unfoldingWord 48 - ਯਿਸੂ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਸੀਹਾ ਹੈ

unfoldingWord 48 - ਯਿਸੂ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਸੀਹਾ ਹੈ

개요: Genesis 1-3, 6, 14, 22; Exodus 12, 20; 2 Samuel 7; Hebrews 3:1-6, 4:14-5:10, 7:1-8:13, 9:11-10:18; Revelation 21

스크립트 번호: 1248

언어: Punjabi

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀ |ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ |ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ |ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸੀ |ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ |

ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਹਵਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਵੇ |ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਅਤੇ ਆਦਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕੀਤਾ |ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮਰਦਾ ਹੈ |

ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਹੋਇਆ |ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ |ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਓ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਿਆ |ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ |ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸੀ |

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਵਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਦੀ ਅੱਡੀ ਨੂੰ ਡੱਸੇਗਾ |ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਜੀਉਂਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤਦ ਮਸੀਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੁਚਲ ਦੇਵੇਗਾ |ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਹੈ |

ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਿੱਤੀ |ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇ |

ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਜ਼ਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਜਾ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੀ |ਪਰ ਉਹ ਬਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ |ਯਿਸੂ ਮਹਾਨ ਜਾਜ਼ਕ ਹੈ |ਦੂਸਰੇ ਜਾਜ਼ਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਸੀ |ਯਿਸੂ ਸਿੱਧ ਮਹਾਨ ਜਾਜ਼ਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਰ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਿਆ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ |

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣਗੀਆਂ |”ਯਿਸੂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਸੀ |

ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਬਰਕਤ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸ਼ੂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸੰਤਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਲੇਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ | ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਮੌਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ |ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਲੇਲਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਰਨ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਵੇ|

ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਿਸਰ ਉੱਤੇ ਆਖਰੀ ਬਵਾ ਭੇਜੀ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੇਲਾ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਲਹੂ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁਗਾਠਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ | ਜਦੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੋਠਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ |ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪਸਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |

ਯਿਸੂ ਪਸਾਹ ਦਾ ਲੇਲਾ ਹੈ |ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪਾਪ ਰਹਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਪਸਾਹ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ |ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯਿਸੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਾਪ ਲਈ ਮੁੱਲ ਤਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਜਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇਮ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜੋ ਉਸਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਲੋਕ ਸਨ |ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਉਪਲੱਭਦ ਹੈ |ਇਸ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਗ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ |

ਮੂਸਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਨਬੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ |ਪਰ ਯਿਸੂ ਸਭ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ |ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਵਚਨ ਹਨ |ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ |ਕਿਉਕਿ ਯਿਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਮਸੀਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਦਾਊਦ ਦੀ ਖਾਸ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ |

ਦਾਊਦ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਪਰ ਯਿਸੂ ਪੂਰੀ ਸ਼੍ਰਿਸਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ |ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ |

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?