Zesuh A Suahnak & Zesuh Krih A Thih Tuarnak [ชีวิตของพระคริสต์ - Lessons 1 & 2] - Chin, Falam: Taisun

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

บทเรียนชีวิตและงานของพระเยซูคริสต์ แต่ละบทเรียนมี 8-12 รูปภาพประกอบ จากชุดชีวิตของพระคริสต์ 120 รูปภาพ

รหัสรายการ: 65339
ความยาวของรายการ: 30:39
ชื่อภาษา: Chin, Falam: Taisun

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

Pathian nih Abraham thukam a pe [รูปภาพ 1]

2:05

1. Pathian nih Abraham thukam a pe [รูปภาพ 1]

Vancungmi nih Mary a bee [รูปภาพ 2]

1:31

2. Vancungmi nih Mary a bee [รูปภาพ 2]

Vangcungmi le Joseph [รูปภาพ 3]

1:10

3. Vangcungmi le Joseph [รูปภาพ 3]

Jesuh a suah nak [รูปภาพ 4]

0:50

4. Jesuh a suah nak [รูปภาพ 4]

Tuu khal pawl le Vangcungmi pawl [รูปภาพ 5. God's Promise to Abraham]

1:22

5. Tuu khal pawl le Vangcungmi pawl [รูปภาพ 5. God's Promise to Abraham]

Vancungmi pawl nih nau te Jesuh an rung leng [รูปภาพ 6]

0:54

6. Vancungmi pawl nih nau te Jesuh an rung leng [รูปภาพ 6]

Simeon nih Jesuh thu a phuang [รูปภาพ 7. The Angel Speaks to Mary]

1:44

7. Simeon nih Jesuh thu a phuang [รูปภาพ 7. The Angel Speaks to Mary]

Mi fim pawl an rung leng [รูปภาพ 8. The Angel and Joseph]

1:38

8. Mi fim pawl an rung leng [รูปภาพ 8. The Angel and Joseph]

Jesuh nih Nicodemus thu a zirh [รูปภาพ 9. The Birth of Jesus]

2:15

9. Jesuh nih Nicodemus thu a zirh [รูปภาพ 9. The Birth of Jesus]

Jesuh Chrih hmuihmel thangnak [รูปภาพ 1]

2:10

10. Jesuh Chrih hmuihmel thangnak [รูปภาพ 1]

Mi tha lo pawl ih a lo sang te pawl tah thimnak [รูปภาพ 2]

2:09

11. Mi tha lo pawl ih a lo sang te pawl tah thimnak [รูปภาพ 2]

Bethany khua ah Jeush hriak a ta toih [รูปภาพ 3]

1:11

12. Bethany khua ah Jeush hriak a ta toih [รูปภาพ 3]

Judas Iscriot nih Jesuh a zuar [รูปภาพ 4]

0:43

13. Judas Iscriot nih Jesuh a zuar [รูปภาพ 4]

Hnetabik zanriah ah a dunghlun pawl thu a zirh [รูปภาพ 5]

2:20

14. Hnetabik zanriah ah a dunghlun pawl thu a zirh [รูปภาพ 5]

Jesuh Gethsemane dum ah hla a cam [รูปภาพ 6]

1:06

15. Jesuh Gethsemane dum ah hla a cam [รูปภาพ 6]

Jesuh kaih a tuar [รูปภาพ 7]

0:54

16. Jesuh kaih a tuar [รูปภาพ 7]

Puithiam pawl hmai ah Jesuh thu an rel [รูปภาพ 8]

0:56

17. Puithiam pawl hmai ah Jesuh thu an rel [รูปภาพ 8]

Pilat hmai ah Jesuh thu a rel [รูปภาพ 9]

1:09

18. Pilat hmai ah Jesuh thu a rel [รูปภาพ 9]

Jesuh thinglamtah tun ah thah ding ah an hruai [รูปภาพ 10]

0:46

19. Jesuh thinglamtah tun ah thah ding ah an hruai [รูปภาพ 10]

Thinglamtah tun ah thah a tuar [รูปภาพ 11]

3:37

20. Thinglamtah tun ah thah a tuar [รูปภาพ 11]

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 2019 GRN. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา สำหรับคำถามเกี่ยวกับการใช้บันทึกเหล่านี้ที่อนุญาต หรือเพื่อขออนุญาตแจกจ่ายซ้ำด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากที่อนุญาตข้างต้น

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

สื่อบันทึกเสียงชุด "ชีวิตของพระคริสต์" - สื่อบันทึกเสียงชุด "ชีวิตของพระคริสต์" มีภาพประกอบ 120 ภาพเพื่อใช้สอนเกี่ยวกับชีวิตและพันธกิจของพระเยซูอย่างละเอียด สื่อชุดนี้ค่อนข้างใหม่ ปัจจุบันจึงมีการบันทึกเสียงเพียงไม่กี่ภาษา

วิธีใช้สื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบของจีอาร์เอ็น - 1: การแบ่งปันข่าวประเสริฐแบบง่ายๆ - เรื่องนี้กล่าวถึงวิธีการต่างๆ ของจีอาร์เอ็น ในการนำสื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบไปใช้ในพันธกิจต่างๆ

วิธีใช้สื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบ - 2: สอนข่าวประเสริฐที่ละเอียดมากขึ้น - เรื่องนี้อธิบายถึงผู้ฟังสามารถเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ได้อย่างไร และทำไมเรื่องราวถึงมีคำอธิบายน้อย

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?