LLL 6: Yesu - Omwekesia Nende Omwonia [๖ พระเยซู - พระผู้สอน และ พระผู้รักษา] - Luyia: Bunyala

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

รหัสรายการ: 65518
ชื่อภาษา: Luyia: Bunyala

ความยาวของรายการ: 47:04

Obuchakiro ♦ Yesu Yekesia Abandu [คำแนะนำ ▪ รูปภาพที่ 1 พระเยซูสั่งสอนประชาชน]

1:41

1. Obuchakiro ♦ Yesu Yekesia Abandu [คำแนะนำ ▪ รูปภาพที่ 1 พระเยซูสั่งสอนประชาชน]

Chinyumba Tsibiri [รูปภาพที่ 2 บ้านสองหลัง]

1:23

2. Chinyumba Tsibiri [รูปภาพที่ 2 บ้านสองหลัง]

Obulafu Obukhoyere Bwalolokha [รูปภาพที่ 3 อย่าซ่อนความสว่างของพระเจ้า]

1:17

3. Obulafu Obukhoyere Bwalolokha [รูปภาพที่ 3 อย่าซ่อนความสว่างของพระเจ้า]

Omuroma Akhuya Omuyahudi [รูปภาพที่ 4 ชาวโรมันทำร้ายชาวยิว]

1:30

4. Omuroma Akhuya Omuyahudi [รูปภาพที่ 4 ชาวโรมันทำร้ายชาวยิว]

Olama Nyasaye [รูปภาพที่ 5 การอธิษฐานต่อพระเจ้า]

2:00

5. Olama Nyasaye [รูปภาพที่ 5 การอธิษฐานต่อพระเจ้า]

Abamabi Baraka Oluyongo [รูปภาพที่ 6 คนชั่วหว่านวัชพืช]

1:45

6. Abamabi Baraka Oluyongo [รูปภาพที่ 6 คนชั่วหว่านวัชพืช]

Yesu Alala Nende Abana [รูปภาพที่ 7 พระเยซูกับเด็กๆ]

1:31

7. Yesu Alala Nende Abana [รูปภาพที่ 7 พระเยซูกับเด็กๆ]

Omwayi Nende Elikondi [รูปภาพที่ 8 ผู้เลี้ยงแกะและแกะ]

2:02

8. Omwayi Nende Elikondi [รูปภาพที่ 8 ผู้เลี้ยงแกะและแกะ]

Omukhosi Oralekhera [รูปภาพที่ 9 คนใช้ที่ไม่ยอมให้อภัย]

1:59

9. Omukhosi Oralekhera [รูปภาพที่ 9 คนใช้ที่ไม่ยอมให้อภัย]

Abakhosi Banyola Omurungo [รูปภาพที่ 10 คนงานรับค่าจ้างของตน]

2:18

10. Abakhosi Banyola Omurungo [รูปภาพที่ 10 คนงานรับค่าจ้างของตน]

Abakhasi Barano Erwanyi Owomuriango [รูปภาพที่ 11 หญิงห้าคน ที่อยู่นอกประตู]

1:54

11. Abakhasi Barano Erwanyi Owomuriango [รูปภาพที่ 11 หญิงห้าคน ที่อยู่นอกประตู]

Omwami Nende Omukhosi Waye [รูปภาพที่ 12 นายกับคนรับใช้]

2:24

12. Omwami Nende Omukhosi Waye [รูปภาพที่ 12 นายกับคนรับใช้]

Obuchakiro ♦ Yesu Abatisibwa [คำแนะนำ to Part 2 ▪ รูปภาพที่ 13 พระเยซูรับบัพติศมา]

2:46

13. Obuchakiro ♦ Yesu Abatisibwa [คำแนะนำ to Part 2 ▪ รูปภาพที่ 13 พระเยซูรับบัพติศมา]

Yesu Alanga Abarumwa Baye [รูปภาพที่ 14 พระเยซูเลือกสาวก]

3:21

14. Yesu Alanga Abarumwa Baye [รูปภาพที่ 14 พระเยซูเลือกสาวก]

Omundu Owali Nende Amakele [รูปภาพที่ 15 ชายโรคเรื้อนคนหนึ่ง]

1:13

15. Omundu Owali Nende Amakele [รูปภาพที่ 15 ชายโรคเรื้อนคนหนึ่ง]

Omundu Yengisibwa Olondera Musirama [รูปภาพที่ 16 ชายผู้ถูกหย่อนลงมาจากหลังคา]

1:56

16. Omundu Yengisibwa Olondera Musirama [รูปภาพที่ 16 ชายผู้ถูกหย่อนลงมาจากหลังคา]

Yesu Yawonia Omukhono Okwo Omundu [รูปภาพที่ 17 พระเยซูรักษาชายมือลีบ]

2:03

17. Yesu Yawonia Omukhono Okwo Omundu [รูปภาพที่ 17 พระเยซูรักษาชายมือลีบ]

Yesu Akwalasia Elifwinda [รูปภาพที่ 18 พระเยซูทำให้ลมพายุสงบลง]

1:38

18. Yesu Akwalasia Elifwinda [รูปภาพที่ 18 พระเยซูทำให้ลมพายุสงบลง]

Omukhasi Musidikha [รูปภาพที่ 19 หญิงคนหนึ่งท่ามกลางฝูงชน]

1:52

19. Omukhasi Musidikha [รูปภาพที่ 19 หญิงคนหนึ่งท่ามกลางฝูงชน]

Yesu Nende Omwana Mufu [รูปภาพที่ 20 พระเยซูกับเด็กที่ตายแล้ว]

1:46

20. Yesu Nende Omwana Mufu [รูปภาพที่ 20 พระเยซูกับเด็กที่ตายแล้ว]

Yesu Nende Omukhasi Omukeni [รูปภาพที่ 21 พระเยซูกับหญิงต่างด้าว]

1:45

21. Yesu Nende Omukhasi Omukeni [รูปภาพที่ 21 พระเยซูกับหญิงต่างด้าว]

Yesu Nende Omundu Owali Naranyala Owulira Nende Olomaloma [รูปภาพที่ 22 พระเยซูกับชายหูหนวกพูดติดอ่าง]

2:06

22. Yesu Nende Omundu Owali Naranyala Owulira Nende Olomaloma [รูปภาพที่ 22 พระเยซูกับชายหูหนวกพูดติดอ่าง]

Yesu Akhola Omwofu Olola [รูปภาพที่ 23 พระเยซูรักษาชายตาบอด]

1:28

23. Yesu Akhola Omwofu Olola [รูปภาพที่ 23 พระเยซูรักษาชายตาบอด]

Yesu Awonia Omusiani Oli Nende Ebikhieno [รูปภาพที่ 24 พระเยซูรักษาเด็กถูกผีเข้า]

3:16

24. Yesu Awonia Omusiani Oli Nende Ebikhieno [รูปภาพที่ 24 พระเยซูรักษาเด็กถูกผีเข้า]

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 2017 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

หากต้องการสั่งซื้อเสียงบันทึกนี้ในรูปแบบ CD หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือต้องการข้อมูลการทำพันธกิจ วิธีการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อสำนักงาน GRN ที่อยู่ใกล้ท่าน เสียงบันทึกบางรายการหรือบางรูปแบบอาจไม่มีในทุกสำนักงานของ GRN

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง