31; Luke 18:18-30

unfoldingWord 29 - Maarotethi Eronna Aylliya

(unfoldingWord 29 - The Story of the Unmerciful Servant) - Matthew 18:21-35

unfoldingWord 30 - Yesuusi Ichashu Mukulu Asaa Muzis

(unfoldingWord 30 - Jesus Feeds Thousands of People) - Matthew 14:13-21; Mark 6:31-44; Luke 9:10-17; John 6:5-15

unfoldingWord 31 - Yesuusi Haatha Bolla Hemethaa

(unfoldingWord 31 - Jesus Walks on Water) - Matthew 14:22-33; Mark 6:45-52; John 6:16-21

unfoldingWord 32 - Tuna Ayyaani Oykkida Uraanne Hargetida Maccase Paxuwa

(unfoldingWord 32 - Jesus Heals a Demon-Possessed Man and a Sick Woman) - Matthew 8:28-34; 9:20-22; Mark 5; Luke 8:26-48

unfoldingWord 33 - Goshshanchuwa Taarikiya

(unfoldingWord 33 - The Story of the Farmer) - Matthew 13:1-23; Mark 4:1-20; Luke 8:4-15  

unfoldingWord 34 - Yesuusi Tamaarsida Hara Taariketa

(unfoldingWord 34 - Jesus Teaches other Stories) - Matthew 13:31-46; Mark 4:26-34; Luke 13:18-21;18:9-14

unfoldingWord 35 - Qadhen Kumida Aawa Taarikiya

(unfoldingWord 35 - The Story of the Compassionate Father) - Luke 15

unfoldingWord 36 - Yesuusa Malaa Laametethaa

(unfoldingWord 36 - The Transfiguration) - Matthew 17:1-9; Mark 9:2-8; Luke 9:28-36

unfoldingWord 37 - Alaazara Hayqoppe Dendduwa

(unfoldingWord 37 - Jesus Raises Lazarus from the Dead) - John 11:1-46

unfoldingWord 38 - Yesuusa Aadhdhidi Imettis

(unfoldingWord 38 - Jesus is Betrayed) - Matthew 26:14-56; Mark 14:10-50; Luke 22:1-53; John 18:1-11

unfoldingWord 39 - Yesuusa Pirddethaa

(unfoldingWord 39 - Jesus is Put on Trial) - Matthew 26:57-27:26; Mark 14:53-15:15; Luke 22:54-23:25; John 18:12-19:16

unfoldingWord 40 - Yesuusa Kaqetethaa

(unfoldingWord 40 - Jesus is Crucified) - Matthew 27:27-61; Mark 15:16-47; Luke 23:26-56; John 19:17-42

unfoldingWord 41 - Yesuusa Hayqoppe Dendduwa

(unfoldingWord 41 - God Raises Jesus from the Dead) - Matthew 27:62-28:15; Mark 16:1-11; Luke 24:1-12; John 20:1-18

unfoldingWord 42 - Yesuusi Pude Salo Simmis

(unfoldingWord 42 - Jesus Returns to Heaven) - Matthew 28:16-20; Mark 16:12-20; Luke 24:13-53; John 20:19-23; Acts 1:1-11

unfoldingWord 43 - Woosa Keetha Doomethaa

(unfoldingWord 43 - The Church Begins) - Acts 1:12-14; 2

unfoldingWord 44 - Phexroosinne Yohaannisi Wobbe Uraa Pathidosona

(unfoldingWord 44 - Peter and John Heal a Beggar) - Acts 3-4:22

unfoldingWord 45 - Filphoosanne Itophiya Shuuma

(unfoldingWord 45 - Stephen and Philip) - Acts 6-8

unfoldingWord 46 - Phawloosi Ammaniya Asi Gidis

(unfoldingWord 46 - Saul Becomes a Follower of Jesus) - Acts 8:1-3; 9:1-31; 11:19-26; 13-14

unfoldingWord 47 - Phawuloosinne Sillaasi Filphisiyusan

(unfoldingWord 47 - Paul and Silas in Philippi) - Acts 16:11-40

unfoldingWord 48 - Yesuusi Qaala Gelida Kiristtoosa

(unfoldingWord 48 - Jesus is the Promised Messiah) - Genesis 1-3, 6, 14, 22; Exodus 12, 20; 2 Samuel 7; Hebrews 3:1-6, 4:14-5:10, 7:1-8:13, 9:11-10:18; Revelation 21

unfoldingWord 49 - Xoossay Caaqqida Ooratha Caaquwa

(unfoldingWord 49 - God's New Covenant) - Genesis 3; Matthew 13-14; Mark 10:17-31; Luke 2; 10:25-37; 15; John 3:16; Romans 3:21-26, 5:1-11; 2 Corinthians 5:17-21; Colossians 1:13-14; 1 John 1:5-10

unfoldingWord 50 - Yesuusi Yaana

(unfoldingWord 50 - Jesus Returns) - Matthew 13:24-42; 22:13; 24:14; 28:18; John 4:35; 15:20; 16:33; 1 Thessalonians 4:13-5:11; James 1:12; Revelation 2:10; 20:10; 21-22

Katulad na kaalaman

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

Pinanggagalingan para sa ebanghelyo at pagtuturo ng Biblia - Ang GRN ay may audio at audio-visual na materyales para sa ebanghelyo at pasimulang pagtuturo ng Biblia na humigit kumulang sa 6000 wika at diyalekto.

Nasulat na mga Mapagkukunan - Libreng pag-download ng mga nakasulat na kuwento naka base sa kagamitan para sa ESL, Pang-linggong aralin at mga pangunahing katuruan ng Bibliya.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons