40. Matthew - Tsumkwe Ju/'hoansi

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

Some or all of the 40th book of the Bible

รหัสรายการ: 65648
ชื่อภาษา: Tsumkwe Ju/'hoansi

ความยาวของรายการ: 16:23

The Birth of Jesus, Matthew 1:18-25

1:49

1. The Birth of Jesus, Matthew 1:18-25

Matthew 3

4:01

2. Matthew 3

Satan Tempts Jesus, Matthew 4:1-11

2:23

3. Satan Tempts Jesus, Matthew 4:1-11

Jesus Begins His Work in Galilee, Matthew 4:12-17

1:35

4. Jesus Begins His Work in Galilee, Matthew 4:12-17

Jesus Chooses 4 Disciples, Matthew 4:18-22

1:06

5. Jesus Chooses 4 Disciples, Matthew 4:18-22

Jesus Teaches the People, Matthew 4:23-25

1:01

6. Jesus Teaches the People, Matthew 4:23-25

Jesus gee 5000 mense kos, Matthew 14:13-21 [Jesus feeds the 5000, Matthew 14:13-21]

1:48

7. Jesus gee 5000 mense kos, Matthew 14:13-21 [Jesus feeds the 5000, Matthew 14:13-21]

The Last Passover Supper, Matthew 26:17-30

2:39

8. The Last Passover Supper, Matthew 26:17-30

ข้อมูลเกี่ยวกับรายการ

Johannes die Doper en Jesus, Matteus 3 ▪ Jesus gee 5000 mense kos, Matteus 14:13-21

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 2019,2017,2018 BSN & SeedCo. Content copyright Bible Society Namibia (BSN) and Seed Company. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

หากต้องการสั่งซื้อเสียงบันทึกนี้ในรูปแบบ CD หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือต้องการข้อมูลการทำพันธกิจ วิธีการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อสำนักงาน GRN ที่อยู่ใกล้ท่าน เสียงบันทึกบางรายการหรือบางรูปแบบอาจไม่มีในทุกสำนักงานของ GRN

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง