Laali, Chaqasi, Jiradin 7 [พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด] - Borana: Sakuye

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

รหัสรายการ: 65293
ชื่อภาษา: Borana: Sakuye

ความยาวของรายการ: 13:07

คำแนะนำ

0:26

1. คำแนะนำ

Daloba Yeso Kristo [รูปภาพที่ 1 การกำเนิดของพระเยซู]

0:29

2. Daloba Yeso Kristo [รูปภาพที่ 1 การกำเนิดของพระเยซู]

Yeson bisan d'aati debise [รูปภาพที่ 2 พระเยซูเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่น]

0:34

3. Yeson bisan d'aati debise [รูปภาพที่ 2 พระเยซูเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่น]

Yeson Nekodemasin dubate [รูปภาพที่ 3 พระเยซูพูดคุยกับนิโคเดมัส]

0:34

4. Yeson Nekodemasin dubate [รูปภาพที่ 3 พระเยซูพูดคุยกับนิโคเดมัส]

Hayyuni Yeson sagadhe [รูปภาพที่ 4 ข้าราชการคุกเข่าอ้อนวอนพระเยซู]

0:30

5. Hayyuni Yeson sagadhe [รูปภาพที่ 4 ข้าราชการคุกเข่าอ้อนวอนพระเยซู]

Nama Fayya intati ka fula bisan iti dakatan [รูปภาพที่ 5 ชายป่วยข้างสระน้ำ]

0:31

6. Nama Fayya intati ka fula bisan iti dakatan [รูปภาพที่ 5 ชายป่วยข้างสระน้ำ]

Yeson wama kuma shani sagale nyachise [รูปภาพที่ 6 พระเยซูเลี้ยงคน 5,000 คน]

0:35

7. Yeson wama kuma shani sagale nyachise [รูปภาพที่ 6 พระเยซูเลี้ยงคน 5,000 คน]

Yeson bisan guba deme [รูปภาพที่ 7 พระเยซูเดินบนน้ำ]

0:34

8. Yeson bisan guba deme [รูปภาพที่ 7 พระเยซูเดินบนน้ำ]

Yeson Nama balla fayise [รูปภาพที่ 8 พระเยซูรักษาคนตาบอด]

0:37

9. Yeson Nama balla fayise [รูปภาพที่ 8 พระเยซูรักษาคนตาบอด]

Yeson Lazaro duu kesa kase [รูปภาพที่ 9 พระเยซูเรียกลาซารัสขึ้นจากความตาย]

0:30

10. Yeson Lazaro duu kesa kase [รูปภาพที่ 9 พระเยซูเรียกลาซารัสขึ้นจากความตาย]

Yeson maskalit Fanisan [รูปภาพที่ 10 พระเยซูตายบนไม้กางเขน]

0:28

11. Yeson maskalit Fanisan [รูปภาพที่ 10 พระเยซูตายบนไม้กางเขน]

Yesof Mariamu fula awala [รูปภาพที่ 11 มารีย์และพระเยซูที่อุโมงค์ฝังศพ]

0:28

12. Yesof Mariamu fula awala [รูปภาพที่ 11 มารีย์และพระเยซูที่อุโมงค์ฝังศพ]

Yeson Jallowan isat mulate [รูปภาพที่ 12 พระเยซูปรากฏแก่สาวกของพระองค์]

0:37

13. Yeson Jallowan isat mulate [รูปภาพที่ 12 พระเยซูปรากฏแก่สาวกของพระองค์]

Yeson Jallowan Isa lama barsise [รูปภาพที่ 13 พระเยซูสั่งสอนสาวกสองคน]

0:32

14. Yeson Jallowan Isa lama barsise [รูปภาพที่ 13 พระเยซูสั่งสอนสาวกสองคน]

Ijole boyen waalin Jirtu [รูปภาพที่ 14 บุตรผู้หลงหายในฝูงหมู]

0:31

15. Ijole boyen waalin Jirtu [รูปภาพที่ 14 บุตรผู้หลงหายในฝูงหมู]

Ilmi badhe ka gale [รูปภาพที่ 15 บุตรผู้หลงหายกลับบ้าน]

0:22

16. Ilmi badhe ka gale [รูปภาพที่ 15 บุตรผู้หลงหายกลับบ้าน]

Waan Nama duresa [รูปภาพที่ 16 ทรัพย์สมบัติของเศรษฐีหนุ่ม]

0:33

17. Waan Nama duresa [รูปภาพที่ 16 ทรัพย์สมบัติของเศรษฐีหนุ่ม]

Nama wa  katadufi Nama tajira [รูปภาพที่ 17 คนขอทานกับเศรษฐี]

0:32

18. Nama wa katadufi Nama tajira [รูปภาพที่ 17 คนขอทานกับเศรษฐี]

Jallowan balbalah Dura ejanjitu [รูปภาพที่ 18 สหายที่อยู่ประตูบ้าน]

0:26

19. Jallowan balbalah Dura ejanjitu [รูปภาพที่ 18 สหายที่อยู่ประตูบ้าน]

Nama lama ka mana Waaqa kesa Jiran [รูปภาพที่ 19 ชายสองคนในวิหารของพระเจ้า]

0:35

20. Nama lama ka mana Waaqa kesa Jiran [รูปภาพที่ 19 ชายสองคนในวิหารของพระเจ้า]

Nama obru ufi murate [รูปภาพที่ 20 ชายผู้หว่านเมล็ดพืช]

0:32

21. Nama obru ufi murate [รูปภาพที่ 20 ชายผู้หว่านเมล็ดพืช]

Obru baatu [รูปภาพที่ 21 เมล็ดพืชงอกงาม]

0:33

22. Obru baatu [รูปภาพที่ 21 เมล็ดพืชงอกงาม]

Nama fayya intati fayisen [รูปภาพที่ 22 ชายผู้บาดเจ็บได้รับการช่วยเหลือ]

0:33

23. Nama fayya intati fayisen [รูปภาพที่ 22 ชายผู้บาดเจ็บได้รับการช่วยเหลือ]

Abba ollah, olla galle [รูปภาพที่ 23 เมื่อเจ้าของบ้านกลับมา]

0:26

24. Abba ollah, olla galle [รูปภาพที่ 23 เมื่อเจ้าของบ้านกลับมา]

Nama mukha kore [รูปภาพที่ 24 ชายบนต้นไม้]

0:25

25. Nama mukha kore [รูปภาพที่ 24 ชายบนต้นไม้]

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 2016 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

หากต้องการสั่งซื้อเสียงบันทึกนี้ในรูปแบบ CD หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือต้องการข้อมูลการทำพันธกิจ วิธีการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อสำนักงาน GRN ที่อยู่ใกล้ท่าน เสียงบันทึกบางรายการหรือบางรูปแบบอาจไม่มีในทุกสำนักงานของ GRN

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง