Bible-based Bridge Materials

หน้านี้ไม่พร้อมใช้งานใน ภาษาไทย.

Audio-visual bridge materials help to create a visual frame of reference.

Download the whole video from here (57MB).

Download a 1-page summary of all our Bible-based audiovisual teaching materials here (15MB).

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สื่อบันทึกเสียงชุด "ข่าวประเสริฐ" - สื่อบันทึกเสียงชุด "ข่าวประเสริฐ" มีภาพประกอบ 40 ภาพ เป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ตั้งแต่การสร้างโลกจนถึงชีวิตของพระเยซูคริสต์ สื่อชุดนี้สอนเรื่องความรอดและสอนถึงพื้นฐานชีวิตคริสเตียน มีสื่อบันทึกเสียง 1,300 กว่าภาษา

สื่อบันทึกเสียงชุด "ดู ฟังแล้วรับชีวิต" - สื่อบันทึกเสียงชุด "ดู ฟังแล้วรับชีวิต" มีทั้งหมด 8 ชุด แต่ละชุดมีภาพประกอบ 24 ภาพ สื่อชุดนี้สามารถใช้ในการประกาศและสอนชีวิตคริสเตียน อีกทั้งมีบทเรียนจากบุคคลในพระคัมภีร์เดิม ชีวิตของพระเยซูและคริสตจักรในยุคแรกๆ สื่อชุดนี้ได้บันทึกเสียงแล้วหลายร้อยภาษา

สื่อบันทึกเสียงชุด "ชีวิตของพระคริสต์" - สื่อบันทึกเสียงชุด "ชีวิตของพระคริสต์" มีภาพประกอบ 120 ภาพเพื่อใช้สอนเกี่ยวกับชีวิตและพันธกิจของพระเยซูอย่างละเอียด สื่อชุดนี้ค่อนข้างใหม่ ปัจจุบันจึงมีการบันทึกเสียงเพียงไม่กี่ภาษา

วีดีโอ - วิดีโอจาก Global Recordings Network ทั่วโลก

Audio and Audio-Visual Materials - A wide range of culturally appropriate resources in 6462 language varieties, particularly suited for oral communicators.

ประเทศแอฟริกาใต้ - ข้อมูลเกี่ยวกับ ประเทศแอฟริกาใต้

GRNSA Recommended Content for Southern Africa - Download our brochures and information pamphlets, and share freely.

Sunday School Curriculum - Sunday school manuals based on "Look, Listen and Live" picture series