Laali, Chaqasi & Jiradin 1: Waaqan Yayabadi [เริ่มต้นกับพระเจ้า] - Borana: Sakuye

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

รหัสรายการ: 65287
ชื่อภาษา: Borana: Sakuye

ความยาวของรายการ: 11:02

Adamuf Binensa [คำแนะนำ ▪ รูปภาพที่ 1 อาดัมและสัตว์ต่างๆ]

0:45

1. Adamuf Binensa [คำแนะนำ ▪ รูปภาพที่ 1 อาดัมและสัตว์ต่างๆ]

Niit Adamu [รูปภาพที่ 2 ภรรยาสำหรับอาดัม]

0:24

2. Niit Adamu [รูปภาพที่ 2 ภรรยาสำหรับอาดัม]

Bofa Obur Eden Kessa [รูปภาพที่ 3 งูในสวนเอเดน]

0:30

3. Bofa Obur Eden Kessa [รูปภาพที่ 3 งูในสวนเอเดน]

Adamuf, Haway Obur Eden Kessa Gusan [รูปภาพที่ 4 อาดัมและเอวาออกจากสวนเอเดน]

0:28

4. Adamuf, Haway Obur Eden Kessa Gusan [รูปภาพที่ 4 อาดัมและเอวาออกจากสวนเอเดน]

Nuhuf Markab [รูปภาพที่ 5 โนอาห์กับเรือลำใหญ่]

0:25

5. Nuhuf Markab [รูปภาพที่ 5 โนอาห์กับเรือลำใหญ่]

Fachaa Bissani [รูปภาพที่ 6 น้ำท่วมโลก]

0:18

6. Fachaa Bissani [รูปภาพที่ 6 น้ำท่วมโลก]

Ule Bokayatif, Kakhu Waaqa [รูปภาพที่ 7 รุ้งกินน้ำและคำสัญญาของพระเจ้า]

0:30

7. Ule Bokayatif, Kakhu Waaqa [รูปภาพที่ 7 รุ้งกินน้ำและคำสัญญาของพระเจ้า]

Mana Derra Babelion [รูปภาพที่ 8 หอบาเบล]

0:26

8. Mana Derra Babelion [รูปภาพที่ 8 หอบาเบล]

Aka Ayubu Waaqa Kadate [รูปภาพที่ 9 โยบนมัสการพระเจ้า]

0:22

9. Aka Ayubu Waaqa Kadate [รูปภาพที่ 9 โยบนมัสการพระเจ้า]

Aka Ayubu Bohe [รูปภาพที่ 10 โยบโศกเศร้า]

0:19

10. Aka Ayubu Bohe [รูปภาพที่ 10 โยบโศกเศร้า]

Aka Ayubu Gargale [รูปภาพที่ 11 โยบทนทุกข์ทรมาน]

0:34

11. Aka Ayubu Gargale [รูปภาพที่ 11 โยบทนทุกข์ทรมาน]

Aka Ayubu Daba Ira Debie [รูปภาพที่ 12 โยบกลับคืนสู่สภาพดี]

0:20

12. Aka Ayubu Daba Ira Debie [รูปภาพที่ 12 โยบกลับคืนสู่สภาพดี]

Aka Abrahamu Wara Isa Lakis, Maro Waaqa [รูปภาพที่ 13 อับรามจากบ้านเมืองของตน]

0:25

13. Aka Abrahamu Wara Isa Lakis, Maro Waaqa [รูปภาพที่ 13 อับรามจากบ้านเมืองของตน]

Aka Abrahamu Hayyu Nagayatin Wal Kutanan [รูปภาพที่ 14 อับรามและโลท]

0:23

14. Aka Abrahamu Hayyu Nagayatin Wal Kutanan [รูปภาพที่ 14 อับรามและโลท]

Abrahamuf Luti [รูปภาพที่ 15 อับรามเข้าพบกษัตริย์แห่งสันติภาพ]

0:28

15. Abrahamuf Luti [รูปภาพที่ 15 อับรามเข้าพบกษัตริย์แห่งสันติภาพ]

Aka Abrahamu Urji Hedhe [รูปภาพที่ 16 อับรามนับดวงดาวบนท้องฟ้า]

0:16

16. Aka Abrahamu Urji Hedhe [รูปภาพที่ 16 อับรามนับดวงดาวบนท้องฟ้า]

Ilman Diqo Ismael Jedan [รูปภาพที่ 17 อิชมาเอล]

0:27

17. Ilman Diqo Ismael Jedan [รูปภาพที่ 17 อิชมาเอล]

Aka Sarah Kofalte [รูปภาพที่ 18 บุตรแห่งคำมั่นสัญญา]

0:26

18. Aka Sarah Kofalte [รูปภาพที่ 18 บุตรแห่งคำมั่นสัญญา]

Aka Abrahamu Sodoma Kadate [รูปภาพที่ 19 อับราฮัมอธิษฐานวิงวอนเพื่อเมืองโสโดม]

0:25

19. Aka Abrahamu Sodoma Kadate [รูปภาพที่ 19 อับราฮัมอธิษฐานวิงวอนเพื่อเมืองโสโดม]

Sorio Abrahamu Waaqa Basse [รูปภาพที่ 20 อับราฮัมถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้า]

0:30

20. Sorio Abrahamu Waaqa Basse [รูปภาพที่ 20 อับราฮัมถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้า]

Waan Abrahamuf Hojatu Issa [รูปภาพที่ 21 อับราฮัมในวัยชรา และคนรับใช้ของเขา]

0:35

21. Waan Abrahamuf Hojatu Issa [รูปภาพที่ 21 อับราฮัมในวัยชรา และคนรับใช้ของเขา]

Aka Yeson Dalate [รูปภาพที่ 22 การบังเกิดของพระเยซู]

0:25

22. Aka Yeson Dalate [รูปภาพที่ 22 การบังเกิดของพระเยซู]

Aka Yeson Due [รูปภาพที่ 23 การสิ้นพระชนม์ของพระเยซู]

0:20

23. Aka Yeson Due [รูปภาพที่ 23 การสิ้นพระชนม์ของพระเยซู]

Yeson Hinjira [รูปภาพที่ 24 พระเยซูยังพระชนม์อยู่]

0:50

24. Yeson Hinjira [รูปภาพที่ 24 พระเยซูยังพระชนม์อยู่]

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 2016 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

หากต้องการสั่งซื้อเสียงบันทึกนี้ในรูปแบบ CD หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือต้องการข้อมูลการทำพันธกิจ วิธีการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อสำนักงาน GRN ที่อยู่ใกล้ท่าน เสียงบันทึกบางรายการหรือบางรูปแบบอาจไม่มีในทุกสำนักงานของ GRN

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง