LLL 4: Abalakhabani Aba Nyasaye [๔ ผู้ที่รับใช้พระเจ้า] - Luyia: Bunyala

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

รหัสรายการ: 65516
ชื่อภาษา: Luyia: Bunyala

ความยาวของรายการ: 41:40

Obuchakiro ♦ Ifamilia Irukha Injala [คำแนะนำ ▪ รูปภาพที่ 1 ครอบครัวย้ายถิ่นฐานหนีการกันดารอาหาร]

2:00

1. Obuchakiro ♦ Ifamilia Irukha Injala [คำแนะนำ ▪ รูปภาพที่ 1 ครอบครัวย้ายถิ่นฐานหนีการกันดารอาหาร]

Naomi Nende Ruth Bafunya Israeli [รูปภาพที่ 2 นาโอมีกับนางรูธกลับคืนสู่อิสราเอล]

1:28

2. Naomi Nende Ruth Bafunya Israeli [รูปภาพที่ 2 นาโอมีกับนางรูธกลับคืนสู่อิสราเอล]

Ruthi Mumukunda Okwo Okesia [รูปภาพที่ 3 นางรูธเก็บข้าวที่ตกในนา]

1:37

3. Ruthi Mumukunda Okwo Okesia [รูปภาพที่ 3 นางรูธเก็บข้าวที่ตกในนา]

Ruthi Nende Boazi Abandu Wokhuyira Imere [รูปภาพที่ 4 นางรูธและโบอาสที่ลานนวดข้าว]

1:34

4. Ruthi Nende Boazi Abandu Wokhuyira Imere [รูปภาพที่ 4 นางรูธและโบอาสที่ลานนวดข้าว]

Boazi Nende Abakhulundu Aba Bethelehemu [รูปภาพที่ 5 โบอาสกับผู้อาวุโสชาวเบธเลเฮม]

1:37

5. Boazi Nende Abakhulundu Aba Bethelehemu [รูปภาพที่ 5 โบอาสกับผู้อาวุโสชาวเบธเลเฮม]

Maria Nende Malaika Owa Nyasaye [รูปภาพที่ 6 มารีย์และทูตของพระเจ้า]

1:48

6. Maria Nende Malaika Owa Nyasaye [รูปภาพที่ 6 มารีย์และทูตของพระเจ้า]

Anna Asaba Khu Nyasaye [รูปภาพที่ 7 นางฮันนาห์อธิษฐานต่อพระเจ้า]

1:44

7. Anna Asaba Khu Nyasaye [รูปภาพที่ 7 นางฮันนาห์อธิษฐานต่อพระเจ้า]

Samueli Munyumba eya Nyasaye [รูปภาพที่ 8 เด็กน้อยซามูเอลในวิหารของพระเจ้า]

2:08

8. Samueli Munyumba eya Nyasaye [รูปภาพที่ 8 เด็กน้อยซามูเอลในวิหารของพระเจ้า]

Samueli Alamira Israeli [รูปภาพที่ 9 ซามูเอลอธิษฐานเผื่อชาวอิสราเอล]

1:42

9. Samueli Alamira Israeli [รูปภาพที่ 9 ซามูเอลอธิษฐานเผื่อชาวอิสราเอล]

Samueli Abakha Mafura Saulo [รูปภาพที่ 10 ซามูเอลแต่งตั้งและเจิมซาอูลด้วยน้ำมัน]

1:57

10. Samueli Abakha Mafura Saulo [รูปภาพที่ 10 ซามูเอลแต่งตั้งและเจิมซาอูลด้วยน้ำมัน]

Saulo Arandula Ikanju eya Samueli [รูปภาพที่ 11 ซาอูลดึงชายเสื้อของซามูเอลจนขาด]

2:10

11. Saulo Arandula Ikanju eya Samueli [รูปภาพที่ 11 ซาอูลดึงชายเสื้อของซามูเอลจนขาด]

Yesu Munyumba eya Nyasaye [รูปภาพที่ 12 พระเยซูในพระวิหารของพระเจ้า]

1:48

12. Yesu Munyumba eya Nyasaye [รูปภาพที่ 12 พระเยซูในพระวิหารของพระเจ้า]

Daudi Omwayi Oweyikhuluji [รูปภาพที่ 13 ดาวิดเด็กเลี้ยงแกะผู้กล้าหาญ]

1:19

13. Daudi Omwayi Oweyikhuluji [รูปภาพที่ 13 ดาวิดเด็กเลี้ยงแกะผู้กล้าหาญ]

Daudi Nende Goliathi elijitu [รูปภาพที่ 14 ดาวิดกับยักษ์โกลิอัท]

1:47

14. Daudi Nende Goliathi elijitu [รูปภาพที่ 14 ดาวิดกับยักษ์โกลิอัท]

Saulo Atema Okhwira Daudi [รูปภาพที่ 15 ซาอูลพยายามฆ่าดาวิด]

1:34

15. Saulo Atema Okhwira Daudi [รูปภาพที่ 15 ซาอูลพยายามฆ่าดาวิด]

Daudi Alekhera Obulamu Obwa Saulo [รูปภาพที่ 16 ดาวิดไว้ชีวิตซาอูล]

1:59

16. Daudi Alekhera Obulamu Obwa Saulo [รูปภาพที่ 16 ดาวิดไว้ชีวิตซาอูล]

Daudi Akholwa Omwami [รูปภาพที่ 17 แต่งตั้งดาวิดเป็นกษัตริย์]

1:25

17. Daudi Akholwa Omwami [รูปภาพที่ 17 แต่งตั้งดาวิดเป็นกษัตริย์]

Daudi Nende Bethsheba [รูปภาพที่ 18 ดาวิดกับนางบัทเชบา]

1:52

18. Daudi Nende Bethsheba [รูปภาพที่ 18 ดาวิดกับนางบัทเชบา]

Inyumba eya Nyasaye [รูปภาพที่ 19 พระนิเวศของพระเจ้า]

1:39

19. Inyumba eya Nyasaye [รูปภาพที่ 19 พระนิเวศของพระเจ้า]

Yesu Yengira Yerusalemu [รูปภาพที่ 20 พระเยซูเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็ม]

1:58

20. Yesu Yengira Yerusalemu [รูปภาพที่ 20 พระเยซูเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็ม]

Amaoni Kalisia Eliya [รูปภาพที่ 21 การเลี้ยงดูเอลียาห์]

1:32

21. Amaoni Kalisia Eliya [รูปภาพที่ 21 การเลี้ยงดูเอลียาห์]

Eliya Nende Omuliro Okwa Nyasaye [รูปภาพที่ 22 เอลียาห์กับไฟของพระเจ้า]

1:32

22. Eliya Nende Omuliro Okwa Nyasaye [รูปภาพที่ 22 เอลียาห์กับไฟของพระเจ้า]

Eliya Atsia Mwikhulu [รูปภาพที่ 23 เอลียาห์ถูกรับขึ้นไปบนสวรค์]

1:33

23. Eliya Atsia Mwikhulu [รูปภาพที่ 23 เอลียาห์ถูกรับขึ้นไปบนสวรค์]

Eliya Nende Yesu Nende Musa [รูปภาพที่ 24 เอลียาห์อยู่กับพระเยซูและโมเสส]

1:44

24. Eliya Nende Yesu Nende Musa [รูปภาพที่ 24 เอลียาห์อยู่กับพระเยซูและโมเสส]

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 2017 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

หากต้องการสั่งซื้อเสียงบันทึกนี้ในรูปแบบ CD หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือต้องการข้อมูลการทำพันธกิจ วิธีการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อสำนักงาน GRN ที่อยู่ใกล้ท่าน เสียงบันทึกบางรายการหรือบางรูปแบบอาจไม่มีในทุกสำนักงานของ GRN

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง