LLL 5: Bayalwa Khulwa Nyasaye [๕ การพิจารณาเพื่อพระเจ้า] - Luyia: Bunyala

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

รหัสรายการ: 65517
ชื่อภาษา: Luyia: Bunyala

ความยาวของรายการ: 41:56

Obuchakiro ♦ Naamani Akeniya Elisha Munyumba Yaye [คำแนะนำ ▪ รูปภาพที่ 1 นาอามานมาหาเอลีชาที่บ้าน]

2:20

1. Obuchakiro ♦ Naamani Akeniya Elisha Munyumba Yaye [คำแนะนำ ▪ รูปภาพที่ 1 นาอามานมาหาเอลีชาที่บ้าน]

Naamani Muluchi [รูปภาพที่ 2 นาอามานในแม่น้ำ]

1:12

2. Naamani Muluchi [รูปภาพที่ 2 นาอามานในแม่น้ำ]

Elisha Nende Abamaye Aba Nyasaye [รูปภาพที่ 3 เอลีชากับกองทัพของพระเจ้า]

1:39

3. Elisha Nende Abamaye Aba Nyasaye [รูปภาพที่ 3 เอลีชากับกองทัพของพระเจ้า]

Naamani Nende Abamaye Abofu [รูปภาพที่ 4 เอลีชากับเหล่าทหารตาบอด]

1:47

4. Naamani Nende Abamaye Abofu [รูปภาพที่ 4 เอลีชากับเหล่าทหารตาบอด]

Samaria Ibodokhanwe [รูปภาพที่ 5 กรุงสะมาเรียถูกปิดล้อม]

1:45

5. Samaria Ibodokhanwe [รูปภาพที่ 5 กรุงสะมาเรียถูกปิดล้อม]

Abobugenge Bane [รูปภาพที่ 6 คนโรคเรื้อนสี่คน]

2:11

6. Abobugenge Bane [รูปภาพที่ 6 คนโรคเรื้อนสี่คน]

Yona Yerukha Nyasaye [รูปภาพที่ 7 โยนาห์หลบหนีพระเจ้า]

1:22

7. Yona Yerukha Nyasaye [รูปภาพที่ 7 โยนาห์หลบหนีพระเจ้า]

Yona Nende Ing'eni Ikhongo [รูปภาพที่ 8 โยนาห์กับปลาตัวใหญ่]

1:23

8. Yona Nende Ing'eni Ikhongo [รูปภาพที่ 8 โยนาห์กับปลาตัวใหญ่]

Yona Ali Nineve [รูปภาพที่ 9 โยนาห์ที่กรุงนีนะเวห์]

1:59

9. Yona Ali Nineve [รูปภาพที่ 9 โยนาห์ที่กรุงนีนะเวห์]

Esta Nende Omwami [รูปภาพที่ 10 นางเอสเธอร์และกษัตริย์]

1:28

10. Esta Nende Omwami [รูปภาพที่ 10 นางเอสเธอร์และกษัตริย์]

Modekai Akhaya Okhwinama [รูปภาพที่ 11 โมรเดคัยไม่ยอมก้มกราบ]

2:07

11. Modekai Akhaya Okhwinama [รูปภาพที่ 11 โมรเดคัยไม่ยอมก้มกราบ]

Esidialo Esiya Esta [รูปภาพที่ 12 งานเลี้ยงของนางเอสเธอร์]

2:00

12. Esidialo Esiya Esta [รูปภาพที่ 12 งานเลี้ยงของนางเอสเธอร์]

Obuchakiro ♦ Danieli Nende Abecha Baye [คำแนะนำ to Part 2 ▪ รูปภาพที่ 13 ดาเนียลกับเพื่อน ๆ]

1:54

13. Obuchakiro ♦ Danieli Nende Abecha Baye [คำแนะนำ to Part 2 ▪ รูปภาพที่ 13 ดาเนียลกับเพื่อน ๆ]

Danieli Nende Omwami Owa Babeli [รูปภาพที่ 14 ดาเนียลและกษัตริย์บาบิโลน]

1:48

14. Danieli Nende Omwami Owa Babeli [รูปภาพที่ 14 ดาเนียลและกษัตริย์บาบิโลน]

Esifwanani Esia Idhahabu [รูปภาพที่ 15 รูปปั้นทองคำ]

1:35

15. Esifwanani Esia Idhahabu [รูปภาพที่ 15 รูปปั้นทองคำ]

Itanuru Eyo Omuliro [รูปภาพที่ 16 เตาไฟที่ลุกไหม้อยู่]

1:24

16. Itanuru Eyo Omuliro [รูปภาพที่ 16 เตาไฟที่ลุกไหม้อยู่]

Danieli Asaya Nyasaye [รูปภาพที่ 17 ดาเนียลอธิษฐานต่อพระเจ้า]

1:34

17. Danieli Asaya Nyasaye [รูปภาพที่ 17 ดาเนียลอธิษฐานต่อพระเจ้า]

Danieli Mulina Elie Tsisimba [รูปภาพที่ 18 ดาเนียลในถ้ำสิงโต]

2:01

18. Danieli Mulina Elie Tsisimba [รูปภาพที่ 18 ดาเนียลในถ้ำสิงโต]

Nehemia Imberi Eyo Omwami [รูปภาพที่ 19 เนหะมีย์เข้าเฝ้ากษัตริย์เปอร์เซีย]

1:47

19. Nehemia Imberi Eyo Omwami [รูปภาพที่ 19 เนหะมีย์เข้าเฝ้ากษัตริย์เปอร์เซีย]

Nehemia Elidokho Elia Sasiha [รูปภาพที่ 20 เนหะมีย์สำรวจซากปรักหักพังของเมือง]

1:44

20. Nehemia Elidokho Elia Sasiha [รูปภาพที่ 20 เนหะมีย์สำรวจซากปรักหักพังของเมือง]

Okhwimbaha Esida [รูปภาพที่ 21 การสร้างกำแพงเมือง]

1:13

21. Okhwimbaha Esida [รูปภาพที่ 21 การสร้างกำแพงเมือง]

Ezra Asoma Amalako [รูปภาพที่ 22 เอสราอ่านหนังสือธรรมบัญญัติ]

1:32

22. Ezra Asoma Amalako [รูปภาพที่ 22 เอสราอ่านหนังสือธรรมบัญญัติ]

Yesu Khu Musalaba [รูปภาพที่ 23 พระเยซูบนไม้กางเขน]

1:48

23. Yesu Khu Musalaba [รูปภาพที่ 23 พระเยซูบนไม้กางเขน]

Yesu Yekesia Ingira Eyobulamu Oburabwayo Da [รูปภาพที่ 24 พระเยซูเป็นทางแห่งชีวิตนิรันดร์]

2:13

24. Yesu Yekesia Ingira Eyobulamu Oburabwayo Da [รูปภาพที่ 24 พระเยซูเป็นทางแห่งชีวิตนิรันดร์]

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 2017 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

หากต้องการสั่งซื้อเสียงบันทึกนี้ในรูปแบบ CD หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือต้องการข้อมูลการทำพันธกิจ วิธีการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อสำนักงาน GRN ที่อยู่ใกล้ท่าน เสียงบันทึกบางรายการหรือบางรูปแบบอาจไม่มีในทุกสำนักงานของ GRN

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง