ภาษา Ju/'hoansi

ชื่อภาษา: Ju/'hoansi
รหัสภาษา ISO: ktz
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 23776
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ju/'hoansi

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

84. The Birth of Jesus, Luke 2:1-7 (in Shakawe Ju/'hoansi)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Ju/'hoansi) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง .

Hui tci-a gea ǁ'ami ka hui-a mi n|ang tsa' [ข่าวประเสริฐ] (in Tsumkwe Ju/'hoansi)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Ju/'hoansi) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร Hui tci-a gea ǁ’ami ka hui-a mi n|ang tsa’.

San Partnership Oral Scriptures Set (in Gobabis Ju/'hoansi)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Ju/'hoansi) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง Jesu koh n!haroh ha n!haroh kuu kxaosi koh n!huri!o, Mattau 5:1-12 ▪ Jesu koh n#orua n!hoan n#am, Marku 2:1-12 ▪ N#oa-n#oacia oo n! hoa xae//ai kesi Laseru, Luke 16:19-31 ▪ Duu/uah oo N/uu ni ka, Luka 22:14-23 ▪ //kxoa o maq gausi kah, Johane 16:5-15.

San Partnership Oral Scriptures Set in Shakawe Ju/hoansi (in Shakawe Ju/'hoansi)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Ju/'hoansi) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง Dshau sa ǂ’angama n!a’an g!ààn, Khurihcue 12:1-7 ▪ Gǁaia o Moses ga, Exodo 2:1-10 ▪ Nǂai !'han o ǁxamkxaosa o djiheasi, Mataio 7:21-27 ▪ Kaoha o mi kori kxao, Djxaia 23 ▪ N!amasi o tsaqn-he nǀuia nere a ǁxam?.

พระคำแห่งชีวิต w/ KUNG & TSWANA (in Gobabis Ju/'hoansi)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Ju/'hoansi) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

1. Genesis (in Tsumkwe Ju/'hoansi)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Ju/'hoansi) Some or all of the 1st book of the Bible Aan die Begin, Genesis 1 ▪ Dit is hoe God alles gemaak het, Genesis 2 ▪ Die mens val in sonde, Genesis 3 ▪ Kain en Abel, Genesis Hoofstuk 4 ▪ Die nageslag van Adam tot by Noag, Genesis Hoofstuk 5 ▪ Die verhaal van Noag, Genesis 6 ▪ Die Toring van Babel, Genesis 11 ▪ Abram gaan na die land Kanaan, Genesis 12 ▪ Vier Konings maak oorlog, Genesis 14 ▪ Die Engele red vir Lot en sy huisgesin, Genesis 19 ▪ God toets vir Abram, Genesis 22 ▪ Jakob kom weer by Bet-El, Genesis 35 ▪ Josef sê wat die Farao se Drome beteken, Genesis 41.

4. Numbers (in Tsumkwe Ju/'hoansi)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Ju/'hoansi) Some or all of the 4th book of the Bible Die Israeliete stuur spioene uit, Numeri 13 ▪ Balak en Bileam se Donkie, Numeri 22.

16. Samuel Anoints David to be king, 1 Samuel 16:1-23 (in Tsumkwe Ju/'hoansi)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Ju/'hoansi) Some or all of the 9th book of the Bible Samuel salf Dawid om Koning te word, 1 Samuel 16:1-23.

7. God will destroy the temple, Jeremiah 7:1-15 (in Tsumkwe Ju/'hoansi)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Ju/'hoansi) Some or all of the 24th book of the Bible God gaan die tempel verwoes, Jeremia 7:1-15.

40. Matthew (in Tsumkwe Ju/'hoansi)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Ju/'hoansi) Some or all of the 40th book of the Bible Johannes die Doper en Jesus, Matteus 3 ▪ Jesus gee 5000 mense kos, Matteus 14:13-21.

41. Mark (in Tsumkwe Ju/'hoansi)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Ju/'hoansi) Some or all of the 41st book of the Bible Jesus jaag baie geeste uit 'n man, Markus 5:1-20 ▪ Jesus ry Jerusalem op 'n donkie binne, Markus 11 1-11.

43.John (in Tsumkwe Ju/'hoansi)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Ju/'hoansi) Some or all of the 43rd book of the Bible Jesus gee vir baie mense kos, Johannes 6:1-15.

8. Philip and the Ethiopian Traveler, Acts 8:26-40 (in Tsumkwe Ju/'hoansi)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Ju/'hoansi) Some or all of the 44th book of the Bible .

62. 1 John (in Tsumkwe Ju/'hoansi)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา Ju/'hoansi) Some or all of the 62nd book of the Bible .

ชื่ออื่นสำหรับ Ju/'hoansi

Kung
Kung-Tsumkwe
Southeastern !Kung (offensive name used in the past)
Tshumkwe
Tsumkwe

พื้นที่ใช้ภาษา Ju/'hoansi

Botswana
Namibia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Ju/'hoansi

People Groups who speak Ju/'hoansi

Kung-Tsumkwe;

ข่าวเกี่ยวกับ Ju/'hoansi