ชีวิตของพระคริสต์ - จีนกลาง

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

การสอนพระคัมภีร์ตามลำดับตั้งแต่การสร้างโลกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยู มี 120 รูปภาพ ให้เข้าใจบุคลิกลักษณะและคำสอนของพระเยซู

รหัสรายการ: 62646
ความยาวของรายการ: 1:36:24
ชื่อภาษา: จีนกลาง
อ่านบทความ
ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

รูปภาพ 1. Christ in the Beginning

0:35

1. รูปภาพ 1. Christ in the Beginning

รูปภาพ 2. God Created all Things

0:33

2. รูปภาพ 2. God Created all Things

รูปภาพ 3. Satan Tempts Adam and Eve

0:47

3. รูปภาพ 3. Satan Tempts Adam and Eve

รูปภาพ 4. Adam and Eve Cast Out

0:42

4. รูปภาพ 4. Adam and Eve Cast Out

รูปภาพ 5. God's Promise to Abraham

1:06

5. รูปภาพ 5. God's Promise to Abraham

รูปภาพ 6. เศคาริยาห์ and the Angel

0:52

6. รูปภาพ 6. เศคาริยาห์ and the Angel

รูปภาพ 7. The Angel Speaks to Mary

0:28

7. รูปภาพ 7. The Angel Speaks to Mary

รูปภาพ 8. The Angel and Joseph

0:40

8. รูปภาพ 8. The Angel and Joseph

รูปภาพ 9. The Birth of Jesus

0:33

9. รูปภาพ 9. The Birth of Jesus

รูปภาพ 10. The Shepherds and the Angels

0:44

10. รูปภาพ 10. The Shepherds and the Angels

รูปภาพ 11. The Shepherds Visit Baby Jesus

0:31

11. รูปภาพ 11. The Shepherds Visit Baby Jesus

รูปภาพ 12. Simeon Prophesies about Jesus

1:10

12. รูปภาพ 12. Simeon Prophesies about Jesus

รูปภาพ 13. The Visit of the Wise Men

1:00

13. รูปภาพ 13. The Visit of the Wise Men

รูปภาพ 14. The Boy Jesus at the Temple

0:39

14. รูปภาพ 14. The Boy Jesus at the Temple

รูปภาพ 15. The เรื่อง of ยอห์น the Baptist

0:49

15. รูปภาพ 15. The เรื่อง of ยอห์น the Baptist

รูปภาพ 16. The Baptism of Jesus

0:46

16. รูปภาพ 16. The Baptism of Jesus

รูปภาพ 17. Jesus Tested by Satan

0:39

17. รูปภาพ 17. Jesus Tested by Satan

รูปภาพ 18. The Marriage Feast at Cana

0:36

18. รูปภาพ 18. The Marriage Feast at Cana

รูปภาพ 19. Jesus Teaches Nicodemus

0:59

19. รูปภาพ 19. Jesus Teaches Nicodemus

รูปภาพ 20. Jesus and the Samaritan Woman

0:57

20. รูปภาพ 20. Jesus and the Samaritan Woman

รูปภาพ 21. Jesus and the Official

0:45

21. รูปภาพ 21. Jesus and the Official

รูปภาพ 22. Jesus Calls the First Disciples

0:41

22. รูปภาพ 22. Jesus Calls the First Disciples

รูปภาพ 23. The Great Catch of Fish

0:52

23. รูปภาพ 23. The Great Catch of Fish

รูปภาพ 24. Jesus Drives Out an Evil Spirit

0:41

24. รูปภาพ 24. Jesus Drives Out an Evil Spirit

รูปภาพ 25. Jesus Heals Peter's Mother-in-Law

0:30

25. รูปภาพ 25. Jesus Heals Peter's Mother-in-Law

รูปภาพ 26. Jesus Touches a Man with Leprosy

0:36

26. รูปภาพ 26. Jesus Touches a Man with Leprosy

รูปภาพ 27. Jesus Heals a Paralysed Man

1:03

27. รูปภาพ 27. Jesus Heals a Paralysed Man

รูปภาพ 28. Jesus calls มัทธิว to Follow Him

0:37

28. รูปภาพ 28. Jesus calls มัทธิว to Follow Him

รูปภาพ 29. Jesus at มัทธิว's Feast

0:41

29. รูปภาพ 29. Jesus at มัทธิว's Feast

รูปภาพ 30. Jesus Heals the Man at the Pool

0:49

30. รูปภาพ 30. Jesus Heals the Man at the Pool

รูปภาพ 31. Disciples Pick Grain on the Sabbath

0:44

31. รูปภาพ 31. Disciples Pick Grain on the Sabbath

รูปภาพ 32. Jesus Heals a Withered Hand

0:58

32. รูปภาพ 32. Jesus Heals a Withered Hand

รูปภาพ 33. Jesus Teaches the People

0:33

33. รูปภาพ 33. Jesus Teaches the People

รูปภาพ 34. Teaching about Light in the Darkness

0:45

34. รูปภาพ 34. Teaching about Light in the Darkness

รูปภาพ 35. Teaching about Revenge

0:44

35. รูปภาพ 35. Teaching about Revenge

รูปภาพ 36. Teaching about อธิษฐาน

0:37

36. รูปภาพ 36. Teaching about อธิษฐาน

รูปภาพ 37. The Two Ways of Life

0:41

37. รูปภาพ 37. The Two Ways of Life

รูปภาพ 38. The House on the Rock

0:42

38. รูปภาพ 38. The House on the Rock

รูปภาพ 39. Jesus Raises a Widow's Son

0:39

39. รูปภาพ 39. Jesus Raises a Widow's Son

รูปภาพ 40. ยอห์น the Baptist in Prison

1:02

40. รูปภาพ 40. ยอห์น the Baptist in Prison

รูปภาพ 41. A Woman Washes Jesus' Feet

0:43

41. รูปภาพ 41. A Woman Washes Jesus' Feet

รูปภาพ 42. The Parable of the Sower

0:45

42. รูปภาพ 42. The Parable of the Sower

รูปภาพ 43. The Parable of the Seed

0:57

43. รูปภาพ 43. The Parable of the Seed

รูปภาพ 44. The Parable of the Weeds

0:46

44. รูปภาพ 44. The Parable of the Weeds

รูปภาพ 45. The Parable of the Hidden Treasure

0:28

45. รูปภาพ 45. The Parable of the Hidden Treasure

รูปภาพ 46. Jesus Calms the Storm

0:43

46. รูปภาพ 46. Jesus Calms the Storm

รูปภาพ 47. Jesus Heals a Man with Many Demons

0:54

47. รูปภาพ 47. Jesus Heals a Man with Many Demons

รูปภาพ 48. The Healing of a Woman in the Crowd

0:29

48. รูปภาพ 48. The Healing of a Woman in the Crowd

รูปภาพ 49. A Dead Girl is Raised to Life

0:40

49. รูปภาพ 49. A Dead Girl is Raised to Life

รูปภาพ 50. Jesus Sends Out the Twelve Disciples

0:47

50. รูปภาพ 50. Jesus Sends Out the Twelve Disciples

รูปภาพ 51. Jesus Feeds Five Thousand People

0:49

51. รูปภาพ 51. Jesus Feeds Five Thousand People

รูปภาพ 52. Jesus Walks on the Water

0:44

52. รูปภาพ 52. Jesus Walks on the Water

รูปภาพ 53. The Bread of Life

0:52

53. รูปภาพ 53. The Bread of Life

รูปภาพ 54. The Faith of a Foreign Woman

0:52

54. รูปภาพ 54. The Faith of a Foreign Woman

รูปภาพ 55. The Healing of a Deaf and Dumb Man

0:42

55. รูปภาพ 55. The Healing of a Deaf and Dumb Man

รูปภาพ 56. Jesus Heals a Blind Man

0:34

56. รูปภาพ 56. Jesus Heals a Blind Man

รูปภาพ 57. Peter's Confession of the Christ

0:46

57. รูปภาพ 57. Peter's Confession of the Christ

รูปภาพ 58. The Transfiguration of Jesus Christ

0:51

58. รูปภาพ 58. The Transfiguration of Jesus Christ

รูปภาพ 59. Jesus Heals a Boy with a Demon

0:39

59. รูปภาพ 59. Jesus Heals a Boy with a Demon

รูปภาพ 60. Peter Pays the Temple Tax

0:38

60. รูปภาพ 60. Peter Pays the Temple Tax

รูปภาพ 61. Who is the Greatest in God's Kingdom?

0:39

61. รูปภาพ 61. Who is the Greatest in God's Kingdom?

รูปภาพ 62. Parable of the Lost Sheep

0:32

62. รูปภาพ 62. Parable of the Lost Sheep

รูปภาพ 63. Parable of the Unforgiving Servant

0:57

63. รูปภาพ 63. Parable of the Unforgiving Servant

รูปภาพ 64. The Woman Caught in Adultery

1:02

64. รูปภาพ 64. The Woman Caught in Adultery

รูปภาพ 65. Jesus Heals a Man Born Blind

0:51

65. รูปภาพ 65. Jesus Heals a Man Born Blind

รูปภาพ 66. Parable of the Good Shepherd

0:46

66. รูปภาพ 66. Parable of the Good Shepherd

รูปภาพ 67. Parable of the Good Samaritan

0:55

67. รูปภาพ 67. Parable of the Good Samaritan

รูปภาพ 68. Jesus at the Home of Mary and Martha

0:53

68. รูปภาพ 68. Jesus at the Home of Mary and Martha

รูปภาพ 69. Parable of the Friend at Midnight

1:00

69. รูปภาพ 69. Parable of the Friend at Midnight

รูปภาพ 70. Parable of the Rich Fool

0:50

70. รูปภาพ 70. Parable of the Rich Fool

รูปภาพ 71. Servants Ready for their Master's Return

0:48

71. รูปภาพ 71. Servants Ready for their Master's Return

รูปภาพ 72. Jesus Heals a Crippled Woman

0:50

72. รูปภาพ 72. Jesus Heals a Crippled Woman

รูปภาพ 73. Parable of the Great Feast

0:58

73. รูปภาพ 73. Parable of the Great Feast

รูปภาพ 74. Parable of the Lost Coin

0:48

74. รูปภาพ 74. Parable of the Lost Coin

รูปภาพ 75. Parable of บุตรน้อยหลงหาย

0:27

75. รูปภาพ 75. Parable of บุตรน้อยหลงหาย

รูปภาพ 76. บุตรน้อยหลงหาย Among the Pigs

0:48

76. รูปภาพ 76. บุตรน้อยหลงหาย Among the Pigs

รูปภาพ 77. บุตรน้อยหลงหาย Returns Home

0:49

77. รูปภาพ 77. บุตรน้อยหลงหาย Returns Home

รูปภาพ 78. The Rich Man and the Beggar

1:00

78. รูปภาพ 78. The Rich Man and the Beggar

รูปภาพ 79. Jesus Raises Lazarus from Death

1:26

79. รูปภาพ 79. Jesus Raises Lazarus from Death

รูปภาพ 80. Jesus Heals Ten Lepers

0:43

80. รูปภาพ 80. Jesus Heals Ten Lepers

รูปภาพ 81. Parable of the Persistent Widow

1:02

81. รูปภาพ 81. Parable of the Persistent Widow

รูปภาพ 82. The Pharisee and the Tax Collector

0:54

82. รูปภาพ 82. The Pharisee and the Tax Collector

รูปภาพ 83. Jesus Blesses the Children

0:40

83. รูปภาพ 83. Jesus Blesses the Children

รูปภาพ 84. Jesus and the Rich Young Man

0:49

84. รูปภาพ 84. Jesus and the Rich Young Man

รูปภาพ 85. Parable of Workers in the Vineyard

0:58

85. รูปภาพ 85. Parable of Workers in the Vineyard

รูปภาพ 86. A Blind Beggar Healed at Jericho

0:38

86. รูปภาพ 86. A Blind Beggar Healed at Jericho

รูปภาพ 87. Jesus and Zacchaeus

1:03

87. รูปภาพ 87. Jesus and Zacchaeus

รูปภาพ 88. Jesus Enters Jerusalem

0:34

88. รูปภาพ 88. Jesus Enters Jerusalem

รูปภาพ 89. Jesus Clears the Temple

0:40

89. รูปภาพ 89. Jesus Clears the Temple

รูปภาพ 90. Parable of the Wicked Tenants

1:11

90. รูปภาพ 90. Parable of the Wicked Tenants

รูปภาพ 91. Paying Taxes to Caesar

0:39

91. รูปภาพ 91. Paying Taxes to Caesar

รูปภาพ 92. The Poor Widow's Offering

0:43

92. รูปภาพ 92. The Poor Widow's Offering

รูปภาพ 93. Jesus Teaches about the End Times

0:34

93. รูปภาพ 93. Jesus Teaches about the End Times

รูปภาพ 94. Parable of the Ten Virgins

1:19

94. รูปภาพ 94. Parable of the Ten Virgins

รูปภาพ 95. Parable of the Talents

0:59

95. รูปภาพ 95. Parable of the Talents

รูปภาพ 96. Parable of the Sheep and the Goats

0:38

96. รูปภาพ 96. Parable of the Sheep and the Goats

รูปภาพ 97. Jesus Anointed at Bethany

0:46

97. รูปภาพ 97. Jesus Anointed at Bethany

รูปภาพ 98. Judas Iscariot Betrays Jesus

0:29

98. รูปภาพ 98. Judas Iscariot Betrays Jesus

รูปภาพ 99. Jesus Washes the Disciples' Feet

0:49

99. รูปภาพ 99. Jesus Washes the Disciples' Feet

รูปภาพ 100. Teaching at the Last Supper

0:59

100. รูปภาพ 100. Teaching at the Last Supper

รูปภาพ 101. Teaching about the True Vine

1:04

101. รูปภาพ 101. Teaching about the True Vine

รูปภาพ 102. Jesus Prays in Gethsemane

0:58

102. รูปภาพ 102. Jesus Prays in Gethsemane

รูปภาพ 103. Jesus Arrested

0:37

103. รูปภาพ 103. Jesus Arrested

รูปภาพ 104. Jesus Tried Before the High Priest

0:39

104. รูปภาพ 104. Jesus Tried Before the High Priest

รูปภาพ 105. Peter Denies Jesus

0:47

105. รูปภาพ 105. Peter Denies Jesus

รูปภาพ 106. Jesus Tried Before Pilate

1:03

106. รูปภาพ 106. Jesus Tried Before Pilate

รูปภาพ 107. Jesus Led Out to be Crucified

0:29

107. รูปภาพ 107. Jesus Led Out to be Crucified

รูปภาพ 108. The Crucifixion

0:40

108. รูปภาพ 108. The Crucifixion

รูปภาพ 109. The Burial of Jesus

0:46

109. รูปภาพ 109. The Burial of Jesus

รูปภาพ 110. The Women at the Tomb

0:48

110. รูปภาพ 110. The Women at the Tomb

รูปภาพ 111. Peter and ยอห์น at the Empty Tomb

0:34

111. รูปภาพ 111. Peter and ยอห์น at the Empty Tomb

รูปภาพ 112. Jesus Appears to Mary Magdalene

0:58

112. รูปภาพ 112. Jesus Appears to Mary Magdalene

รูปภาพ 113. Jesus on the Road to Emmaus

0:47

113. รูปภาพ 113. Jesus on the Road to Emmaus

รูปภาพ 114. Jesus Appears to His Disciples

0:40

114. รูปภาพ 114. Jesus Appears to His Disciples

รูปภาพ 115. Jesus Appears to Thomas

0:40

115. รูปภาพ 115. Jesus Appears to Thomas

รูปภาพ 116. Jesus Appears in Galilee

0:42

116. รูปภาพ 116. Jesus Appears in Galilee

รูปภาพ 117. Jesus Commissions His Disciples

0:36

117. รูปภาพ 117. Jesus Commissions His Disciples

รูปภาพ 118. Jesus Ascends into Heaven

0:49

118. รูปภาพ 118. Jesus Ascends into Heaven

รูปภาพ 119. Jesus at God's Right Hand in Heaven

1:10

119. รูปภาพ 119. Jesus at God's Right Hand in Heaven

รูปภาพ 120. Jesus Will Return

0:51

120. รูปภาพ 120. Jesus Will Return

สรุป

2:02

121. สรุป

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 2007 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา สำหรับคำถามเกี่ยวกับการใช้บันทึกเหล่านี้ที่อนุญาต หรือเพื่อขออนุญาตแจกจ่ายซ้ำด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากที่อนุญาตข้างต้น

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

สื่อบันทึกเสียงชุด "ชีวิตของพระคริสต์" - สื่อบันทึกเสียงชุด "ชีวิตของพระคริสต์" มีภาพประกอบ 120 ภาพเพื่อใช้สอนเกี่ยวกับชีวิตและพันธกิจของพระเยซูอย่างละเอียด สื่อชุดนี้ค่อนข้างใหม่ ปัจจุบันจึงมีการบันทึกเสียงเพียงไม่กี่ภาษา

วิธีใช้สื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบของจีอาร์เอ็น - 1: การแบ่งปันข่าวประเสริฐแบบง่ายๆ - เรื่องนี้กล่าวถึงวิธีการต่างๆ ของจีอาร์เอ็น ในการนำสื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบไปใช้ในพันธกิจต่างๆ

วิธีใช้สื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบ - 2: สอนข่าวประเสริฐที่ละเอียดมากขึ้น - เรื่องนี้อธิบายถึงผู้ฟังสามารถเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ได้อย่างไร และทำไมเรื่องราวถึงมีคำอธิบายน้อย

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?