God's Dreaming - English: Aboriginal

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

God's Dreaming seeks to equip and encourage Indigenous and non-Indigenous Christians working together to share the gospel of Jesus Christ in Australia and globally using story and art.

รหัสรายการ: 66353
ชื่อภาษา: English: Aboriginal

ความยาวของรายการ: 13:32

God's Dream

0:25

1. God's Dream

God Creates

0:51

2. God Creates

Rebellion

0:38

3. Rebellion

Darkness and Death

0:41

4. Darkness and Death

The Flood

0:50

5. The Flood

The Tower

0:49

6. The Tower

The Scattering

0:55

7. The Scattering

Ungodly Ties

1:07

8. Ungodly Ties

A Chosen People

0:59

9. A Chosen People

The Coming of Jesus

0:46

10. The Coming of Jesus

Gift of Life

1:08

11. Gift of Life

The Coming of the Holy Spirit

0:45

12. The Coming of the Holy Spirit

God's Family

0:55

13. God's Family

The Season of Grace

0:38

14. The Season of Grace

The Judgement

0:07

15. The Judgement

God's Dream Fulfilled

1:04

16. God's Dream Fulfilled

Your Invitation

0:54

17. Your Invitation

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 2019 GRN & God's Dreaming. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold. Images are Copyright © 2016 God's Dreaming Inc. Other than as a recording, these images may not be copied, reproduced or sold in any way without permission in writing from and acknowledgement of God's Dreaming Inc.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

หากต้องการสั่งซื้อเสียงบันทึกนี้ในรูปแบบ CD หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือต้องการข้อมูลการทำพันธกิจ วิธีการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อสำนักงาน GRN ที่อยู่ใกล้ท่าน เสียงบันทึกบางรายการหรือบางรูปแบบอาจไม่มีในทุกสำนักงานของ GRN

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง