Lord Hear Our อธิษฐาน - English: Aboriginal

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน

รหัสรายการ: 62628
ชื่อภาษา: English: Aboriginal

ความยาวของรายการ: 58:19

Warrakan' Mala (plus kids at end)

2:32

1. Warrakan' Mala (plus kids at end) (Gupapuyngu)

Kurrukangawa Kawayi

2:48

2. Kurrukangawa Kawayi (Tiwi)

Djesuy Märrangala Nhannguwuy Djämamirrinha

5:36

3. Djesuy Märrangala Nhannguwuy Djämamirrinha (Gupapuyngu)

Jesus im na det laif

2:56

4. Jesus im na det laif (Alawa)

Piyintu Jarntungu Palu Pungani [Easter เพลง]

2:34

5. Piyintu Jarntungu Palu Pungani [Easter เพลง] (Walmajarri)

Mälu Marrkapmirr Nheny

3:14

6. Mälu Marrkapmirr Nheny (Djambarrpuyngu)

The Prodigal

2:48

7. The Prodigal (Torres Strait Creole: Ap-ne-ap)

Hear My Cry O Lord

3:35

8. Hear My Cry O Lord (Alawa)

Land That I See

3:12

9. Land That I See (Rembarrnga)

Jisas Oni Wei Bla Laif

3:10

10. Jisas Oni Wei Bla Laif (Alawa)

Dudaboongga Nungungumarndalugudboongu

0:58

11. Dudaboongga Nungungumarndalugudboongu (Walmajarri)

Jundoomarndaji [All the way to Calvary]

0:43

12. Jundoomarndaji [All the way to Calvary] (Walmajarri)

Ini Jesus Goora [In the name of Jesus]

0:55

13. Ini Jesus Goora [In the name of Jesus] (Walmajarri)

Wi Garra Gibit Preis La God

1:15

14. Wi Garra Gibit Preis La God (Kriol)

Father you are Good

2:37

15. Father you are Good

Jesus Yu Na Wanbala Blanga Mi

2:31

16. Jesus Yu Na Wanbala Blanga Mi (Rembarrnga)

Karriburlumen

3:29

17. Karriburlumen (Kunwinjku)

Calvary Hill

2:27

18. Calvary Hill

Lord you are all I need

3:03

19. Lord you are all I need

Ngajirti Ngimpajawanga

2:09

20. Ngajirti Ngimpajawanga (Tiwi)

Wiki Manajin Ngangamani [บุตรน้อยหลงหาย]

0:52

21. Wiki Manajin Ngangamani [บุตรน้อยหลงหาย] (Walmajarri)

Djangur Ngayam Yaka Ngarrin Garray

1:10

22. Djangur Ngayam Yaka Ngarrin Garray (Djambarrpuyngu)

The Lords อธิษฐาน

3:34

23. The Lords อธิษฐาน

ข้อมูลเกี่ยวกับรายการ

1994 Songwriters Workshop

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 1994 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

หากต้องการสั่งซื้อเสียงบันทึกนี้ในรูปแบบ CD หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือต้องการข้อมูลการทำพันธกิจ วิธีการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อสำนักงาน GRN ที่อยู่ใกล้ท่าน เสียงบันทึกบางรายการหรือบางรูปแบบอาจไม่มีในทุกสำนักงานของ GRN

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง